Anotācija (ex-ante)

21-TA-901: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” izstrādāts, pamatojoties uz:
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pantu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
-
Spēkā stāšanās termiņš
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
-
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Pamatojoties uz COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24.pantu un 25.pantu, nepieciešams segt izdevumus, kas radušies  saistībā ar COVID-19 uzliesmojumu un seku novēršanu.
 
Risinājuma apraksts

  Pamatojoties uz COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24.pantu un 25.pantu, nepieciešams segt izdevumus, kas radušies  saistībā ar COVID-19 uzliesmojumu un seku novēršanu.

     Ievērojot zemo vakcinācijas pret Covid-19 zemo  aptveri Latgales un Sēlijas reģionos, kā arī ievērojot iedzīvotāju pārvietošanās tendences un iedzīvotāju līdz šim izrādīto zemo aktivitāti iesaistīties vakcinēšanā izvietotajos lokālos vakcinācijas punktos, Nacionālais veselības dienests piedāvā iespēju vakcinēties mobilos vakcinācijas punktos – vakcīnbusos. Šāds projekts veiksmīgi darbojas jau Rīgā, kur vairāk nekā 40 apkaimēs, kur ir aktīva iedzīvotāju plūsma, ik dienas piestāj vakcīnbuss, katrā pieturvietā uzturoties trīs līdz četras stundas un nodrošinot vakcināciju tuvējo māju iedzīvotājiem.
Kā pamats šādiem mobilajiem vakcinācijas punktiem ir autobuss, kas tiek īpaši pielāgots vakcinācijas veikšanai, autobuss ir vizualizēts un labi izceļas starp citiem šāda veida transporta līdzekļiem un iedzīvotājiem ir labi pamanāms un jau pazīstams.
Plānots, ka šādi vakcīnbusi darbosies arī Rēzeknē un Jēkabpilī (katrā pa vienam vakcīnbusam) un Daugavpilī, kur darbosies divi vakcīnbusi. Vakcinācijas aptvere minētajās pilsētās ir zema (Rēzekne 51,1%, Daugavpils – 52,6%, Jēkabpils – 52,1%).  Šo pilsētu pašvaldības ir radušas iespēju nodrošināt nepieciešamos autobusus mobilā vakcinācijas punkta izveidei, bet Nacionālajam veselības dienestam nepieciešams atlīdzināt pašvaldībai visas ar to saistītās izmaksas.
Lai Nacionālais veselības dienests iepriekš minētajām pašvaldībām var savlaicīgi atlīdzināt visas izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamo autobusu nodrošināšanu mobilā vakcinācijas punkta izveidei un nepasliktinātu naudas plūsmu ir nepieciešams Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) piešķirt finansējumu. Saņemot finansējumu no valsts budžeta programmas “Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem” tiktu nodrošināta nepārtraukta naudas plūsma un savlaicīgi varētu norēķināties ar pakalpojumu sniedzējiem. Līdz ar to tika veikti nepieciešamā finansējuma aprēķini maksājumiem, kas radušies saistībā ar
nepieciešamo autobusu nodrošināšanu mobilā vakcinācijas punkta izveidei ar kopējo finansējuma apmēru ne vairāk kā 121 460 euro, tai skaitā  67 880 euro izdevumi par 2021.gada novembra mēnesi un ne vairāk kā 53 580 euro izdevumi par 2021.gada decembra mēnesi,  aprēķinus, skat., anotācijas III sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem”.

    Nacionālais veselības dienests veiks publisko resursu piešķiršanu rīkojuma projekta 1. apakšpunktā norādītajiem mērķiem valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, ievērojot Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmuma “Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi” (2012/21/ES) nosacījumus.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
-
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
-

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
67 880
0
53 580
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
67 880
0
53 580
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-67 880
0
-53 580
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-67 880
0
-53 580
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
67 880
0
53 580
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Rīkojuma projekts paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”  piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu 67 880 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar “Covid-19” infekcijas uzliesmojumu un seku novēršanu 2021.gada novembrī, nodrošinot nepieciešamos autobusus mobilā vakcinācijas punkta izveidei.

Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par Ministru kabineta rīkojuma 1.punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par Ministru kabineta rīkojuma 1.punktā minētajām apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas nav iebildusi pret apropriācijas izmaiņām, veikt apropriācijas izmaiņas.

Par novembri indikatīvi tiek plānoti maksājumi atbilstoši šādām pozīcijām, skat., anotācijas pielikumu Nr.1:
14 300 euro (vakcinācijas autobusu tehniskā aprīkojuma (galdi, krēsli, aizslietņi, u.c.) noma un pārveide (montāža, demontāža, transports u.c.), pozīcija - Nr.1));
 46 830 euro (autobusu noma, tehniskie un komunālie izdevumi, pozīcija Nr.2 - indikatīvas izmaksas par 1 mēnesi);
 3 750 euro (iedzīvotāju informēšana par vakcinācijas autobusiem pašvaldībās, pozīcija Nr.3 - indikatīvas izmaksas par 1 mēnesi);
 3 000 euro (citi izdevumi (piemēram, dzeramais ūdens, autobusa pieskaitāmās izmaksas – autobusa ekspluatācijas izdevumi, kuri ietver autobusa tehnisko apskati, transporta nodevu, apkopi (eļļas, filtri), citas rezerves daļas, ja nepieciešams u.c.), pozīcija Nr.4 - indikatīvas izmaksas par 1 mēnesi).
Aprēķins: 67 880 euro = 14 300 euro + 46 830 euro + 3 750 euro + 3 000 euro.
 Kopā par 2021.gada novembri ir veicams norēķins 67 880 euro apmērā.

Savukārt par decembri indikatīvi tiek plānoti maksājumi atbilstoši šādām pozīcijām, skat., anotācijas pielikumu Nr.1:
46 830 euro (autobusu noma, tehniskie un komunālie izdevumi, pozīcija - Nr.2 - indikatīvas izmaksas par 1 mēnesi);
 3 750 euro (iedzīvotāju informēšana par vakcinācijas autobusiem pašvaldībās, pozīcija - Nr.3 - indikatīvas izmaksas par 1 mēnesi);
 3 000 euro (citi izdevumi (piemēram, dzeramais ūdens, autobusa pieskaitāmās izmaksas – autobusa ekspluatācijas izdevumi, kuri ietver autobusa tehnisko apskati, transporta nodevu, apkopi (eļļas, filtri), citas rezerves daļas, ja nepieciešams u.c.), pozīcija - Nr.4 - indikatīvas izmaksas par 1 mēnesi).
Aprēķins: 53 580 euro = 46 830 euro + 3 750 euro + 3 000 euro.
 Kopā par 2021.gada decembri ir veicams norēķins ne vairāk kā 53 580 euro apmērā 2022.gadā.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija

Rīkojumā iekļautajiem pasākumiem, kas ir radušies saistībā ar Covid - 19 infekcijas uzliesmojumu un seku novēršanu 2021. gada decembra mēnesī, nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 53 580 euro apmērā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2022. gadā. 
Veselības ministrijai normatīvos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu atbilstoši faktiski nepieciešamajam finansējuma apmēram no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši Ministru kabineta protokola 2.punktam.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
-
Nevalstiskās organizācijas
-
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Veselības ministrija
  • Nacionālais veselības dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
-
8. Cita informācija
-
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Anotācijas pielikums