Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2021-UZD-283
Protokols
2021-MK.PROT-18#38, 18.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par vides trokšņa regulējumu"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.12.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-256
Rīkojums
2020-MK.RIK-54, 11.02.2020., MK rīkojums, Par Latvijas Ceturtais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2020.-2021.gadam
3.2.
Tieslietu ministrija
01.02.2022.
08.09.2021.
2014-UZD-634
Protokols
2014-MK.PROT-10#5, 18.02.2014., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"
2.3.
Valsts kanceleja
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-257
Protokols
2021-MK.PROT-17#7, 16.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi Covid-19 testēšanas politikas izmaiņām"
3.
Veselības ministrija
15.04.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1283
Noteikumi
2021-MK.NOT-508, 06.07.2021., MK noteikumi, Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība
41.
Iekšlietu ministrija
06.10.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-757
Rīkojums
2020-MK.RIK-231, 30.04.2020., MK rīkojums, Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai
5.2
Kultūras ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-124
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
p.n. 8.p.
Kultūras ministrija
30.10.2024.
08.09.2021.
2019-UZD-1416
Rīkojums
2019-MK.RIK-402, 14.08.2019., MK rīkojums, Par Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns "Viena veselība" 2019.-2020.gadam
5.
Veselības ministrija
01.09.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-2071
Rīkojums
2018-MK.RIK-448-IP, 19.09.2018., MK rīkojums, Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, pielāgošanu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un valsts institūciju vajadzībām un nepieciešamo finansējumu nomas maksas, papildu maksājumu, komunālo pakalpojumu, aprīkojuma iegādes un pārcelšanas izdevumu segšanai
6.1.
Finanšu ministrija
01.01.2023.
08.09.2021.
2016-UZD-1745
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
52.p.3.d.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-879
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Satiksmes ministrija
30.10.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-769
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 59.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.12.2021.
08.09.2021.
2014-UZD-3800
Likums
Zemes pārvaldības likums
13.p.1.d.8.pkt.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2024.
08.09.2021.
2018-UZD-804
Protokols
2018-MK.PROT-17#44, 27.03.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanu valsts un pašvaldību atvieglojumu administrēšanai"
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2018.
08.09.2021.
2018-UZD-553
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
32.1 p. 5.1 d.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.09.2024.
08.09.2021.
2020-UZD-1582
Protokols
2020-MK.PROT-51#40, 02.09.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Kriminālprocesa likuma normu (stājās spēkā 2018.gada 1.septembrī), kas paredz vienkāršot kriminālprocesu, efektivitāti"
4.
Tieslietu ministrija
01.12.2021.
08.09.2021.
2017-UZD-1215
Likums
Par Vienotās patentu tiesas izveides nolīgumu
3.p.
Tieslietu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-518
Rīkojums
2021-MK.RIK-180, 22.03.2021., MK rīkojums, Par Finanšu sektora attīstības plānu 2021.–2023.gadam
1.2.1.
Finanšu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1417
Protokols
2021-MK.PROT-55#2, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu"
14.
Iekšlietu ministrija
16.02.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1150
Protokols
2021-MK.PROT-50#42, 29.06.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
5.
Veselības ministrija
31.10.2021.
08.09.2021.
2019-UZD-1762
Protokols
2019-MK.PROT-46#37, 08.10.2019., MK sēdes protokollēmums, Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2021.-2027.gadam programmu sagatavošanu"
3.1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2016-UZD-20
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
28.2p.4.d.
Finanšu ministrija
15.03.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-681
Protokols
2020-MK.PROT-24#48, 14.04.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par atskurbināšanas pakalpojuma attīstību pašvaldībās un turpmāko rīcību šajā jomā"
3.1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.03.2022.