Ministrijām dotie uzdevumi

08.03.2022.
22-MP-39
Atzinums
Plāns sociālo pakalpojumu pilnveidošanai un attīstībai 2021.-2024.gadam
 
Labklājības ministrija
11.03.2022.
23.09.2021.
21-MP-8
Atzinums
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""
Ekonomikas ministrija
07.10.2021.
25.01.2022.
22-MP-5
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumos Nr. 528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums"
Izglītības un zinātnes ministrija
31.01.2022.
04.03.2022.
22-MP-38
Atzinums
Informatīvais ziņojums "Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāna "Viena veselība" 2019. - 2020. gadam izpilde"
Veselības ministrija
18.03.2022.
07.12.2021.
21-MP-57
Atzinums
Par vēja parka laukuma "E5O" un elektropārvades kabeļu koridora laukumu "K5O" un "K5O-1" noteikšanu Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
Ekonomikas ministrija
21.12.2021.
09.02.2022.
22-MP-16
Atzinums
Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam īstenošanas plāns 2021.-2023.gadam
Izglītības un zinātnes ministrija
23.02.2022.
09.12.2021.
21-MP-59
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr.254 "Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas"
Ekonomikas ministrija
23.12.2021.
09.12.2021.
21-MP-58
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu"
Ekonomikas ministrija
23.12.2021.
10.01.2022.
22-MP-2
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 464 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu"
Iekšlietu ministrija
24.01.2022.
30.03.2022.
22-MP-48
Atzinums
Pamatnostādņu projekts "Sporta politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"
Izglītības un zinātnes ministrija
13.04.2022.
21.04.2022.
22-MP-56
Atzinums
Par Finanšu sektora attīstības plānu 2021.–2023. gadam
Finanšu ministrija
06.05.2022.
25.04.2022.
22-MP-57
Atzinums
Par Ministru kabineta virzītu Latvijas Lauksaimniecības universitātes padomes locekļu apstiprināšanu
Zemkopības ministrija
10.05.2022.
01.11.2021.
21-MP-36
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 328 “Sankciju koordinācijas padomes nolikums”
 
Ārlietu ministrija
13.11.2021.
04.07.2022.
22-MP-86
Atzinums
Uz Eiropu vērstas daudzvalodu izglītības nodrošināšana Latvijā ES aģentūru darbinieku bērniem
Izglītības un zinātnes ministrija
18.07.2022.
27.06.2022.
22-MP-83
Atzinums
Grozījumi Enerģētikas likumā
Ekonomikas ministrija
11.07.2022.
27.06.2022.
22-MP-82
Atzinums
Par Vides politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
11.07.2022.
23.09.2022.
22-MP-113
Atzinums
Noteikumi par Ārvalstu adopcijas komisiju
Labklājības ministrija
07.10.2022.
19.09.2022.
22-MP-109
Atzinums
Grozījumi Būvniecības likumā
Ekonomikas ministrija
03.10.2022.
18.08.2022.
22-MP-97
Atzinums
Medicīniskās pretindikācijas un kārtība, kādā izvērtē medicīnisko pretindikāciju esību apsardzes sertifikāta un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai.
Veselības ministrija
01.09.2022.
15.09.2022.
22-MP-107
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 340 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi"
Ekonomikas ministrija
20.09.2022.
06.05.2022.
22-MP-61
Atzinums
Transporta enerģijas likums
Ekonomikas ministrija
20.05.2022.
07.10.2022.
22-MP-115
Atzinums
Energoefektivitātes monitoringa noteikumi
Ekonomikas ministrija
21.10.2022.
12.07.2022.
22-MP-90
Atzinums
Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai" Rīcības plānu 2021.-2023. gadam"
Izglītības un zinātnes ministrija
26.07.2022.
13.09.2022.
22-MP-106
Atzinums
Par Latvijas fintech sektora attīstības stratēģiju
Finanšu ministrija
27.09.2022.
13.10.2022.
22-MP-117
Atzinums
Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi" un tās vispārējo stratēģisko mērķi
Finanšu ministrija
27.10.2022.