Anotācija (ex-ante)

21-TA-494: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 393 "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Nepieciešamība atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 393 "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" konstatēta, sagatavojot Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām"" (21-TA-262).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekts paredz atzīt par spēku zaudējušiem  Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumus  Nr. 393 "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis", kuros noteikti Valsts meža dienesta (turpmāk – VMD) sniegtie maksas pakalpojumi.
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2022.
Pamatojums
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 393 "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem" ir tiešā veidā saistīts ar valsts budžeta plānošanu, tāpēc paredzēts, ka noteikumu projekts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī. VMD pakalpojumu digitalizāciju ir noteicis par svarīgāko prioritāti. To nav iespējams īstenot, ja joprojām tiek iekasēta maksa par piekļuvi Meža valsts reģistram. Tā kā par piekļuvi Meža valsts reģistram paredzēts maksājums par gadu, tāpēc nepieciešams, lai noteikumu projekts stātos spēkā 2022. gada 1. janvārī.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 393 "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" nosaka VMD maksas pakalpojumus.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Aktualizējot valsts nodevu apmēru, Valsts meža dienests vienlaikus ir pārskatījis maksas pakalpojumu cenrādi. Ir veikta maksas pakalpojumu analīze un izvērtējums, vai kāds no maksas pakalpojumiem nekvalificējas  darbībām, par ko iekasējama valsts nodeva. Atkārtoti ir konstatēts, ka  maksas pakalpojumi neatbilst valsts nodevas definīcijai, nav unikāli, un tikai un vienīgi piekritīgi Valsts meža dienestam. Pārskatot Valsts meža dienesta sniegtos maksas pakalpojumus ir konstatēts, ka maksas pakalpojumu cenrādi nepieciešams atzīt par spēku zaudējušu, jo daļa no darbībām, ko veido maksas pakalpojumi, kļūst neaktuāla, ieviešot atvērto datu principu meža inventarizācijas datu publiskošanā (Meža likuma 34. panta pirmās daļas 4. punkts). Līdz ar meža inventarizācijas datu publisku pieejamību, aktualitāti zaudē maksas pakalpojumi, kas saistīti ar Meža valsts reģistra informācijas izsniegšanu, jo publiski pieejama informācija ir pieejama bez maksas.
Ir izvērtēts vai šobrīd vienlaicīgi par vienu un to pašu sniegto pakalpojumu nav ir bijusi noteikta gan valsts nodeva, gan maksa par pakalpojumu, un ir konstatēts, ka maksas pakalpojumi ir nodalīti no tiem pakalpojumiem, par kuriem maksājama valsts nodeva, jo normatīvajos aktos ir atrunāti gadījumi, kad ir piemērojama maksa par pakalpojumu un tie nav iekļauti tajos procesos, kur par gala rezultātu (piemēram, izsniegtu apliecinājumu vai atzinumu) maksājuma valsts nodeva.
Papildus tam, ieņēmumi no dažiem pakalpojumiem nav lieli salīdzinājumā ar to administrēšanas izmaksām un ir lietderīgi no tiem atteikties. Arī saimniecisko pakalpojumu sniegšana neatbilst iestādei deleģētajām funkcijām.
Risinājuma apraksts
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumus  Nr. 393 "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis", kuros noteikti VMD sniegtie maksas pakalpojumi.
Apraksts par turpmāko pakalpojumu pieejamību un izmaiņām pēc Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrāža atzīšanas par spēku zaudējušu pievienots anotācijas pielikumā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji.
Ietekmes apraksts
Valsts meža dienests turpmāk vairs nesniegs maksas pakalpojumus. Ar likumu “Grozījumi Meža likumā”, kurš Saeimā pieņemts 2021. gada 22. aprīlī un stājās spēkā 2021. gada 19. maijā, tika noteikts, ka meža inventarizācijas dati ir publiski pieejami un paredzēts deleģējums Ministru kabinetam noteikt apjomu un kārtību, kādā publisko meža inventarizācijas datus. Līdz ar meža inventarizācijas datu publisku pieejamību, aktualitāti zaudē maksas pakalpojumi, kas saistīti ar Meža valsts reģistra informācijas izsniegšanu (cenrāža 1.-9.punkts), jo publiski pieejama informācija ir pieejama bez maksas.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Palielinās/samazinās
Stundas samaksas likme - euro
Laika patēriņš uz vienību - stundās
Subjektu skaits
Cik bieži - reizes gadā
Administratīvās izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Fiziskās personas
Kopā (fiziskās personas)
-41 520,00
meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji.
samazinās
Vērtības nozīme:
6,92
Vidējā bruto darba samaksa nostrādātā stundā (eiro) mežsaimniecībā, lauksaimniecībā, 2020
1,00
laika patēriņš viena maksas pakalpojuma pieprasīšanai
1
viens maksas pakalpojums
6 000
maksas pakalpojumu skaits gadā
-41 520,00
Meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji viena maksas pakalpojuma pieprasīšanai patērē vidēji vienu stundu (iesnieguma sagatavošana, nosūtīšana Valsts meža dienestam, rēķina saņemšana, apmaksa).
Kopā
-41 520,00

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
182 855
0
182 855
-182 855
182 855
-182 855
-182 855
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
182 855
0
182 855
-182 855
182 855
-182 855
-182 855
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
182 855
0
182 855
-182 855
182 855
-182 855
-182 855
2.1. valsts pamatbudžets
182 855
0
182 855
-182 855
182 855
-182 855
-182 855
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Prognozētais pašu ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem samazinājums pret kārtēja gada plānu 2022. gadā un turpmāk ir 0.2 milj. euro.
 
Uzturēšanas izdevumi  (KK 1000-5000) 2022. gads 2023. gads 2024. gads
KK 2000 Preces un pakalpojumi -157 855 -157 855 -157 855
KK 5000 -25 000 -25 000 -25 000
Kopā: -182 855 -182 855 -182 855

Valsts meža dienests neiegūs ieņēmumus un attiecīgi nebūs izdevumi, lai sniegtu maksas pakalpojumus sekojošās pozīcijās atbilstoši šādiem klasifikācijas kodiem:
KK 2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts – 30 790 euro;
KK 2243 Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana – 2470 euro;
KK 2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi – 29 490 euro;
KK 2311 Biroja preces – 7114 euro;
KK 2312 Inventārs – 32 661 euro;
KK 2322 Degviela – 49 030 euro;
KK 2315 Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi -6300 euro;
KK 5231 Transportlīdzekļi – 11 797 euro;
KK 5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika – 13 203 euro.
Izdevumus atsevišķās pozīcijās, kā piemēra, Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu nodrošinājumam Valsts meža dienests plāno iegūt ieņēmumus no aktualizētajiem valsts nodevu ieņēmumiem, kas skatāmi kontekstā ar šo normatīvo aktu.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
nav
Cita informācija
Valsts meža dienesta vidējā termiņā plānotie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi ir 219 212 euro t.sk. prognozētie budžeta ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem saskaņā ar cenrādi ir 182 855 euro, ieņēmumi Par nomu un īri (KK 21380) un citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (KK 21490) – 36 357 euro apmērā.

4.1.1.
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām" (21-TA-262)

Pamatojums un apraksts
Abiem noteikumu projektiem ir savstarpēji saistīta ietekme uz valsts budžetu, proti, valsts budžetā palielināsies ieņēmumi no nodevām par mežsaimnieciskām un medību darbībām, bet samazināsies Valsts meža dienesta ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.  
Atbildīgā institūcija
Zemkopības ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Valsts meža dienests
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/arhivetas-apspriesanas/grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-11-februara-noteikumos-nr-82-not?id=1054

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām apmēra izmaiņām ir noticis sabiedrības līdzdalības process, kura ietvaros ir sniegta informācija arī par Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 393 “Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” atzīšanu par spēku zaudējušiem, tāpēc papildus sabiedrības līdzdalība nav nepieciešama. Informācija no 2021. gada 26.augusta līdz 9.septembrim ievietota Zemkopības ministrijas tīmekļvietnes www.zm.gov.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam sabiedrībai tika dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā. Par Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 393 “Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” atzīšanu par spēku zaudējušiem iebildumi nav saņemti.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts meža dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Palielinās/samazinās
Stundas samaksas likme - euro
Laika patēriņš uz vienību - stundās
Subjektu skaits
Cik bieži - reizes gadā
Administratīvās izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Valsts meža dienests
samazinās
Vērtības nozīme:
9,25
vidējā bruto darba samaksa nostrādātā stundā (eiro) 2020.g. valsts pārvaldē (CSP dati)
0,50
Viena maksas pakalpojuma administrēšanai patērētais laiks
1
viena pakalpojuma administrēšana
6 000
maksas pakalpojumu skaits gadā
-27 750,00
Valsts meža dienesta amatpersonas viena maksas pakalpojuma administrēšanai vidēji patērē 0,5 stundas (aprēķina -tāmes sagatavošana , rēķinu veidošana, apstrāde, grāmatošana grāmatvedības sistēmā)
Kopā
-27 750,00

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Noteikumu projektam nav ietekmes uz Valsts meža dienesta funkcijām un struktūru.
Saistībā ar noteikumu projekta izpildi nav nepieciešams veidot jaunas, ne arī likvidēt vai reorganizēt esošas institūcijas.
Noteikumu projektu izpilde neietekmēs institūcijām pieejamos cilvēkresursus.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Pielikums