Anotācija (ex-ante)

21-TA-931: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes nolikums" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Projekts sagatavots, pamatojoties uz Latviešu vēsturisko zemju likuma 6.panta septīto daļu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir noteikt Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes funkcijas, uzdevumus un tiesības, sabiedrības pārstāvju izvirzīšana darbam padomē un padomes sastāva apstiprināšanu, padomes darba organizāciju un lēmumu pieņemšanas kārtību.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Latviešu vēsturisko zemju likuma 1.pants nosaka, ka likuma mērķis ir veicināt latviešu vēsturisko zemju iedzīvotāju kopējo apziņu, identitāti un piederību Latvijai, kā arī garantēt latviešu vēsturisko zemju kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību. Savukārt Latviešu vēsturisko zemju likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Latviešu vēsturisko zemju attīstības padome ir konsultatīva institūcija, kas koordinē valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos par latviešu vēsturisko zemju identitāti, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību. Latviešu vēsturisko zemju attīstības padome koordinē un veicina saskaņotu politikas un atbalsta pasākumu izstrādi latviešu vēsturisko zemju identitātes, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, nosaka politikas prioritātes un pārrauga tās īstenošanu un novērtēšanu, kā arī Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāna īstenošanu. Latviešu vēsturisko zemju attīstības padome sniedz priekšlikumus par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu saglabāšanas un attīstības veicināšanu, izvērtē šajā jomā saņemtos priekšlikumus, kā arī sniedz priekšlikumus par šo jomu skarošiem normatīvajiem aktiem un plānošanas dokumentiem.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ņemot vērā, ka ir stājies spēkā Latviešu vēsturisko zemju likums, Ministru kabinetā atbilstoši Latviešu vēsturisko zemju likuma 6.panta septītajai daļai nepieciešams apstiprināt Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes nolikumu, lai nodrošinātu Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes izveidi un tās darbības uzsākšanu.
Risinājuma apraksts
Projekts nepieciešams, lai tiktu nodrošināta Latviešu vēsturisko zemju likuma mērķa sasniegšana, tai skaitā koordinēta valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību sadarbība un lēmumu pieņemšana jautājumos par latviešu vēsturisko zemju identitāti, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību. Latviešu vēsturisko zemju likuma 6.panta sestā daļa paredz, ka Kultūras ministrija ir atbildīga Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes darbības organizēšanu un tās sekretariāta funkciju nodrošināšanu. Lai nodrošinātu Latviešu vēsturisko zemju likuma tiesiskā regulējuma izpildi, Kultūras ministrijas padotības iestāde Latvijas Nacionālais kultūras centrs nodrošinās padomes sekretariāta funkciju izpildi. Lai nodrošinātu Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta izveidi un darbības nodrošināšanu, Latvijas Nacionālajam kultūras centram ir nepieciešamas papildus trīs amata vietas (eksperti, 35.saime IVA līmenis, 11.mēnešalgu grupa), jo Latvijas Nacionālajam kultūras centram nav brīvu vakanču šāda uzdevuma nodrošināšanai. Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta ekspertu amata pienākumi būtu šādi – Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes uzdevumā organizēt padomes darbību, protokolēt sēdes, sagatavot Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānu sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām u.c. Latviešu vēsturisko zemju likuma īstenošanā iesaistītajām pusēm, uzkrāt (iegūt, apkopot, pārbaudīt, analizēt) informāciju un statistiku par Latviešu vēsturisko zemju likumā noteiktajiem uzdevumiem, sagatavot dokumentus, pārskatus un prezentācijas u.c. nepieciešamo informāciju pēc pieprasījuma, plānot un organizēt informatīvos pasākumus (sabiedrisko attiecību kampaņas, preses konferences, prezentācijas u.c.), nepieciešamības gadījumā vadīt šos pasākumus, pārstāvēt Kultūras ministriju un Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes viedokli saziņā ar sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem, gatavot paziņojumus, preses relīzes u.c. informāciju, administrēt tīmekļvietnes un sociālos tīklus normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros, kā arī veikt citus Latviešu vēsturisko zemju likumā noteiktos pienākumus.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Sabiedrības pārstāvji no latviešu vēsturiskajām zemēm, lībiešu kopienas pārstāvji, kā arī latviešu vēsturisko zemju, kultūrtelpu un vietējo kopienu pārstāvji.
Ietekmes apraksts
-
Juridiskās personas
  • nevalstiskās organizācijas
  • Nevalstiskās organizācijas, kuru darbības mērķis ir saistīts ar latviešu vēsturiskajai zemei piederīgās kopienas kultūras tradīciju saglabāšanu un attīstību.
Ietekmes apraksts
-

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
35 549
0
0
97 096
0
97 096
97 096
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
35 549
0
0
97 096
0
97 096
97 096
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
35 549
0
0
97 096
0
97 096
97 096
2.1. valsts pamatbudžets
35 549
0
0
97 096
0
97 096
97 096
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta darbības nodrošināšanai no 2022.gada līdz 2024.gadam ieskaitot un turpmākos gadus katru gadu paredzēts finansējums 97 096 euro apmērā, lai nodrošinātu trīs darbiniekiem amata vietas ar amatalgu 1 382 euro mēnesī (1 382 euro + (10% no mēnešalgas prēmijām un naudas balvām) 138,20 euro + (23,59% DDVSAOI) 358,62 euro + (5% no mēnešalgas pabalstiem, kompensācijām) 69,10 euro = kopā 1 947,92 euro vidēji mēnesī vienam darbiniekam un gadā * 12 mēn. = 23 375,04 euro, vai trīs darbiniekiem kopā 70 125,12 euro apmērā + piemaksa par veselības apdrošināšanu 292,88 euro, pavisam kopā gadā atlīdzība trīs darbiniekiem 70 418 euro un 26 678 euro darbības nodrošināšanai (tai skaitā administratīvajiem izdevumiem 16 634 euro, sakaru pakalpojumiem 1 920 euro, telpu nomai (100 kv.m. * 4 euro * 12 mēn.= 4 800 euro), komunālajiem maksājumiem 217 euro * 12 mēn. = 2 604 euro un biroja preču iegādei 720 euro). Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta izveides izmaksas ir aprēķinātas, ņemot vērā aprēķina veikšanas brīdī zināmo informāciju un ņemot vērā faktisko Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta izveidi – papildus trīs Latvijas Nacionālā kultūras centra darbinieku amata vietu izveidi, uzturēšanu, atalgojuma u.c. izmaksas. Detalizēts aprēķins par izmaksām papildus amata vietu darbības nodrošināšanai, uzturēšanas izmaksām un darba vietām nepieciešamo tehnisko aprīkojumu ir sniegts Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pielikumā.

2021.gadā Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta izveides nodrošināšanai nepieciešamais finansējums ir 35 549 euro, detalizēts aprēķins par izmaksām papildu amata vietu darbības nodrošināšanai un uzturēšanas izmaksām ir sniegts Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pielikumā.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins

 
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins

 
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Saskaņā ar Projektu paredzēts, ka Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta izveides un darbības nodrošināšanas vajadzībām Kultūras ministrijas padotībā esošajam Latvijas Nacionālajam kultūras centram ir nepieciešams izveidot papildus trīs amata vietas. Sagatavojot likumu „Par valsts budžetu 2022.gadam”, Kultūras ministrijai tika atļauts palielināt kopējo amata vietu skaitu par trīs amata vietām, lai nodrošinātu Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta darbību un Latviešu vēsturisko zemju likumā noteikto mērķu sasniegšanai, tai skaitā īstenotu pasākumus latviešu vēsturisko zemju identitātes, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, kas iekļauts arī prioritārā pasākuma kartiņā. Kultūras ministrija ir izvērtējusi Kultūras ministrijas padotības iestāžu vakantās amata vietas un norāda, ka tās nav pārvizamas Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta darbības nodrošināšanai, bet saglabājamas iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Cita informācija
Finansējums 97 096 euro apmērā ik gadu Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta darbības nodrošināšanai  un likumā noteikto mērķu sasniegšanai, tai skaitā īstenotu pasākumus latviešu vēsturisko zemju identitātes, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības veicināšana, piešķirts saskaņā ar apstiprinātiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2022., 2023. un 2024.gadam, sagatavojot likumu „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam” un likumu „Par valsts budžetu 2022.gadam”. 2021.gada finansējums Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta izveides izmaksām veidojas, veicot finanšu pārdali no budžeta programmas 20.00.00 „Kultūrizglītība” prioritārā pasākuma „pedagogu zemākās samaksas paaugstināšanai no 790 euro līdz 830 euro” saskaņā ar Kultūras ministrijas 2021.gada 18.augustā iesniegto priekšlikumu par iespējamo finanšu līdzekļu ekonomiju un neapguvi 2021.gadā, t.i., veicamo līdzekļu pārdale 35 549 euro apmērā nodrošinās Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta darbību. Mērķi ir pilnībā īstenojami 2021.gadā, un sasniedzot mērķi, neradīs vajadzību pēc papildu līdzekļiem 2022.gadā un turpmākajos gados plānoto saistību izpildei.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Valsts un pašvaldības institūcijas
Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Kultūras ministrija
  • Finanšu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Tiesību akta projekta "Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes nolikums" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)