Ministrijām dotie uzdevumi

26.03.2024.
24-MP-42
Atzinums
Noteikumi par kārtību, kādā apgūstamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu
Labklājības ministrija
11.04.2024.
12.03.2024.
24-MP-39
Atzinums
Par atļauju Artūram Zandersonam savienot amatus
Ekonomikas ministrija
15.03.2024.
30.11.2022.
22-MP-137
Atzinums
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Tieslietu ministrija
14.12.2022.
30.10.2023.
23-MP-180
Atzinums
Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā
Izglītības un zinātnes ministrija
02.11.2023.
30.01.2023.
23-MP-15
Atzinums
Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu plāns 2023.-2024. gadam                    
Iekšlietu ministrija
13.02.2023.
03.04.2023.
23-MP-52
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 769 "Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums"
Ārlietu ministrija
19.04.2023.
06.04.2023.
23-MP-55
Atzinums
Cilvēkkapitāla attīstības padomes nolikums
Ekonomikas ministrija
24.04.2023.
07.10.2022.
22-MP-115
Atzinums
Energoefektivitātes monitoringa noteikumi
Ekonomikas ministrija
21.10.2022.
27.06.2022.
22-MP-83
Atzinums
Grozījumi Enerģētikas likumā
Klimata un enerģētikas ministrija
11.07.2022.
29.11.2022.
22-MP-136
Atzinums
Grozījumi Ārstniecības likumā
Veselības ministrija
13.12.2022.
12.02.2024.
24-MP-21
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi"
Satiksmes ministrija
26.02.2024.
06.12.2023.
23-MP-212
Atzinums
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.4. reformu un investīciju virziena "Digitālās infrastruktūras transformācija'' 2.4.1.2.i. investīcijas ''Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu ''pēdējās jūdzes'' infrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi
Satiksmes ministrija
20.12.2023.
25.01.2022.
22-MP-5
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumos Nr. 528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums"
Izglītības un zinātnes ministrija
31.01.2022.
10.01.2023.
23-MP-6
Atzinums
Par AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Sadales tīkls" sistēmas  pakalpojuma tarifu projektu pārskatīšanu
Klimata un enerģētikas ministrija
24.01.2023.
27.10.2023.
23-MP-177
Atzinums
Par atbalsta mājsaimniecībām elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu fiksētās komponentes izmaksu daļējai kompensēšanai piemērošanu
Klimata un enerģētikas ministrija
01.11.2023.
13.10.2022.
22-MP-117
Atzinums
Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi" un tās vispārējo stratēģisko mērķi
Finanšu ministrija
27.10.2022.
06.05.2022.
22-MP-61
Atzinums
Transporta enerģijas likums
Ekonomikas ministrija
20.05.2022.
21.09.2023.
23-MP-162
Atzinums
Par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu ieguldījumiem reģionos atbilstoši teritoriālajai pieejai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
05.10.2023.
07.12.2021.
21-MP-57
Atzinums
Par vēja parka laukuma "E5O" un elektropārvades kabeļu koridora laukumu "K5O" un "K5O-1" noteikšanu Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
Ekonomikas ministrija
21.12.2021.
31.01.2024.
24-MP-6
Atzinums
Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā
Klimata un enerģētikas ministrija
14.02.2024.
09.11.2022.
22-MP-129
Atzinums
Par Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 5 21. §) "Par Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 38 39. §) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""" 7. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu” 2. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
Veselības ministrija
24.11.2022.
27.06.2022.
22-MP-82
Atzinums
Par Vides politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
11.07.2022.
23.09.2022.
22-MP-113
Atzinums
Noteikumi par Ārvalstu adopcijas komisiju
Labklājības ministrija
07.10.2022.
23.02.2023.
23-MP-24
Atzinums
Par Latvijas kiberdrošības stratēģiju 2023.-2026. gadam
Aizsardzības ministrija
09.03.2023.
17.08.2023.
23-MP-133
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
Klimata un enerģētikas ministrija
31.08.2023.