Anotācija (ex-ante)

21-TA-784: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Programmas projekts "Par Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 8.oktobra protokollēmumā Nr.46 37.§ „Par nacionālo pozīciju Nr. 1 “Par Kohēzijas politikas mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2021.-2027.gadam programmu sagatavošanu” (turpmāk – Protokollēmums Nr.46) 3.1.apakšpunktā doto uzdevumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir sagatavojusi atbalstīšanai Ministru kabinetā Eiropas Savienības (turpmāk -ES) Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2021.-2027. gadam projektu (turpmāk – Programma).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekts paredz atbalstīt Programmas projekta iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā. VARAM ministrs tiks deleģēts parakstīt piekrišanu Programmas saturam un nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai atbilstoši 2021.gada 24.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2021/1059 par īpašajiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem (turpmāk – Interreg regula) 16.panta 5.punktam.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Programma tiks īstenota ES Kohēzijas politikas mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” ietvaros un tiks finansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzekļiem.

Programma ir izstrādāta atbilstoši:
1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.jūnija regulai Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – Kopīgo noteikumu regula);
2. 2021.gada 24.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr.2021/1059 par īpašajiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem (turpmāk – Interreg regula)
3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.jūnija regulai Nr.2021/1058 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu (turpmāk – ERAF un Kohēzijas fondu regula);
4. ES Stratēģijai Baltijas jūras reģionam
5. Nacionālajiem plānošanas dokumentiem.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai nodrošinātu Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2021.-2027. gadam (turpmāk - Programma) projekta iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā (turpmāk - EK), Programmā iesaistītajām partnervalstīm nepieciešams apstiprināt Programmas dokumenta projektu un parakstīt piekrišanu programmas saturam un nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai atbilstoši Interreg regulas 16.panta 5.punktam.
 
Risinājuma apraksts

2019.gadā tika uzsākts Programmas sagatavošanas process, šim uzdevumam izveidojot Apvienoto Programmēšanas komiteju (turpmāk – APK), kuras sastāvā tika nominēti par Interreg programmu sagatavošanu atbildīgie nacionālo atbildīgo iestāžu pārstāvji no Latvijas, Somijas, Igaunijas, Zviedrijas, Dānijas, Lietuvas, Vācijas, Polijas, Norvēģijas, Krievijas un Baltkrievijas. APK konsultatīvu funkciju veica EK pārstāvis. Laikā no 2019.gada līdz 2021.gada septembrim notikušas astoņas APK sanāksmes, kurās tika diskutēts un pieņemti lēmumi par Programmas saturu un Programmas ieviešanas aspektiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 8.oktobra sēdes Protokollēmuma  Nr.46  37.§ 3.punktu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) ir noteikta par nacionālo atbildīgo iestādi (turpmāk – NAI) par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2021.-2027.gadam politikas izstrādi un koordinēšanu Latvijā.

Lai nodrošinātu ES Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 2021.-2027.gadam investīciju programmu izstrādes uzraudzību, kā arī koordināciju un sinerģiju starp ES programmām un atbilstību Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027.gadam (turpmāk – NAP2027) noteiktajām prioritātēm un mērķiem, kā arī Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam (turpmāk –pamatnostādnes), tika izveidota un darbojas Latvijas Konsultatīvā programmēšanas darba grupa, kuras sastāvā ir Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Finanšu ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Veselības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Latgales, Vidzemes, Rīgas, Kurzemes un Zemgales plānošanas reģionu, Pārresoru koordinācijas centra (turpmāk – PKC) pārstāvji.
 
Izstrādājot Programmas dokumenta projektu Programmas partnervalstis izmantojušas augstākās hierarhijas nacionālos attīstības plānošanas dokumentus, Latvijas gadījumā tas ir NAP2027 un pamatnostādnes. Lai nodrošinātu Latvijas attīstības mērķu sasniegšanu, Programmas izstrāde ir balstīta uz NAP2027 rīcības virziena “Līdzsvarota reģionālā attīstība” izvirzītajā mērķa – “reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko atšķirību mazināšana, stiprinot to iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai”. Kā pamatuzdevums izvirzītā rīcības virziena mērķa un rādītāju sasniegšanai, uz ko tiks koncentrēts Interreg programmu atbalsts, ir Nr.334 “Plānošanas reģionu, pašvaldību un citu teritorijas attīstībā iesaistīto pušu kapacitātes, zināšanu un administratīvo procesu uzlabošana, lai palielinātu pašvaldību sadarbību un spēju nodrošināt iedzīvotāju mobilitāti, investīcijām labvēlīgu vidi un augstu pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti”. Turklāt Programma sniedz ieguldījumu pamatnostādņu B. apakšmērķī “Pakalpojumu efektivitātes uzlabošana reģionos”, kas atbalsta risinājumus gan pakalpojumu nodrošināšanai atbilstoši demogrāfijas izaicinājumiem, gan sasniedzamības un dzīves vides uzlabošanai atbilstoši teritorijas specifikai un pakalpojumu sasniegšanai, kā arī veicina plānošanas reģionu un pašvaldību kapacitāti.

Latvijas puses īstenoto projektu novērtēšanu attiecībā uz Latvijas attīstības mērķu rādītāju sasniegšanu VARAM veiks vēlākā Programmas īstenošanas posmā, veicot izpēti/analīzi par Latvijas partneru piesaistīto Programmas finansējumu un īstenoto projektu sasniegtajiem rezultātiem atbilstoši PKC informācijas pieprasījumam NAP 2027 izvērtēšanai.

2021.gada martā APK apstiprināja Programmas dokumenta projektu, kas tika nodots publiskajai apspriešanai. Latvijā publiskā apspriešana tika organizēta laikā no 2021. gada 12.aprīļa līdz 2021. gada 14.maijam. Balstoties uz publiskajās konsultācijās visās partnervalstīs saņemtajiem komentāriem, Programmas dokumenta projekts precizēts, un 2021.gada 29.-30.septembrī APK apstiprināts, uzsākot nacionālas apstiprināšanas procedūras.

Programma tiks īstenota izmantojot šādu pārvaldības struktūru:
 - Vadošā iestāde/Kopīgais sekretariāts (izvietots Vācijā);
 - Revīzijas iestāde (izvietota Vācijā);
 - Revidentu pārstāvju grupa (no visām dalībvalstīm)                                                                   - Uzraudzības komiteja (partnervalstu koleģiāla programmas institūcija, kas pilda Interreg Regulas 22.pantā un 30.pantā noteiktās funkcijas un kuras sastāvu izveido saskaņā ar Interreg Regulas 29. pantu, un kuras lēmumi tiek pieņemti starpvalstu līmenī).).

Programmas īstenošanas noteikumi, tai skaitā informācija par Programmas institūcijām, saistību sadalījumu starp iesaistītajām partnervalstīm finanšu korekciju gadījumā, ko ievieš Vadošā iestāde vai EK sniegta Programmas 7.sadaļā “Noteikumu īstenošana”.

Papildus Programmai tiks izstrādāts Programmas īstenošanas nolikums, kas ir galvenais vadlīniju dokuments projektu izstrādātājiem un ieviesējiem. Programmas īstenošanas nolikumu izstrādā Programmas Kopīgais sekretariāts un apstiprina Programmas Uzraudzības komiteja. Programmas īstenošanas nolikums sniedz detalizētu informāciju par projektu iesniegumu sagatavošanu, vērtēšanu un atlasi, īstenošanu, uzraudzību, atskaitīšanos un projektu noslēgšanu attiecīgās Programmas ietvaros.

Programmā valsts atbalstu piešķirs saskaņā ar Komisijas 2014.gada 17.jūnija regulas Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – GBER regula), 20.pantu un 20.a pantu.

Izņēmuma gadījumos projektu partneri var saņemt Programmas līdzfinansējumu atbilstoši Komisijas 2013.gada 18.decembra regulu Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – de minimis regula).

Programmas īstenošanas nolikumā tiks noteikta programmas Vadošā iestāde (Vācijā) kā atbildīgā iestāde par valsts atbalsta, saskaņā ar GBER regulu un de minimis regulu, izvērtēšanu, piešķiršanu un uzskaiti.

Savukārt līdzko Uzraudzības komiteja veic projektu iesniegumu atlasi, tiek slēgts līgums starp Programmas Vadošo iestādi un projekta Vadošo partneri, kas nosaka pušu tiesības un pienākumus, kā arī veicamās aktivitātes, finansēšanas nosacījumus, atskaitīšanās kārtību utt.

Interreg programmu vadības institucionālā sistēma Latvijā tiks noteikta likumā, kas regulās Interreg programmu vadību.

Plānots, ka, lai nodrošinātu sinerģiju starp ES programmām un nacionālajām interesēm, NAI darbu arī turpmāk atbalstīs nacionālā apakškomiteja (turpmāk – NAK). NAK ir Latvijas Republikā izveidota koleģiāla institūcija, kas nodrošina padomdevēja funkciju nacionālajai atbildīgajai iestādei attiecībā uz Interreg programmu vadību un kontroli.

NAK ir pienākums konsultēt nacionālo atbildīgo iestādi, sniedzot viedokli par Latvijas Republikā reģistrēto potenciālo finansējuma saņēmēju programmas ietvaros iesniegto projektu iesniegumu atbilstību nacionālajiem un reģionālajiem plānošanas dokumentiem un to prioritātēm, kā arī par projektu plānoto aktivitāšu pārklāšanos risku vai papildinātību ar citu finanšu instrumentu finansēto projektu aktivitātēm. 

Ir paredzēts, ka NAK sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, Satiksmes ministrijas, Tieslietu ministrijas, Veselības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta.

Koordināciju starp Interreg Baltijas jūras reģiona programmu 2021.-2027.gadam, ES finansētajām, kā arī ES kohēzijas politikas programmā 2021.-2027.gadam un Atveseļošanās un noturības mehānismā paredzētajiem pasākumiem un investīcijām turpmāk nodrošinās Programmas Uzraudzības komitejā un/vai dalībvalstu nacionālajās apakškomitejās pārstāvētās iestādes. Šo iestāžu pārstāvji novērtēs Programmas projektu pieteikumu stratēģisko nozīmi un darbību papildinātību ar citiem šo nozaru ministriju un valsts pārvaldes iestāžu pārziņā esošiem atbalsta mehānismiem, ko finansē nacionālajā līmenī.

Lai nodrošinātu Latvijas dalību Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmā 2021.-2027.gadam, saskaņā ar Interreg regulas 16.panta 5.punktu pirms sadarbības programmas iesniegšanas EK iesaistītajām dalībvalstīm rakstiski jāapstiprina sava piekrišana Programmas saturam. Šī piekrišana aptver arī visu iesaistīto dalībvalstu saistības nodrošināt Programmas administrēšanai (Tehniskās palīdzības budžetam) nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu.

Rīkojuma projekts izstrādāts, lai nacionāli atbalstītu Programmas projekta turpmāku virzību apstiprināšanai EK. Papildus tiek dots deleģējums vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram parakstīt piekrišanu Programmas saturam un valsts līdzfinansējuma nodrošināšanai, kā arī deleģējums VARAM 2021.-2027. gadā veikt ikgadējos maksājumus Programmas Tehniskās palīdzības budžetā nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai saskaņā ar Piekrišanā noteikto, nepārsniedzot kopējo nacionālā līdzfinansējuma summu.

Programmas darba valoda ir angļu valoda. Visu dokumentu oriģināli, kas nepieciešami Programmas iesniegšanai EK, tai skaitā Programmas dokuments, ir angļu valodā.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekts ietekmē finansējuma saņēmējus (publisko vai privāto tiesību juridiskās personas), kurus šajā tiesību akta izstrādes posmā nav iespējams konkrēti noteikt.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
1 376 126
2 752 251
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
1 146 328
2 292 655
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
229 798
459 596
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
16 281
0
1 736 438
3 456 595
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
16 281
0
1 449 191
2 882 100
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
287 247
574 495
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
-16 281
0
-360 312
-704 344
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
-16 281
0
-302 863
-589 445
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
-57 449
-114 899
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
-16 281
-360 312
-704 344
5.1. valsts pamatbudžets
0
-16 281
-302 863
-589 445
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
-57 449
-114 899
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Programmu līdzfinansē ERAF. Kopējais ERAF finansējums Programmai ir 250 984 822 euro, no tā 8 % ir jāparedz tehniskās palīdzības budžetam.

ERAF līdzfinansējums finansējuma saņēmējiem sadarbības projektu īstenošanai ir 80% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem. Galvenie finansējuma saņēmēji ir valsts budžeta iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi.

Ņemot vērā Programmas starptautisko raksturu un faktu, ka Programmas finansējums nav sadalīts pa ES dalībvalstīm un partnervalstīm, bet finansiālā ietekme ir atkarīga no Latvijas partneru līdzdalības projektu pieteikumu sagatavošanā un kapacitātes piesaistīt Programmas finansējumu atklātajos projektu konkursos, šobrīd finansiālā ietekme uz valsts budžeta iestāžu un pašvaldību budžetiem ir aprēķināma tikai indikatīvi.
 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
Ņemot vērā samazināto ERAF līdzfinansējuma likmi un administratīvi teritoriālās reformas ietekmi uz Latvijas pašvaldību skaitu salīdzinot ar 2014.-2020.gada plānošanas periodu, aprēķini ir balstīti uz pieņēmumu, ka 2021.-2027.gada plānošanas periodā Latvijas partneri (valsts budžeta iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi) piesaistīs vismaz 80% no 2014.-2020.gada plānošanas periodā Latvijas partneru piesaistītā finansējuma, t.i. ap 22 511 508 euro, t.sk. 18 009 206 euro  no ERAF finansējuma.

Provizoriski 2021.-2027.gada plānošanas periodā valsts budžeta iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes piesaistīs ERAF finansējumu 13 761 254 euro (anotācijas III sadaļas 1.punkts), savukārt citi projektu īstenotāji 4 247 952 euro (tiešā veidā ietekmi uz valsts budžetu nerada). Attiecīgi nacionālais līdzfinansējums 20% apmērā plānots: valsts budžeta līdzfinansējums valsts budžeta iestādēm 2 865 819 euro, pašvaldību budžeta līdzfinansējums 574 495 euro, citu projektu īstenotāju līdzfinansējums 1 061 988 euro (tiešā veidā ietekmi uz valsts budžetu nerada).

Sadalījums pa gadiem indikatīvi plānots atbilstoši šādai projektu ieviešanas dinamikai 2023.gads – 10%, 2024.gads – 20%, 2025.gads – 30%, 2026.gads – 20%, 2027.gads – 15%, 2028.gads – 5%, attiecīgi euro izteiksmē:
 
  2023 2024 2025
ERAF budžeta iestādēm 1 146 328 2 292 655 3 438 983
ERAF citiem 424 795 849 590 1 274 386
ERAF pašvaldībām 229 798 459 596 689 393
Valsts budžeta līdzfinansējums 286 582 573 164 859 746
Pašvaldību budžeta līdzfinansējums 57 449 114 899 172 348
Cits līdzfinansējums 106 199 212 398 318 596
KOPĀ 2 251 151 4 502 302 6 753 452
 
  2026 2027 2028
ERAF budžeta iestādēm 2 292 655 1 719 491 573 164
ERAF citiem 849 590 637 193 212 398
ERAF pašvaldībām 459 596 344 697 114 898
Valsts budžeta līdzfinansējums 573 164 429 873 143 290
Pašvaldību budžeta līdzfinansējums 114 899 86 174 28 726
Cits līdzfinansējums 212 398 159 298 53 099
KOPĀ 4 502 302 3 376 726 1 125 575

Finansiālā ietekme uz finansējuma saņēmēju (pašvaldību) budžetiem (līdzfinansējums projektu īstenošanai 20% apmērā) tiks nodrošināts no attiecīgo pašvaldību budžetiem, ņemot vērā, ka Programmas atbalstīto projektu finanšu plūsma, t.sk. ERAF finansējuma plānošana, notiek finansējuma saņēmēju (pašvaldību) līmenī atbilstoši līgumiem par projektu īstenošanu. 

Savukārt, ERAF finansējums, ko citi projektu finansējuma saņēmēji (biedrības un nodibinājumi) saņems no Programmas Vadošās iestādes, tiešā veidā ietekmi uz valsts budžetu nerada. Ņemot vērā, ka minētais Programmas finansējums tiek pārskaitīts tieši finansējuma saņēmējam un netiek plānots valsts vai pašvaldību budžetos, tas netiek atspoguļots anotācijas III sadaļas  1.-5.punktā.
 
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Lai nodrošinātu Programmas efektīvu pārvaldību un ieviešanu, papildus ERAF līdzfinansējumam Programmas dalībvalstīm jānodrošina nacionālais līdzfinansējums Programmas Tehniskās palīdzības budžetā laikā no 2022.-2028. gadam. Latvijas Republikai nacionālā līdzfinansējuma iemaksas Programmas Tehniskās palīdzības budžetā, saskaņā ar Piekrišanas 1. pielikumā noteikto, jānodrošina 113 967 euro apmērā. Sadalījums pa gadiem indikatīvi tiek plānots:

2022.gadā – 16 281 euro;
2023.gadā - 16 281 euro;
2024.gadā - 16 281 euro;
2025.gadā - 16 281  euro;
2026.gadā - 16 281 euro;
2027.gadā - 16 281 euro;
2028.gadā  - 16 281 euro.
 
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Nav
Cita informācija

VARAM noteiktajā kārtībā no 74.resorsa “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00. programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” pieprasīs valsts budžeta līdzekļus iepriekšminēto iemaksu veikšanai, lai tos ieplānotu VARAM budžeta apakšprogrammā 69.09.00. “Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2021-2027)”.

Finansējuma saņēmēji valsts budžeta iestādes – nozaru ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes attiecīgās nozares ministrijas budžetā atsevišķā valsts budžeta apakšprogrammā plānos līdzekļus apstiprinātajiem projektiem un piešķirtā finansējuma sadalījumam pa gadiem un valsts budžeta ilgtermiņa saistības – priekšfinansējumu no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem līdz simts procentiem savas projekta daļas īstenošanai un izdevumus saskaņā ar noslēgto līgumu nosacījumiem, pieprasot finansējumu no 74.resorsa “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00. programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. Valsts budžeta iestādes nodrošinās, ka valsts pamatbudžetam tiek nodrošināta ERAF līdzfinansējuma atmaksa līdzko tā tiek saņemta no Programmas.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R1059
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.jūnija regula Nr.2021/1059 par īpašajiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem (Interreg regula)
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.jūnija regula Nr.2021/1059 par īpašajiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem (Interreg regula)
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Interreg regulas 16.panta 5.punkts
Rīkojuma projekta 1.un 2. punkts
Pārņemtas pilnībā
Nav attiecināms
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Rīkojuma projekts šo jomu neskar.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Rīkojuma projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem

VARAM tīmekļa vietnē: https://www.varam.gov.lv/lv/par-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-merka-eiropas-teritoriala-sadarbiba-interreg-baltijas-juras-regiona-programmas-2021-2027gadam-dokumenta-projektu

 

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Publiskās apspriešanas laikā saņemts viedoklis no Aizsardzības ministrijas, Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Tieslietu ministrijas, Veselības ministrijas, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Vidzemes plānošanas reģiona. Institūciju izteiktie priekšlikumi/iebildumi apkopoti kopsavilkuma dokumentā (1.pielikums), kas publicēts VARAM tīmekļa vietnē un nosūtīts Programmas Kopīgajam sekretariātam. Programmas projekts precizēts un papildināts. Programmas projekts apstiprināts Programmēšanas komitejā 2021.gada 29.septembrī.

 

6.4. Cita informācija

Sabiedrības pārstāvji piedalījās Programmas dokumenta projekta izstrādes laikā, iesaistoties Programmas dokumenta projekta publiskajā apspriešanā laikā no 2021. gada 12.aprīļa līdz 2021. gada 14.maijam.

Programmas dokumenta projekts publicēts:

 - VARAM tīmekļa vietnē (09.04.2021.): https://www.varam.gov.lv/lv/par-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-merka-eiropas-teritoriala-sadarbiba-interreg-baltijas-juras-regiona-programmas-2021-2027gadam-dokumenta-projektu

 - Valsts kancelejas tīmekļa vietnē (09.04.2021.): https://www.mk.gov.lv/lv/ministru-kabineta-diskusiju-dokumenti

 - Interreg.lv tīmekļa vietnē (12.04.2021.): https://www.interreg.lv/lv/aktualitates/aktualitates-un-pasakumi/piedalies-interreg-baltijas-juras-regiona-programmas-2021-2027gadam-dokumenta-projekta-publiskaja-apspriesana/.

VARAM vēstule ar aicinājumu sniegt viedokli par Programmas dokumenta projektu nosūtīta visām ministrijām, Latvijas Darba devēju konfederācijai, Latvijas Lielo pilsētu asociācijai, Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai. Aicinājums sniegt viedokli nosūtīts arī Konsultatīvās programmēšanas darba grupai, kuras sastāvā ir nozaru ministriju, Pārresoru koordinācijas centra, plānošanas reģionu pārstāvji.

Turklāt 2020. gadā Programmas Vadošā iestāde/Kopīgais sekretariāts veica aptauju par jauno Programmu, kuru aizpildīt iespēja bijusi arī visiem interesentiem no Latvijas Republikas.
 
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
1. pielikums
Nosaukums
1.pielikums. Publisko konsultāciju kopsavilkums
2. pielikums
Nosaukums
2.pielikums. Programmas kopsavilkums