Anotācija (ex-ante)

23-TA-1166: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 333 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda vadības likuma 15. panta 12. punkts nosaka, ka Ministru kabinets nosaka "programmas mērķi, pieejamo finansējumu, sasniedzamos rezultātus, programmas apsaimniekotāju, aģentūru un tās pienākumus, ja aģentūra īsteno daļu no programmas apsaimniekotāja pienākumiem, prasības projekta iesniedzējam vai iepriekš noteiktā projekta iesniedzēju, prasības projekta partneriem, ja tos pieaicina, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, atbalstāmo darbību, izmaksu attiecināmības, projekta līguma vienpusēja uzteikuma nosacījumus, divpusējās sadarbības fonda aktivitāšu ieviešanas kārtību, ja tādas paredzētas programmā, kā arī komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumus, ja programmā paredzēts komercdarbības atbalsts”.

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) ir izstrādājusi noteikumu projektu, lai nodrošinātu efektīvu Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmai "Pētniecība un izglītība" (turpmāk – EEZ un Norvēģijas programma) piešķirtā finansējuma investēšanu Latvijā atbilstoši programmas mērķim pilnā apmērā, veicinot zināšanu attīstību zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) jomās.
 
Vienlaicīgi ar noteikumu projektu tiek virzīti grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 537 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 235. nr.; 2020, 248. nr.) (turpmāk – inovācijas centru noteikumi).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts

Samazināt finansējumu EEZ un Norvēģijas programmas aktivitātē "Baltijas pētniecības programma" par izveidojošos atlikumu - 141 454 euro, lai, ar grozījumiem inovācijas centru noteikumos, palielinātu EEZ un Norvēģijas programmas aktivitātē “Inovācijas centri” pieejamo finansējumu par 141 454 euro. Tādējādi tiktu panākta EEZ un Norvēģijas programmai piešķirtā finansējuma investēšana Latvijā pilnā apmērā atbilstoši mērķim, veicinot zināšanu attīstību STEM jomās.
Vienlaicīgi tiek veikti grozījumi inovācijas centru noteikumos.

Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija

Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 333 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – noteikumi) nosaka:
1) 11. punktā, ka  “Kopējais programmas pieejamais finansējums ir 10 000 000 euro, no kuriem valsts budžeta līdzfinansējums ir 15 procenti jeb 1 500 000 euro un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 85 procenti jeb 8 500 000 euro” un   
2) 12.1. apakšpunktā, ka “kopējais Baltijas pētniecības programmai pieejamais finansējums ir 8 817 538 euro, no kuriem valsts budžeta līdzfinansējums ir 15 procenti jeb 1 322 631 euro un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 85 procenti jeb 7 494 907 euro”.

Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts

Noteikumi paredz Baltijas pētniecības programmas pieejamo finansējumu piešķirt:
1) atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā (noteikumu 5. punkts);
2) ierobežota projektu iesniegumu konkursa veidā (noteikumu 5. punkts un 14.12. apakšpunkts);
3) Baltijas pētniecības programmas projektu papildu aktivitātēm, prioritizējot tās aktivitātes, kurās ir iesaistīti Ukrainas civiliedzīvotāji Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē – pētnieki, studenti un augstskolu personāls, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā (noteikumu 14.13. apakšpunkts).

Ir izveidojusies situācija, ka tikai pieci no deviņiem projektu līdzfinansējuma saņēmējiem pieteicās papildus finansējumam papildus projekta aktivitāšu īstenošanai, līdz ar to projektu līgumu grozījumi tika noslēgti par 126 266 euro mazāk nekā plānots.

Papildus tam, arī ierobežotajā projektu iesniegumu konkursā tika saņemti tikai pieci projektu iesniegumi, līdz ar to projektu līgumus noslēdza par 15 188 eiro mazāku summu nekā bija plānots. Tā kā pētniecības projektu līgumi jau paredz to īstenošanu līdz 2024.gada 30.aprīlim, kas ir projektu maksimālais izdevumu attiecināmības termiņš (noteikumu 18. punkts), tad Baltijas pētniecības programmas nesadalītais finansējums ir 141 454 eiro.

Risinājuma apraksts

Lai efektīvi apgūtu visu EEZ un Norvēģijas programmai piešķirto finansējumu, Baltijas pētniecības programmā neapgūtais finansējums - 141 454 euro, ar grozījumiem inovācijas centru noteikumos, ir jāpārceļ uz EEZ un Norvēģijas programmas aktivitāti “Inovācijas centri”, dodot iespēju inovāciju centru iepriekš noteikto projektu līdzfinansējuma saņēmējiem izmantot Baltijas pētniecības programmas finansējuma atlikumu projekta papildus aktivitātēm. 

Noteikumu projekta 1. un 2. punkts paredz samazināt noteikumu 11. punktā minēto EEZ un Norvēģijas programmas Baltijas pētniecības programmai un aktivitātei "Stipendijas" pieejamo kopējo finansējumu par 141 454 euro un noteikumu 12.1. apakšpunktā minēto Baltijas pētniecības programmai pieejamo finansējumu arī par 141 454 euro.

Grozījumus inovācijas centru noteikumos, palielinot pieejamo finansējumu aktivitātei “Inovācijas centri”, atbalsta arī aktivitātes “Inovācijas centri” iepriekš noteikto projektu līdzfinansējuma saņēmēji - Cēsu novada pašvaldība, Daugavpils pilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldība un Ventspils pilsētas pašvaldība, ir izteikuši vēlmi paplašināt projektus ar papildus aktivitātēm, kas veicinātu projektu mērķu un papildus iznākumu un rezultātu sasniegšanu. Papildus finansējuma piešķiršanās gadījumā Valsts izglītības attīstības aģentūra un iepriekš noteikto projektu līdzfinansējuma saņēmēji veiks grozījumus projektu līgumos. Šāds risinājums veicinās zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēle STEM jomās, izstrādājot un īstenojot izglītojošas programmas pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, audzēkņiem, studentiem un pedagogiem. 

Informāciju par no donoriem pirms noteikumu projektu izstrādes saņemtajiem saskaņojumiem skatīt anotācijas pielikumā.

2023.gada 10.augustā saņemts apstiprinājums šādam situācijas risinājumam no programmas komitejas un sadarbības komitejas.

Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-

4.1.1. Vienlaicīgi ar noteikumu projektu tiek virzīti grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 537 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 235. nr.; 2020, 248. nr.)

Pamatojums un apraksts
Lai efektīvi apgūtu visu EEZ un Norvēģijas programmai piešķirto finansējumu, ir jāveic grozījumi inovācijas centru noteikumos, pārceļot uz EEZ un Norvēģijas programmas aktivitāti “Inovācijas centri” 141 454 euro, dodot iespēju inovāciju centru iepriekš noteikto projektu līdzfinansējuma saņēmējiem izmantot Baltijas pētniecības programmas finansējuma atlikumu projekta papildus aktivitātēm. 
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Latvijas Zinātnes padome
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Noteikumu projekts paredz grozījumus, kuriem nav būtiskas ietekmes uz sabiedrību, jo grozījumi samazina Baltijas pētniecības programmas attiecināmo izdevumu summu par 1,6 procentiem. Līdz ar to noteikumu projekta izstrādes gaitā nav nepieciešama sabiedrības līdzdalības iesaiste.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Latvijas Zinātnes padome
  • Valsts izglītības attīstības aģentūra
  • Finanšu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Saskaņošana ar EEZ un Norvēģijas programmas vadībā un īstenošanā iesaistītajām institūcijām