Anotācija (ex-ante)

21-TA-520: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”” (turpmāk – MK noteikumu projekts) izstrādāts saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta devīto daļu, kas nosaka, ka Ministru kabinets izdod noteikumus par valsts tiešās pārvaldes iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. MK noteikumu projekta izstrādes nepieciešamība izriet arī no Ministru kabineta 2013. gada 23. aprīļa noteikumu Nr. 225 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums” 6. punktā noteiktā, ka Izglītības kvalitātes valsts dienestam (turpmāk – dienests) ir tiesības saņemt maksu par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi nodrošināt akreditācijas ekspertu darba samaksas atbilstību normatīvajiem aktiem, t.sk. ievērojot tās sasaisti ar pedagogu darba samaksas zemāko likmi. Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 „Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 541) akreditācijas ekspertu darba samaksa ir aprēķināta, pamatojoties uz pedagogu zemākās mēneša darba algas likmi 680 euro, bet no 2021. gada 1. septembra pedagogu zemākā mēneša darba algas likme ir 830 euro.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Atbilstoši Izglītības likuma 14. panta 11., 12.1 punktā, 20. panta trešās daļas 7. a) un b) punktā, 27. panta pirmajā daļā, 30. panta 4.1 daļā, 33. panta trešajā daļā un Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 618 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” 1. punktā noteiktajam dienests organizē vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, citu Izglītības likumā noteikto institūciju (turpmāk – izglītības iestāde), eksaminācijas centru (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes), izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas), kuras īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas, izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas, un izglītības programmu (vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās tālākizglītības programma) (turpmāk – izglītības programma) akreditāciju, kā arī valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu un valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju (turpmāk – izglītības iestādes vadītājs) profesionālās darbības novērtēšanu.
Akreditācija un izglītības iestādes vadītāju profesionālās darbības novērtēšana ir maksas pakalpojums. Tos apmaksā izglītības iestāde, eksaminācijas centrs, cita Izglītības likumā noteiktā institūcija vai izglītības iestādes dibinātājs (turpmāk – dibinātājs). Akreditācijas izdevumos ietilpst akreditācijas ekspertu atlīdzība, ko aprēķina atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādē vai citā Izglītības likumā noteiktā institūcijā, akreditējamo izglītības programmu skaitam un veidam, kvalifikāciju skaitam. Akreditācijas ekspertiem, iesniedzot atbilstošus dokumentus, tiek atlīdzināti arī komandējuma izdevumi.
Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumu Nr.333 “Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”” 13.punktā noteiktajam, aprēķinot maksas pakalpojumu izcenojumus, nosaka diferencētas maksas pakalpojumu cenas, ņemot vērā pakalpojumu sniegšanas (pieprasīšanas) veidus (piemēram, elektroniskā formā vai personīgi). Ņemot vērā akreditācijas pakalpojuma specifiku un faktu, ka dienestā elektroniski tiek saņemti aptuveni 90 % akreditācijas iesniegumu, maksas pakalpojumam par akreditāciju izcenojuma aprēķinos nav lietderīgi noteikt diferencētas maksas pakalpojumu cenas. Līdz ar to aprēķinot akreditācijas pakalpojuma izmaksas, netiek ņemta maksa par tā iesniegšanas veidu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Spēkā esošā normatīvā regulējumā noteiktais akreditācijas eksperta stundas atalgojums ir piesaistīts pedagogu zemākajai mēneša darba algas likmei 680 euro, bet no 2021. gada 1. septembra pedagogu zemākā mēneša darba algas likme ir 830 euro. Spēkā esošā normatīvā regulējumā noteiktais akreditācijas eksperta stundas atalgojums kopā ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi vidēji ir 7,01 euro stundā (akreditācijas eksperta stundas likme bez darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes ir 5,67 euro stundā).
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumiem Nr. 498 “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” no 2021. gada 1. septembra pedagoga zemākā mēneša darba algas likme ir 830 euro (1. pielikums, 4. tabula), savukārt pedagoga darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogiem un interešu izglītības pedagogiem, ir 30 darba stundas nedēļā (Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 32.1. punkts), t.i., 120 darba stundas mēnesī. Pedagoga stundas atalgojums kopā ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (23,59 procenti) likmi no 2021. gada 1. septembra ir 8,55 euro stundā.
Risinājuma apraksts
MK noteikumi projekta pielikumā norādīta maksas pakalpojuma cena par izglītības iestādes, eksaminācijas centra, izglītības programmu akreditāciju un izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanu.
Ja vispārējās izglītības programmu vai kvalifikāciju skaits ir līdz 10 vienībām, pakalpojuma cena ir norādīta aprēķinātā veidā, jo vairumā gadījumu izglītības iestādes, eksaminācijas centri akreditācijai piesaka ne vairāk par 10 izglītības programmām vai kvalifikācijām. Ja izglītības programmu vai kvalifikāciju skaits ir lielāks par 10 vienībām, MK noteikumu projekta pielikuma 2. piezīmē ir norādīta formula P x (24 x L x h) + 1,2 x (24 x L x h) cenas par izglītības iestādes, eksaminācijas centra un izglītības programmu akreditācijas aprēķināšanai, kur P ir izglītības programmu skaits, 24 ir akreditācijas ekspertu komisijas eksperta darba stundu skaits, L ir stundas likme kopā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (euro), 1,2 ir koeficients, kuru piemēro akreditācijas ekspertu komisijas vadītāja stundas likmei, un h ir darba apjoma pieauguma koeficients akreditācijas ekspertu komisijas eksperta stundas likmei atkarībā no izglītojamo skaita izglītības iestādē.
MK noteikumu projekta pielikuma 12. punktā noteiktajai izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanai MK noteikumu projekta 2. piezīmē dotā formula netiek pielietota, jo aprēķinātā cena nav atkarīga no izglītības programmu skaita. Mainīgais lielums ir tikai izglītojamo skaits izglītības iestādē. Maksa par izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanu jau norādīta tabulā aprēķinātā veidā pēc formulas (24 x L x h) + 1,2 x (24 x L x h), kur 24 ir akreditācijas ekspertu komisijas eksperta darba stundu skaits, L ir stundas likme kopā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (euro), 1,2 ir koeficients, kuru piemēro akreditācijas ekspertu komisijas vadītāja stundas likmei, un h ir darba apjoma pieauguma koeficients akreditācijas ekspertu komisijas eksperta stundas likmei atkarībā no izglītojamo skaita izglītības iestādē.
MK noteikumu projekta pielikumā noteiktā maksas pakalpojuma cenu tieši ietekmē valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes lielums.
Saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu, lai nodrošinātu profesionālās izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanu, ekspertu komisijas sastāvā ir iekļauts vēl viens vispārējās izglītības eksperts, kurš vērtē profesionālās izglītības iestādes darbības kvalitāti un izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību, jo pašreiz atbilstoši akreditācijai pieteiktai profesionālās izglītības programmai darbībai ekspertu komisijā tiek uzaicināts nozares eksperts, kuram var nebūt pedagoģiskā izglītība vai zināšanas izglītības iestādes vadībā. Ja profesionālās izglītības programmu, profesionālās ievirzes izglītības programmu, profesionālās pilnveides izglītības programmu vai kvalifikāciju skaits ir lielāks par 10 vienībām, tad pašlaik tiek izmantota MK noteikumos Nr. 541 paredzētā formula, kas paredzēta vispārējās izglītības programmu akreditācijai, kurā ekspertu skaits atbilst akreditējamo izglītības programmu skaitam. Tas rada nevienlīdzīgus pakalpojuma apmaksas nosacījumus atkarībā no akreditējamo  profesionālās izglītības programmu, profesionālās ievirzes izglītības programmu, profesionālās pilnveides izglītības programmu vai kvalifikāciju skaita un pazemina akreditācijas kvalitāti gadījumos, ja profesionālās izglītības programmu, profesionālās ievirzes izglītības programmu, profesionālās pilnveides izglītības programmu vai kvalifikāciju skaits ir lielāks par 10 vienībām. Tādējādi MK noteikumu projektā ir paredzētas diferencētas formulas vispārējās izglītības programmu un profesionālās izglītības programmu akreditācijai.
Ja profesionālās izglītības programmu, profesionālās ievirzes izglītības programmu, profesionālās pilnveides izglītības programmu vai kvalifikāciju skaits ir līdz 10 vienībām, pakalpojuma cena ir norādīta aprēķinātā veidā, jo vairumā gadījumu izglītības iestādes, eksaminācijas centri akreditācijai piesaka ne vairāk par 10 izglītības programmām vai kvalifikācijām. Ja izglītības programmu vai kvalifikāciju skaits ir lielāks par 10 vienībām, MK noteikumu projekta pielikuma 2. piezīmē ir norādīta formula (P +1) x (24 x L x h) + 1,2 x (24 x L x h) cenas par izglītības iestādes, eksaminācijas centra un izglītības programmu akreditācijas aprēķināšanai, kur P ir izglītības programmu vai kvalifikāciju skaits un viens vispārējās izglītības eksperts, 24 ir akreditācijas ekspertu komisijas eksperta darba stundu skaits, L ir stundas likme kopā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (euro), 1,2 ir koeficients, kuru piemēro akreditācijas ekspertu komisijas vadītāja stundas likmei, un h ir darba apjoma pieauguma koeficients akreditācijas ekspertu komisijas eksperta stundas likmei atkarībā no izglītojamo skaita izglītības iestādē.
Atbilstoši likuma “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” 18. panta pirmajai daļai no 2021. gada 1. janvāra obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir 34,09 procenti, no kuriem 23,59 procentus maksā darba devējs un 10,50 procentus – darba ņēmējs. Lai nodrošinātu MK noteikumu Nr. 541 atbilstību likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajam, MK noteikumu projektā paredzēts iekļaut dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenā darba devēja obligāto iemaksu likmi 23,59 procentu apmērā. Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenā darba devēja obligāto iemaksu likme ir 24,09 procenti, bet no 2021. gada 1. janvāra darba devēja obligāto iemaksu likme ir 23,59 procenti.
MK noteikumu projektā tāpat kā līdz šim izglītības iestādes vai to dibinātāji finansēs vienīgi akreditācijas ekspertu darbību. Akreditācijas izdevumos ietilpst akreditācijas ekspertu atlīdzība, ko aprēķina atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādē, akreditējamo izglītības programmu skaitam un veidam, kvalifikāciju skaitam, kā arī komandējuma (darba brauciena) izdevumi. Akreditācijas izmaksu pieaugums katrai izglītības iestādei ir atšķirīgs atkarībā no akreditāciju skaita un apjoma, tādējādi tas var radīt ietekmi uz budžetu valsts dibinātām izglītības iestādēm, bet jautājumu par akreditācijas izmaksu segšanai nepieciešamo papildu finansējumu iespējams risināt budžeta pārskatīšanas procesā, pārdalot finansējumu attiecīgā resora budžeta ietvaros, vai nākamā gada budžeta sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par prioritārajiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu, saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam".
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
MK noteikumu projekts ietekmē Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestādes (kopā 2246), proti, vispārējās izglītības iestādes (638), profesionālās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes (53), profesionālās ievirzes izglītības iestādes (250), profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes (593), speciālās izglītības iestādes (44), pirmsskolas izglītības iestādes (668), kā arī to vadītājus un dibinātājus.
Personas, kuras sodītas par noziedzīgu nodarījumu un kuras vēlas strādāt par pedagogu.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
MK noteikumu projekts ietekmē Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestādes (kopā 2246), proti, vispārējās izglītības iestādes (638), profesionālās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes (53), profesionālās ievirzes izglītības iestādes (250), profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes (593), speciālās izglītības iestādes (44), pirmsskolas izglītības iestādes (668), kā arī to vadītājus un dibinātājus.
Personas, kuras sodītas par noziedzīgu nodarījumu un kuras vēlas strādāt par pedagogu.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
497 628
64 725
497 628
202 002
497 628
202 002
202 002
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
497 628
64 725
497 628
202 002
497 628
202 002
202 002
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
497 628
64 725
497 628
202 002
497 628
202 002
202 002
2.1. valsts pamatbudžets
497 628
64 725
497 628
202 002
497 628
202 002
202 002
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Spēkā esošā normatīvā regulējuma noteiktais akreditācijas eksperta stundas atalgojums ir piesaistīts pedagogu zemākās mēneša darba algas likmei 680 euro, bet no 2021. gada 1. septembra pedagogu zemākās mēneša darba algas likme ir 830 euro. Akreditācijas ekspertu atalgojuma maksa par akreditāciju un izglītības iestādes vadītāja vērtēšanu pieaug par 22 procentiem (1. pielikums).
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
2021.gadā budžeta izdevumi 64 725 euro apmērā.
Atlīdzība ekspertiem 456 397 euro, ja darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – DD VSAOI) likme ir 23,59 procenti, tai skaitā: atalgojums ekspertiem 369 284 euro un DD VSAOI 87 113 euro.
Līdz 2021. gada 1. janvāra DD VSAOI likme bija 24,09 procenti.
Atlīdzība ekspertiem 458 244 euro, tai skaitā: atalgojums ekspertiem 369 284 euro un DD VSAOI 88 960 euro. Samazinājums (1 847) euro.
Plānotais budžeta ieņēmumu pieaugums rēķināts pamatojoties uz vidējiem rādītājiem pēc izglītojamo skaita un akreditējamo programmu skaita.
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Spēkā esošā normatīvā regulējuma noteiktais akreditācijas eksperta stundas atalgojums ir piesaistīts pedagogu zemākās mēneša darba algas likmei 680 euro, bet no 2021. gada 1. septembra pedagogu zemākās mēneša darba algas likme ir 830 euro. Akreditācijas ekspertu atalgojuma maksa par akreditāciju un izglītības iestādes vadītāja vērtēšanu pieaug par 22 procentiem (1. pielikums).
2021.gadā budžeta izdevumi 64 725 euro apmērā.
Atlīdzība ekspertiem 456 397 euro, ja darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – DD VSAOI) likme ir 23,59 procenti, tai skaitā: atalgojums ekspertiem 369 284 euro un DD VSAOI 87 113 euro.
Līdz 2021. gada 1. janvāra DD VSAOI likme bija 24,09 procenti.
Atlīdzība ekspertiem 458 244 euro, tai skaitā: atalgojums ekspertiem 369 284 euro un DD VSAOI 88 960 euro. Samazinājums (1 847) euro.
Plānotais budžeta ieņēmumu pieaugums rēķināts pamatojoties uz vidējiem rādītājiem pēc izglītojamo skaita un akreditējamo programmu skaita.
Akreditācijas ekspertu atalgojuma maksa par akreditāciju un izglītības iestādes vadītāja vērtēšanu pieaugums:
Vispārējās izglītības programmas(-u) akreditācija, izglītojamo skaits izglītības iestādē – no 501 līdz 800, 3 izglītības programmas: 17 akreditācijas x pieaugums 183.15 euro = 3 114 euro.
Vispārējās izglītības iestādes akreditācija vienlaikus ar vispārējās izglītības programmas(-u), profesionālās izglītības programmas(-u) akreditāciju, izglītojamo skaits izglītības iestādē – no 501 līdz 800, 3 izglītības programmas: 17 akreditācijas x pieaugums 275.32 euro = 4 680 euro.
Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana vienlaikus ar vispārējās izglītības iestādes un vispārējās izglītības programmas(-u), profesionālās izglītības programmas(-u) akreditāciju, izglītojamo skaits izglītības iestādē – no 501 līdz 800, 3 izglītības programmas: 19 akreditācijas x pieaugums 367.49 euro = 6 982 euro.
Profesionālās izglītības programmas(-u) akreditācija, izglītojamo skaits izglītības iestādē – no 151 līdz 300, 8 izglītības programmas: 28 akreditācijas x pieaugums 407.71 euro = 11 416 euro.
Profesionālās izglītības iestādes akreditācija vienlaikus ar profesionālās izglītības programmas(-u), vispārējās izglītības programmas(-u) akreditāciju, izglītojamo skaits izglītības iestādē – no 151 līdz 300, 8 izglītības programmas: 28 akreditācijas x pieaugums 612.91 euro = 17 161 euro.
Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana vienlaikus ar profesionālās izglītības iestādes un profesionālās izglītības programmas(-u), vispārējās izglītības programmas(-u) akreditāciju, izglītojamo skaits izglītības iestādē – no 151 līdz 300, 8 izglītības programmas: 28 akreditācijas x pieaugums 737.90 euro = 20 661 euro
Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana, izglītojamo skaits izglītības iestādē – no 151 līdz 300: 20 vērtēšanas x pieaugums 127.92 euro = 2 558 euro.

2022., 2023., 2024. gadā budžeta izdevumi 202 002 euro apmērā.
Atlīdzība ekspertiem 456 397 euro, ja darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – DD VSAOI) likme ir 23,59 procenti, tai skaitā: atalgojums ekspertiem 369 284 euro un DD VSAOI 87 113 euro.
Līdz 2021. gada 1. janvāra DD VSAOI likme bija 24,09 procenti.
Atlīdzība ekspertiem 458 244 euro, tai skaitā: atalgojums ekspertiem 369 284 euro un DD VSAOI 88 960 euro. Samazinājums (1 847) euro.
Plānotais budžeta ieņēmumu pieaugums rēķināts pamatojoties uz vidējiem rādītājiem pēc izglītojamo skaita un akreditējamo programmu skaita.
Akreditācijas ekspertu atalgojuma maksa par akreditāciju un izglītības iestādes vadītāja vērtēšanu pieaugums:
Vispārējās izglītības programmas(-u) akreditācija, izglītojamo skaits izglītības iestādē – no 501 līdz 800, 3 izglītības programmas: 56 akreditācijas x pieaugums 183.15 euro = 10 256 euro.
Vispārējās izglītības iestādes akreditācija vienlaikus ar vispārējās izglītības programmas(-u), profesionālās izglītības programmas(-u) akreditāciju, izglītojamo skaits izglītības iestādē – no 501 līdz 800, 3 izglītības programmas: 56 akreditācijas x pieaugums 275.32 euro = 15 418 euro.
Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana vienlaikus ar vispārējās izglītības iestādes un vispārējās izglītības programmas(-u), profesionālās izglītības programmas(-u) akreditāciju, izglītojamo skaits izglītības iestādē – no 501 līdz 800, 3 izglītības programmas: 62 akreditācijas x pieaugums 367.49 euro = 22 784 euro.
Profesionālās izglītības programmas(-u) akreditācija, izglītojamo skaits izglītības iestādē – no 151 līdz 300, 8 izglītības programmas: 84 akreditācijas x pieaugums 407.71 euro = 34 248 euro.
Profesionālās izglītības iestādes akreditācija vienlaikus ar profesionālās izglītības programmas(-u), vispārējās izglītības programmas(-u) akreditāciju, izglītojamo skaits izglītības iestādē – no 151 līdz 300, 8 izglītības programmas: 84 akreditācijas x pieaugums 612.91 euro = 51 484 euro.
Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana vienlaikus ar profesionālās izglītības iestādes un profesionālās izglītības programmas(-u), vispārējās izglītības programmas(-u) akreditāciju, izglītojamo skaits izglītības iestādē – no 151 līdz 300, 8 izglītības programmas: 84 akreditācijas x pieaugums 737.90 euro = 61 984 euro.
Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana, izglītojamo skaits izglītības iestādē – no 151 līdz 300: 60 vērtēšanas x pieaugums 127.92 euro = 7 675 euro.
Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu publiskas personas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par nodokļa maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā. Ievērojot minētajā normā noteikto un to, ka MK noteikumu projektā noteikto pakalpojumu sniegšana izriet no dienestam normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām un uzdevumiem, dienesta sniegtajam izvēles maksas pakalpojumam pievienotās vērtības nodoklis nav piemērojams. Turklāt dienests nav reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Jaunas amata vietas netiek veidotas.
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Par dienesta sniegto publisko pakalpojumu cenas veidošanas algoritmu sociālie partneri (piemēram, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, arodbiedrība “Latvijas izglītības vadītāju asociācija” u.c.) tika informēti saskaņošanas procesā pirms MK noteikumu Nr. 541 pieņemšanas.
MK noteikumu projektā iekļautais maksas pakalpojuma cenas aprēķina algoritms nav mainījies un maksas pakalpojuma cena tiek aktualizēta atbilstoši likuma “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” (spēkā no 2021. gada 1. janvāra) 18. panta pirmajā daļā noteiktajam un Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumiem Nr. 498 “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”” (1. pielikums, 4. tabula).
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. punktu sabiedrības līdzdalības kārtība piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā to, ka ar MK noteikumu projektu paredzēts izdarīt grozījumu MK noteikumos Nr. 541, lai nodrošinātu MK noteikumos Nr. 541 ietvertā normatīvā regulējuma atbilstību jau spēkā esošajam ārējam tiesību aktam (likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 18. panta pirmajā daļā noteiktajam), tas būtiski nemaina esošo regulējumu un neievieš jaunas politikas iniciatīvas.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Izglītības kvalitātes valsts dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Dienesta pakalpojumi (izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācija, izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana, atļauja strādāt par pedagogu sodītai personai) ietverti valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Dienesta maksas pakalpojumu izmaksu izmaiņas, salīdzinot ar spēkā esošo regulējumu