Anotācija (ex-ante)

23-TA-1033: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''” (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāts, pamatojoties uz:
- Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pantu;
- Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 49.3 pantu;
-  likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 63. pantu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Nodrošināt ārstniecības personu un pārējo nodarbināto virsstundu, kas saistītas ar Covid-19 jautājumu risināšanu un seku novēršanu, apmaksas kompensēšanu laika periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2020. gada 30. janvārī Pasaules Veselības organizācijas ģenerāldirektors sniedza paziņojumu, ka Covid-19 uzliesmojums ir uzskatāms par starptautiskas nozīmes ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumu un Eiropas Slimību profilakses centrs izdeva ieteikumus par Covid-19 izraisīto saslimšanas gadījumu uzraudzību.

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 49.3 pantā noteikts, ka tiek atļauts valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un Valsts asinsdonoru centrā nodarbinātajiem, Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Nacionālā veselības dienesta un Veselības inspekcijas ierēdņiem un darbiniekiem noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā un Ārstniecības likuma 53.1 panta otrajā daļā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet nepārsniedz 60 stundas nedēļā, kā arī tika noteikts, ka  virsstundu darba apmaksai nepieciešamos papildu finanšu līdzekļus pieprasīt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Savukārt likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 63. pants nosaka, ka 2023. gadā budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" noteikto apropriāciju 63 372 515 euro apmērā finanšu ministrs pārdala ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem, ja ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.

Atbilstoši iepriekš minētajam nepieciešams nodrošināt ārstniecības personu un citu nodarbināto virsstundu darba, kas ir saistīts ar Covid-19 jautājumu risināšanu un seku novēršanu, apmaksas kompensēšanu stacionārajām ārstniecības iestādēm no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Rīkojuma projekts paredz atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 63. pantam atbalstīt apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai'' 1 942 216 euro apmērā uz Veselības ministrijas (Nacionālā veselības dienesta) budžeta apakšprogrammu 33.18.00 ''Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana'', lai kompensētu stacionārajām ārstniecības iestādēm samaksu par ārstniecības personu un pārējo nodarbināto virsstundu darbu, kas saistīts ar Covid-19 jautājumu risināšanu un seku novēršanu, par laikposmu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Komercdarbības atbalsts stacionārajām ārstniecības iestādēm tiek sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmumu Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, atbilstoši ar Nacionālo veselības dienestu noslēgtajiem līgumiem.

Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par pamatbudžeta apropriācijas pārdali atbilstoši rīkojuma projektā minētajam.

Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par rīkojuma projektā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nepieciešams nodrošināt ārstniecības personu un citu nodarbināto virsstundu darba, kas ir saistīts ar Covid-19 jautājumu risināšanu un seku novēršanu, apmaksas kompensēšanu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
Risinājuma apraksts
Atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 63. pantam atbalstīt apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai'' 1 942 216 euro apmērā uz Veselības ministrijas (Nacionālā veselības dienesta) budžeta apakšprogrammu 33.18.00 ''Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana", lai kompensētu stacionārajām ārstniecības iestādēm samaksu par ārstniecības personu un pārējo nodarbināto virsstundu darbu, kas saistīts ar Covid-19 jautājumu risināšanu un seku novēršanu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Stacionārās ārstniecības iestādes, kas nodrošina valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
1 942 216
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
1 942 216
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-1 942 216
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-1 942 216
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
1 942 216
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Rīkojuma projekts paredz atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 63. pantam atbalstīt apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai'' 1 942 216 euro apmērā uz Veselības ministrijas (Nacionālā veselības dienesta) budžeta apakšprogrammu 33.18.00 ''Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana'', lai kompensētu stacionārajām ārstniecības iestādēm samaksu par ārstniecības personu un pārējo nodarbināto virsstundu darbu, kas saistīts ar Covid-19 jautājumu risināšanu un seku novēršanu, par laikposmu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Komercdarbības atbalsts stacionārajām ārstniecības iestādēm tiek sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmumu Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, atbilstoši ar Nacionālo veselības dienestu noslēgtajiem līgumiem.

Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par pamatbudžeta apropriācijas pārdali atbilstoši rīkojuma projektā minētajam.

Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par rīkojuma projektā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.

Kopā nepieciešamais finansējums virsstundu darba apmaksai 1 942 216 euro - stacionāro ārstniecības iestāžu darbiniekiem, ņemot vērā arī ārstniecības personu summēto darba laiku un virsstundu izlīdzināšanas periodus (detalizēti aprēķini anotācijas Pielikumā).

Darba devējs, slēdzot darba līgumu ar darbinieku, darba samaksu var noteikt kā mēnešalgu vai stundas algas likmi. Ārstniecības iestādēs darbiniekiem, kuriem  ir noteikts summētais darba laiks, darba līgumā parasti ir iekļauts stundas algas likmes apmērs, ar kuru tiek apmaksātas katru mēnesi mainīgi nostrādātās stundas (atkarīgs no dežūru skaita, kas iekrīt attiecīgajā mēnesī). Līdz ar to Veselības ministrija pārskatos par darba veicējiem (ārstniecības personām), virs normālā darba laika nostrādātām stundām, apmaksājamām stundām un izdevumiem, sakarā ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, lūdz norādīt vai nu darba līgumā noteikto mēnešalgu vai stundas algas likmi, uzskatot tās par līdzvērtīgām.

Stacionārajās ārstniecības iestādēs nodarbinātajiem pārsvarā ir noteikts summētais darba laiks ar dažādiem virsstundu izlīdzināšanas periodiem (3,4, 6 un 12 mēneši). Līdz ar to atskaites par virsstundām katra stacionārā ārstniecības iestāde iesniedz atšķirīgos laika periodos.

Rīkojuma projekts paredz papildus finansējuma piešķiršanu stacionārajām ārstniecības iestādēm virsstundu apmaksas kompensēšanai laika periodam no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Šajā finansējuma pieprasījumā stacionārajām ārstniecības iestādēm pārsvarā ir iekļautas tās iestādes, kam summētais darba laiks ir septembris - decembris, un iestādēs, kas nav noteikusi summēto darba laiku, bet virsstundas aprēķina un apmaksā ik mēnesi, iesniedzot atskaites par laika posmu no 2022. gada oktobra - decembrim, kā arī stacionārā ārstniecības iestāde, kuras virsstundu izlīdzināšanas periods ir noteikts kalendārais gads.

Papildus finansējums stacionārajām ārstniecības iestādēm samaksas veikšanai par ārstniecības personu un pārējo nodarbināto 2022.gadā veikto virsstundu darbu, kas saistīts ar Covid-19 jautājumu risināšanu un seku novēršanu, ir piešķirts ar 2022. gada 7. septembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 595 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un 2022. gada 13. decembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 934 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"". Ar iepriekš minētajiem rīkojumiem papildus finansējums virsstundu apmaksas kompensēšanai rīkojuma projektā minētajām stacionārajām ārstniecības iestādēm tika piešķirts:
- SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” par laikposmu no 2022. gada janvāra - augustam;
- SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" par laikposmu no 2022. gada janvāra - septembrim;
- SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" par laikposmu no 2022. gada janvāra - septembrim;
- SIA Jelgavas pilsētas slimnīca par laikposmu no 2022. gada janvāra - septembrim;
- SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" par laikposmu no 2022. gada janvāra - augustam;
- VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” par laikposmu no 2022. gada janvāra - oktobrim;
- SIA "Rēzeknes slimnīca" - netika pieprasīts.

Rīkojuma projekts paredz piešķirt papildus finansējumu virsstundu, kas saistīts ar Covid-19 jautājumu risināšanu un seku novēršanu, apmaksas kompensēšanai:
- SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” par laikposmu no 2022. gada septembra - decembrim;
- SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" par laikposmu no 2022. gada oktobra - decembrim;
- SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" par laikposmu no 2022. gada oktobra - decembrim;
- SIA Jelgavas pilsētas slimnīca par laikposmu no 2022. gada oktobra - decembrim;
- SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" par laikposmu no 2022. gada septembra - decembrim;
- VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” par 2022. gada decembri;
- SIA "Rēzeknes slimnīca" - par laikposmu no 2022. gada janvāra - decembrim.

Virsstundu apmaksas kompensēšana stacionārajām ārstniecības iestādēm ir komercdarbības atbalsta piešķiršana.

Komercdarbības atbalsts stacionārajām ārstniecības iestādēm tiek sniegts ar Nacionālo veselības dienestu noslēgto līgumu ietvaros saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmumu Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Izdevumi tiks veikti Veselības ministrijas (Nacionālā veselības dienesta) budžeta apakšprogrammas 33.18.00 ''Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana'' ietvaros, līdzekļus pārdalot no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nacionālais veselības dienests
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Nacionālais veselības dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Anotācijas pielikums