Anotācija (ex-ante)

21-TA-1173: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumos Nr. 208 "Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Pašlaik spēkā ir Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumi Nr. 208 “Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr. 208), kuros ir noteikta trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Zemkopības ministrija ir sagatavojusi noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumos Nr. 208 "Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"" (turpmāk – noteikumu projekts), lai precizētu informāciju, kas tiek iegūta snieguma pārbaudē trušu ganāmpulkā, par kuriem dzīvniekiem tā tiek iegūta, kā arī lai precizētu virspārraudzības norisi trušu ganāmpulkos, kuros tiek uzskaitīti snieguma pārbaudes dati.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Noteikumi Nr. 208 ietver gan trušu pārraudzības, gan snieguma pārbaudes kārtību.
 1. Atbilstoši normatīvajam regulējumam trušu ganāmpulkos notiek pārraudzība un snieguma pārbaude un iegūtie dati par dzīvniekiem tiek uzkrāti un savstarpēji salīdzināti. Pārraudzības laikā ganāmpulkā iegūst pārraudzības datus, t.i., datus par trušu produktivitāti. Tos ganāmpulka īpašnieks izmanto ganāmpulka ekonomisko datu analizēšanai (turpmāk – pārraudzības ganāmpulks). Savukārt snieguma pārbaudes laikā iegūst informāciju, kas ietver pārraudzības datus, dzīvnieka eksterjera vērtēšanas, apmatojuma kvalitātes un citus kvalitatīvus un kvantitatīvus datus lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai atbilstoši audzēšanas programmas īstenošanas mērķiem un uzdevumiem (turpmāk – snieguma pārbaudes ganāmpulks). Snieguma pārbaude ļauj ganāmpulkos atlasīt labākos vaislas dzīvniekus pavairošanai ar mērķi -uzlabot šķirnes īpašības. Tāpat snieguma pārbaudes dati ļauj šķirnes trušu audzētāju biedrībai (turpmāk – biedrība) izvirzīt konkrētus mērķus un uzdevumus audzēšanas programmas turpmākajiem periodiem. Ja ganāmpulka īpašnieks ir izvēlējies veikt pārraudzību, tad pārraudzībā iekļauj visus vienā ganāmpulkā esošos trušus. Savukārt, ja īpašnieks vēlas veikt snieguma pārbaudi, tad pārraudzības datus iegūst par visiem pārraudzībā esošajiem trušiem, bet eksterjera, apmatojuma kvalitāte vērtējumu un citus datus iegūst par tiem dzīvniekiem, ar kuriem īsteno trušu audzēšanas programmu.

2. Spēkā esošajos noteikumos Nr. 208 nav nepārprotami noteikts, kuri ir tie dati, kas jāuzkrāj snieguma pārbaudē. Snieguma pārbaudes dati ir datu kopums, kas ietver pārraudzības datus un eksterjera, apmatojuma kvalitātes vērtēšanas datus, kā arī citus datus ģenētiskās kvalitātes noteikšanai.  Pārraudzības dati ir dati par lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāti (dzīvi dzimušo un nedzīvi dzimušo trusēnu skaits metienā, atšķirto trusēnu skaits, to vecums un svars attiecīgajā vecumā u.c.), kurus reģistrē pārraugs. Snieguma pārbaudes laikā iepriekšminētos pārraudzības datus reģistrē pārraugs, bet vērtētājs vērtē trušus, reģistrējot eksterjera vērtēšanas datus un apmatojuma kvalitātes datus.  Saskaņā ar trušu audzēšanas programmu, par snieguma pārbaudes ganāmpulkā iekļautajiem dzīvniekiem tiek noteikti arī citi dati, piemēram, izcelšanās dati (šķirnes nosaukums, dzimšanas datums, dati par vecāciem), dati par mātes instinktu, par pienīgumu u.c. Snieguma pārbaudes laikā iegūtie dati  tiek izmantoti trušu mātīšu un trušu tēviņu selekcijas indeksa aprēķināšanai atbilstoši audzēšanas programmā noteiktajam, lai novērtētu dzīvnieku ģenētisko kvalitāti. Šos datus iegūst no trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes informācijas datubāzes, kuru uztur un kārto biedrība, bet datubāzi ar datiem nodrošina ganāmpulka īpašnieki u.c. personas saskaņā ar noteikumos Nr. 208. noteikto kārtību.

3. Noteikumu Nr. 208 19. punkts paredz, ka truškopības biedrība nodrošina virspārraudzību ganāmpulkos, kuros tiek uzskaitīti snieguma pārbaudes dati, bet nav noteikts, pēc kādiem kritērijiem jāvadās veicot virspārraudzību, kā jādokumentē virspārraudzībā konstatētais un kā jārīkojas neatbilstību gadījumos.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
1. Kaut arī noteikumos Nr. 208 ir noteikts, ka snieguma pārbaudes laikā atbilstoši audzēšanas programmai iegūst pārraudzības un eksterjera vērtēšanas datus ganāmpulkā, kura īpašnieks ir noslēdzis vienošanos ar biedrību par attiecīgās audzēšanas programmas īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtību, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtību, līdzšinējā prakse liecina, ka bieži vien snieguma pārbaudes dati netiek iegūti par visiem snieguma pārbaudes ganāmpulkā esošiem un audzēšanas programmas mērķim atbilstošiem dzīvniekiem.
Risinājuma apraksts
1. Lai turpmāk uzlabotu un pilnveidotu normatīvo regulējumu, padarot to viegli saprotamu, ar noteikumu projekta 1. punktu tiek papildināts un precizēts noteikumu Nr. 208 15. punkts. Precizējumā noteikts, ka ganāmpulka īpašniekam snieguma pārbaudes laikā ir jānodrošina datu ieguve par visiem audzēšanas programmas mērķim atbilstošiem trušiem. Ja ganāmpulka īpašnieks ir izvēlējies veikt trušu snieguma pārbaudi, ir svarīgi iegūt snieguma pārbaudes datus par visiem trušiem, kuri atbilst audzēšanas programmā noteiktajiem nosacījumiem, un iegūtajiem datiem jābūt precīziem attiecībā uz visu ganāmpulku kopumā. Īpaši svarīgi ir iegūt datus par visiem tīršķirnes trušiem. Nav atļauts snieguma pārbaudes datus izlases kārtā iegūt tikai par daļu no novietnē esošajiem dzīvniekiem. 
Problēmas apraksts
2. Tā kā noteikumos Nr. 208 pašlaik nav nepārprotami noteikts, kādi  dati ir jāuzkrāj dzīvnieka snieguma pārbaudē, veidojas situācijas, kad par attiecīgo dzīvnieku nav uzkrāti visi nepieciešamie dati selekcijas indeksa aprēķināšanai, lai varētu novērtēt ģenētisko kvalitāti. 
Risinājuma apraksts
2. Snieguma pārbaude ļauj ganāmpulkos atlasīt labākos vaislas dzīvniekus šķirnes uzlabošanai. Tāpat snieguma pārbaudes dati ļauj biedrībai izvirzīt konkrētus mērķus un uzdevumus audzēšanas programmas turpmākajiem periodiem. Lai uzlabotu normatīvo regulējumu, noteikumu projekta 2. punktā paredzēts noteikumus Nr. 208 papildināti ar 16.1 punktu, norādot tos datus, kuri, veicot snieguma pārbaudi, tiek ietverti trušu datubāzē, kā arī ar  noteikumu projekta 3. un 4. punktu attiecīgi precizēta noteikumu Nr. 208 17. un 18. punkta redakcija. 
Problēmas apraksts
3. Pašreizējā prakse liecina, ka noteikumu Nr. 208 19. punktā noteiktais virspārraudzības regulējums nav pietiekams un ir pārāk vispārīgs, līdz ar to tiek dažādi interpretēts.
Risinājuma apraksts
3. Noteikumu projekta 5. punktā paredzēts precizēt noteikumu Nr. 208 19. punktu, kā arī noteikumu projekta 6. punktā paredzēts papildināt noteikumus Nr. 208 ar 19.1 punktu, nosakot virspārraudzības veikšanu atbilstoši biedrības paškontroles procedūras kritērijiem, virspārraudzības nepieciešamību snieguma pārbaudes datu atbilstības un ticamības pārbaudei, virspārraudzības rezultātu norādīšanu pārbaudes aktā un rīcību, ja tiek konstatētas neatbilstības šo noteikumu un audzēšanas programmā noteiktajām prasībām.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Trušu ganāmpulku īpašnieki, kas veic pārraudzību vai snieguma pārbaudi. Pēc šķirnes trušu audzētāju biedrību sniegtajiem datiem, trušu pārraudzība tiek veikta 30 ganāmpulkos, no kuriem 19 ganāmpulkos tiek veikta snieguma pārbaude.
Ietekmes apraksts
Ik gadu kopējais ganāmpulku skaits, kas veic snieguma pārbaudi un pārraudzību ir aptuveni minētajā apjomā.
Personas, kas veic pārraudzību un snieguma pārbaudi – trušu pārraugi un vērtēšanas eksperti.
Juridiskās personas
  • nevalstiskās organizācijas
Ietekmes apraksts
Latvijas sīkdzīvnieku audzētāju biedrība “Trusis un citi” un Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācija.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Zemkopības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Latvijas sīkdzīvnieku audzētāju biedrība “Trusis un citi” un Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācija.
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Sanāksme 28.09.2021. ar Latvijas sīkdzīvnieku audzētāju biedrība “Trusis un citi” un Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācija" platformā MS Teams
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-
Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Sanāksmē izteiktie priekšlikumi un komentāri ņemti vērā un priekšlikumi  iekļauti noteikumu projektā. Atkārtoti noteikumu projekts saskaņots elektroniski 20.10.2021. bez iebildumiem un komentāriem.
Publiskās apspriešanas laikā netika saņemti komentāri vai iebildumi.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Lauksaimniecības datu centrs
  • Pārtikas un veterinārais dienests
  • Trušu audzētāju biedrības

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi