Anotācija (ex-ante)

21-TA-1767: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Covid-19  infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24.2 pants.

Normatīvais akts ir sagatavots atbilstoši informatīvajam ziņojumam "Par pašvaldību augstas gatavības investīciju projektu īstenošanas progresu" (21-TA-1683), kas iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai 2021.gada 21.decembra Ministru kabineta sēdē.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība"" (turpmāk - noteikumu projekts) mērķis ir sniegt iespēju pašvaldībām augstas gatavības investīciju projektu īstenošanā 2021.gadam paredzēto valsts budžeta finansējuma izlietot 2022.gadā. Piedāvātais risinājums ir nepieciešams, lai turpinātu uzsāktos ieguldījumus publiskās infrastruktūras attīstības projektos pašvaldībās.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2021. gada 13. aprīlī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.242), un ar Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumu Nr.390 “Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums” (turpmāk – MK rīkojums Nr.390) tika apstiprināts 21 augstas gatavības investīciju projekts (turpmāk – investīciju projekti), paredzot valsts budžeta finansējumu investīciju projektu īstenošanai 2021. gadā 27 150 000 euro apmērā un 2022. gadā 23 781 583 euro apmērā.

Ar Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojumu Nr.455 “Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums” (turpmāk – MK rīkojums Nr.455) tika apstiprināti 23 investīciju projekti, paredzot valsts budžeta finansējumu investīciju projektu īstenošanai 2021. gadā 2 675 980 euro apmērā un 2022. gadā 2 658 005 euro apmērā.

MK noteikumu Nr.242 3.7.apakšpunkts paredz, ka investīciju projekta īstenošanā ne mazāk kā 50% valsts budžeta finansējuma jāizmanto līdz 2021. gada 31. decembrim, savukārt MK noteikumu Nr.242 3.1 9. apakšpunkts nosaka, ka ventilācijas investīciju projekta īstenošanā ne mazāk kā 40% valsts budžeta finansējuma jāizmanto līdz 2021. gada 31. decembrim.

MK noteiktumu Nr.242 9.3.apakšpunkts paredz pienākumu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (turpmāk – VRAA) reizi ceturksnī apkopot un izvērtēt pašvaldību iesniegtos pārskatus par investīciju projektu īstenošanu. Pildot šo uzdevumu, VRAA ir apkopojusi informāciju par risku iestāšanos pašvaldībām investīciju projektu īstenošanā.

Ar MK rīkojumu Nr.390 un MK rīkojumu Nr.455 apstiprinātie investīciju projekti uz to apstiprināšanas brīdi bija augstas tehniskās gatavības projekti, tajā skaitā, šādu projektu īstenošana bija paredzēta attiecīgo pašvaldību attīstības programmu investīciju plānos, plānotajiem būvdarbiem bija izdota būvatļauja un tajos veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi vai akceptēta būvniecības iecere, un investīciju projektiem tika noteikts termiņš 2021.gada 1.augusts (ar iespēju pagarināt projektu īstenošanas laiku līdz diviem mēnešiem) iepirkumu līgumu noslēgšanai. Izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu projektēšanas un būvniecības gadījumā pašvaldību ventilācijas investīciju projekta gatavība tika apliecināta ar pašvaldības iepirkumu komisijas apstiprinātu iepirkuma procedūras nolikumu. Tāpat viens no investīciju projektu atbilstības vērtēšanas kritērijiem bija valsts budžeta finansējuma izmantošanas īpatsvars līdz 2021.gada 31.decembrim (MK noteikumu Nr.242 3.7.apakšpunkts paredz valsts budžeta finansējuma izmantošanu ne mazāk kā 50% apmērā un  MK noteikumu Nr.242  3.1 9. apakšpunkts nosaka valsts budžeta finansējuma izmantošanu ne mazāk kā 40% apmērā).  
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Pašvaldību investīciju projektu īstenošanā pieciem pašvaldību investīciju projektiem un pašvaldību trīs izglītības iestāžu ventilācijas projektiem 2021.gadā ir iestājies valsts budžeta finansējuma apguves neizpildes risks (skatīt investīciju projektu sarakstu pielikumā). Kā galvenos valsts budžeta finansējuma apguves neizpildes iemeslus pašvaldības norāda:
1) ar Ministru kabineta 2021. gada 20. oktobra rīkojumu Nr. 748 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” noteiktos ierobežojumus. Ar šiem ierobežojumiem tika ieviests stingrs regulējums ne tikai attiecībā uz darba veikšanu darba vietā klātienē, bet arī attiecībā uz darba laiku, nokļūšanu uz vai no būvobjekta, kā arī iespējām izmantot izmitināšanas pakalpojumus darbiniekiem, kas veic darbu ārpus savas dzīvesvietas;
2) laika posmā no pašvaldību iepirkumu izsludināšanas par investīciju projektu īstenošanu (galvenokārt par būvdarbu veikšanu) līdz investīciju projektu uzsākšanai strauji pieauga materiālu, izejvielu, transporta un energoresursu cenas, pagarinājās materiālu piegādes laiks, tādēļ izpildītājiem radušās problēmas iekļauties plānotajos darbu izpildes grafikos līdz 2021.gada 31.decembrim;
3) no investīciju projektu izpildītāju puses tika ziņots par daudziem Covid-19 saslimšanas gadījumiem būvdarbu tiešo veicēju vidū, turklāt daudzas personas atradās karantīnā kā kontaktpersonas ar Covid-19 saslimušajām personām, kas apgrūtināja darbu izpildi;
4) tuvojoties ziemai, kļuva apgrūtināta būvdarbu veikšana āra apstākļos, piemēram, ierobežotas iespējas veikt zemes darbus un ceļa konstruktīvo kārtu izbūvi.

 
Risinājuma apraksts
Atbilstoši MK noteikumu Nr.242 9.2. apakšpunktā noteiktajai kārtībai, VRAA visu 2021.gadam plānoto investīciju projektu finansējumu, kas noteikts MK rīkojumā Nr.390 un MK rīkojumā Nr.455, pašvaldībām izmaksāja divu nedēļu laikā pēc vienošanās noslēgšanas starp VRAA un pašvaldību. Ņemot vērā konstatētās problēmas pašvaldību investīciju projektu īstenošanā un  potenciāli neizmantoto pašvaldībās jau saņemto valsts budžeta finansējumu 2021.gadā noteiktajā apjomā, tiek piedāvāts risinājums veikt grozījumus MK noteikumos Nr.242, lai dotu iespēju pašvaldībām investīciju projektu īstenošanā 2021.gadam paredzēto valsts budžeta finansējuma izlietot 2022.gadā. Piedāvātais risinājums ir nepieciešams, lai turpinātu uzsāktos ieguldījumus publiskās infrastruktūras attīstības projektos pašvaldībās. Turklāt šī risinājuma īstenošanai papildu valsts budžeta finansējums netiek paredzēts.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Kā alternatīvs risinājums ir neveikt grozījumus MK noteikumos Nr.242. Šādā gadījumā vismaz astoņi pašvaldību investīciju projekti, kas ir uzsākti un kuriem ir sākti īstenošanas darbi, netiktu īstenoti.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.242 3.7. apakšpunktu pašvaldībām ir pienākums investīciju projekta īstenošanā ne mazāk kā 50% valsts budžeta finansējuma izmantot līdz 2021. gada 31. decembrim, savukārt saskaņā ar MK noteikumu Nr.242 3.1 9. apakšpunktu pašvaldībām ir pienākums ventilācijas investīciju projekta īstenošanā ne mazāk kā 40% valsts budžeta finansējuma izmantot līdz 2021. gada 31. decembrim.

Jau uzsāktu investīciju projektu īstenošanas apturēšana nozīmēs pašvaldībām 2021.gadam izmaksātā valsts budžeta finansējuma atmaksu VRAA un investīciju projektu īstenošanas apturēšanu, kā arī zaudējumus par jau veiktajiem ieguldījumiem, kuri būtu jāsedz pašvaldībām no saviem līdzekļiem. 
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
MK noteiktumu Nr.242 9.3.apakšpunkts paredz pienākumu VRAA reizi ceturksnī apkopot un izvērtēt pašvaldību iesniegtos pārskatus par investīciju projektu īstenošanu. Pildot šo uzdevumu, VRAA ir apkopojusi informāciju par risku iestāšanos pašvaldībām investīciju projektu īstenošanā.

Pašreizējā pašvaldību investīciju projektu valsts budžeta finansējuma apguve, kuriem līdz 2021.gada 31.decembrim ir iestāsies valsts budžeta finansējuma neizpildes risks, ir kopumā 2 181 193,54 euro apmērā no nepieciešamās minimālās izpildes 14 998 775,49 euro apmērā (investīciju projektu sarakstu skatīt pielikumā).  

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

MK noteikumi Nr.242 paredz investīciju projektu uzraudzību VRAA, kas nodrošina valsts budžeta finansējuma izmaksu pašvaldībām apstiprināto investīciju projektu īstenošanai, informācijas apkopošanu un izvērtēšanu par pašvaldību iesniegtajiem pārskatiem par investīciju projektu īstenošanu. Tāpat arī VRAA pienākums ir iesniegt pārskatus VARAM par investīciju projektu īstenošanu un valsts budžeta finansējuma izmantošanu, kā arī VRAA jānodrošina pārraudzība par investīciju projektiem, kuriem piemērojams komercdarbības atbalsta regulējums, tai skaitā, ja nepieciešams, nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanu kopā ar procentiem.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Tiks uzlabota, pilnveidota pašvaldību sniegto pakalpojumu pieejamība pašvaldību iedzīvotājiem.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Tiks uzlabota, pilnveidota pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta un pakalpojumu infrastruktūra pašvaldībās esošajiem uzņēmumiem.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts paredz pozitīvu ietekmi uz tautsaimniecību, nodrošinot iespēju pašvaldībām turpināt saņemt valsts budžeta finansējumu investīciju projektu īstenošanai, kas apstiprināta MK rīkojumā Nr.390 un MK rīkojumā Nr.455. Administratīvais slogs atbalsta pasākuma īstenošanā iesaistītajām pusēm nepalielināsies, jo paredzamās darbības jāveic esošo resursu ietvaros.

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts paredz pozitīvu ietekmi uz tautsaimniecību, nodrošinot iespēju pašvaldībām turpināt saņemt valsts budžeta finansējumu investīciju projektu īstenošanai, kas apstiprināta MK rīkojumā Nr.390 un MK rīkojumā Nr.455. Administratīvais slogs atbalsta pasākuma īstenošanā iesaistītajām pusēm nepalielināsies, jo paredzamās darbības jāveic esošo resursu ietvaros.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts paredz pozitīvu ietekmi uz tautsaimniecību, nodrošinot iespēju pašvaldībām turpināt saņemt valsts budžeta finansējumu investīciju projektu īstenošanai, kas apstiprināta MK rīkojumā Nr.390 un MK rīkojumā Nr.455. Administratīvais slogs atbalsta pasākuma īstenošanā iesaistītajām pusēm nepalielināsies, jo paredzamās darbības jāveic esošo resursu ietvaros.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi situācijas novērtējumu par 2021.gada izpildi uz noteikumu projekta iesniegšanas brīdi, 8 pašvaldības 2022.gadā varēs izmantot neplānotu valsts budžeta finansējuma atlikumu no 2021.gada un tas atstāts negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžetu 2022.gadā provizoriski ne vairāk kā 12 817 581 euro apmērā (investīciju projektu sarakstu skatīt pielikumā).  
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
  • Valsts reģionālās attīstības aģentūra
  • Pašvaldības

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Investīciju projekti īstenojami pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta vai pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Investīciju projekti īstenojami pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta vai pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem.

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Investīciju projekti īstenojami pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta vai pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Investīciju projekti īstenojami pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta vai pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem.

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Informācija par pašvaldību investīciju projektos plānoto valsts budžeta finansējuma neizpildi 2021.gadā