Anotācija (ex-ante)

21-TA-1642: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali”" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Apraksts
Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta piecpadsmitā daļa nosaka, ka finanšu ministram ir tiesības veikt apropriācijas pārdali starp ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, tai skaitā funkciju pārdales vai strukturālo reformu gadījumos, ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums un Saeima ar atsevišķu lēmumu piekritusi šādai pārdalei.
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali” (turpmāk – rīkojuma projekts) sagatavots, pamatojoties uz Saeimas 2021.gada 9.decembra lēmumu “Par Saeimas 2021.gada budžeta samazināšanu un finansējuma novirzīšanu Veselības ministrijai”.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
-
Spēkā stāšanās termiņš
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
-
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Saskaņā ar Saeimas lēmumu “Par Saeimas 2021.gada budžeta samazināšanu un finansējuma novirzīšanu Veselības ministrijai” Saeimas Prezidijs ir nolēmis:
Pamatojoties uz Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas 2021.gada vēstuli Nr.622.9/9-15-13/21 Saeimas Prezidijam un Veselības ministrijas 2021.gada 7.decembra vēstuli Nr.01-11.1/6392 “Par finansējuma piešķiršanu CPV un garā klepus vakcīnām” Saeimai un, ņemot vērā Saeimas budžeta līdzekļu ietaupījumu, samazināt Saeimas 2021.gada budžetu, veicot izmaiņas programmā 01.00.00 “Saeimas darbības nodrošināšana”, finansējuma samazinājumu 2 350 000 euro apmērā novirzot šādām Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammām un aktivitātēm:
1. budžeta apakšprogrammai 33.04.00 "Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde" 1 042 869 euro, tai skaitā:
1.1. 712 637 euro cilvēka papilomas vīrusa vakcīnu iegādei 2021.gadā;
1.2. 330 232 euro garā klepus vakcīnu iegādei 2021.gadā;
2. budžeta apakšprogrammai 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 1 307 131 euro valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" jaunu tehnoloģiju ieviešanai un aprīkojuma iegādei.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" finansējumu 1 307 121 euro apmērā pamatojoties uz 2021.gadā savstarpēji noslēgto līgumu ar Nacionālais veselības dienestu  var apgūt gan 2021.gadā, gan 2022.gadā, Nacionālais veselības dienestam 2021.gadā veicot avansa maksājumu. 
 
Risinājuma apraksts
-
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
-
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
-

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2021.gadam” un Finanšu ministrijas rīkojumiem, Saeimas budžeta apakšprogrammā 01.00.00 „Saeimas darbības nodrošināšana”:
Resursi izdevumu segšanai 23 901 880 euro
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  260 000 euro;
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 641 880 euro;
Izdevumi 24 151 880 euro, tai skaitā:
uzturēšanas izdevumi 22 446 940 euro
kapitālie izdevumi 1 704 940 euro
finansiālā bilance -250 000 euro

Atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2021.gadam” Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 33.04.00 „Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde” ietvaros vakcīnai pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju (CPV) tiek plānots finansējums 870 391 euro apmērā un vakcinācijai pret garo klepu grūtniecēm un pusaudžiem finansējums nav piešķirts.

Rīkojuma projekts  paredz novirzīt finansējumu 2 350 000 euro apmērā no Saeimas budžeta programmas 01.00.00 "Saeimas darbības nodrošināšana" uz Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammām un aktivitātēm, tai skaitā:
1. budžeta apakšprogrammu 33.04.00 "Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde" 1 042 869 euro (EKK 3000 subsīdijas un dotācijas), tai skaitā:
1.1. 712 637 euro cilvēka papilomas vīrusa vakcīnu iegādei 2021.gadā;
1.2. 330 232 euro garā klepus vakcīnu iegādei 2021.gadā;
Detalizētu aprēķinu skatīt anotācijas pielikumā Nr.1. un 2.

2. budžeta apakšprogrammu 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 1 307 131 euro (EKK 3000 subsīdijas un dotācijas) valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" jaunu tehnoloģiju ieviešanai un aprīkojuma iegādei, tai skaitā:
- Mākslīgās asinsrites nodrošināšanas sistēma, lai nodrošinātu operācijas dažādu vecuma bērniem ar iedzimtām sirdskaitēm. Jauna, mūsdienīga tehnoloģija ļautu šo augsta riska pakalpojumu nodrošināt iespējami droši, minimizējot to ietekmi, kuru rada šādas tehnoloģijas pielietošana.
Plānotās izmaksas: 450 000 euro ar PVN
Ultrasonogrāfijas iekārtas Medicīniskās ģenētikas un prenatālās diagnostikas klīnikai, Kardioloģijas un kardioķirurģijas klīnikai, lai nodrošinātu augstākās precizitātes izmeklējumus ne tikai dažāda vecuma bērniem ar aizdomām par iespējamu sirdskaiti, bet arī prenatāli diagnosticējot iedzimtas sirds kaites pavisam agrīnā grūtniecības laikā. Trešā iekārta paredzēta Radioloģijas dienestam, rutīnas sonogrāfiju veikšanai.
Plānotās izmaksas: 215 000 euro ar PVN
Gaitas novērtēšanas analizators – trenažieris, kas dotu iespēju problēmu risināšanā izmantot objektivizētu, pierādījumos balstītu informāciju, pieņemot lēmumus par tālāko ārstēšanas taktiku, ortožu, protēžu izvēli un, kas ļoti būtiski, rezultātu izvērtēšanu. Šis būtu liels ieguvums pacientiem ar cerebrālo trieku, neiromuskulārām saslimšanām, iedzimtām un iegūtām skeleta deformācijām.
Plānotās izmaksas:104 725 euro ar PVN
LOR speciālistu darba vietu aprīkojums
Plānotās izmaksas: 94 380 euro ar PVN
Funkcionālās gultas
Plānotās izmaksas: 100 895 euro ar PVN
Vizuālās diagnostikas attēlu interpretēšanas un uzglabāšanas sistēma
Plānotās izmaksas: 342 131 euro ar PVN

Saeima un Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1.punktam.

Finanšu ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimu par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas atļaujas saņemšanas veiks apropriācijas pārdali.
 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Nepieciešamā finansējuma aprēķins budžeta apakšprogrammai 33.04.00