Anotācija (ex-ante)

21-TA-1734: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ekonomikas ministrijas iniciatīva maksas par sistēmas pakalpojumiem īslaicīgai samazināšanai elektroenerģijas galalietotājiem. 21-TA-1643: Informatīvais ziņojums "Par enerģijas cenu pieauguma ietekmes mazinošiem pasākumiem" un tā Ministru kabineta protokollēmums

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Grozījumu Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" mērķis ir noteikt kārtību maksas par sistēmas pakalpojumiem samazinājuma īstenošanai, lai atvieglotu elektroenerģijas cenu kāpuma rezultātā radušos finansiālo slogu galalietotājiem. Pasākumu paredzēts īstenot, 50% apmērā samazinot maksājuma apmēru par sistēmas pakalpojumiem laika periodā no 01.12.2021  līdz 30.04.2022., vienlaikus nosakot sistēmas operatoriem attiecīgu kompensāciju, kuru sedz no valsts budžeta līdzekļiem.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Jebkādi citi nosacījumi (atrunāti tiesību aktā)
Pamatojums
Maksas par sistēmas pakalpojumiem samazinājums stājas spēkā ar noteikumu projekta apstiprināšanas brīdī esošā kalendāra mēneša (norēķinu perioda) pirmo dienu, pēc būtības - tas ir iespējami ātrākais atbalsta uzsākšanas brīdis. (Rēķini par decembri tiek sastādīti janvāra sākumā).

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Dažādu iemeslu dēļ, ko izraisījuši klimatiskie apstākļi, globālā ekonomika pandēmijas apstākļos, CO2 emisiju kvotu izmaksu kāpums, u.c., ir ievērojami kāpusi elektroenerģijas cena un tas ir  atstājis ietekmi uz elektroenerģijas sistēmas galalietotāju (turpmāk arī – lietotāji) elektroenerģijas rēķinu apmēru. Energoresursu cenas turpina strauju kāpumu, pēdējās aplēses liecina, ka elektroenerģijas gala cena mājsaimniecībām un uzņēmumiem kāpusi 43%-50% robežās, dabasgāzei - 26% -90% robežās, bet siltumenerģijai vietām sasniedzot par 95% gala cenas kāpumu, salīdzinot ar 2020.gadu.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai reaģētu uz situāciju un tās radītājām sekām, Ekonomikas ministrija jau 2021.gada oktobrī ierosināja grozījumus 1.jūnija noteikumos Nr.345 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi”, paredzot atbalstu trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai  (personai), ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādnim, kā arī daudzbērnu ģimenēm. Tomēr, lai mazinātu energopakalpojumu augstu izmaksu radītus ar enerģētisko nabadzību saistītus riskus arī mājsaimniecībām, kuras šobrīd nav klasificējamas kā aizsargātie lietotāji, (t.i. tādu apstākļu iestāšanos, kad mājsaimniecībām ir ne tikai grūtības mājoklī uzturēt atbilstošu temperatūru, bet arī norēķināties par energoapgādes komersantu sniegtajiem pakalpojumiem augstu energopakalpojumu izmaksu dēļ),  kā arī mazinātu potenciālo ietekmi uz tautsaimniecību, t.sk. ņemot vērā  globālās pandēmijas un ar to saistīto ierobežojumu ekonomisko ietekmi uz uzņēmējdarbību un nodarbinātību, ir nepieciešami tādi papildinoši pasākumi Ekonomikas ministrijas jau aizsāktajām iniciatīvām, kas attiektos uz visu sabiedrību (gan mājsaimniecībām, gan juridiskajām personām).
 
Risinājuma apraksts
Aprēķināts, ka sistēmas pakalpojumu izmaksas lietotāja elektroenerģijas ikmēneša rēķinā veido aptuveni vienu trešo daļu (līdzās maksai par patērēto elektrību, obligātā iepirkuma komponentēm un PVN). Tā kā sistēmas pakalpojumu izmaksas attiecas uz visiem elektroenerģijas galalietotājiem, šo izmaksu mazināšana no valsts budžeta līdzekļiem ir efektīvs un visaptverošs veids maksājumu pieauguma mazināšanai.
Grozījumu Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi) regulējums nosaka maksas par sistēmas pakalpojumu samazinājuma kārtības izveidi un piemērošanas nosacījumus (turpmāk - sistēmas pakalpojuma maksas samazinājuma mehānisms). Tas paredz visiem sistēmas pakalpojumu lietotājiem, kas ir elektroenerģijas galalietotāji,  par laika periodā no 2021.gada 1.decembra līdz 2022.gada 30.aprīlim saņemtajiem elektroenerģijas sistēmas pakalpojumiem piemērot   50% samazinājumu maksai par sistēmas pakalpojumiem samazinājumu jeb aprēķinātajai sistēmas pakalpojuma maksai piemērojot samazinājuma koeficientu 0,5 (ikmēneša norēķinos). Proti, uz pusi samazināt galalietotāja maksājuma apmēru gan par elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu fiksēto, gan mainīgo komponenti, vienlaikus paredzot, ka galalietotājiem piemērotā samazinājuma apmērā sistēmas operatori saņem attiecīgu valsts kompensāciju, kuras definīcija , sistēmas pakalpojumu maksas samazinājuma mehānisma piemērošanas kārtība un nosacījumi noteikti grozījumos MK noteikumos, par attiecīgo 5 mēnešu periodā sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem lietotājiem.
Būtiski uzsvērt, ka šī risinājuma ietvaros netiek mainīti sistēmas pakalpojumu tarifi un netiek mazināti elektroenerģijas sistēmas operatora ieņēmumi par sniegto sistēmas pakalpojumu, bet maksājums par sistēmas lietotāju saņemtajiem elektroenerģijas sistēmas pakalpojumiem noteiktajā laika periodā tiek vienādās daļās pārdalīts starp sistēmas lietotāju un valsti. Maksājuma samazinājums elektroenerģijas lietotājam ierosināts tādā apjomā, lai tas nodrošinātu plānoto iniciatīvu ekonomisko efektu, kā arī ņemot vērā Igaunijas pieredzi līdzvērtīgā jautājumā.

Maksas par sistēmas pakalpojumiem samazinājums nav attiecināms:
-maksai par obligātā iepirkuma komponentēm (turpmāk – OIK), jo attiecībā uz OIK ir plānotas citas iniciatīvas (t.i. saskaņā ar informatīvo ziņojumu “Iepirkuma komponentes strauja mazināšana kā instruments elektroenerģijas cenas pieauguma ierobežošanai 2022.gadā”, Ministru kabinets konceptuāli ir atbalstījis Ekonomikas ministrijas priekšlikumu OIK vidējo likmi no 2022.gada 1.janvāra samazināt aptuveni par 65%, tas ir, līdz 7,55 EUR par megavatstundu (MWh));
- maksai par reaktīvo enerģiju, ievērojot to, ka maksu par reaktīvo enerģiju maksā tikai juridiskās personas, kas pieslēgtas vismaz 6 kV sprieguma elektrotīkliem, lai iespējami ierobežotu reaktīvās jaudas apmaiņu ar sistēmu;
-jaudas maksai elektroenerģijas ražotājiem;
-par citam elektroenerģijas sistēmas operatoram sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem;
- maksai par sistēmas pakalpojumiem tajos gadījumos, ja konstatēta elektroenerģijas nesankcionēta izlietošana, iejaucoties komercuzskaites darbībā vai neatļauti izlietojot elektroenerģiju bez komercuzskaites, kā rezultātā tiek veikts piegādātās elektroenerģijas, sniegto sistēmas pakalpojumu, citu pakalpojumu un obligātā iepirkuma komponenšu apjoma pārrēķins saskaņā ar MK noteikumu 112. un 113. punktu.


Attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), MK noteikumu grozījumi paredz, ka galalietotājs to maksātu atbilstoši samazinātam sistēmas pakalpojumu maksas apmēram. 


Atbilstoši valsts lielākā elektroenerģijas sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" datiem, MK noteikumu grozījumos piedāvātais regulējums ļautu samazināt gan mājsaimniecību, gan juridisko personu sistēmas pakalpojumu maksājumus, piemēram:
a)Mājsaimniecībai - dzīvoklim ar elektroenerģijas patēriņu 104 kWh/mēnesī (dzīvoklis, 1 fāze, 16A, S-1 tarifs) maksājums par sadales sistēmas pakalpojumu samazinātos no 5,38 EUR uz 2,74 EUR, kas attiecīgi ļautu indikatīvi pie konstanta patēriņa ietaupīt 13,70 EUR  5 mēnešu periodā;
b)Mājsaimniecībai – privātmājai ar patēriņu 258 kWh/mēnesī (3 fāzes, 20A, S-2 tarifs) maksājums par sadales sistēmas pakalpojumu samazinātos no 14,52 EUR uz 7,26 EUR, kas attiecīgi ļautu indikatīvi pie konstanta patēriņa ietaupīt 36,30 EUR 5 mēnešu periodā;
c)Juridiskam lietotājam ar patēriņu 10 693 kWh/mēnesī (pieslēgums pie 0,4 kV līnijas, 240A) maksājums par sadales sistēmas pakalpojumu samazinātos no 679,06 EUR uz 339,53 EUR, kas attiecīgi ļautu indikatīvi pie konstanta patēriņa ietaupīt 1697,65 EUR 5 mēnešu periodā;
d)Juridiskam lietotājam ar patēriņu 176 778 kWh/mēnesī (0,4kV kopnes, 1250A), maksājums par sadales sistēmas pakalpojumu samazinātos no 6324,48  EUR uz 3162,24 EUR, kas attiecīgi ļautu indikatīvi pie konstanta patēriņa ietaupīt 15811,20 EUR 5 mēnešu periodā.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju visiem lietotājiem, MK noteikumi nosaka, ka arī lietotājam, kurš pa savā īpašumā vai valdījumā esošajiem elektrotīkliem piegādā elektroenerģiju apakšlietotājiem, operatora piemēroto sistēmas pakalpojuma maksājuma samazinājumu jāattiecina uz saviem apakšlietotājiem. Maksas par sistēmas pakalpojumiem samazināšanas kārtība neietekmē MK noteikumu 71.punktā paredzētās lietotāja tiesības iekasēt no apakšlietotājiem pamatotas elektrotīklu uzturēšanas izmaksas, kas nepārsniedz 10 % no tā sistēmas operatora noteiktā elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifa (kas attiecīgajā periodā netiek mainīts), tomēr lietotājam sistēmas operatora sniegtā pakalpojuma maksas samazinājums pilnā apmērā samērīgi būtu jāattiecina pret visiem saviem apakšlietotājiem.

Vienlaikus MK noteikumi paredz, ka tirgotājam ir pienākums attiecināt pret elektroenerģijas galalietotāju maksas par sistēmas pakalpojumiem maksājuma samazinājumu pilnā apmērā, t.sk. arī tiem galalietotājiem, kas norēķiniem par elektroenerģiju izmanto izlīdzināto maksājumu.

Pastāv gadījumi, kad saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem ir piemērojami citi pakalpojuma maksas apmēru ietekmējoši koeficienti, piemēram, ja lietotāja objektā nav nodrošināta atbilstošas sprieguma kvalitāte (koeficients 0,5), ja lietotāja objektam tiek piemēroti efektīvās slodzes izmantošanas nosacījumi pieslēguma maksas atgūšanai (koeficients 0,5). Sistēmas pakalpojumu maksas samazinājuma mehānisma samazinošais koeficients tajos gadījumos, kad jau saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem, ir piemērojami citi pakalpojuma maksu mainoši koeficienti, ir piemērojams kā sekundārs koeficients. Primāri, sistēmas pakalpojuma maksa nosakāma jau saskaņā ar visiem normatīvajos aktos noteiktajiem pakalpojuma maksas apmēru ietekmējošiem koeficientiem. Turpmākajos piemēros izskaidrota vairāku pakalpojuma maksu ietekmējošo koeficientu vienlaicīga piemērošana.

Efektīvās slodzes nosacījumu piemērošanas un maksas par sistēmas pakalpojumiem samazinājuma gadījuma aprakstu skatīt pielikumā.

MK noteikumu grozījumi nosaka praktiskos maksājuma samazinājuma un kompensācijas saņemšanas īstenošanas aspektus, paredzot, ka maksas par sistēmas pakalpojumiem samazinājuma piemērošanu galalietotājiem nodrošina visi elektroenerģijas sistēmas operatori (10 sadales sistēmas operatori un viens pārvades sistēmas operators). Sistēmas operatori ik mēnesi iesniedz Ekonomikas ministrijai aprēķinus par kopējo galalietotājiem piemēroto  maksas par sistēmas pakalpojumiem samazinājumu (turpmāk-kompensācija), kas veido sistēmas operatoru neiegūtos ieņēmumus par sistēmas lietotājiem sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem, un rēķinu, kurā maksājuma summu veido aprēķinātā kompensācija un tās apmēram atbilstošs PVN. Savukārt Ekonomikas ministrija veic minētā rēķina apmaksu sistēmas operatoriem līdz esošā kalendāra mēneša beigām. Vienlaikus paredzēts, ka gadījumā, ja tiek konstatēta vajadzība veikt maksājumu korekcijas, līdz 2023.gada 30.aprīlim Ekonomikas ministrija un sistēmas operatori veic galīgo savstarpējo norēķinu.
Divpadsmit mēnešu periods pamatojams ar to, ka šajā periodā var tikt veiktas uzskaitītās elektroenerģijas un sistēmas pakalpojuma apjoma korekcijas un pārrēķini, piemēram, situācijās, kad konstatēta neatbilstoša komercuzskaites mēraparāta darbība, iegūti precizēti komercuzskaites dati (no objektiem, kam nav bijusi piekļuve) vai līdzīgās situācijās.

Grozījumi MK noteikumos nosaka, ka sistēmas operators, aprēķinot kompensāciju, piemēro PVN saskaņā Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto regulējumu, lai nodrošinātu taisnīgu pieeju sistēmas operatora piemērotā maksājuma samazinājuma galalietotājiem segšanai pilnā apmērā. Ievērojot to, ka no kompensācijas sistēmas operators veiks PVN atmaksu valsts budžetā, ir secināms, ka kopējā PVN ietekme uz valsts budžetu ietekme būs neitrāla.

Lai nodrošinātu pārskatāmību un informācijas pieejamību par maksājuma samazinājumu un kompensācijas mehānismu, grozījumi MK noteikumos paredz pienākumu arī elektroenerģijas tirgotājiem un sistēmas operatoriem (kad attiecināms), izrakstot rēķinu galalietotājiem, kam piemērots maksas par sistēmas pakalpojuma samazinājums, norādīt informāciju, ka šis maksājuma samazinājums tiek kompensēts no valsts budžeta, norādīt informāciju par spēkā esošajiem sistēmas pakalpojumu tarifiem, norādīt informāciju par maksājuma samazinājuma mehānisma piemērošanas termiņu.


Vērtējot piedāvāto risinājumu no valsts atbalsta viedokļa, ir ņemts vērā Eiropas Komisijas 2021.gada 13.oktobra paziņojums "Augošās enerģijas cenas: pretdarbības un atbalsta instrumenti"[1], kurā norādīts, ka Eiropas Komisijas prioritāte ir palīdzēt novērst negatīvo ietekmi uz mājsaimniecībām un uzņēmumiem, un uzsvērts, ka dalībvalstis var veikt pasākumus, kas samazinātu enerģijas izmaksas visiem enerģijas tiešajiem lietotājiem. Tajā norādīts, ka "vispārēji pasākumi, kas vienlīdz palīdz visiem enerģijas patērētājiem, nav valsts atbalsts. Šādi neselektīvi pasākumi var būt, piemēram, nodokļu vai nodevu samazināšana vai samazinātas likmes piemērošana apgādei ar dabasgāzi vai elektroenerģiju vai centralizētajai siltumapgādei". Ievērojot to, ka MK noteikumu grozījumos plānotais risinājums ir attiecināms uz visu sabiedrību, kā arī ņemot vērā, ka piedāvātais risinājums paredz kompensācijas mehānismu caur elektroenerģijas sistēmas operatoriem (par nesaņemto sistēmas pakalpojuma samaksas daļu no visiem sistēmas pakalpojuma lietotājiem, kas ir elektroenerģijas galalietotāji), piedāvātais risinājums būtu klasificējams kā vispārēji pasākumi, kas vienlīdz palīdz visiem enerģijas patērētājiem.


[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0660&from=EN

Piemērotais elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu maksas samazinājums neietekmē atbalstu, kas tiek piešķirts saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem (piemēram, atbalsts aizsargātajiem lietotājiem vai vakcinētajiem senioriem).
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
PVN samazinājums elektroenerģijas piegādēm, ko rosināja Ekonomikas ministrija, bet valdībā atbalstu neguva.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Atbalsts tiek sniegts caur elektroenerģijas tīklu infrastruktūras operatoriem, ievērojot to, ka izmaiņu ieviešanu caur elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu maksas samazinājumu ir iespējams uzsākt salīdzinoši ātrā laikā.

Līdzīgs kompensācijas mehānisms šobrīd ir izveidots arī Igaunijā, kura ietvaros atbalsts lietotājiem tiek sniegts 50% apmērā no elektroenerģijas sistēmu operatoru tarifu izmaksām no 2021.gada oktobra līdz 2022.gada martam. Igaunijas iestādes, kas atbild par konkurences jautājumiem, nav saskatījušas tirgus kropļošanas pazīmes, ievērojot to, ka valsts par attiecīgo finanšu līdzekļu iztrūkumu nodrošina kompensāciju visiem sistēmas operatoriem.
 

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Visas fiziskās personas, kas ir elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu saņēmēji, saņems rēķinu ar samazinātām izmaksām par elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma daļu. Sistēmas lietotājam sistēmas izmaksu samazinājums ir jāattiecina arī pret saviem apakšlietotājiem, ja tādi ir.
 
Juridiskās personas
  • sistēmas operatori
  • elektroenerģijas tirgotāji
Ietekmes apraksts
Visas juridiskās personas, kas ir elektroenerģijas lietotāji un saņem sistēmas pakalpojumu, saņems rēķinu ar samazinātām izmaksām par elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu.

Sistēmas operatoriem jānodrošina maksas par sistēmas pakalpojumiem samazinājuma aprēķins un piemērošana galalietotājiem, savukārt elektroenerģijas tirgotājiem minētais maksas samazinājums pilnā apmērā jāattiecina mājsaimniecības galalietotājiem izrakstītajos rēķinos.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Mazinās elektroenerģijas gala cena, kas ir daļa no uzņēmumu kopējām izmaksām

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Mazinās elektroenerģijas gala cena, kas ir daļa no uzņēmumu kopējām izmaksām

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
77 894 000
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
77 894 000
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
77 894 000
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
77 894 000
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Paredzams, ka 2022.gadā sistēmas operatoru ieņēmumi no Latvijā reģistrēto pārvades sistēmas operatoru un sadales sistēmas operatoru sistēmas pakalpojuma gan mājsaimniecībām, gan juridiskajām personām būs aptuveni 309 milj. euro.
Pēc Ekonomikas ministrijas aplēsēm maksas par sistēmas pakalpojumu subsīdijas no valsts budžeta līdzekļiem, kompensējot 50% no sistēmas tarifa izmaksas sistēmas operatoriem, ieskaitot PVN, visiem lietotājiem no 2021.gada 1.decmbra līdz 30.aprīlim būs 77,894 milj euro (ieskaitot PVN; 64,375 milj. euro bez PVN).
Aprēķins:
Kompensācijas gadam: 309 milj. euro * 50% =154,500 milj. euro
Kompensācijas 1 mēnesim: 154,500 milj. euro / 12 mēneši = 12,875 milj. euro
Kompensācijas par 5 mēnešiem ar PVN: 12,875 milj. euro * 5 mēneši *1,21 = 77,894 milj. euro

Pēc naudas plūsmas ietekme uz izdevumiem ir 2022.gadā 77,894 milj. euro, jo kompensācijas faktiski tiks veiktas 2022.gadā.

Kompensācijas aprēķina budžeta līdzekļos 2022.gadā iekļautas arī izmaksas, kas nepieciešamas gadījumos, ja ar operatoriem būs nepieciešams veikt korekcijas norēķinu,kas minētas plānoto MK noteikumu redakcijas 137.164.apakšpunktā.
Ja šo korekcijas norēķinu būs nepieciešams veikt arī 2023.gadā, Ekonomikas ministrija to segs attiecīgajā gadā tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Pēc likumprojekta “Grozījumi likumā “Par piesārņojumu”” pieņemšanas nepieciešamo finansējumu elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu izmaksu kompensēšanai, kas nepārsniedz 77 894 000 euro, Ekonomikas ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīs pārdalīt no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammu 29.07.00 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums elektroenerģijas lietotāju atbalstam” atbilstoši iepriekšējos gados iegūto un neizlietoto izsoļu ieņēmumu apmēram, kas iegūti, izsolot likumā “Par piesārņojumu” 32.2 panta trešajā daļā minētās emisijas kvotas.
 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-

4.1.1. Informatīvais ziņojums par enerģijas cenu pieauguma ietekmes mazinošiem pasākumiem

Pamatojums un apraksts
Informatīvais ziņojums apraksta MK noteikumu grozījumu projektā plānoto normu īstenošanu
Atbildīgā institūcija
Ekonomikas ministrija

4.1.2. Grozījumi likumā “Par piesārņojumu””

Pamatojums un apraksts
Likumprojekts papildina  likumu ar tiesību normām attiecībā uz to, lai no emisijas kvotu izsoļu ieņēmumiem, kas iegūti, izsolot likuma “Par piesārņojumu” 32.2 panta trešajā daļā minētās emisijas kvotas, īstermiņā kompensētu elektroenerģijas cenu pieauguma tūlītējās negatīvās sekas gan privātpersonām, gan juridiskajām personām, valstij kompensējot 50 % no elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma izmaksām elektroenerģijas galalietotājiem no 2021.gada 1.decembra līdz 2022.gada 30.aprīlim.
Atbildīgā institūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Noteikumu projektam noteikta steidzamība

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Tiek mazinātas ikviena iedzīvotāja kopējās ar mājokļa izdevumiem saistītās izmaksas, kā arī mazināts enerģētiskās nabadzības risks, finanšu ietaupījumu iespējams novirzīt citiem nepieciešamajiem izdevumiem.
 

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Efektīvās slodzes nosacījumu piemērošanas gadījuma apraksts