Ministrijām dotie uzdevumi

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
08.03.2022.
22-MP-39
Atzinums
Plāns sociālo pakalpojumu pilnveidošanai un attīstībai 2021.-2024.gadam
 
Labklājības ministrija
11.03.2022.
23.09.2021.
21-MP-8
Atzinums
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""
Ekonomikas ministrija
07.10.2021.
25.01.2022.
22-MP-5
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumos Nr. 528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums"
Izglītības un zinātnes ministrija
31.01.2022.
04.03.2022.
22-MP-38
Atzinums
Informatīvais ziņojums "Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāna "Viena veselība" 2019. - 2020. gadam izpilde"
Veselības ministrija
18.03.2022.
07.12.2021.
21-MP-57
Atzinums
Par vēja parka laukuma "E5O" un elektropārvades kabeļu koridora laukumu "K5O" un "K5O-1" noteikšanu Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
Ekonomikas ministrija
21.12.2021.
09.02.2022.
22-MP-16
Atzinums
Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam īstenošanas plāns 2021.-2023.gadam
Izglītības un zinātnes ministrija
23.02.2022.
09.12.2021.
21-MP-59
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr.254 "Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas"
Ekonomikas ministrija
23.12.2021.
09.12.2021.
21-MP-58
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu"
Ekonomikas ministrija
23.12.2021.
10.01.2022.
22-MP-2
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 464 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu"
Iekšlietu ministrija
24.01.2022.
30.03.2022.
22-MP-48
Atzinums
Pamatnostādņu projekts "Sporta politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"
Izglītības un zinātnes ministrija
13.04.2022.
21.04.2022.
22-MP-56
Atzinums
Par Finanšu sektora attīstības plānu 2021.–2023. gadam
Finanšu ministrija
06.05.2022.
25.04.2022.
22-MP-57
Atzinums
Par Ministru kabineta virzītu Latvijas Lauksaimniecības universitātes padomes locekļu apstiprināšanu
Zemkopības ministrija
10.05.2022.
01.11.2021.
21-MP-36
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 328 “Sankciju koordinācijas padomes nolikums”
 
Ārlietu ministrija
13.11.2021.
04.01.2023.
23-MP-1
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
Ekonomikas ministrija
18.01.2023.
30.11.2022.
22-MP-137
Atzinums
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Tieslietu ministrija
14.12.2022.
04.07.2022.
22-MP-86
Atzinums
Uz Eiropu vērstas daudzvalodu izglītības nodrošināšana Latvijā ES aģentūru darbinieku bērniem
Izglītības un zinātnes ministrija
18.07.2022.
27.06.2022.
22-MP-82
Atzinums
Par Vides politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
11.07.2022.
13.09.2022.
22-MP-106
Atzinums
Par Latvijas fintech sektora attīstības stratēģiju
Finanšu ministrija
27.09.2022.
13.10.2022.
22-MP-117
Atzinums
Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi" un tās vispārējo stratēģisko mērķi
Finanšu ministrija
27.10.2022.
15.11.2022.
22-MP-133
Atzinums
Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi
Labklājības ministrija
30.11.2022.
09.11.2022.
22-MP-129
Atzinums
Par Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 5 21. §) "Par Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 38 39. §) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""" 7. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu” 2. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
Veselības ministrija
24.11.2022.
04.11.2022.
22-MP-127
Atzinums
Inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro investīciju atbalsta likums
Ekonomikas ministrija
21.11.2022.
27.06.2022.
22-MP-83
Atzinums
Grozījumi Enerģētikas likumā
Klimata un enerģētikas ministrija
11.07.2022.
29.11.2022.
22-MP-136
Atzinums
Grozījumi Ārstniecības likumā
Veselības ministrija
13.12.2022.
10.01.2023.
23-MP-6
Atzinums
Par AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Sadales tīkls" sistēmas  pakalpojuma tarifu projektu pārskatīšanu
Klimata un enerģētikas ministrija
24.01.2023.