Anotācija (ex-ante)

21-TA-1158: Rīkojuma projekts (Dalība misijā, operācijā, iecelšana amatā u.c. ar nepublicējamiem personas datiem)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Starptautiskās palīdzības likuma 12. panta pirmā daļa noteic, ka civilie eksperti piedalās starptautiskajās misijās un operācijās pēc to starptautisko organizāciju, savienību vai kopienu rezolūcijas, rekomendācijas vai lūguma, ar kurām Latvijas Republikai ir noslēgti starptautiskie līgumi, kā arī pēc Eiropas Savienības (turpmāk – ES) vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts aicinājuma. Savukārt minētā panta otrā daļa nosaka, ka lēmumu par civilā eksperta piedalīšanos starptautiskajā misijā pieņem Ministru kabinets. Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2020. gada 22. septembra noteikumu Nr. 598 „Kārtība, kādā civilo ekspertu nosūta dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā” (turpmāk – Noteikumi Nr. 598) 6. punkts, kas noteic, ka Ārlietu ministrija sagatavo un iesniedz noteiktā kārtībā MK rīkojuma projektu par civilā eksperta dalību starptautiskajā misijā vai operācijā. Ārlietu ministrija saņēmusi Eiropas Ārējā darbības dienesta (turpmāk – EĀDD) 2021. gada 28. oktobra vēstuli Nr. eeas.cpcc.3/JH/(2021)7353980 par civilā eksperta Roberta Fedosejeva (turpmāk - R.Fedosejevs) kandidatūras apstiprināšanu jaunā amatā ES Padomdevēja misijā Ukrainā (turpmāk – starptautiskā misija) uz 12 mēnešiem.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Nav attiecināms.
Spēkā stāšanās termiņš
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Lai sniegtu atbalstu Ukrainai civilā drošības sektora reformu jomā, 2014. gada 22. jūlijā ES Ārlietu padome nolēma izveidot starptautisko misiju. Tā uzsāka darbu 2014. gada 1. decem­­­­­­­­­­­brī. Saskaņā ar ES Padomes 2019. gada 13. maija lēmumu, starptautiskās misijas mandāts ir atkārtoti pagarināts līdz 2024. gada 31. maijam. MK 2020. gada 18. februāra sēdē tika pieņemts zināšanai Informatīvais ziņojums ”Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās un operācijās 2020. - 2022. gadā” (Prot. Nr. 7 41. §), kas paredz līdz 17 civilo ekspertu nosūtīšanu darbam ES Kopējās drošības un aizsardzības politikas  misijās un nosaka, ka pēc informācijas saņemšanas no EĀDD par konkrētu ekspertu apstiprināšanu ekspertu nosūtošā ministrija iesniedz MK rīkojuma projektu par civilā eksperta nosūtīšanu misijā vai operācijā, paredzot iespēju ar civilo ekspertu darbības nodrošināšanu saistītās izmaksas segt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Starptautiskā misija sniedz stratēģiskos padomus Ukrainas varas iestādēm gan centrālā, gan reģionālā līmenī civilā drošības sektora reformu stratēģiju izstrādāšanā un ar to saistīto reformu īstenošanā. Tāpat starptautiskā  misija sniedz padomus Ukrainas drošības dienestu reorganizācijai un restrukturizācijai, īpaši koncentrējoties uz Iekšlietu ministrijas struktūrvienībām, kā arī atbalsta Ukrainas civilo drošības iestāžu modernizāciju un visaptverošas pretkorupcijas stratēģijas izstrādi. Starptautiskajā misijā pašlaik piedalās astoņi nosūtītie civilie eksperti no Latvijas.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
EĀDD 2021. gada 28. oktobrī informēja Latviju par civilā eksperta R.Fedosejeva kandidatūras apstiprināšanu padomnieka parlamentārās sadarbības jautājumos amatā uz vienu gadu padomnieka parlamentārās sadarbības jautājumos amatā. R.Fedosejevs atbilst Noteikumu Nr. 598 4. punktā noteiktajām prasībām un ir piekritis dalībai starptautiskajā misijā jaunā amatā no 2021. gada 15. decembra.
Risinājuma apraksts
Atbilstoši Noteikumu Nr. 598 17. un 18. punktam, rīkojuma projekts nosaka civilajam ekspertam R.Fedosejevam atalgojumu – 2021. gadā 776 euro un 2022. gadā 16 985 euro, un piemaksu par dalību starptautiskajā misijā (operacionālajam amata līmenim) – 2021. gadā 1 484 euro un 2022. gadā 30 987 euro. Ārlietu ministrija veiks valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas – 2021. gadā 534 euro un 2022. gadā 11 317 euro apmērā. Ārlietu ministrija atbilstoši Noteikumu Nr. 598 19. punktam segs šādus faktiskos izdevumus saistībā ar civilā eksperta R.Fedosejeva nosūtīšanu starptautiskajā misijā, nepārsniedzot rīkojumā norādītās summas:
1) veselības apdrošināšana, pārceļoties uz dienesta vietu un atgriežoties no tās – 10 euro (2021. gadā 5 euro un 2022. gadā 5 euro; dzīvības un veselības apdrošināšanu pārējā misijas laikā segs starptautiskā misija);
2) ceļa izdevumi – 1 000 euro (pārcelšanās uz dienesta vietu 2021. gadā – 250 euro, un pārcelšanās no dienesta vietas un atvaļinājums brauciens 2022. gadā – 750 euro);
3) izdevumi par bagāžas transportēšanu – 200 euro (pārceļoties uz dienesta vietu 2021. gadā – 100 euro un pārceļoties no dienesta vietas 2022. gadā – 100 euro);
4) obligātā vakcinācija un medicīniskā aptieciņa (2021. gadā – 100 euro);
5) dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu izmaksas (operacionālajam amata līmenim) – 15 793,88 euro gadā (2021. gadā – 722 euro un 2022. gadā – 15 073 euro);
6) ar dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īres līguma noslēgšanu saistītie izdevumi par māklera pakalpojumiem, nepārsniedzot divu mēnešu īres izdevumu apmēru (2021. gadā 2633 euro);
7) ar dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īres līguma noslēgšanu saistītie izdevumi par depozītu, nepārsniedzot triju mēnešu īres izdevumu apmēru (2021. gadā 3 949 euro).
Saskaņā ar starptautiskās misijas finansēšanas noteikumiem šo izdevumu segšana ir Latvijas Republikas pienākums un starptautiskā misija šos izdevumus neapmaksā.
Civilajam ekspertam misijas laikā tiks turpināts darba stāžs un diplomātiskā dienesta izdiena. Noteikumu Nr.598 17.punkts paredz, ka civilajam ekspertam, kas ir nodarbināts izvirzītājinstitūcijā vai tās padotības iestādē, dalības laikā starptautiskajā misijā vai operācijā tiek izmaksāta viņam noteiktā mēneša darba alga un saglabātas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas, kā arī darbavieta. Starptautiskās palīdzības likuma 13.panta 6.daļa paredz, ka civilā eksperta darba devējs pēc viņa atgriešanās no starptautiskās misijas vai operācijas nodrošina civilā eksperta tiesības atgriezties iepriekšējā vai līdzvērtīgā amatā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Rīkojuma projekts par Roberta Fedosejeva nosūtīšanu jāpieņem pēc iespējas ātrāk, lai nodrošinātu civilā eksperta nosūtīšanu starptautiskajā misijā sākot ar š.g. 15. decembri. Pretējā gadījumā Latvija var zaudēt civilā eksperta vietu starptautiskajā misijā.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
10 553
0
75 217
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
10 553
0
75 217
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-10 553
0
-75 217
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-10 553
0
-75 217
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
10 553
0
75 217
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Detalizēts aprēķins – pielikumā
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Izdevumus 2021. gadā 10 553 euro apmērā sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 
Savukārt 2022.gadam nepieciešamais finansējums 31 584 euro apmērā tiks nodrošināts Ārlietu ministrijas budžeta ietvaros atbilstoši sagatavotajiem grozījumiem 2021. gada 18. marta MK rīkojumā Nr.170 “Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā”, kā arī par papildu nepieciešamo finansējumu 43 633 euro apmērā Ārlietu ministrija sagatavos un 2022. gadā iesniegs Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Projekts šo jomu neskar.
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
Projekts šo jomu neskar.

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Aizsardzības ministrija, Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

Sabiedriskā apspriešana projekta izstrādē nav veikta, jo projekts neskar sabiedrības tiesības un tiesiskās intereses, būtiski nemaina esošo regulējumu un neparedz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija
  • Aizsardzības ministrija
  • Tieslietu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Rīkojuma projekta izpilde nav saistīta ar jaunu institūciju izveidi, esošu institūciju likvidēšanu vai reorganizāciju.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
AManotp_CivEksp_EUAM_Fedosejevs