Anotācija (ex-ante)

21-TA-1680: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Apraksts
Ministru kabineta (turpmāk – MK) rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāts, pamatojoties uz MK 2021.gada 26.oktobra sēdē izskatīto un atbalstīto informatīvo ziņojumu "Par samazinātā pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu medicīniskām ierīcēm un precēm” (prot. Nr.72. 45.§ 3.punkts).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Piešķirt finansējumu, lai ārstniecības iestādēm un Veselības ministrijas padotības iestādēm segtu izdevumus. kas radušies saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa likmes pieaugumu iegādātajām medicīniskajām ierīcēm un precēmpar laika posmu no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.oktobrim.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
MK 2021.gada 26.oktobra sēdē izskatīja informatīvo ziņojumu "Par samazinātā pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu medicīniskām ierīcēm un precēm” (prot. Nr.72. 45.§ 2.punkts) (turpmāk – MK 2021.gada 26.oktobra lēmums), kurā bija iekļauta informācija par papildu nepieciešamo finansējumu Latvijas Republikas Senāta 2021.gada 22.marta sprieduma administratīvajā lietā Nr.A420143317 (SKA-123/2021) izpildei pievienotās vērtības nodokļa likmes pieaugumam faktisko izdevumu segšanai par laika posmu no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.oktobrim.

Atbilstoši MK 2021.gada 26.oktobra lēmumā noteiktajam (prot. Nr.72. 45.§ 3.punkts) Veselības ministrijai normatīvos aktos noteiktā kārtībā jāsagatavo un jāiesniedz izskatīšanai MK rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši faktiski nepieciešamajam apjomam pievienotās vērtības nodokļa likmes pieauguma izdevumu segšanai medicīniskām ierīcēm un precēm par laika posmu no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.oktobrim.  
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Atbilstoši Latvijas Republikas Senāta 2021.gada 22.marta spriedumam administratīvajā lietā Nr.A420143317 (SKA-123/2021) tiek mainīta pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtība no 12% uz 21% medicīniskām ierīcēm un precēm, kas atstāj būtisku ietekmi uz ārstniecības iestāžu budžetu, Veselības ministrijas padotības iestādes budžetu un pakalpojumu izmaksām.
Risinājuma apraksts
Rīkojuma projekts paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Veselības ministrijai finansējumu 2 627 363  euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa likmes pieaugumu iegādātajām medicīniskajām ierīcēm un precēm par laika posmu no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.oktobrim, tai skaitā:
1.1. Nacionālajam veselības dienestam 2 517 216 euro apmērā;
1.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam 32 284 euro apmērā;
1.3. Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram 768 euro apmērā;
1.4. Valsts asinsdonoru centram 77 095 euro apmērā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
2 627 363
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
2 627 363
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-2 627 363
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-2 627 363
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
2 627 363
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
MK 2021.gada 26.oktobrī izskatīja informatīvo ziņojumu "Par samazinātā pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu medicīniskām ierīcēm un precēm” (prot. Nr.72. 45.§ 2.punkts) un atbalstīja Veselības ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 3 467 077 euro apmērā pievienotās vērtības nodokļa likmes pieaugumam faktisko izdevumu segšanai par laika posmu no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.oktobrim, tai skaitā:
         - apakšprogrammā 33.14.00 “Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana” – 529 212 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem subsīdijām un dotācijām);
         - apakšprogrammā 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” – 907 459 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem subsīdijām un dotācijām);
         - apakšprogrammā 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” – 622 373 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem subsīdijām un dotācijām);
         - apakšprogrammā 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” – 1 155 835 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem subsīdijām un dotācijām);
         - apakšprogrammā 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē” – 142 026 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem subsīdijām un dotācijām);
         - apakšprogrammā 39.03.00 “Asins un asins komponentu nodrošināšana” – 77 095 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
         - apakšprogrammā 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība” – 32 284 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
         - apakšprogrammā 39.06.00 “Tiesu medicīniskā ekspertīze” – 768 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
         - apakšprogrammā 39.07.00 “Antidopinga politikas īstenošana” – 25 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem).

VM apkopoja saņemtos datus no Nacionālā veselības dienesta un  nepieciešams piešķirt papildu finansējumu, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Latvijas Republikas Senāta 2021.gada 22.marta sprieduma administratīvajā lietā Nr.A420143317 (SKA-123/2021) izpildei, pievienotās vērtības nodokļa likmes pieaugumam medicīniskām ierīcēm un precēm par laika posmu no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.oktobrim 2 627 363 euro:
         - primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšanai 98 752 euro apmērā;
         - sekundārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšanai 250 922 euro apmērā;
         - stacionārās veselības aprūpes nodrošināšanai 2 002 766 euro apmērā;
         - ambulatoro laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanai 164 776 euro apmērā;
         - tiesu medicīnisko ekspertīžu nodrošināšanai  768 euro apmērā;
         - neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai  32 284 euro apmērā;
         - asins un asins komponentu nodrošināšanai 77 095 euro apmērā.

Rīkojuma projekts paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Veselības ministrijai finansējumu  2 627 363  euro apmērā (skatīt anotācijas 1.pielikumu), tai skaitā:
1. finansējumu 2 517 216 euro apmērā Nacionālajam veselības dienestam, tai skaitā:
     1.1. finansējumu 98 752 euro apmērā primārai ambulatorai veselības aprūpei (skatīt anotācijas 2.-6.pielikumu);
     1.2. finansējumu 250 922 euro apmērā sekundārai ambulatorai veselības aprūpei (skatīt anotācijas 7.-9.pielikumu);
     1.3. finansējumu 2 002 766 euro apmērā stacionārai veselības aprūpei (skatīt anotācijas 10.pielikumu);
     1.4. finansējumu 164 776 euro apmērā ambulatoriem laboratoriskiem izmeklējumiem (skatīt anotācijas 11.pielikumu);
2. finansējumu 32 284 euro apmērā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam medicīnas ierīču un preču iegādei (skatīt anotācijas 12.pielikumu);
3. finansējumu 768 euro apmērā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram medicīnas ierīču un preču iegādei (skatīt anotācijas 13.pielikumu);
4. finansējumu 77 095 euro apmērā Valsts asinsdonoru centram medicīnas ierīču un preču iegādei (skatīt anotācijas 14.pielikumu).

Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1.punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
Projekts šo jomu neskar
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Skatīt 6.punktu
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Izdevumi tiks veikti Veselības ministrijas pamatbudžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” ietvaros, līdzekļus 2021. gadā pārdalot no 74. resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Projekts šo jomu neskar.
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
Projekts šo jomu neskar.

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nacionālais veselības dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts asinsdonoru centrs, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Veselības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Projekts šo jomu neskar.

6.4. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Veselības ministrija
  • Nacionālais veselības dienests
  • Valsts asinsdonoru centrs
  • Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar.
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
VManotp_131221_PVN_prec1512