Anotācija (ex-ante)

21-TA-1036: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Apraksts
Likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 32.pantā, ir noteikts, ka, ja 2021.gadā faktiskie ieņēmumi no akcīzes nodokļa ieņēmumiem no tabakas izstrādājumiem pārsniedz attiecīgajam ceturksnim prognozētos ieņēmumus, finanšu ministram ir tiesības palielināt šajā likumā noteikto apropriāciju Veselības ministrijai (turpmāk – VM) onkoloģisko saslimšanu ārstēšanas nodrošināšanai, ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus par apropriācijas palielinājumu. Vienlaikus VM ir saņēmusi Saeimas deputātu grupas onkoloģijas pacientu atbalstam 2021.gada 16.septembra vēstuli Nr.142.8/3-30-13/21 “Par akcīzes nodokļa ieņēmumiem no tabakas izstrādājumiem novirzīšanu onkoloģijai” un Finanšu ministrijas (turpmāk - FM) 2021.gada 22.septembra vēstuli Nr.3.2-10/2-6/5174 “Par neatliekamu finanšu līdzekļu piešķiršanu medikamentozās terapijas nodrošināšanai vēža slimniekiem” ar informāciju, ka 2021.gada 1.ceturksnī akcīzes nodokļa ieņēmumu no tabakas izstrādājumiem plāna neizpilde ir -3,3 milj. euro, savukārt 2021.gada 2.ceturksnī plāns tika pārpildīts par 4,4 milj. euro, attiecīgi, kopumā 2021.gada 1.pusgadā akcīzes plāns ir pārpildīts par 1,1 milj. euro, un VM atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir iespēja sagatavot (saskaņojot ar FM) un iesniegt Ministru kabinetā (turpmāk – MK) rīkojuma projektu par apropriācijas palielināšanu VM budžeta attiecīgajās apakšprogrammās (nepārsniedzot iepriekš minēto virsplāna ieņēmumu apmēru) atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 32.pantā minētajiem mērķiem.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par apropriācijas palielināšanu” (turpmāk – projekts) mērķis ir efektīva valsts budžeta līdzekļu izlietošana, paredzot apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai onkoloģisko saslimšanu ārstēšanas nodrošināšanai.
Projekts stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī atbilstoši Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 7.panta trešajā daļā noteiktajam.
Spēkā stāšanās termiņš
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Likumā “Par valsts budžetu 2021.gadam” akcīzes nodokļa ieņēmumi no tabakas izstrādājumiem 1 800 000 euro apmērā ir novirzīti vēža skrīninga diagnostikai un  pacientiem inovatīvās terapijas turpināšanai onkoloģijā šādās budžeta apakšprogrammās:
1) 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” — šķidruma citoloģijas diagnostiskās metodes pielietošana dzemdes kakla vēža skrīningā un biomarķieru (gēnu mutāciju) noteikšana pacientiem ar metastātisku nesīkšūnu plaušu vēzi  - 544 099 euro;
2) 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē” — prostatas vēža skrīnings, veicot valsts apmaksātu PSA noteikšanu - 109 390 euro;
3) 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” — jaunu inovatīvo zāļu iekļaušana un kompensācijas paplašināšana onkoloģijas pacientu ārstēšanai - 1 146 511 euro.
1) Dzemdes kakla vēža skrīninga diagnostikas uzlabošanas pasākumi, pārejot no Leišmana krāsojuma metodes uztriepes citoloģijas uz šķidruma citoloģiju.
Latvijā sievietēm vecumā no 15 – 44 gadiem dzemdes kakla vēzis ir visbiežāk sastopamais audzējs un otrais biežākais nāves cēlonis pēc krūts audzēja.  Leišmana krāsojuma metodi neizmanto nevienā Eiropas valstī, tā ir novecojusi metode ar zemu sensitivitāti. Eiropas dzemdes kakla vēža skrīninga vadlīnijās ir rekomendēts primārā HPV skrīninga algoritms. Pāreja uz šķidruma citoloģiju var būt kā starposms pārejai uz primārā HPV testēšanas algoritmu. Šobrīd pēc uztriepes citoloģijas A2, A3, A5 gadījumos veic HPV testēšanu. Pārējot uz šķidruma citoloģijas metodi, no viena parauga (transporta šķidruma konteinera) ir veicami abi testi un sievietei nav jānāk uz atkārotu vizīti, lai paņemtu otru analīzes paraugu. No š.g.1.jūnija tika uzsākta pāreja uz valsts organizētā dzemdes kakla vēža skrīningu ar šķidruma citoloģijas metodi. Veicot izmaiņas dzemdes kakla vēža izmeklējuma metodē, līdz 2021.gada 31.decembrim noteikts pārejas periods, kad ir iespējams veikt gan citoloģiskās uztriepes izmeklējumu, gan šķidruma citoloģiju. No 2022.gada būs iespējams veikt tikai šķidruma citoloģiju.
Dzemdes kakla skrīnings 9 mēnešos veikts 47 828 sievietēm, kas ir 60% no gadam plānotā dzemdes kakla skrīninga izmeklējumu skaita, tajā skaitā ar šķidruma citoloģijas metodi veikto izmeklējumu skaits sasniedz 29% no gadam plānotā. Ņemot vērā to, ka no 2022.gada dzemdes kakla skrīningu jāveic tikai ar šķidruma citoloģijas metodi, tiek prognozēts, ka laika posmā no oktobra līdz gada beigām šīs metodes pielietojums būtiski paplašināsies, sasniedzot gadam plānoto apmēru (skat. pielikuma 1. un 2.tabulu).
2) Gēnu mutāciju noteikšana pacientiem ar plaušu vēzi.
No akcīzes nodokļa ieņēmumiem piešķirti līdzekļi 298 552 euro apmērā gēnu mutācijas noteikšanai 558 pacientiem ar plaušu vēzi.
2021.gada 1.aprīlī tika ieviests jauns izmeklējums ģenētisko biomarķieru/ mutāciju noteikšanai onkoloģijas pacientiem ar plaušu vēzi (C34). Pakalpojuma ieviešana reālajā dzīve ir prasījusi vairāk laika kā iepriekš paredzēts – tas saistīts ar ārstniecības personāla apmācībām datu interpretācijā, iekārtu lietošanā. Lai gan nākamās paaudzes sekvencēšanas (NGS) tehnoloģija citās valstīs ir metode, ko lieto onkoloģisko saslimšanu diagnostikā jau daudzus gadus, tomēr Latvijā tā ir jaunums, un speciālisti norādīja, ka vērtīgi būtu paplašināt diagnozes, kam NGS izmeklējums tiktu veikts.
No šī gada 1.jūlija NGS izmeklējumam tika paplašinātas piemērojamās diagnozes – piemērojot tās arī olnīcu un kolorētākajam vēzim. Kaut gan NGS izmeklējums sniedz plašu informāciju par pacienta veselības stāvokli, tomēr ārsti-speciālisti, izstrādājot Biomarķieru noteikšanas algoritmu pacientiem ar nesīkšūnu plaušu vēzi pirmās rindas terapijas izvēlei/ diagnozes noteikšanai, secināja, ka ir nepieciešams valsts apmaksāto veselības pakalpojumu grozā iekļaut arī Imūnhistoķīmijas izmeklējumu PD-L1, kas ir būtisks nesīkšūnu vēža prognostiskais marķieris. Lai iekļautu PD-L1 izmeklējumu onkoloģisko mutāciju noteikšanas algoritmā, Nacionālais veselības dienests (turpmāk – NVD) no 2021.gada 1.oktobra ir veicis izmaiņas onkoloģisko mutāciju izmeklējumu apmaksas nosacījumos – papildinot ar jauniem izmeklējumiem, kas var būt kā alternatīva NGS izmeklējumiem gadījumos, kad pacienta interesēs ir saņemt ātrāku izmeklējuma rezultātu nekā tas ir NGS gadījumā – ātrāku bet ne precīzāku.
Pacientam efektīvāko un piemērotāko izmeklējumu veikšanas veidu nosaka ārstējošais ārsts – speciālists. Šobrīd veselības aprūpes pakalpojumu norēķinu sistēmā ārstniecības iestādes nav uzrādījušas datus par šo pakalpojumu veikšanu. Plānots, ka līdz gada beigām finansējums tiks apgūts 143 938 euro apmērā (skat. pielikuma 3.tabulu), veidojot 154 614 euro ekonomiju no likumā “Par valsts budžetu 2021.gadam” piešķirtā finansējuma (33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”).
3) Prostatas vēža skrīnings, veicot valsts apmaksātu prostatas specifiskā antigēna (PSA) noteikšanu.
Prostatas specifiskā antigēna (PSA) tests tiek izmantots kā skrīninga onkomarķieris prostatas vēža noteikšanai, to nosaka arī, lai izvērtētu prostatas vēža terapijas efektivitāti. Likumā “Par valsts budžetu 2021.gadam” no akcīzes nodokļa ieņēmumiem prostatas vēža skrīninga uzlabošanai novirzīti 109 390 euro (papildus budžeta bāzē esošajiem līdzekļiem), paredzot ar PSA testu izmeklēt 108 156 vīriešus.
Līdz 2021.gada maijam  pacienti PSA izmeklējumus varēja veikt ar speciālista vai ģimenes ārsta nosūtījumu. Ieviešot prostatas vēža skrīningu tika paplašināts pacientu loks, kas var veikt izmeklējumu profilaktiskos nolūkos. Atbilstoši ieviestajai jaunajai pakalpojumu programmai, vēl ne visi speciālisti pilnīgi aizpilda uzskaites dokumentus, norādot, ka izmeklējums ir veikts tieši skrīninga ietvaros. Līdz ar to veidojas situācija, ka prostatas specifiskā antigēna (PSA) noteikšanu turpina veikt gan ārpusskrīninga ietvaros kā atsevišķu izmeklējumu, gan profilakses nolūkā - prostatas skrīninga ietvaros. 2021.gada 9 mēnešos kopumā PSA noteikšanai prostatas skrīninga ietvaros un ārpusskrīninga ietvaros ir izlietoti 611 673 euro, kuros PSA testi veikti 112 454 vīriešiem (skat. pielikuma 4. un 5.tabulu).
Plānotais mērķis 2021.gadā veikt PSA testu 108 156 vīriešiem ir sasniegts (skat. pielikuma 4.tabulu),  tomēr, ņemot vērā pieprasījumu pēc šīs procedūras, tiek prognozēts, ka 2021.gadā PSA noteikšana būs veikta 151 505 vīriešiem. Tam papildus nepieciešami 240 534 euro, kuru daļējai segšanai VM piedāvā novirzīt ekonomiju 154 614 euro apmērā no gēnu mutāciju noteikšanai pacientiem ar plaušu vēzi 2021.gadam ieplānotā finansējuma, veicot apropriācijas pārdali starp VM apakšprogrammām (no 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” uz 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē”), pārējo finansējumu novirzot no NVD esošiem resursiem.

4) Medikamentu nodrošināšana onkoloģiskās inovatīvās terapijas turpināšanai
Likumā “Par valsts budžetu 2021.gadam” no akcīzes nodokļa ieņēmumiem jaunu inovatīvo zāļu iekļaušanai un kompensācijas paplašināšanai onkoloģijas pacientu ārstēšanai novirzīti 1 146 511 euro.
2020.gada 8 mēnešos inovatīvo medikamenti tika nozīmēti  943 onkoloģijas pacientu ārstēšanai, savukārt, 2021.gada 8 mēnešos inovatīvo terapiju bija nepieciešams nozīmēt jau 1 678 pacientiem (pieaugums par 78% jeb 735 pacientiem). Papildus 735 pacientu ārstēšana ir radījusi deficītu 3 404 651 euro apmērā (tai skaitā, jauno inovatīvo medikamentu, kuri iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā no 2018.gada, izlietojuma gada prognoze pārsniedz pieejamos resursus  par 767 833 euro)  (skat. pielikuma 6.tabulu). 
Veselības ministrija sniedz priekšlikumu akcīzes nodokļa virsplāna ieņēmumu daļu 1 083 134 euro novirzīt onkoloģijas ārstēšanai paredzēto inovatīvo medikamentu apmaksai vidēji 234 pacientiem.
Papildus informējam, ka pielikuma 6.tabulā uzrādītais zāļu ražotāju vai zāļu vairumtirgotāju (turpmāk - zāļu ražotāji) līdzdalības maksājums zāļu kompensācijā 2021.gadā 8 001 335 euro apmērā tiek veikts pamatojoties uz MK 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” 50.2. un 61.2 4.punktu. Izdevumu īpatsvars par inovatīvajām kompensējamām zālēm onkoloģijas ārstēšanai, ko sedz zāļu ražotāji, veido gandrīz pusi no kopējiem izdevumiem inovatīvajām zālēm onkoloģijas ārstēšanai un rada risku, ka zāļu ražotāji var atteikties no turpmākas finansiālās līdzdalības maksājumiem ilgākā termiņā un izņemt no kompensējamo zāļu saraksta savus ražotos medikamentus onkoloģijas ārstēšanai, liedzot pacientiem turpmāk  nodrošināt terapiju ar inovatīvajiem medikamentiem.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
-
Risinājuma apraksts
-
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
-
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
-

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
176 769 375
1 083 134
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
176 769 375
1 083 134
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
-176 769 375
-1 083 134
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
-176 769 375
-1 083 134
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
1 083 134
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
2021.gada pirmā pusgada virsplāna ieņēmumi no akcīzes nodokļa ieņēmumiem no tabakas izstrādājumiem veido 1 083 134 euro.
Atbilstoši rīkojuma projektam 2021.gadā Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammai 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” paredzēts palielināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 1 083 134 euro apmērā.
Detalizēti aprēķini ir pievienoti pielikumā.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 32. pantā noteikto, VM sniegs priekšlikumu apropriācijas palielināšanai 2021.gadā 1 083 134 euro apmērā budžeta apakšprogrammai 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" medikamentu nodrošināšanai onkoloģiskās inovatīvās terapijas turpināšanai.

Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas palielināšanai atbilstoši rīkojuma 1. punktam.
Finanšu ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1.punktā minēto apropriācijas palielināšanu un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nebūs izteikusi iebildumus, palielinās apropriāciju.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija

Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta 13.daļas 1.punktam un Ministru kabineta 2018. gada 17.jūlija noteikumu Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” noteiktajā kārtībā VM sniegs priekšlikumu par apropriācijas pārdali 2021.gadam starp Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammām, paredzot pārdalīt likumā “Par valsts budžetu 2021.gadam” VM piešķirtos līdzekļus no akcīzes nodokļa ieņēmumiem no tabakas izstrādājumiem 154 614 euro apmērā:
1) apakšprogrammā 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” samazinot finansējumu 154 614 euro apmērā prioritāra pasākuma “Vēža skrīninga uzlabošana un medikamentu pieejamība onkoloģiskiem pacientiem” apakšpasākumam “Noteiktas gēnu mutācijas pacientiem ar plaušu vēzi”, ņemot vērā līdzekļu ekonomiju biomarķieru (gēnu mutāciju) noteikšanai pacientiem ar metastātisku nesīkšūnu plaušu vēzi;
2) apakšprogrammā 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē” palielinot finansējumu 154 614 euro apmērā prioritārā pasākuma “Vēža skrīninga uzlabošana un medikamentu pieejamība onkoloģiskiem pacientiem” apakšpasākumam “Uzlabots prostatas vēža skrīnings”, novirzot to prostatas vēža skrīningam, veicot valsts apmaksātu PSA noteikšanu.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Anotācijas pielikums