Anotācija (ex-ante)

21-TA-904: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Pasta likuma 31. panta otrā daļa, kurā dots deleģējums Ministru kabinetam noteikt termiņus un kārtību, kādā universālā pasta pakalpojuma sniedzējs pieprasa tīro izmaksu kompensēšanu no valsts budžeta, kā arī noteikt tīro izmaksu kompensēšanas termiņus un kārtību.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekts paredz noteikt regulējumu attiecībā uz termiņiem un kārtību, kādā universālā pasta pakalpojuma sniedzējs pieprasa tīro izmaksu kompensēšanu no valsts budžeta, kā arī nosaka tīro izmaksu kompensēšanas termiņus un kārtību.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2021. gada 21. oktobrī Saeimā tika pieņemts likums “Grozījumi Pasta likumā”, kas ir spēkā no 2021. gada 27. oktobra. 
Saskaņā ar Pasta likuma 27.1 pantu pasta komersantam, kurš izraudzīts par universālā pasta pakalpojuma (turpmāk – UPP) sniedzēju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) nosaka UPP saistības, paredzot kvalitātes nosacījumus attiecībā uz pasta sūtījumu savākšanas un piegāde biežumu, ātrumu, un regularitāti, pasta pakalpojumu sniegšanas vietu un vēstuļu kastīšu izvietojumu un skaitu, prasību nodrošināt visiem pasta pakalpojumu lietotājiem iespēju izmantot UPP sarakstā ietilpstošos pasta pakalpojumus par vienotu tarifu visā Latvijas teritorijā. Saskaņā ar Pasta likuma 32. panta trešo daļu Regulators apstiprina UPP tarifus.
Pasta likuma 30. panta pirmā daļa noteic, ja UPP saistību izpilde ir radījusi zaudējumus un UPP sniedzējs pakļauts netaisnīgam finansiālajam apgrūtinājumam, UPP sniedzējs ir tiesīgs līdz kārtējā gada 1. septembrim iesniegt Regulatoram apstiprināšanai UPP saistību izpildes tīro izmaksu (turpmāk – tīrās izmaksas) aprēķinu un tā pamatojumu par iepriekšējo kalendāra gadu.
Atbilstoši Pasta likuma 30. panta astotajai daļai Regulators savā tīmekļvietnē publisko informāciju par apstiprināto tīro izmaksu apmēru.
Saskaņā ar Pasta likuma 31. panta pirmo daļu Regulatora apstiprinātās tīrās izmaksas pilnā apmērā kompensē no valsts budžeta, ievērojot valsts atbalsta nosacījumus attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

Saskaņā ar Pasta likuma pārejas noteikumu 24.punktu Pasta likuma 31.panta otrā daļa, uz kā pamata sagatavots noteikumu projekts, stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Atbilstoši Pasta likuma 31. panta pirmajai daļai Satiksmes ministrijai jānodrošina UPP tīro izmaksu kompensāciju izmaksas Regulatora apstiprinātajā apmērā no gadskārtējā valsts budžetā šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Līdz grozījumu izdarīšanas Pasta likumā gadskārtējā un vidēja termiņa valsts budžetā līdzekļi šim mērķim nebija paredzēti, kā arī nav noteikta kārtība, kā nodrošināt caurspīdīgu procesu valsts budžeta līdzekļu izlietošanai kompensāciju izmaksām.
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekts nosaka termiņus un kārtību, kādā UPP sniedzējs pieprasa tīro izmaksu kompensēšanu no valsts budžeta, kā arī tīro izmaksu kompensēšanas termiņus un kārtību. Lai kompensācijām nodrošinātu pietiekamu finansējumu valsts budžetā, UPP sniedzējs sniegs Satiksmes ministrijai informāciju par prognozētajiem UPP saistību izpildes zaudējumiem turpmākajiem trim gadiem. Tas sekmēs Satiksmes ministrijai noteiktā pienākuma izpildi.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Izvērtējums veikts, izstrādājot grozījumus Pasta likumā, aprakstot problēmu likumprojekta anotācijā.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Izvērtējums veikts, izstrādājot grozījumus Pasta likumā, aprakstot problēmu likumprojekta anotācijā.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
-

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • UPP sniedzējs.
Ietekmes apraksts
UPP sniedzējam no valsts budžeta kompensēs tīrās izmaksas Regulatora apstiprinātā apmērā, ja UPP saistību izpilde radījusi zaudējumus iepriekšējā kalendārā gadā.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
9 502 428
0
9 832 500
0
6 957 500
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
9 502 428
0
9 832 500
0
6 957 500
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
9 502 428
0
9 832 500
0
6 957 500
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
9 502 428
0
9 832 500
0
6 957 500
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Vidēja termiņa budžetā līdz 2024. gadam ietekme nav paredzēta. 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija

Projekta īstenošana tiks nodrošināta Satiksmes ministrijai gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajā apmērā šim mērķim piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Ievērojot, ka šobrīd tīro izmaksu kompensēšanai valsts budžeta līdzekļi nav piešķirti, Satiksmes ministrija nepieciešamības gadījumā plāno noteikumu projektā paredzētā izpildei izmantot līdzekļus, kas piešķirti abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu zaudējumu kompensēšanai (programma "02.00.00 Kompensācija par abonētās preses piegādi un saistību izpildi”),  ja būs faktiski nepieciešams un ja pilnā apmērā būs veiktas kompensācijas  abonēto preses piegādes pakalpojumu izmaksu segšanai.

2021. gada 23.novembrī Saeimā ir atbalstīts un 2021.gada 4.decembrī izsludināts likums “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam”. Šobrīd valsts budžeta līdzekļi  Satiksmes ministrijas budžeta programmā “02.00.00 Kompensācija par abonētās preses piegādi un saistību izpildi” ir paredzēti kompensācijām par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu zaudējumiem un kompensācijām saskaņā ar jaunu valsts atbalsta modeli, kas paredz preses izdevēju un valsts budžeta maksājumus noteiktajā proporcijā no Regulatora apstiprinātā tarifa. 
Saskaņā ar VAS “Latvijas Pasts” prognozēm, 2021.-2023. gadā UPP tīrās izmaksas nebūs ar zaudējumiem. Ievērojot, ka no 2020. gada 1. janvāra tiek piemēroti jauni UPP tarifi, kas balstīti izmaksās, UPP saistību izpilde nenes zaudējumus. Konkursa kārtībā VAS “Latvijas Pasts” tika noteikts par UPP sniedzēju līdz 2026. gadam, un šobrīd Regulators vērtē VAS “Latvijas Pasts” iesniegtos UPP tarifus, kas ir aktualizēti atbilstoši esošajai situācijai.
Regulators 2021. gada 14. oktobrī pieņēma lēmumu Nr.110 “Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Pasts” aprēķinātajām 2020. gada universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīrajām izmaksām”, apstiprinot, ka VAS “Latvijas Pasts” UPP saistību izpilde 2020. gadā nav radījusi zaudējumus.
Attiecīgi tīro izmaksu kompensācijas mehānisms, kas paredz kompensēt tīrās izmaksas no valsts budžeta, tuvāko trīs gadu laikā neradīs papildu ietekmi uz valsts budžetu, un tādējādi tuvāko trīs gadu laikā valsts budžeta līdzekļi šim mērķim nav paredzēti.
Ja būtiski mainīsies apstākļi, proti, ievērojami pieaugs UPP sniegšanas izmaksas, piemēram, degvielu cenu kāpuma vai izmaiņu regulējumā attiecībā uz darba samaksu un nodokļiem ietekmē, nepieciešamības gadījumā jautājums par papildu finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensācijai 2024. gadā ir skatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem.
 
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Satiksmes ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Priekšlikumi un komentāri nav saņemti.

6.4. Cita informācija

Sākotnējā projekta izstrādes stadijā sabiedrības līdzdalībai šis projekts tika publicēts kā TA-667.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi