Anotācija (ex-ante)

23-TA-2064: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Zāļu valsts aģentūras 2023. gada budžeta apstiprināšanu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta (turpmāk – MK) rīkojuma projekts “Par Zāļu valsts aģentūras 2023. gada budžeta apstiprināšanu” (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāts, pamatojoties uz:
         - Publisko aģentūru likuma 13. panta trešo daļu, kas nosaka, ka valsts aģentūra Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā patstāvīgi veido valsts aģentūras budžetu. Valsts aģentūras budžetu apstiprina Ministru kabinets.
         - Publisko aģentūru likuma 13. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka apstiprinot valsts aģentūras budžetu, Ministru kabinets pēc attiecīgā ministra ierosinājuma ir tiesīgs noteikt valsts budžetā ieskaitāmo ienākumu daļu no valsts aģentūras ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
         - Publisko aģentūru likuma 14. panta otro daļu, kas nosaka, ka gada beigās valsts aģentūras kontā esošais līdzekļu atlikums, kas radies no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, citiem pašu ieņēmumiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, paliek valsts aģentūras rīcībā, un to drīkst izlietot izdevumu finansēšanai nākamajā gadā vai turpmākajos gados.
         - Likuma par budžetu un finanšu vadību 6.1 panta piektā daļa nosaka, ka budžeta nefinansētu iestāžu kārtējā gada līdzekļu atlikumu var izmantot nākamajā gadā izdevumu finansēšanai.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
No ZVA neizmantotā 2022.gada maksas pakalpojumu līdzekļu atlikuma uz 2023.gada 1.janvāri 1 631 932 euro apmērā, no tiem 1 259 789 euro novirzīt ZVA svarīgāko pasākumu apmaksai, 154 604 euro novirzīt uz VM valsts budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu Horizon uzturēšanu, MicroStrategy sistēmas un BI  uzturēšanu un Nameja uzturēšanu, 157 539 euro novirzīt VTMEC neatliekamu pamatfunkciju pasākumu uzturēšanai un 60 000 euro novirzīt PSMVM vienreizēju pasākumu izstāžu darbības nodrošināšanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
    Šobrīd Zāļu valsts aģentūras (turpmāk - ZVA) 2023. gada budžetu nosaka MK 2023. gada 18.augusta rīkojums Nr. 523 “Par Zāļu valsts aģentūras 2023. gada budžeta apstiprināšanu” kurā ir apstiprināti ieņēmumi 6 121 214 euro apmērā (tai skaitā ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas 1 013 510 euro apmērā) un izdevumus 7 535 607 euro apmērā (tai skaitā izdevumu finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada 1. janvāri 1 414 393 euro apmērā).

    Rīkojuma projekts paredz, ka saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta 1.1 daļu jāapstiprina ZVA 2023. gada budžeta 6 121 214 euro apmērā (tai skaitā ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas 1 013 510 euro apmērā) un izdevumus 7 753 146 euro apmērā (tai skaitā izdevumu finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada 1. janvāri 1 631 932 euro apmērā) atbilstoši rīkojuma projekta pielikumam.


ZVA atlikums uz 2023.gada 1.janvāri ir 1 631 932 euro apmērā, tai skaitā 1 259 789 euro apmērā paredzēts novirzīt ZVA svarīgāko pasākumu apmaksai, 154 604 euro apmērā paredzēts novirzīt Veselības ministrijai (turpmāk - VM budžetu), lai nodrošinātu Finanšu un saimniecisko resursu vadības sistēmas “Horizon” uzturēšanu, vienotās MicroStrategy sistēmas un BI risinājuma gada uzturēšanu un vienotās dokumentu vadības sistēmas “Namejs” uzturēšanu (saskaņā ar MK 2023.gada 18.augusta rīkojumu Nr.523), 157 539 euro novirzīt Valts tiesu medicīnas ekspertīzes centram (turpmāk - VTMEC) neatliekamu pamatfunkciju pasākumu uzturēšanai un 60 000 euro novirzīt Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejam (turpmāk - PSMVM) vienreizēju pasākumu izstāžu darbības nodrošināšanai:

1) Zāļu valsts aģentūras 1 259 789 euro apmērā:
        - 71 352 euro apmērā – audu, šūnu un orgānu ieguves un izmantošanas vietu, asins kabinetu, asins sagatavošanas nodaļu un Valsts asinsdonoru centra atbilstības novērtēšanai un uzraudzībai;
        - 128 417 euro apmērā – Latvijā ražotu medicīnisko ierīču reģistrēšanai, atļauju speciāli piegādāto medicīnisko ierīču laišanai apgrozībā izsniegšanai, kā arī medicīnisko ierīču vigilances veikšanai un atļauju izsniegšanai medicīnisko ierīču klīniskās izpētes veikšanai;
        - 417 550 euro apmērā - kompensācijas prasījumu par vakcīnas pret Covid-19 infekciju apstiprināto blakusparādību dēļ pacienta veselībai vai dzīvībai radītā smaga vai vidēji smaga kaitējuma izvērtēšanai, kompensācijas apmēra noteikšanai, piešķiršanai un izmaksāšanai;
        - 404 677 euro apmērā – norēķiniem par iepriekšējā pārskata perioda izdevumiem;
        - 237 793 euro apmērā - kapitālajiem izdevumiem (arhīva ēkas renovācijas būvprojekta realizācijai) (saskaņā ar MK 2023.gada 18.augusta rīkojumu Nr.532).
2) Veselības ministrijai nepieciešami finanšu līdzekļi –  154 604 euro apmērā, lai nodrošinātu Finanšu un saimniecisko resursu vadības sistēmas “Horizon” uzturēšanu, vienotās MicroStrategy sistēmas un BI risinājuma gada uzturēšanu un vienotās dokumentu vadības sistēmas “Namejs” uzturēšanu.
3) Valts tiesu medicīnas ekspertīzes centram nepieciešami finanšu līdzekļi – 157 539 euro apmērā neatliekamu pamatfunkciju pasākumu uzturēšanai;
4) Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejam nepieciešami finanšu līdzekļi – 60 000 euro apmērā vienreizēju pasākumu izstāžu darbības nodrošināšanai.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
     1) VTMEC 2023.gadam piešķirto līdzekļu apjoms jau ilgstoši ir nepietiekošs, lai nodrošinātu pamatfunkciju izpildes nepārtrauktību un ilgtspēju, un lai segtu izdevumus pilnā apmērā par VTMEC ēku uzturēšanu, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar inflāciju un ar energoresursu cenu pieaugumu. Lai mazinātu pamatfunkciju pārtraukšanas riskus, VTMEC 2023.gadā ir nepieciešams papildus finansējums 157 539 EUR apmērā;
     2) PSMVM 2023.gadam piešķirto līdzekļu apjoms jau ilgstoši ir nepietiekošs, lai nodrošinātu pamatfunkciju izpildes nepārtrauktību un ilgtspēju. Lai mazinātu pamatfunkciju pārtraukšanas riskus, PSMVM 2023.gadā ir nepieciešams papildus finansējums 60 000 EUR apmērā.

      Ņemot vērā to, ka veselības aprūpes sistēmas ietvaros finanšu līdzekļi šādiem pasākumiem nav atrodami, VM uzskata par nepieciešamu izmantot Publisko aģentūru likuma 13.panta ceturtajā daļā paredzētās tiesības noteikt veselības aprūpes budžetā ieskaitāmo ienākumu daļu no ZVA ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
      VM sagatavoja projektu, kas paredz ieskaitīt ZVA līdzekļu atlikumu VTMEC budžetā, lai nodrošinātu neatliekamu pamatfunkciju pasākumu uzturēšanu un PSMVM budžetā vienreizēju pasākumu izstāžu darbības nodrošināšanai, paredzot rīkojuma projekta pielikumā “Zāļu valsts aģentūras ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2023.-2025.gadam” kopējo finansiālo ietekmi 217 539 euro apmērā.
Risinājuma apraksts
Nepieciešams apstiprināt Zāļu valsts aģentūras 2023. gada budžetu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2023. gada 18.augusta rīkojumu Nr. 523 “Par Zāļu valsts aģentūras 2023.gada budžeta apstiprināšanu”.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
267 995
217 539
68 391
0
68 391
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
267 995
217 539
68 391
0
68 391
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
267 995
217 539
68 391
0
68 391
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
267 995
217 539
68 391
0
68 391
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
ZVA ir budžeta nefinansēta iestāde un VM budžetā tā netiek atspoguļota.

VM budžetā ZVA īstenotajiem pasākumiem 2023.gadam plānots finansējums 113 391 euro, tai skaitā:
       1. finansējums 68 391 euro apmērā paredzēts atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdē (protokols Nr.35, 23.paragrāfa 1.punkts) apstiprinātājai Veselības ministrijas pamatbudžeta bāzei 2020., 2021. un 2022.gadam. Finansējums ir paredzēts, lai ZVA varētu īstenot no Nacionālā veselības dienesta pārņemtos uzdevumus, attiecīgi pārceļot 4 amata vietas no Nacionālā veselības dienesta uz ZVA atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227 “Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju;
       2) finansējums 30 000 euro apmērā - Saeima 2023.gada 8.martā atbalstīja VM priekšlikumu 2.lasījumam likumprojektam “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” (MK 21.02.2023 sēdes prot.Nr.10 19.§), lai ZVA kompensētu veiktās izmaksas personām saistībā ar vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai;
       3) finansējums 15 000 euro saskaņā ar MK 2023.gada 20.aprīļa rīkojumu Nr.222 “Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 12.00.00 “Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai””, lai ZVA veiktu izmaksu saistībā ar vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai;

Atbilstoši MK 15.08.2023. sēdes protokola Nr.40 27.§ paredzēts ZVA neizmantoto 2022.gada maksas pakalpojumu līdzekļu atlikumu uz 2023. gada 1. janvāri 154 604 euro apmērā pārskaitīt Veselības ministrijai uz valsts budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu Finanšu un saimniecisko resursu vadības sistēmas “Horizon” uzturēšanu, vienotās MicroStrategy sistēmas un BI risinājuma gada uzturēšanu un vienotās dokumentu vadības sistēmas “Namejs” uzturēšanu.

     Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredz 217 539 euro apmērā palielināt:
         - valsts budžeta apakšprogrammas 39.06.00 “Tiesu medicīniskā ekspertīze” resursus izdevumu segšanai (17.1.1.0. Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm) un atbilstošos izdevumus 157 539 euro apmērā, no tiem VM izdevumiem preces un pakalpojumi (2000 kods) – 53 057 euro apmērā un pamatkapitāla veidošana (5000 kods) – 104 482 euro apmērā. Detalizētus aprēķinus skatīties anotācijas no 1.-3.pielikumam.
         - valsts budžeta apakšprogrammas 06.02.00 “Medicīnas vēstures muzejs” resursus izdevumu segšanai (17.1.1.0. Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm) un atbilstošos izdevumus 60 000 euro apmērā, no tiem VM izdevumiem preces un pakalpojumi (2000 kods) – 55 000 euro apmērā un pamatkapitāla veidošana (5000 kods) – 5 000 euro apmērā. Detalizētus aprēķinus skatīties anotācijas 4.pielikumā.

ZVA naudas līdzekļu atlikuma daļu 217 539 euro apmērā plānots novirzīt kā transfertu VM valsts budžetā.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Skatīt 6.punktu
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
  • Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs
  • Zāļu valsts aģentūra
  • Veselības ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
VManotp_160823_ZVA_groz