Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2013-UZD-4228
Rīkojums
2013-MK.RIK-468, 14.10.2013., MK rīkojums, Par Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2021.
09.11.2021.
21-UZ-158
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420260821; termiņš 11.11.2021.)
Veselības ministrija
13.11.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2187
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
31.p. 1.d.
Finanšu ministrija
15.08.2024.
17.01.2022.
2016-UZD-1013
MP iniciatīva
2016-REZ-1.1.1/17-431, 03.05.2016., MP rezolūcija (iniciatīvā), Valsts kancelejas direktoram Mārtiņam Krieviņam Lūdzu regulāri sekot līdzi Satversmes tiesas nolēmumiem, nepieciešamības gadījumā informējot atbildīgās institūcijas par konstatētajām nepilnībām, un reizi gadā sagatavot Ministru kabineta informatīvo ziņojumu par normatīvajiem aktiem, kas ir tikuši apstrīdēti Satversmes tiesā, izklāstot lietas būtību, tiesas lēmumu un galvenos secinājumus, kam valsts pārvaldei vajadzētu pievērst uzmanību. Ministru prezidents Māris Kučinskis (paraksts*) *Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu Datums skatāms laika zīmogā Nr.1.1.1/17
Migrēts
Valsts kanceleja
31.01.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-874
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Iekšlietu ministrija
30.10.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-1503
Protokols
2020-MK.PROT-49#50, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām ārvalstu studentu piesaistē un studijām Latvijas augstākās izglītības iestādēs"
4.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.06.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-1641
Likums
Fizisko personu datu apstrādes likums
22.p. 3.d.
Tieslietu ministrija
01.11.2019.
16.11.2021.
21-UZ-259
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420272321; termiņš 24.11.2021.)
Veselības ministrija
22.11.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-735
Protokols
2018-MK.PROT-16#26, 20.03.2018., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2019.
15.11.2021.
21-UZ-252
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420272121; termiņš 24.11.2021.)
Veselības ministrija
22.11.2021.
17.03.2022.
22-UZ-203
Likums
Grozījumi Profesionālās izglītības likumā
7.panta 155) punkts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-1299
Rīkojums
2020-MK.RIK-396, 17.07.2020., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Par intelektisko transporta sistēmu ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar citiem transporta veidiem"
3.
Satiksmes ministrija
01.06.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-1184
Likums
Grāmatvedības likums
12.p. 4.d.
Finanšu ministrija
01.07.2022.
29.10.2021.
21-UZ-84
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 72
Iekšlietu ministrija
01.09.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-325
Protokols
2021-MK.PROT-20#9, 25.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par jaunas infrastruktūras izveidi kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā"
3.
Finanšu ministrija
31.12.2022.
24.01.2022.
22-UZ-41
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 3
Labklājības ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2017-UZD-2555
Rīkojums
2017-MK.RIK-525, 21.09.2017., MK rīkojums, Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai
2.
Finanšu ministrija
01.05.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1420
Protokols
2021-MK.PROT-55#118, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi līdz 2021.gada 31.oktobrim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2021.gada 30.aprīlim"
4.
Satiksmes ministrija
16.10.2021.
01.12.2021.
21-UZ-291
Likums
Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā
58.1 panta 1.daļa
Pārresoru koordinācijas centrs
15.12.2021.
18.02.2022.
22-UZ-130
Protokols
Ministru kabineta 15.02.2022. sēdes protokols Nr. 8
Veselības ministrija
18.04.2022.
05.11.2021.
21-UZ-122
Tiesvedības dokuments
Par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu (Nr. A420257721; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
08.09.2021.
2015-UZD-1992
Likums
Statistikas likums
22.p.4.d.
Ekonomikas ministrija
01.06.2028.
11.11.2021.
21-UZ-175
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu un paskaidrojumu sniegšanu (Nr. A420264521; termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
23.12.2021.
21-UZ-407
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 81
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2022.