Anotācija (ex-ante)

22-TA-44: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Saskaņā ar 2020. gada 22. septembra noteikumu Nr. 598 "Kārtība, kādā civilo ekspertu nosūta dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā" (turpmāk – Noteikumi Nr. 598) 16. punktu izdevumus, kas saistīti ar civilā eksperta dalību starptautiskajā misijā vai operācijā, izvirzītājinstitūcija sedz no tai budžetā paredzētajiem līdzekļiem vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasa no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". 
Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra protokollēmuma (Prot. Nr. 7 41. §) 3. punktam pēc informācijas saņemšanas no Eiropas Ārējās darbības dienesta, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas par konkrētu ekspertu apstiprināšanu ekspertu nosūtošajai ministrijai iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šī protokollēmuma 2.punktā minēto civilo ekspertu nosūtīšanu misijā vai operācijā, paredzot iespēju ar civilo ekspertu darbības nodrošināšanu saistītās izmaksas segt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Ministru kabineta 2021. gada 6.decembra rīkojuma Nr. 887 “Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā” (turpmāks – Rīkojums Nr. 887) 7. punkts noteic, ka Ārlietu ministrijai jāsagatavo un jāiesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 43 045 euro apmērā civilā eksperta Reiņa Janevica darbības nodrošināšanai no 2022. gada 1. janvāra.
Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra rīkojuma Nr. 923 “Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā” (turpmāk – Rīkojums Nr. 923) 7. punkts noteic, ka Ārlietu ministrijai jāsagatavo un jāiesniedz Ministru kabinetā Projekts par līdzekļu piešķiršanu 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 43 633 euro apmērā civilā eksperta Roberta Fedosejeva darbības nodrošināšanai no 2022. gada 1. janvāra.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekts paredz finansējuma piešķiršanu civilo ekspertu darbības nodrošināšanai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā no 2022. gada.
Spēkā stāšanās termiņš
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra sēdē tika pieņemts zināšanai informatīvais ziņojums ”Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās un operācijās 2020. - 2022. gadā” (Prot. Nr. 7 41. §), kas paredz līdz 11 civilo ekspertu nosūtīšanu dalībai Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (turpmāk – EDSO) Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā un līdz 17 civilo ekspertu nosūtīšanu darbam Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Kopējās drošības un aizsardzības politikas misijās, nosakot, ka pēc informācijas saņemšanas no Eiropas Ārējās darbības dienesta (turpmāk – EĀDD) un EDSO par konkrētu ekspertu apstiprināšanu ekspertu nosūtošā ministrija iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par civilā eksperta nosūtīšanu misijā vai operācijā, paredzot iespēju ar civilo ekspertu darbības nodrošināšanu saistītās izmaksas segt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Ar Rīkojumu Nr. 887 atbalstīta civilā eksperta R. Janevica dalības laika pagarināšana Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā līdz 2022. gada 9. decembrim.
Ar Rīkojumu Nr. 923 atbalstīta civilā eksperta R. Fedosejeva dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām no 2021. gada 15. decembra līdz 2022. gada 14. decembrim.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Atbilstoši Noteikumu Nr. 598 17. un 18. punktam civilajam ekspertam R. Janevicam 2022. gadā tiks izmaksāts atalgojums (minimālās mēneša darba algas apmērā) 5 667 euro, kā arī civilais eksperts saņems piemaksu par dalību starptautiskajā misijā (taktiskajam amata līmenim) 27 913 euro. Ārlietu ministrija veiks valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 7 922 euro apmērā. Ārlietu ministrija atbilstoši Noteikumu Nr. 598 19.2 apakšpunktam segs veselības apdrošināšanas izdevumus 1 543 euro apmērā gadā atbilstoši EDSO noteiktajam apmēram (mēneša izmaksas – 129 euro) 1 452 euro apmērā. Saskaņā ar starptautiskās misijas finansēšanas noteikumiem šo izdevumu segšana ir Latvijas Republikas pienākums un starptautiskā misija šos izdevumus neapmaksā.
Atbilstoši Noteikumu Nr. 598 17. un 18. punktam civilajam ekspertam R. Fedosejevam 2022. gadā tiks izmaksāts atalgojums 16 985 euro, kā arī civilais eksperts saņems piemaksu par dalību starptautiskajā misijā (operacionālajam amata līmenim) 30 987 euro. Ārlietu ministrija veiks valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 11 317 euro apmērā. Ārlietu ministrija atbilstoši Noteikumu Nr. 598 19. punktam 2022. gadā segs šādus faktiskos izdevumus saistībā ar civilā eksperta R. Fedosejeva nosūtīšanu starptautiskajā misijā, nepārsniedzot rīkojumā norādītās summas:
1) veselības apdrošināšana, atgriežoties no dienesta vietas – 5 euro (dzīvības un veselības apdrošināšanu pārējā misijas laikā segs starptautiskā misija);
2) ceļa izdevumi – 750 euro (pārcelšanās no dienesta vietas – 250 euro, atvaļinājums brauciens– 500 euro);
3) izdevumi par bagāžas transportēšanu, pārceļoties no dienesta vietas – 100 euro;
4) dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu izmaksas (operacionālajam amata līmenim – 15 793,88 euro gadā) – 15 073 euro.
Saskaņā ar starptautiskās misijas finansēšanas noteikumiem šo izdevumu segšana ir Latvijas Republikas pienākums un starptautiskā misija šos izdevumus neapmaksā.
Risinājuma apraksts
Tiek izstrādāts rīkojuma projekts par līdzekļu piešķiršanu no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai segtu izdevumus, kas saistīti ar civilo ekspertu darbības nodrošināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā no 2022. gada.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Lai civilie eksperti R. Janevics un R.Fedosejevs varētu saņemt pienākošos atalgojumu par janvāra mēnesi 2022. gada februāra sākumā, ir nepieciešams nodrošināt, lai rīkojums tiktu pieņemts ne vēlāk kā 2022. gada 18. janvārī.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
86 678
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
86 678
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-86 678
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-86 678
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
86 678
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Detalizēts aprēķins - pielikumā.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Izdevumus 2022. gadā 86 678 euro apmērā sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
AManotp_CivEksp_fin2022_ES_EDSO