Anotācija (ex-ante)

21-TA-1537: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Noteikumi par valsts atbalstu pašvaldībām atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 50. punkts nosaka, ka valsts 2022. un 2023. gadā sniedz atbalstu atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem, kuriem ir darba tiesiskās attiecības ar pašvaldības dibinātām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, vai tādiem ilgstošas  sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir noslēgts līgums ar pašvaldību par minēto pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši gadskārtējām valsts budžeta likumā piešķirtajām apropriācijām. Atbalsta veidu, apjomu un nosacījumus tā saņemšanai nosaka Ministru kabinets.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Valsts atbalsts pašvaldībām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (turpmāk - pakalpojums) izdevumu segšanai. Valsts atbalsta mērķis ir paaugstināt atlīdzību vai nodrošināt konkurētspējīgu atlīdzību aprūpētājiem, kuriem ir darba tiesiskās attiecības ar pašvaldības dibinātām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, vai tādiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir noslēgts līgums ar pašvaldību par minēto pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – valsts atbalsts).
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2022.
Pamatojums
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 50. punkts.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
SAC nodrošina pakalpojumus personām ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, tajā skaitā personām ar smagiem multipliem traucējumiem, kas rada lielu personāla mainību un grūtības personāla piesaistē. Vienlaikus jaunu darbinieku piesaisti kavējošs faktors ir ne vien grūtie un psiholoģisko spriedzi radošie darba apstākļi, bet arī zemais atalgojums, kas mazkvalificētajam personālam, tajā skaitā arī aprūpētājiem, tikai nedaudz pārsniedz minimālo algu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Problēmas aprūpes personāla nodrošināšanā īpaši spilgti izgaismojās tieši Covid-19 pandēmijas ietekmē, kad, lai kompensētu aprūpes personāla trūkumu, prioritējot sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu un samazinot sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apjomu, klientu pamatvajadzību apmierināšanā bija jāiesaista arī pārējie darbinieki. 
Risinājuma apraksts
MK noteikumu projekta mērķis ir novērst risku, ka aprūpētāju trūkuma dēļ, netiek apmierināta ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (turpmāk - SAC) dzīvojošo personu pamatvajadzība pēc aprūpes.

Lai risinātu jautājumu ar aprūpes personāla trūkumu, Ministru kabineta noteikumu "Noteikumi par valsts atbalstu pašvaldībām atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās" projekts (turpmāk - MK noteikumu projekts) paredz valsts atbalstu pašvaldībām pakalpojumu izdevumu segšanai, kas ietver aprūpētāju atalgojuma paaugstināšanu vai jau noteiktās atlīdzības aprūpētājiem līmeņa saglabāšanu, nodrošinot:
1. aprūpētājiem, kuriem atbilstoši normatīvajam aktam par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību ir noteikta 2.kategorija vai profesionālā pieredze  aprūpētāja amatā ir  no viena līdz trīs gadiem, mēnešalga ir noteikta vismaz 530 euro mēnesī;
2. aprūpētājiem, kuriem atbilstoši normatīvajam aktam par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību ir noteikta 3.kategorija vai profesionālā pieredze aprūpētāja amatā ir ilgāka par 3 gadiem, mēnešalga ir noteikta vismaz 608 euro mēnesī;
3. vecākajiem aprūpētājiem, kuriem atbilstoši normatīvajam aktam par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību ir noteikta 2.kategorija vai profesionālā pieredze aprūpētāja ir no viena līdz trīs gadiem,  mēnešalga ir noteikta vismaz 600 euro mēnesī;
4. vecākajiem aprūpētājiem, kuriem atbilstoši normatīvajam aktam par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību ir noteikta 3.kategorija vai profesionālā pieredze aprūpētāja vai vecākajam aprūpētāja amatā ir ilgāka par trīs gadiem, mēnešalga ir noteikta vismaz 705 euro mēnesī;
5. aprūpētājiem un vecākajiem aprūpētājiem noteiktā piemaksa par darbu, kas saistīta ar īpašu risku, ir noteikta 25% apmērā no šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3. vai 6.4.apakšpunktā minētās mēnešalgas.

Ja pašvaldība nodrošina, ka tās dibinātajā SAC vai SAC no kura tā pērk pakalpojumu, tiek izvirzīta kvalitātes prasība attiecībā uz aprūpētāju, vecāko aprūpētāju mēnešalgām, kas noteiktas iepriekš tekstā minētajā apjomā (MK noteikumu projekta 6. punktā), pašvaldība var saņemt valsts atbalstu pakalpojumu izdevumu segšanai 46.00 euro apmērā uz 1 klientu mēnesī 2022. gadā un 23.00 euro apmērā uz 1 klientu mēnesī 2023. gadā.
Ja pašvaldība nodrošina, ka tās dibinātajā SAC vai SAC no kura tā pērk pakalpojumu, tiek izvirzīta kvalitātes prasība attiecībā uz aprūpētāju, vecāko aprūpētāju mēnešalgām, kas noteikts iepriekš tekstā minētajā apjomā un piemaksas apmēru par darbu, kas saistīts ar īpašu risku*, tad valsts sniedz atbalstu pašvaldībai pakalpojumu izdevumu segšanai 132.26 euro apmērā uz 1 klientu mēnesī 2022. gadā un 66.13 euro apmērā uz 1 klientu mēnesī 2023. gadā.
*Darba likumā pateikts: darbiniekiem, kuru darbs ir saistīts ar īpašu risku, normālais darba laiks nedrīkst pārsniegt septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā, ja viņi šajā darbā ir nodarbināti ne mazāk kā 50 procentus no normālā dienas vai nedēļas darba laika.
Darba devējam saskaņā ar darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām jāizvērtē darba vides riski savā uzņēmumā. Pamatojoties uz riska novērtēšanas rezultātiem, darba devējs ir tiesīgs noteikt ar īpašu risku saistītus amatus savā uzņēmumā.
Darba aizsardzības likumā un Darba likumā ir ietverts definējums darbam, kas saistīts ar īpašu risku: tas ir darbs, kas saskaņā ar darba vides risku novērtējumu saistīts ar paaugstinātu psiholoģisko vai fizisko slodzi vai paaugstinātu risku darbinieka drošībai un veselībai, ko nevar novērst vai samazināt līdz pieļaujamam līmenim ar citiem darba aizsardzības pasākumiem.
To, vai darbinieks ir pakļauts īpašam riskam, nosaka darba aizsardzības speciālists darba vides risku novērtēšanas laikā.
Darba vides riskus ir iespējams novērst ar dažādiem tehniskiem vai organizatoriskiem pasākumiem (piemēram, nodrošinot kolektīvus vai individuālus aizsardzības līdzekļus, ievērojot atpūtas pauzes u.c.).
Ja uzņēmumā ir veikts darba vides risku novērtējums un tiek konstatēts, ka atsevišķās darba vietās darbs saistīts ar paaugstinātu psiholoģisko vai fizisko slodzi vai paaugstinātu risku darbinieka drošībai un veselībai, ko nevar novērst vai samazināt līdz pieļaujamam līmenim ar citiem darba aizsardzības pasākumiem, darba devējam ir šādi pienākumi:
jānosaka piemaksa par darbu, kas saistīts ar īpašu risku (Darba likuma 66.panta pirmā daļa),
jānosaka normāli saīsinātais darba laiks (Darba likuma 131.panta trešā daļa) - ne vairāk kā septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā, ja darbinieks šajā darbā ir nodarbināts ne mazāk kā 50% no normālā dienas vai nedēļas darba laika;
jāpiešķir apmaksātais papildatvaļinājums ne mazāk kā trīs darba dienas (Darba likuma 151.panta pirmā daļa).
Ja tiek atzīts, ka darbs ir saistīts ar īpašu risku, ir jāpiemēro visas šīs garantijas. Par to, vai uzņēmumā ir veikts šāds novērtējums, jājautā darba aizsardzības speciālistam savā uzņēmumā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Tā kā darbinieku atalgojumu (ieskaitot piemaksas) nosaka SAC vadītājs, šajā gadījumā – pašvaldības vai citas personas dibinātas institūcijas vadītājs, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību par pakalpojumu sniegšanu,  tad, lai varētu nodrošināt valsts atbalstu pašvaldībām SAC pakalpojumu izdevumu segšanai, nepieciešams regulējums ārējā normatīvajā aktā – Ministru kabineta noteikumi, kuros noteikti nosacījumi pašvaldībām valsts atbalsta saņemšanai.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Ņemot vērā minētā regulējuma sagaidāmo pozitīvo ietekmi uz klientu dzīvas kvalitāti SAC, ieguldījums ir salīdzinoši neliels un sasniedz mērķi.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • SAC strādājošie aprūpētāji un vecākie aprūpētāji.
  • SAC pakalpojuma saņēmēji.
Ietekmes apraksts
Tiešā veidā MK noteikumu projekts ietekmē vidēji 2 tūkst. darbinieku*, kas nodarbināti pašvaldību un privātpersonu dibinātajos SAC un netiešā veidā vidēji 9 tūkst. personas* gadā, kas saņem minēto iestāžu pakalpojumus.
SAC administratīvo personālu vidēji 184 darbiniekus* (184 SAC x vidēji 1 darbinieks);
*darbinieku skaits, tāpat kā iestāžu, kā arī pakalpojumu saņēmēju skaits ir mainīgs lielums.
Juridiskās personas
  • Pašvaldības
  • SAC
Ietekmes apraksts
Pašvaldību administratīvā personāla 43 darbinieki (43 pašvaldības x vidēji 1 darbinieks);
Labklājības ministrijas un Valsts kases 3 darbinieki (2 darbinieki LM, 1 – Valsts kase).

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
6 751 044
0
3 400 136
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
6 751 044
0
3 400 136
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
-6 751 044
0
-3 400 136
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
-6 751 044
0
-3 400 136
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
-6 751 044
-3 400 136
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
-6 751 044
-3 400 136
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
MK noteikumu projekts paredz, ka valsts sniedz atbalstu pašvaldībām SAC izdevumu segšanai, kurā aprūpētājiem un vecākajiem aprūpētājiem nodrošinātas MK noteikumu projektā minētās mēnešalgas un piemaksas apmērs par darbu, kas saistīts ar īpašu risku.

Valsts atbalsta apmērs pašvaldībai 2022. gadā aprēķināts:
1) 46.00 euro apmērā uz 1 pakalpojuma saņēmēju mēnesī, ja pašvaldība pērk pakalpojumus no SAC vai nodrošina pakalpojumu pašvaldības dibinātā SAC, kas nodrošina aprūpētājiem mēnešalgu 608.00 euro (aprūpētāja profesionālā pieredz 3 gadi un vairāk, bet SAC, kuros piemēro Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumus Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.66), aprūpētājam noteikta 3.kategorija), 530.00 euro (aprūpētāja profesionālā pieredz 1-3 gadi, bet SAC, kuros piemēro MK noteikumus Nr.66, aprūpētājam noteikta 2.kategorija). Papildus, ja SAC tiek ieviests vecākā aprūpētāja amats, tad vecākajam aprūpētājam noteikta mēnešalga 705.00 euro (aprūpētāja profesionālā pieredz 3 gadi un vairāk, bet SAC, kuros piemēro MK noteikumus Nr.66, aprūpētājam noteikta 3.kategorija), un 600.00 euro (aprūpētāja profesionālā pieredz 1-3 gadi, bet SAC, kuros piemēro MK noteikumus Nr.66, aprūpētājam noteikta 2.kategorija);
2)132.26 euro apmērā uz 1 pakalpojuma saņēmēju mēnesī, ja pašvaldība pērk pakalpojumus no SAC vai nodrošina pakalpojumu pašvaldības dibinātā SAC, kas nodrošina aprūpētājiem un vecākajiem aprūpētājiem iepriekšējā punktā minētās mēnešalgas un piemaksa par darbu, kas saistīta ar īpašu risku minētajiem speciālistiem noteikta 25% no mēnešalgas.

Valsts atbalsta apmērs pašvaldībām, lai pašvaldības segtu pakalpojuma izdevuma pieaugumu par SAC pakalpojumiem tajos SAC, kas izpilda MK noteikumu projekta 6.1.; 6.2.; 6.3. un 6.4.apakšpunktā minēto ir aprēķināts pieņemot, ka SAC vidēji 18 klientu aprūpei ir nepieciešamas 4.56 aprūpētāju slodzes (lai nodrošinātu 24/7), vidējā mēnešalga aprūpētājam par pilnu slodzi ir 500.00 euro. Indikatīvi šobrīd aprūpētājs saņem mēnešalgu vidēji mēnesī 500.00 euro, papildus samaksu par darbu nakts stundās vidēji mēnesī 78.59 euro un samaksu par darbu svētku dienās vidēji mēnesī 20.83 euro. Aprūpētāja atlīdzība mēnesī aprēķināta vidēji 740.83 euro mēnesī (vidēji 599.43 euro mēnesī atalgojums un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vidēji mēnesī 141.40 euro). Izpildot MK noteikumu projektā minēto prasību attiecībā uz aprūpētāju un vecāko aprūpētāju mēnešalgām, vidējā mēnešalga, rēķinot uz 1 pilnu slodzi, no kopumā 4.56 aprūpētāju un vecāko aprūpētāju slodzēm, 622.55 euro. Indikatīvi darbinieks saņems mēnešalgu vidēji mēnesī 622.55 euro, papildus samaksu par darbu nakts stundās vidēji mēnesī 97.86 euro un samaksu par darbu svētku dienās vidēji mēnesī 25.94 euro. Aprūpētāja atlīdzība mēnesī aprēķināta vidēji 922.41 euro mēnesī (vidēji 746.35 euro mēnesī atalgojums un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vidēji mēnesī 176.06 euro). Palielinājums uz 1 amata vietu indikatīvi 181.58 euro (922.41 euro – 740.83 euro). 181.58 euro x 4.56 slodzes/vidēji 18 klientu aprūpe 24/7  = 828.00 euro : 18 klientiem = 46.00 euro (vidējais pakalpojuma izmaksu pieaugums uz 1 klientu).
Valsts atbalsta apmērs pašvaldībām, lai pašvaldības segtu pakalpojuma izdevuma pieaugumu par SAC pakalpojumiem tajos SAC, kas izpilda MK noteikumu projekta 6.punktā minēto ir aprēķināts pieņemot, ka SAC vidēji 14 klientu aprūpei ir nepieciešamas 5.21 aprūpētāju slodzes (lai nodrošinātu 24/7), vidējā mēnešalga aprūpētājam par pilnu slodzi ir 500.00 euro. Indikatīvi šobrīd aprūpētājs saņem mēnešalgu vidēji mēnesī 500.00 euro, piemaksu par darbu īpašos apstākļos 3 % no mēnešalgas, t.i. 15.00 euro, papildus samaksu par darbu nakts stundās vidēji mēnesī 78.65 euro un samaksu par darbu svētku dienās vidēji mēnesī 20.83 euro. Aprūpētāja atlīdzība mēnesī aprēķināta vidēji 759.45 euro mēnesī (vidēji 614.49 euro mēnesī atalgojums un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vidēji mēnesī 144.96 euro). Izpildot MK noteikumu projektā minēto prasību attiecībā uz aprūpētāju un vecāko aprūpētāju mēnešalgām un piemaksas apmēru par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, vidējā mēnešalga, rēķinot uz 1 pilnu slodzi, no kopumā 5.21 aprūpētāju un vecāko aprūpētāju slodzes, 622.55 euro. Indikatīvi darbinieks saņems mēnešalgu vidēji mēnesī 622.55 euro, piemaksu par darbu īpašos apstākļos 25 % no mēnešalgas, t.i. 155.64 euro, papildus samaksu par darbu nakts stundās vidēji mēnesī 97.93 euro un samaksu par darbu svētku dienās vidēji mēnesī 25.94 euro. Aprūpētāja atlīdzība mēnesī aprēķināta vidēji 1 114.86 euro mēnesī (vidēji 902.06 euro mēnesī atalgojums un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vidēji mēnesī 212.80 euro). Palielinājums uz 1 amata vietu indikatīvi 355.41 euro (1114.86 euro – 759.45 euro). 355.41 euro x 5.21 slodzes/vidēji 14 klientu aprūpe 24/7  = 1 851.69 euro : 14 klientiem = 132.26 euro (vidējais pakalpojuma izmaksu pieaugums uz 1 klientu).
Detalizēti valsts atbalsta apmēra noteikšanas aprēķini anotācijas pielikumā.

Valsts atbalsta apmērs pašvaldībai 2023. gadā aprēķināts 50% apmērā no 2022. gadā plānotā valsta atbalsta apmēra, t.i. 23.00 euro un 66.13 euro uz 1 pakalpojuma saņēmēju mēnesī.

Lai saņemtu valsts atbalstu, pašvaldība līdz kārtējā mēneša 15.datumam, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu "ePārskati", atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 128 "Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus", izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus, iesniedz pārskatu, aizpildot veidlapu „Valsts atbalsta pieprasījums” (MK noteikumu projekta pielikumā).

Pasākumus tiks nodrošināts LM budžeta apakšprogrammas 05.01.00. „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” (pašvaldības dibinātām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, vai tāds sociālo pakalpojumu sniedzējs,  kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību par  pakalpojumu sniegšanu) ietvaros.

Ministru kabineta 24.09.2020. sēdē (prot.Nr.63 1.§), izskatot un atbalstot informatīvo ziņojumu “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2022. gadam un ietvaram 2022.–2024. gadam”, LM atbalstīts papildu finansējums prioritārā pasākuma “Atalgojuma paaugstināšana aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” (Nr.18_01_P) īstenošanai kopumā 2022.gadā 9 850 680 euro, 2023.gadā 6 499 772 euro un 2024.gadā un turpmāk 3 148 864 euro, tai skaitā noteikumu projektā ietverto pasākumu īstenošanai izdevumi SAC, kas ir pašvaldības dibināta iestāde, kurai ir noslēgts līgums ar pašvaldību apstiprināti, 2022.gadam 6 701 816 euro un 2023.gadam 3 350 908 euro.

Vienlaikus kopējā prioritārā pasākuma ietvaros plānots finansējums 2 amata vietām apakšprogrammā 97.01.00 “Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” 49 2281 euro apmērā ik gadu, lai nodrošinātu visa prioritārā pasākuma administrēšanu un uzraudzību, kā arī ilgtermiņā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegto pakalpojumu kvalitātes uzraudzību.

2 amata vietas apakšprogrammai 97.01.00 “Labklājības nozares vadība un politikas plānošana”, tiks nodrošinātas, pārdalot no apakšprogrammas 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” (finansējumu novirzot valsts sociālās aprūpes centros nodarbināto atlīdzības palielināšanai), nemainot nozarē kopējo plānoto amata vietu skaitu.

Līdz ar to noteikumu projektā ietverto pasākumu īstenošanai plānots finansējums:
 - 2022.gadam apakšprogrammā 05.01.00. „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 6 701 816 euro un apakšprogrammā 97.01.00 “Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” 49 2281 euro apmērā;
 - 2023.gadam apakšprogrammā 05.01.00. „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" 3 350 908  euro un apakšprogrammā 97.01.00 “Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” 49 2281 euro apmērā.
1Ņemot vērā, ka nav iespējams nodalīt administrēšanas izdevumus tikai vienam prioritārā pasākuma apakšpasākumam, anotācijas III sadaļā tiek norādīti kopējie prioritārajam pasākumam plānotie administrēšanas izdevumi ik gadu.

Saskaņā ar prioritāro pasākumu “Atalgojuma paaugstināšana aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” (Nr.18_1_P), valsts atbalsts izdevumu nodrošināšanai saistībā ar atalgojuma paaugstināšanu aprūpētājiem pašvaldības dibinātajām ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, vai tādiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir noslēgts līgums ar pašvaldību par minēto pakalpojumu sniegšanu, 2022.gadā plānots 100% apmērā, savukārt, 2023.gadā 50% apmērā.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
2 amata vietas apakšprogrammai 97.01.00 “Labklājības nozares vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu pasākuma administrēšanu un uzraudzību, kā arī ilgtermiņā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegto pakalpojumu kvalitātes uzraudzību, tiks nodrošinātas, pārdalot 2 amata vietas no apakšprogrammas 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”, nemainot nozarē kopējo plānoto amata vietu skaitu.
Cita informācija
Finansējums Labklājības ministrijai noteikumu projektā paredzētā pasākuma īstenošanai 2022.gadā iekļauts Saeimā š.g. 23.novembrī pieņemtajā likumā “Par valsts budžetu 2022.gadam” un likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Pašvaldības, Latvijas Pašvaldību savienība
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Diskusija/apspriede
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/744-tiksanas-ar-lm-un-pasvaldibam-un-sac-par-aprupetaju-atlidzibu

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Pašvaldības
  • Latvijas Pašvaldību savienība

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Valsts atbalsts pašvaldībām tiks sniegts, ja pašvaldība nodrošina, ka tās dibinātajā SAC vai SAC no kura tā pērk pakalpojumu, tiek izvirzīta kvalitātes prasība attiecībā uz aprūpētāju, vecāko aprūpētāju mēnešalgām un piemaksas apmēru par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, kas tiešā veidā skar aprūpētāju un vecāko aprūpētāju atlīdzību.
Aprūpētāju, vecāko aprūpētāju atlīdzības palielinājums vai konkurētspējīgas atlīdzības nodrošināšana aprūpētājiem un vecākajiem aprūpētājiem ne vien sniegs motivāciju minētajiem speciālistiem turpmākam darbam, bet sekmēs arī jaunu darbinieku piesaisti, kas labvēlīgi ietekmēs klientiem, tajā skaitā personām ar invaliditāti, sniegtā  pakalpojuma kvalitāti un uzlabos dzīves apstākļus.

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Aprēķins valsts atbalsta apmēram pašvaldībām 2022. un 2023. gadā