Anotācija (ex-ante)

23-TA-1142: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 523 "Rakstniecības un mūzikas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Projekts sagatavots pēc Kultūras ministrijas un Rakstniecības un mūzikas muzeja (turpmāk – muzejs) iniciatīvas, pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu un Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumu Nr.333 “Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.333) 16. un 18.punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir aktualizēt muzeja sniegto pakalpojumu klāstu un cenas, precizējot atsevišķu muzeja sniegto maksas pakalpojumu nosaukumus, papildinot cenrādi ar jauniem pakalpojumiem un svītrojot neaktuālos pakalpojumus, kā arī aktualizējot un papildinot atsevišķiem maksas pakalpojumiem piemērotās atlaides.
Spēkā stāšanās termiņš
01.06.2023.
Pamatojums
Ņemot vērā, ka muzejs 2023.gada 1.jūnijā atver publiskai pieejamībai ekspozīciju “Dziesmu svētku telpa” Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē, Ostas prospektā 11, maksas pakalpojumu cenrādim ir jāstājas spēkā 2023.gada 1.jūnijā.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.930 „Rakstniecības un mūzikas muzeja nolikums” (turpmāk – MK noteikumi Nr.930) 5.1.apakšpunktu muzejam ir tiesības iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem. Pašlaik maksu par muzeja sniegtajiem pakalpojumiem nosaka Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumi Nr.523 “Rakstniecības un mūzikas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk – MK noteikumi Nr.523), kas nav grozīti kopš to pieņemšanas brīža. Taču kopš MK noteikumu Nr.523 pieņemšanas laika ir būtiski mainījušās gan pakalpojumu izmaksas, gan muzeja sniegtie pakalpojumi.

Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devītā daļa nosaka, ka Ministru kabinets izdod noteikumus par valsts tiešās pārvaldes iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.333 18.1. un 18.2.apakšpunktu grozījumus noteikumos par maksas pakalpojumu cenrādi izdara, ja ir izdarīti grozījumi normatīvajos aktos vai mainījušies apstākļi, kas ietekmē iestādes vai valsts aģentūras sniedzamo maksas pakalpojumu klāstu, kā arī, ja ir būtiski mainījušās (samazinājušās vai palielinājušās) tiešās vai netiešās izmaksas, kuras veido maksas pakalpojumu izcenojumus. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.333 16.punktu iestāde sagatavo noteikumu projektu par maksas pakalpojumu cenrādi un atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka Ministru kabinetā izskatāmo dokumentu iesniegšanas, saskaņošanas un virzības kārtību, virza to apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Kopš 2019.gada ir būtiski mainījušies apstākļi, kas ietekmē muzeja sniegto maksas pakalpojumu klāstu un apstākļus – muzejs savas pamatdarbības realizēšanu ir uzsācis jaunā adresē – Muzeju krātuvē Rīgā, Pulka ielā 8, kurā muzejs kopš 2020.gada veic arī publisko darbību, veidojot izstādes, nodrošinot publiskās lasītavas darbu un organizējot tematiskos pasākumus publiskajā zonā. Muzejs ir izveidojis divas jaunas ekspozīcijas – Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē, Ostas prospektā 11, kur muzejs 2023.gada 1.jūnijā atvērs Dziesmusvētku tradīcijai veltītu ekspozīciju “Dziesmusvētku telpa” un izglītības, tikšanās un pētniecības vietu “Kopienas telpa” un Rīgā, Mārstaļu iela 6, kur muzejs atvērs apmeklētāju centru, kurā tiek veidota muzeja pastāvīgā ekspozīcija, bērnu izglītojošās zonas un kultūras vides telpas. Ņemot vērā minēto, muzejs ievērojami paplašinās sniegto pakalpojumu apjomu.

Piemērojot MK noteikumus Nr.523, konstatēts, ka ir būtiski mainījušās faktiskās ar pakalpojumu sniegšanu saistītās tiešās un netiešās izmaksas, mainījies muzeja sniegto publisko maksas pakalpojumu klāsts, kā arī secināts, ka atsevišķiem pakalpojumiem nepieciešams aktualizēt pakalpojumu saņēmēju grupas, kurām tiek noteiktas atšķirīgas pakalpojumu cenas. Tādējādi nepieciešams veikt grozījumus MK noteikumos Nr.523.

Projektā ir jāparedz arī grozījumi, ņemot vērā Ministru kabineta 2021.gada 1.jūnija noteikumus Nr.352 „Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība” un grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā (pieņemti Saeimā 2021.gada 16.novembrī).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
MK noteikumu Nr.523 pielikumā ietvertā cenrāža 1., 2., 3. un 4.punktā noteiktie pakalpojumi tika paredzēti uz tobrīd attīstības projektā esošo muzeja ekspozīciju, izstāžu, pasākumu un izglītojošo pakalpojumu sniegšanas konceptuālo un telpu specifiku, kā arī izmaksu prognozi muzeja ēkā Rīgā, Pils laukumā 2. Kopš muzejs ir ieguvis jaunas telpas Rīgā, Pulka ielā 8, Muzeju krātuvē, Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē, Ostas prospektā 11 un Rīgā, Mārstaļu ielā 6, muzeja funkcijām ir izstrādāts absolūti cits, minētājām lokācijām atbilstošs un atšķirīgs muzeja darbības koncepts.

2023.gadā, salīdzinājumā ar MK noteikumu Nr.523 pieņemšanas laiku 2015.gada 15.septembri, ir būtiski mainījušās (pieaugušas) faktiskās ar pakalpojumu sniegšanu saistītās tiešās un netiešās izmaksas, kā arī citu līdzīgu pakalpojumu sniedzēju (muzeju) cenas ir būtiski pieaugušas, līdz ar to nepieciešams veikt izmaiņas muzeja cenrādī, nosakot jaunus un muzeja konceptam atbilstošus pakalpojumus, noteikt pakalpojumiem izmaksas un aktualizēt izmaksas tiem pakalpojumiem, kas muzeja pakalpojumu klāstā saglabājas nemainīgi.

Periodā, kad muzejam ilgstoši nebija savu telpu muzejpedagoģisko pakalpojumu sniegšanai, kā arī Covid 19 ierobežojumu ietekmes laikā muzejs ir izstrādājis jaunu mūžizglītības pakalpojuma veidu “Tematiskās pastaigas” (cenrāža 3.5.apakšpunkts). Minētais pakalpojums ir muzeja izglītojošas gida vadītas ekskursijas pilsētvidē, kuru saturu ir izstrādājis muzejs un šis saturs ir tiešā veidā saistīts ar muzeja darbības profilu, pastaigu tēmas ir veltītas rakstnieku, mūziķu un literāro darbu ģeogrāfijai pilsētvidē – Rīgā.

Muzeja satura pieejamības veicināšanai, muzejs regulāri organizē tematiskos sarīkojumus dažādām mērķa grupām. MK noteikumu Nr.523 pielikumā ietvertā cenrāža 4.punktā noteiktā muzeja sagatavota tematiska pasākuma apmeklējuma individuālajiem apmeklētājiem maksa, ņemot vērā šī brīža izmaksas un pakalpojuma cena, salīdzinot ar līdzīgu pakalpojumu sniedzēju cenām, ir nesamērīgi zemas, īpaši, ja tematiskā pasākuma mākslinieciskās un satura koncepcijas īstenošanai nepieciešami dārgāki resursi.

Mainoties muzeja satura pieejamības formātiem un sabiedrības paradumiem, muzejs ir konstatējis, ka nepieciešams svītrot no MK noteikumu Nr.523 pielikumā ietvertā cenrāža 3.punktā minēto pakalpojumu “Lekcija apmeklētāju grupām (līdz 40 personām)”, jo tas kļuvis neaktuāls un muzejs šādu pakalpojumu vairs nesniedz.
Risinājuma apraksts
1) Projekts paredz MK noteikumu Nr.523 pielikumā esošo cenrādi izteikt jaunā redakcijā (turpmāk – cenrādis), to precizējot, papildinot ar jauniem pakalpojumiem un svītrojot neaktuālos pakalpojumus, kas vairs netiek sniegti. Cenrādī nav iekļauti MK noteikumu Nr.523 pielikuma cenrāža 1.2., 1.3. un 1.4.apakšpunktā minētie pakalpojumi, kuri pašreizējās muzeja telpās un darbības formātā nav veicami. Cenrādī nav iekļauts MK noteikumu Nr.523 pielikuma cenrāža 3.punkts “Lekcija apmeklētāju grupām (līdz 40 personām)”, jo šāds pakalpojums netiek sniegts, bet šis pakalpojums konceptuāli/saturiski ir integrēts cenrāža 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētajos pakalpojumos. Cenrādī nav iekļauts MK noteikumu Nr.523 pielikuma cenrāža 2.2.apakšpunkts, orientējot pakalpojumu uz tā saņemšanu valsts valodā.

2) Cenrādis tiek papildināts ar jauniem pakalpojumu veidiem visās jaunajās muzeja publisko pakalpojumu sniegšanas telpās. Tiek noteikta maksa par pastāvīgās ekspozīcijas apmeklējumu pastāvīgās ekspozīcijas adresē Rīgā, Mārstaļu ielā 6 (cenrāža 1.1.apakšpunkts). Cenrādis tiek papildināts ar jaunu pakalpojumu “Audiogids” (cenrāža 1.1.8.apakšpunkts) ekspozīcijas pieredzes dažādošanai un valodu pieejamībai. Tiek ieviesta maksa par no ekspozīcijas apmeklējuma nodalāmu atsevišķu zonu “Bērnu zona” (cenrāža 1.2.apakšpunkts) un “Mansards” (cenrāža 1.3.apakšpunkts) apmeklējumu. “Mansarda” zona ārpus muzeja ekspozīcijas apmeklējuma izmantojama kā klusā darba zona, tajā pieejams interneta pieslēgums, nodalītas darba vietas, radot šo kā atsevišķi izmantojamu pakalpojumu. “Bērnu zonas” apmeklējums funkcionē kā izglītojoša, interaktīva spēļu istaba, kura iekļauta visā ekspozīcijas apjomā, bet var tikt izmantota arī kā atsevišķs pakalpojums, neapmeklējot ekspozīciju. Tāpat kā visa muzeja apmeklējums, pirmsskolas vecuma bērniem tā ir bez maksas, bet, ja to pavada pieaugušais, tad to var apmeklēt vai nu ar cenrāža 1.1.apakšpunkta pakalpojumu ietvaros iegādātu biļeti, vai to iegādāties atsevišķi par samazinātu maksu, ko paredz 1.2.1.apakšpunkts.

Cenrāža 2.punktā kā jauns pakalpojums tiek noteikta muzeja ekspozīcijas “Dziesmu svētku telpa” apskate Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē, Ostas prospektā 11, 1.stāvā.

Cenrāža 4.punktā tiek noteikta maksa par gida pakalpojumiem muzeja izstādē Muzeju krātuvē Rīgā, Pulka ielā 8. Lai veicinātu muzeja izstāžu pieejamību ārpus Rīgas centra administratīvā nodalījuma, izstādes apskate gan apkaimes iedzīvotājiem, gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem, ir bez maksas, maksa tiek noteikta tikai gida pakalpojumiem.

Jaunajiem cenrāža 1.1., 1.2., 1.3., 3.5.apakšpunktā un 2. un 4.punktā paredzētajiem muzeja sniegto maksas pakalpojumu veidiem, kas saistīti ar muzeja apmeklējumu un muzeja tematisko un pedagoģisko nodarbību apmeklējumu un muzeja krājuma izmantošanu, noteikta MK noteikumos Nr.523 minētajiem muzeja pakalpojumu veidiem piemērotā pievienotās vērtības nodokļa atsauce (pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta "d" apakšpunktu). Savukārt cenrāža 6.-9.punktā aktualizētajiem muzeja pakalpojumiem, kas saistīti ar muzeja krājuma izmantošanu, noteikta MK noteikumos Nr.523 šiem muzeja pakalpojumu veidiem izmantotā pieeja pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā, diferencējot pakalpojumus, kuri tiek sniegti ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem un pakalpojumus, kuri tiek sniegti komerciāliem vai ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem. Muzeja pakalpojumiem, kuri tiek sniegti ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem, pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta "d" apakšpunktu, savukārt pakalpojumiem, kuri tiek sniegti komerciāliem vai ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem, pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59.panta pirmo daļu.

Cenrādis tiek papildināts ar jaunu pakalpojumu “Tematiskās pastaigas” (3.5.apakšpunkts), nosakot maksu gan par individuālu apmeklējumu (ja pakalpojums tiek izsludināts uz individuālu pieteikšanos konkrētā norises laikā) vai, pieļaujot grupas pieteikumu līdz 20 dalībniekiem (pakalpojuma specifikai maksimālais cilvēku skaits kvalitatīva pakalpojuma nodrošinājumam).

Cenrādī pārskatīta cenu noteikšanas metodika pakalpojumam “Muzeja sagatavotu tematisku pasākumu un pedagoģisko nodarbību apmeklējums”, cenrāža 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktā, paredzot diferencēt apmeklējuma maksu vienai personai, atkarībā no konkrētā pasākuma resursu ietilpības.

3) Cenrādī, ņemot vērā pakalpojumu būtību mērķauditoriju un pakalpojuma sniegšanas veidu, pārskatīta terminoloģija un precīzāk definētas pakalpojumu saņēmēju grupas, kurām tiek noteikta samazināta pakalpojumu maksa.

Cenrādī precizēta MK noteikumu Nr.523 pielikuma cenrāža 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4.apakšpunktā un 4.punktā lietotā terminoloģija, ņemot vērā Izglītības likumā noteikto jēdziena “izglītojamais” izpratni. Saskaņā ar Izglītības likuma 1.panta 12.punktu izglītojamais ir bērns, skolēns, audzēknis, students vai klausītājs, kas apgūst izglītības programmu izglītības iestādē vai pie privātpraksē strādājoša pedagoga. Tādējādi izglītojamie ietver daudz plašāku personu loku, tajā skaitā personas, kas mācās neformālajās un pieaugušo izglītības programmās, kursos u.c. izglītības programmās izglītības iestādēs, kuras var apgūt arī pēc pilngadības sasniegšanas. Cenrādī tiek izdalīta atsevišķi gan izglītojamo grupa “skolēns”, gan “students”, jo šīm izglītojamo grupām par vienu un to pašu pakalpojumu ir noteikta atšķirīga maksa.

Cenrādī, lai diferencētu apmeklētāju grupas, attiecīgajos pakalpojumos noteiktas atsevišķas apmeklētāju kategorijas, kā skolēni, studenti, pensionāri, ģimenes apmeklējums, pārējie apmeklētāji. Apmeklētāju grupai “pirmsskolas vecuma bērni” Projekta 1.1.apakšpunktā ietvertais cenrāža 3.1.apakšpunkts attiecībā uz pastāvīgās ekspozīcijas apskati Rīgā, Mārstaļu ielā 6, Bērnu zonas apmeklējumu, Mansarda – klusās zonas apmeklējumu un muzeja ekspozīcijas “Dziesmu svētku telpas” apskati nodrošināts bezmaksas apmeklējums (cenrāža 1.1., 1.2., 1.3.apakšpunkts un 2.punkts).

Cenrādī, ņemot vērā dažādu apmeklētāju grupu sociālo statusu, pakalpojumiem noteikta samazināta ieejas maksa skolēniem (1.1.1., 1.2.2., 2.1., 3.1.2., 3.2.2., 3.3.2. un 3.5.1.apakšpunkts), studentiem un pensionāriem (1.1.2., 1.2.3., 2.2., 3.1.3., 3.2.3., 3.3.3. un 3.5.2.apakšpunkts), kā arī pirmsskolas vecuma bērniem pārējās pakalpojumu kategorijās, kurās noteiktas atvieglotas cenas (3.1.1., 3.2.1., 3.3.1.apakšpunkts).

Cenrāža 1.1.1.., 1.2.2.., 2.1.., 3.1.2.., 3.2.2.., 3.3.2. un 3.5.1.apakšpunkts nosaka, ka pakalpojums attiecas uz skolēniem, kuri mācās vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības programmās.

Cenrādis precizē (paaugstina) MK noteikumu Nr.523 pielikuma cenrāža 1.1.apakšpunktā un 2.punktā ietverto ekspozīciju apskates biļešu cenas visās kategorijās, kā arī pieejamības veicināšanas nolūkā diferencē divas ģimenes biļetes kategorijas.

Muzejs cenas par publiskajiem maksas pakalpojumiem nosaka saskaņā ar MK noteikumos Nr.333 noteikto maksas pakalpojumu izmaksu aprēķinu metodiku, ņemot vērā faktiskās ar muzeja publisko maksas pakalpojumu sniegšanu saistītās tiešās un netiešās izmaksas. Izstrādājot cenrādi, pakalpojumu cenas plānotas atbilstoši pašlaik muzejā noteiktajam atlīdzības apmēram. Lai nodrošinātu muzeja pakalpojuma pieejamību pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, šobrīd nebūtu lietderīgi muzeja pakalpojumu cenas vēl vairāk paaugstināt, jo tas samazinātu muzeja pieejamību un konkurētspēju salīdzinot ar citiem muzejiem. Ja pakalpojumu faktiskās izmaksas būtiski mainīsies, muzejs pārskatīs pakalpojumu izmaksas un veiks grozījumus cenrādī. Detalizēts pakalpojumu cenu aprēķins sniegts Projekta sākotnējā ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1.pielikumā “Rakstniecības un mūzikas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācija”. Kalkulācijā iekļautas uz katru attiecīgu pakalpojumu attiecināmas izmaksas – atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (atalgojums muzeja darbiniekiem, kas tieši iesaistīti pakalpojumu sniegšanā, šobrīd ir noteikts atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.pielikumā attiecīgajai mēnešalgu grupai 2023.gadam un nedaudz pārsniedz minimumu, vienlaikus tas sasniedz arī 2024.gadam noteikto minimumu), ārpakalpojumu un materiālu izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojums, administratīvās, jeb netiešas ar pakalpojumu sniegšanu saistītas izmaksas (nosakot administratīvās izmaksas, atalgojums administratīvajiem darbiniekiem noteikts atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.pielikumā attiecīgajai mēnešalgu grupai noteiktajam minimumam): telpu izmaksas (gan klientu apkalpošanas telpas, gan administrācijas telpas), IT izmaksas un ar pakalpojumu sniegšanu nesaistītas netiešas izmaksas (vadības funkcijas izmaksas) – finanšu vadība, iestādes vadība.

Kopumā jaunās muzeja noteiktās pakalpojumu cenas tiek paaugstinātas visiem pakalpojumiem, izņemot, cenrāža 3.1.2., 6.1.1., 6.1.2, 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6., 6.1.7., 6.1.8., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6., 6.2.7., 6.2.8., 6.3.1., 6.3.2., 6.4.1., 6.4.2., 6.5.1., 6.5.2., 6.6.1., 6.6.2., 7.1., 7.2., 7.3., 8.1., 8.2., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5. un 10.6.apakšpunktā noteiktajos pakalpojumos. Projektā noteiktās publisko maksas pakalpojumu cenas ir samērotas ar līdzīgu pakalpojumu cenām citās iestādēs, un būtiski neietekmēs muzeja pieejamību sabiedrībai. Muzeja publisko maksas pakalpojumu cenu politika attiecībā uz sociāli vismazāk aizsargātajām personu grupām tiek nodrošināta, nosakot pazeminātu cenu noteiktām apmeklētāju grupām, kā arī nosakot sabiedrības grupas, kurām muzeja pamatpakalpojumi – pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums – ir pieejami bez maksas (Projekta 1.1.apakšpunktā ietvertais 3.punkts).

Iegūtie finanšu līdzekļi par muzeja sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem tiks izlietoti muzeja sniegto publisko maksas pakalpojumu faktisko izmaksu segšanai.
Problēmas apraksts
Ņemot vērā gan konkrēto pakalpojumu faktiskās tiešās un netiešās izmaksas, dažādu apmeklētāju grupu sociālo statusu, izmaiņas uz apmeklētāju grupām attiecināmajos statusos, kā arī atlaižu politiku citās līdzvērtīgu pakalpojumu nodrošinošās iestādēs, vairāki MK noteikumos Nr.523 paredzētie maksas pakalpojumu atvieglojumi vai 100% atlaides (MK noteikumu Nr.523 3.2., 3.3., 3.6., 3.7., 3.11., 3.13., 7., 8. un 10.punkts) kļuvuši neaktuāli, neattiecināmi, organizatoriski sarežģīti piemērojami vai ekonomiski nepamatoti. Ņemot vērā jaunās muzeja ekspozīcijas “Dziesmusvētku telpa” atvēršanu Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē, Ostas prospektā 11, MK noteikumos Nr.523 ir jāparedz atvieglojumus ekspozīcijas apmeklējumam Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku dalībniekiem un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises nedēļā (uzrādot dalībnieku karti) (Projekta 1.9.apakšpunktā ietvertais 14.punkts).
Risinājuma apraksts
Projektā tiek precizēts MK noteikumu Nr.523 3.punktā noteikto muzeja pakalpojumu uzskaitījums un ietvertās apmeklētāju kategorijas, kurām nepiemēro maksu par atsevišķiem cenrādī noteiktiem maksas pakalpojumiem (Projekta 1.1.apakšpunktā ietvertais 3.punkts). Ar Projektu tiek aktualizēts to MK noteikumu Nr.523 pakalpojumu klāsts, kuriem tiek piemērotas atlaides, vienlaicīgi samazinot atlaižu skaitu apmeklētāju grupām (Projekta 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. un 1.9.apakšpunkts). MK noteikumu Nr.523 tiek veiktas šādas izmaiņas:
1) paplašinot muzeja piedāvājumu un tā kvalitāti, ir sašaurinātas MK noteikumu Nr.523 3.punktā noteiktās apmeklētāju grupas, no kurām neiekasēja pakalpojuma maksu, proti, pamatekspozīcijas bezmaksas apmeklējums nav attiecināms uz izglītojamajiem vispārizglītojošajās un profesionālajās izglītības iestādēs (MK noteikumu Nr.523 3.2.apakšpunkts), Kultūras ministrijas organizēto muzeju darbinieku tālākizglītības kursu dalībniekiem (MK noteikumu Nr.523 3.7.apakšpunkts) un muzeja drauga kartes īpašniekiem (MK noteikumu Nr.523 3.11.apakšpunkts);
2) Projektā ir aktualizēts MK noteikumu Nr.523 3.4.apakšpunkts atbilstoši tiesiskajiem regulējumiem par bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu) un tos pavadošajām personām (Projekta 1.1.apakšpunktā ietvertais 3.3.apakšpunkts);
3) Projekts ir papildināts ar jaunu 3.4.apakšpunktu, paredzot pakalpojuma maksu neiekasēt no Latvijas Goda ģimeņu locekļiem, kā arī ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību vai dokumentu, kas apliecina personas invaliditāti, un dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību), tajā skaitā individuālajam apmeklējumam.
Cenrāža 1.1.4., 1.1.5, 2.4. un 2.5.apakšpunktā noteiktie pakalpojumi un Projekta 1.1.apakšpunktā ietvertā MK noteikumu Nr.523 3.4.apakšpunktā noteiktie pakalpojumi ir atsevišķi pakalpojumu veidi. Projekta 1.1.apakšpunktā ietvertā MK noteikumu Nr.523 3.4.apakšpunktā noteiktā bezmaksas ieeja attiecas uz daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 1.jūnija noteikumu Nr.352 „Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība” tiesiskajam regulējumam par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību, tajā skaitā individuālajam apmeklējumam. Savukārt cenrāža 1.1.4., 1.1.5, 2.4.apakšpunktā noteiktais pakalpojums ("Ģimenes biļete 1+/3+" (1 pieaugušais ar 1 līdz 4 bērniem)) vai cenrāža 2.5.apakšpunktā noteiktais pakalpojums ("Ģimenes biļete 2+" (2 pieaugušie ar 1 līdz 4 bērniem)) tiek sniegti vairākiem apmeklētājiem vienlaikus, kuru skaits un kombinācijas noteiktas pakalpojuma nosaukumā un neparedz individuālu apmeklējumu, kā arī minētais pakalpojums ir pieejams ģimenēm ar mazāku bērnu skaitu un arī vecvecākiem ar mazbērniem, vai cita veida attālākiem radiniekiem. Minētie pakalpojumi nav savā starpā saistīti un nedublējas;
4) precizēts MK noteikumu Nr.523 3.6.apakšpunkts par bezmaksas apmeklējumu Latvijas augstāko izglītības iestāžu kultūras mantojuma, latviešu (baltu) filoloģijas un muzikoloģijas studiju programmu studentiem (uzrādot atbilstošu augstskolas izdotu izziņu);
5) Projekta 1.1.apakšpunktā paredzētajā 3.punktā nav ietverts MK noteikumu Nr.523 3.7.apakšpunkts, jo Kultūras ministrija neorganizē muzeju darbinieku tālākizglītības kursus;
6) Projekta 1.1.apakšpunktā paredzētajā 3.punktā nav ietverts MK noteikumu Nr.523 3.9.apakšpunkts, jo muzejs neīsteno muzeja drauga kartes programmu;
7) precizēts MK noteikumu Nr.523 3.13.apakšpunktā noteiktais minimālais apmeklētāju skaits grupā ne mazāka par 15 (agrāko 10 vietā), kuras vadītājam (gidam) netiek piemērota ieejas maksa, lai sabalansētu ekonomisko izdevīgumu un sekmētu organizētu apmeklētāju grupu dalībnieku skaitlisko palielinājumu (Projekta 1.1.apakšpunktā ietvertais 3.11.apakšpunkts);
8) svītrots MK noteikumu Nr.523 5.punkts, jo tajā minētie pakalpojumi – izstāžu un viesizstāžu apmeklējums visiem apmeklētājiem ir bez maksas, savukārt Projekta 1.1.apakšpunktā ietvertais 3.3. un 3.5.apakšpunkts nosaka bezmaksas apmeklējumu par cenrāža 1.1., 1.2., 1.3.apakšpunktā un 2.punktā minētajiem pakalpojumiem;
9) precizēts MK noteikumu Nr.523 6.punkts, nosakot muzeja pakalpojumu klāstu, uz kuriem ir attiecināmi cenrāža precizēti pakalpojumi, par kuriem netiek iekasēta maksa no valsts vai pašvaldības iestādēm ar valsts reprezentāciju saistītos gadījumos, kā arī no valsts un pašvaldības iestādēm vai privātpersonām ar muzeju noslēgta sadarbības līguma ietvaros, ja sadarbības mērķis atbilst muzeja mērķiem un uzdevumiem un pakalpojuma saņēmējs negūst tiešu vai netiešu materiālu labumu no saņemtā pakalpojuma. Projekta 1.3.apakšpunktā ietvertajā MK noteikumu Nr.523 6.punktā ir saglabāta spēkā esošo MK noteikumu Nr.523 6.punktā noteiktā pieeja attiecībā uz muzeja krājuma izmantošanu (par MK noteikumu Nr.523 6.punktā noteiktajiem muzeja cenrāža pakalpojumiem) ar valsts reprezentāciju saistītajos gadījumos (valsts un pašvaldības iestādēm) un ar muzeju noslēgta sadarbības līguma ietvaros, ja sadarbības mērķis atbilst muzeja mērķiem un uzdevumiem un pakalpojuma saņēmējs negūst tiešu vai netiešu materiālu labumu no saņemtā pakalpojuma (valsts un pašvaldības iestādēm vai privātpersonām), neiekasējot maksu par šiem pakalpojumiem.
Cenrādis ir precizēts, pie konkrētiem pakalpojumiem, norādot atsauci, ka par šiem pakalpojumiem muzejs iekasē maksu arī no valsts un pašvaldības iestādēm, izņemot Projekta 1.3.apakšpunktā ietvertajā MK noteikumu Nr.523 6.punktā minētajos gadījumos.
Vispārīgā gadījumā sadarbība starp valsts iestādēm tiek veikta Valsts pārvaldies iekārtas likumā noteiktajā kārtībā, pildot muzeja funkcijas un uzdevumus, ievērojot muzeja darbības mērķus un specifiku. Taču ne visi muzeja krājuma izmantošanas pieprasījumi ir saistīt ar muzeja funkciju un uzdevumu īstenošanu, un par šādiem pakalpojumiem muzejs iekasē maksu. Projekta 1.3.apakšpunktā ietvertajā MK noteikumu Nr.523 6.punktā ir noteikti izņēmumi, kad maksa par šajā punktā paredzētajiem muzeja cenrāža pakalpojumiem netiek iekasēta. Projekta 1.3.apakšpunktā ietvertajā MK noteikumu Nr.523 6.punktā minētās valsts un pašvaldības iestādes ir ar kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu saistītas valsts un pašvaldības iestādes, akreditēti muzeji, u.c., piemēram, Latvijas Nacionālais arhīvs, bibliotēkas, muzeji ar kurām tiek slēgti sadarbības līgumi dažādu sadarbības projektu ietvaros;
10) svītrots MK noteikumu Nr.523 7. un 8.punkts, ņemot vērā to, ka tajos minētos pakalpojumus ir organizatoriski neiespējami īstenot muzeja jaunajā darbības formātā un sezonalitātes ieviestu darba laiku izmaiņu dēļ;
11) svītrots MK noteikumu Nr.523 10.punkts, jo tajā minētā pakalpojuma izcenojums noteikts cenrāža 11.punktā;
12) precizēts MK noteikumu Nr.523 11.punkts – nosakot apmeklētāju grupas, kurām tiek piemērotas 100% un 50% atlaides, precizēti atlaižu piemērošanas akciju veidi. Visā cenrādī ir atsevišķi izdalīta izglītojamo grupa – studenti, tādēļ arī Projekta 1.7.apakšpunktā ietvertajā cenrāža 11.1.apakšpunktā, kas paredz atlaides tematiskās akcijas laikā dažādām apmeklētāju grupām, ir nepieciešams atsevišķi izdalīt šo izglītojamo grupu;
13) Projekts papildināts ar jaunu 14.punktu, kas nosaka, ka maksu neiekasē par cenrāža 2.punktā minētajiem pakalpojumiem no Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku dalībniekiem un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises nedēļā (uzrādot dalībnieku karti).
Problēmas apraksts
MK noteikumu Nr.523 11.punktā maksas pakalpojumu cenas telpu nomai tika noteiktas 2015.gadā un salīdzinot ar 2023.gadu ir pieaugušas. Kopš 2020.gada iznomāšanai pieejamas jaunas muzeja dažādu apjomu telpas vairākās jaunās adresēs – 1) Rīgā, Pulka ielā 8 ar publisko pasākumu telpu “Tintnīca” (100m2), kura aizvien vairāk tiek pieprasīta iznomāšanai no trešajām personām, uzņēmumiem un biedrībām; 2) Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē, Ostas prospektā 11 apmeklētāju centra telpas “Kopienas telpa” (800m2) un atsevišķos gadījumos arī ekspozīcijas “Dziesmusvētku telpa” zona (1000m2), kuras piemērotas pasākumu un konferenču rīkošanai; 3) atveroties muzeja pastāvīgās ekspozīcijas ēkai Rīgā, Mārstaļu ielā 6 nomai tiks piedāvātas 3 telpas – Izklaides telpa/ spēļu zona (85m2), Izglītojošā telpa (40m2) un Mansarda telpa (140 m2). Minētajām telpām nepieciešams cenrādī noteikt maksu par telpu nomu.
Risinājuma apraksts
Cenrāža 11.punktā tiek iekļautas visu muzeja telpu izmantošanas un nomas maksas. Pakalpojumu cenas, tāpat kā citiem pakalpojumiem, tika noteiktas saskaņā ar Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1.pielikumā “Rakstniecības un mūzikas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācija” ietverto kalkulāciju un pamatojoties uz MK noteikumos Nr.333 noteikto aprēķina metodiku. Cenrāža 11.punktā noteiktas cenas par muzeja telpu nomu. Pakalpojuma cena noteikta, ņemto vērā telpu nomas laiku (iznomājamo stundu skaitu), pasākuma tematiku, mērķi un nomas pasākuma norises laiku, nosakot diferencētu maksu telpu nomai. Nosakot pakalpojuma cenu, ņemta vērā arī līdzīgu telpu un iznomātāja profila pakalpojumi, telpu īslaicīgas nomas cenu politika tirgū. Muzeja piedāvātās cenas ir līdzvērtīgas. Telpu nomas maksa tiek noteikta, ņemot vērā nomnieka rīkotā pasākuma tematiku (ar muzeja tēmu saistīta vai nesaistīta pasākuma rīkošana) un pasākuma norises laiku (pasākums notiek muzeja darba laikā vai ārpus darba laika). Pakalpojumiem par telpu nomu saglabāta MK noteikumos Nr.523 noteiktā pievienotās vērtības nodokļa atsauce, paredzot, ka šiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59.panta pirmo daļu.
Problēmas apraksts
Cenrāža 5., 6., 7., 8., 9. un 10.punktā noteiktie pakalpojumi, kas ir saistīti ar muzeja krājuma izmantošanu, tiek nodrošināti jaunajās Muzeju krātuves telpās Rīgā, Pulka ielā 8. Pēdējo gadu laikā būtiski mainījušās muzeja krājuma priekšmetu izmantošanai piedāvājamie tehnoloģiskie risinājumi. Digitālās kopijas un digitālie datu nesēji vai tīklu mākoņi ir aizstājuši kserokopiju izgatavošanas nepieciešamību (kas veicina priekšmetu bojāšanos), kā arī digitalizētu kopiju fizisku izdruku izgatavošanu. Piemērojot praksē MK noteikumu Nr.523 pielikumā pievienotā cenrāža 6.1.8. un 6.2.8.apakšpunktu, konstatēts, ka iztrūkst šī pakalpojuma piedāvājums līdzvērtīgi kā citās kategorijās, diferencējot komerciālu izmantošanas mērķi (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem). Tāpat konstatēts, ka sniedzot MK noteikumu Nr.523 pielikumā pievienotā cenrāža 7.punktā minētos pakalpojumus, lietots neprecīzs pakalpojuma vienības nosaukums, kas jāprecizē, aizstājot terminu “vienība” ar terminu “datne”, kā tas piemērots citos ar digitālu kopiju izgatavošanu saistītos pakalpojumos.
Risinājuma apraksts
Ar Projektu aktualizēts MK noteikumu Nr.523 pielikumā pievienotā cenrāža 5.punkts. Saglabāts 5.1.apakšpunktā minētais pakalpojums, ko sniedz, izvērtējot cita tehnoloģiskā risinājuma neattaisnošanos konkrētam krājuma priekšmetam, samazināta minētā pakalpojuma cena, ņemot vērā šī pakalpojuma cenas līmeni tirgū. Projekta pielikumā izteiktajā cenrādī nav ietverti pārējie ar kserokopiju izgatavošanu un digitālo kopiju izdruku veidošanu saistītie pakalpojumi (MK noteikumu Nr.523 5.2. līdz 5.8.apakšpunkts). Cenrādis papildināts ar 6.1.9. un 6.2.9.apakšpunktu, paredzot fotonegatīvu, diapozitīvu, mikrofilmu digitālo kopiju izgatavošanu (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem).

Projekta pielikumā izteiktajā cenrādī nav ietverti MK noteikumu Nr.523 6.3.1., 6.4.1., 6.5.1. un 6.6.1.apakšpunkts, kuros iekļautie muzeja pakalpojumi netika pieprasīti un pārklājas ar attiecīgi cenrāža 6.punktā noteiktajiem pakalpojumiem – cenrāža 6.3.1., 6.4.1., 6.5.1. un 6.6.1.apakšpunktā.

Cenrāža 6.1.1. un 6.2.1.apakšpunktā noteiktais pakalpojums nav paredzēts ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem, jo pēc tā nav pieprasījuma. Ja muzeja krājuma priekšmeta kopijas ieguvējs to izmanto komerciāliem mērķiem (publikācijas dažādos medijos, izmantošana reklāmas nolūkiem, utt.), šādiem nolūkiem kopijas ar mazu izšķirtspēju nav izmantojamas.

Aktualizēts cenrāža 7.punkta apakšpunktos noteikto pakalpojumu mērvienības nosaukums, aizstājot terminu “vienība” ar “datne”. Samazināta cenrāža 7.1.apakšpunktā minētā pakalpojuma cena no 10 euro uz 4 euro, pamatojoties uz to, ka sakarā ar mērvienības maiņu viena priekšmeta fotografēšanas vai filmēšanas pakalpojuma rezultātā atkarībā no pakalpojuma pasūtītāja pieprasījuma var tikt izveidotas vairākas datnes, kas, aprēķinot maksu par sniegtajiem pakalpojumu, tiks summētas. Ieviesti jauni pakalpojumi, kuri paredz muzeja priekšmetu fotografēšanu vai filmēšanu muzeja lasītavā komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem (cenrāža 8.3. un 8.4.apakšpunkts).

Projekta pielikuma 6.1.3., 6.1.5., 6.1.7., 6.1.9., 6.2.3., 6.2.5., 6.2.7., 6.2.9., 6.3.2., 6.4.2., 6.5.2., 6.6.2., 7.2., 8.2., 8.4., 9.3. un 9.4.apakšpunktā paredzētajiem pakalpojumiem ir lielāka maksa kā līdzīgam pakalpojumam, kura mērķis ir tieši saistīts ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību:
1) MK noteikumu Nr.930 4.2.apakšpunkts paredz, ka, lai nodrošinātu funkciju izpildi, muzejs nodrošina muzeja krājuma materiālu izmantošanu ekspozīcijām un izstādēm, kā arī zinātnes, kultūras, izglītības un valsts reprezentācijas mērķiem. Līdz ar to pakalpojumiem, kas ir ar nekomerciālu mērķi un kas tiek sniegti, lai izglītotu sabiedrību un veiktu kultūras mantojuma pētniecību, un ir tieši saistīti ar muzeja mērķu un uzdevumu īstenošanu, cenas tiek noteiktas zemākas, lai nodrošinātu šo pakalpojumu pieejamību. Savukārt pakalpojumiem, kuru mērķis nav saistīts ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību (komerciāls mērķis), pakalpojuma cenā tiek iekļautas visas ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, kā to paredz MK noteikumi Nr.333.
2) MK noteikumu Nr. 930 4.6.apakšpunkts nosaka, ka muzejs iekārto un uztur ar rakstniecību un mūziku saistītas ekspozīcijas un izstādes muzejā un ārpus tā, nodrošinot iespējami plašu rakstniecības un mūzikas kolekciju pieejamību. Līdz ar to muzeja pakalpojumiem, kas ir ar nekomerciālu mērķi un kas tiek sniegti, lai izglītotu sabiedrību un veiktu kultūras mantojuma pētniecību, un ir tieši saistīti ar muzeja mērķu un uzdevumu īstenošanu, cenas tiek noteiktas zemākas, lai nodrošinātu šo pakalpojumu pieejamību. Savukārt muzeja pakalpojumiem, kuru mērķis nav saistīts ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību (komerciāls mērķis), pakalpojuma cenā tiek iekļautas visas ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas kā to paredz MK noteikumi Nr.333.
3) pakalpojumiem (konkrēti muzeja priekšmetu deponēšana), kas ir ar nekomerciālu mērķi un kas tiek sniegti, lai izglītotu sabiedrību un veiktu kultūras mantojuma pētniecību, un ir tieši saistīti ar muzeja mērķu un uzdevumu īstenošanu, cenas tiek noteiktas zemākas, lai nodrošinātu šo pakalpojumu pieejamību. Savukārt pakalpojumiem (konkrēti muzeja priekšmetu deponēšana), kuru mērķis nav saistīts ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību (komerciāls mērķis), pakalpojuma cenā tiek iekļautas visas ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas.

Cenrāža 7.3.apakšpunktā paredzētais pakalpojums tiek sniegts ierobežotā apjomā, proti, tikai ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem, jo, lai nepasliktinātu muzeja priekšmeta fiziskās saglabātības stāvokli, to vēlams izmantot pēc iespējas retāk. Šajā gadījumā tas nozīmē, ka, lai iegūtu muzeja priekšmeta fotogrāfiju vai filmu, muzeja priekšmets ir jāizņem no muzeja krātuves, jānovieto muzeja lasītavā, kā arī jāsagatavo fotografēšanai vai filmēšanai, un pēc tam jānovieto atpakaļ krātuvē. Visas šīs darbības traumē muzeja priekšmetu, kas, pirmkārt, nozīmē oriģinālās substances neatgriezeniskus zudumus, otrkārt, sadārdzina restaurāciju.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
 • studenti
 • skolēni
 • pirmsskolas vecuma bērni
 • pensionāri
 • personas ar invaliditāti
 • daudzbērnu ģimenes
 • muzeja apmeklētāji
Ietekmes apraksts
Projekta pielikumā noteiktās publisko maksas pakalpojumu cenas ir samērotas ar līdzīgu pakalpojumu cenām citās iestādēs un būtiski neietekmēs muzeja pieejamību sabiedrībai. Muzeja publisko maksas pakalpojumu cenu politika attiecībā uz pirmsskolas, skolas vecuma bērniem, studentiem, kā arī uz sociāli vismazāk aizsargātajām personu grupām tiek nodrošināta, nosakot pazeminātu cenu noteiktām apmeklētāju grupām, kā arī nosakot sabiedrības grupas, kurām muzeja pamatpakalpojumi – pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums – ir pieejami bez maksas. Tādējādi šīm sabiedrības grupām tiek nodrošināta muzeja pakalpojuma pieejamība.
Juridiskās personas
 • nevalstiskās organizācijas
 • visi uzņēmumi
 • publiskais sektors, producenti, izdevēji
Ietekmes apraksts
Pieejamas jaunas telpas dažādu kultūras, izglītojošu, korporatīvo un socializēšanās pasākumu rīkošanai, jauni pakalpojumi muzeja priekšmetu pieejamībai radošiem, mākslas un komercprojektiem.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
37 840
20 000
37 840
5 000
37 840
5 000
5 000
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
37 840
20 000
37 840
5 000
37 840
5 000
5 000
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
37 840
20 000
37 840
5 000
37 840
5 000
5 000
2.1. valsts pamatbudžets
37 840
20 000
37 840
5 000
37 840
5 000
5 000
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Muzejs cenas par publiskajiem maksas pakalpojumiem nosaka saskaņā ar MK noteikumos Nr.333 noteikto maksas pakalpojumu izmaksu aprēķinu metodiku, ņemot vērā faktiskās ar muzeja publisko maksas pakalpojumu sniegšanu saistītās tiešās un netiešās izmaksas.
Detalizēts pakalpojumu cenu aprēķins sniegts Projekta sākotnējā ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pielikumā “Rakstniecības un mūzikas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācija”.
2023.gada budžetā pašlaik plānotie ieņēmumi no muzeja maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem ir 37 840 euro. Paredzams, ka Projekta ieviešanas rezultātā, pašu ieņēmumu izpilde 2023.gadā, ņemot vērā 2023.gada 1.jūnijā atklājamo dziesmu un deju svētku tradīcijai veltīto ekspozīciju “Dziesmusvētku telpa”, Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē, Ostas prospektā 11, palielināsies, par 20 000 euro un veidos 57 840 euro.
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu apjoms turpmākajos gados cenrāža izmaiņu rezultātā tik būtiski nepalielināsies, jo līdzšinējā pašu ieņēmumu izpildes analīze liecina, ka pašu ieņēmumu plāns netiek pilnībā izpildīts, jo muzeja darbība bija ierobežota tādēļ, ka tas nevarēja savlaicīgi uzsākt un atgriezties rekonstruētajā vēsturiskajā ēkā Rīgā, Pils laukumā 2. 2018.gadā šis rekonstrukcijas projekts tika pārtraukts un Kultūras ministrija sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi” piedāvāja muzeja vajadzībām pielāgot ēku Rīgā, Mārstaļu ielā 6. Salīdzinot ar tām iespējām, ko pieļautu Rīgā, Pils laukumā 2 esošā ēka, Rīgā, Mārstaļu ielā 6 ēkas platība ir daudz mazāka. Līdz ar to, provizoriskās aplēses liecina, ka pašu ieņēmumu plānu varēs palielināt 2024.gadā un turpmākajos gados 5 000 euro apmērā, salīdzinot ar pašreiz plānoto.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
2023.gada valsts budžetā plānotie finanšu resursi muzeja izdevumu segšanai veido 1 758 121 euro, tajā skaitā ieņēmumi no muzeja maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 37 840 euro (2,1 % no muzeja resursiem izdevumu segšanai) un valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem ir 1 720 281 euro (97,9 % no muzeja resursiem izdevumu segšanai).
2024.gadā un turpmākajos gados plānotie finanšu resursi muzeja izdevumu segšanai veido 1 644 665 euro, tajā skaitā ieņēmumi no muzeja maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 37 840 euro (2,3 % no muzeja resursiem izdevumu segšanai) un valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem ir 1 644 665 euro (97,7 % no muzeja resursiem izdevumu segšanai).
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktu institūcija piemēro sabiedrības līdzdalības kārtību to tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka Projekta mērķis ir aktualizēt muzeja sniegto pakalpojumu klāstu un cenas, precizējot atsevišķu muzeja sniegto maksas pakalpojumu nosaukumus, papildinot cenrādi ar jauniem pakalpojumiem un svītrojot neaktuālos pakalpojumus, kā arī aktualizējot un papildinot atsevišķiem maksas pakalpojumiem piemērotās atlaides, kas būtiski nemaina esošo regulējumu un neparedz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas, publisko apspriedi nav nepieciešams nodrošināt.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
 • Kultūras ministrija
 • Rakstniecības un mūzikas muzejs

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Rakstniecības un mūzikas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācija