Anotācija (ex-ante)

23-TA-1152: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas palielināšanu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu" (turpmāk – Rīkojums) sagatavots, pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” (turpmāk – Likums) 60. pantā noteikto, kur nostiprināts, ka gadījumā, ja 2023. gada sešu un deviņu mēnešu laikā ārvalstu filmu uzņemšanas rezultātā ir palielinājušies nodokļu ieņēmumi vai tiek prognozēts nodokļu ieņēmumu palielinājums, Ministru kabinets pieņem lēmumu par apropriācijas palielinājuma apjomu līdzfinansējumam ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Likuma 60. pantā, cita starpā, arī noteikts, ka finanšu ministram ir tiesības palielināt apropriāciju izdevumiem līdzfinansējumam ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu. Vienlaikus, Ministru kabinetā 2023. gada 2. maijā pieņemts informatīvais ziņojums “Par 2023. gadā papildus nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā”, ar kuru noteikts, ka Ekonomikas ministrijai jāsagatavo un ekonomikas ministram atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 60. pantam jāiesniedz noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projekts par 2023. gada apropriācijas palielināšanu 1 994 857 euro apmērā valsts budžeta līdzfinansējumam ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma mērķis ir atbalstīt papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu, saskaņā ar Likuma 60. pantu, 2023. gada konkursa ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā trešās atlases kārtas rezerves sarakstā iekļautajiem projektu pieteikumiem. Rezerves sarakstā iekļauto septiņu projektu atbalstam 2023. gadā nepieciešams papildu valsts finansējums 1 994 857 euro apmērā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2023. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursa ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā (turpmāk – Konkurss) trešā kārta tika izsludināta laikā no 2023. gada 6. janvāra līdz 2023. gada 6. februārim. Valsts budžeta līdzfinansējums ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā 2023.gadam 793 772 euro apmērā ir paredzēts likumā “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 28.00.00 “Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana”. Ņemot vērā, ka 2022. gadā divi apstiprinātie projektu iesniegumi paredzēja filmēšanu arī 2023. gadā un attiecīgi arī izmaksas tika plānotas 2023. gadā, par ko ar projektu iesniedzējiem tika noslēgti līgumi, tad 2023. gadā pieejamais līdzfinansējums ir 177 800,35 euro, no kura trešajā kārtā pieejams līdzfinansējums 100 000 euro apmērā un  ceturtajā kārtā pieejams līdzfinansējums 77 800,35 euro apmērā.
Trešās atlases kārtas ietvaros tika iesniegti astoņi projektu iesniegumi, no kuriem septiņi projektu iesniegumi tika iekļauti rezerves sarakstā, savukārt viens projektu iesniegums tika noraidīts saskaņā ar neatbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.
Septiņiem rezerves sarakstā iekļautajiem projektu iesniegumiem  kopējais nepieciešamais valsts budžeta līdzfinansējums ir 2 094 857 euro. Vienlaikus, Aģentūrai pieejamais līdzfinansējuma 2023. gada trešajā kārtā ir 100 000 euro, tādējādi papildus nepieciešamais finansējums ārvalstu filmu uzņemšanai 2023. gadā trešajā kārtā ir 1 994 857 euro. Anotācijas (ex-ante) pielikumā pievienota detalizēta un ar aprēķiniem pamatota informācija “Rezerves sarakstā iekļauto projektu iesniegumu attiecināmās izmaksas un ar tām saistītie nodokļu maksājumi Latvijā paredzamajā līguma periodā”.
Ņemot vērā, ka Ekonomikas ministrija par atbalsta pasākumu SA.102361 “Kārtība, kādā ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā tiek piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums”, izmantojot SANI2 sistēmu, 23.03.2022 ir Eiropas Komisijai iesniegusi kopsavilkuma informāciju ar kopējo shēmas budžetu 2 381 316 euro (vidēji gadā finansējums 793 772 euro apmērā paredzēts līdzfinansējuma piešķiršanai ārvalstu filmu uzņemšanai (Ministru kabineta Rīgā 2022. gada 15. marta noteikumu Nr. 173 “Kārtība, kādā ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā tiek piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums” anotācijas 3.sadaļas 6.punkts)) un kopējais shēmas budžets ar šiem grozījumiem tiek būtiski (vairāk kā par 20%) palielināts, 2023. gada budžetu palielinot par 1 994 857 euro, Ekonomikas ministrija 20 darba dienu laikā pēc šī rīkojuma spēkā stāšanās, izmantojot SANI2 sistēmu, iesniegs kopsavilkuma informāciju Eiropas Komisijai par shēmas grozījumiem.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Kino nozares sniegtie pakalpojumi būtiski stimulē valsts ekonomikas attīstību un atpazīstamību. Ar līdzfinansējuma palīdzību efektīvi tiek veicināta nodarbinātība dažādos, arī ar filmu nozari tieši nesaistītos tautsaimniecības sektoros (piemēram, viesmīlība, ēdināšana, transporta pakalpojumi), vienlaikus stiprinot filmu nozares profesionāļu starptautisko konkurētspēju.
Neskatoties uz pieejamo atbalstu, kopumā šajā jomā Latvija ievērojami atpaliek no kaimiņvalstu piedāvājuma ārvalstu filmu producentiem. Latvijas kaimiņvalstis Lietuva un Igaunija ir attīstījušas starptautiski konkurētspējīgas līdzfinansējuma iespējas ārvalstu filmu uzņemšanai savās valstīs, nodrošinot šim mērķim apjomīgus finansiālos resursus. Salīdzinājumam, Lietuvā atbalsts ārvalstu filmu uzņemšanai no 2019. gada sastāda 30% no filmu ražošanas izmaksām Lietuvā. Tas tiek finansēts piesaistot investorus, kas attiecīgi saņem uzņēmumu ienākumu nodokļa atlaides, t.i., to efektīvā uzņēmumu ienākumu nodokļa likme ir zemāka. Vidēji gadā ar nodokļu atlaidēm piesaistītie ieguldījumi sastāda aptuveni 3 500 000 euro, bet kopējais budžets (pieļaujamie fiskālo ieņēmumu zaudējumi) 2014.-2018. gadu periodā bija 19 230 000 euro. Savukārt radītie filmēšanas izdevumi  bija apmēram 17 800 000 euro gadā.
2023. gadā LIAA pieejamais Valsts budžeta līdzfinansējums (neskaitot LIAA administratīvos izdevumus) ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā bija 793 772 euro. Lai tiktu atbalstītas 2022. gada pirmās atlases kārtas rezerves projekti un otrās atlases kārtas projekti, nepieciešamais finansējums 2023. gada trešajai kārtai  būtu 1 994 857 euro apmērā.
Risinājuma apraksts
Atbilstoši Likuma 60. pantam un ņemot vērā prognozēto nodokļu ieņēmumu palielinājumu, būtu nepieciešams Ministru kabineta atbalsts apropriācijas palielināšanai Ekonomikas ministrijai resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem valsts budžeta programmā 28.00.00 “Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana” 1 994 857 euro apmērā, lai nodrošinātu valsts budžeta līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Pēc attiecīgā Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas Ekonomikas ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir jāsagatavo un jāiesniedz Finanšu ministrijā pieprasījums par valsts budžeta apropriācijas palielināšanu. Pēc Ekonomikas ministrijas minētā pieprasījuma saņemšanas, finanšu ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas palielināšanu un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, palielināts apropriāciju.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Laika periodā no 2016. gada līdz 2020. gadam Nacionālais kino centrs (turpmāk – NKC) ir līdzfinansējis 25 ārvalstu filmu projektu veidošanu Latvijā. Šo filmu veidotāji Latvijā ieguldīja 15,44 milj. euro. Šiem projektiem izmaksāts līdzfinansējums 3  milj. euro apmērā. 2017. gadā NKC līdzfinansējuma konkursa ietvaros noslēgti septiņi līgumi par septiņām ārvalstu filmām, kas pilnībā vai daļēji veidotas Latvijā. Šo septiņu filmu projekti 2017. gadā piesaistīja 3,7 milj. euro investīcijas Latvijā. NKC izmaksātais līdzfinansējums uz piesaistītajiem 3,7 milj. euro bija 0,75 milj. euro (20 %). Savukārt 2018. gadā tika noslēgti trīs līgumi par trīs filmām, kurām izmaksāts līdzfinansējums 0,58 milj. euro apmērā. Šo trīs projektu rezultātā Latvijas ekonomikai piesaistīti 3,2 milj. euro. 2019. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursā ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā tika atbalstīta septiņu ārvalstu filmu uzņemšana Latvijā, projektiem izmaksāti kopsummā 0,68 milj. euro. Šie projekti Latvijai piesaistījuši 3,41 milj. euro. Neskatoties uz Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumiem, arī 2020. gadā turpinājās ārvalstu filmu uzņemšana Latvijā. Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai izveidoto ierobežojumu rezultātā tika īstenoti pieci projekti, jo vēl piecu sākotnēji atbalstīto projektu filmēšana Latvijā tika atcelta vai atlikta. Īstenotajiem filmu projektiem izmaksāts līdzfinansējums kopsummā 0,65 milj. euro. Finansiālais ieguldījums Latvijā – 3,2 milj. euro.
Kā atsevišķus piemērus ārvalstu filmām, kas uzņemtas daļēji vai pilnībā Latvijā, var minēt arī 2018. un 2019. gadā uzņemtās TV sērijas “Heirs of The Night” (Holande, Vācija, Norvēģija), kur seriāla 1. un 2. sezona 85 % apjomā tika filmēta Latvijā un kopumā filmēšanās laikā Latvijā ieguldīti 3 956 000 euro. Šīs TV sērijas izrādītas BBC, Disney+ un citos starptautiskos VOD kanālos. Tāpat var izcelt mākslas filmu “Ravens Hollow” (Apvienotā Karaliste), kas 2021. gadā 100 % apjomā tika filmēta Latvijā (lielākā daļa “Cinevilla”) un Latvijā filmas uzņemšanai tika izlietoti 515 000 euro un 2022. gadā pasaulē popularitāti ieguvušā TV seriāla SISI otrās sezonas daļēja uzņemšana Latvijā, kuras 2022. gada attiecināmās izmaksas Latvijā sastādīja 1 500 000 euro. Seriāls tiek izrādīts lielākajā Vācijas kanālā RTL, Itālijas un Austrijas vadošajos kanālos, kā arī TV seriāls guva lielu atzinību 2023. gada Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā.
2023. gada Aģentūras valsts līdzfinansējuma trešās kārtas konkursā atbalstītie projekti ir SIA “CINEVILLA FILMS” un Vācijas “STORY HOUSE Picture GmbH” veidotās TV drāmas par Austrijas ķeizarieni Elizabeti trešā daļa “SISI 3” ar attiecināmajām izmaksām Latvijā 3 956 000 euro apmērā un līdzfinansējuma apmēru 892 100 euro, savukārt, SIA “Ego Media” un ZOA Films Ltd veidotā spēlfilma “Haims un Grēta” pilnībā tiks uzņemta Latvijā, ar attiecināmajām izmaksām 3 055 875 euro apmērā un līdzfinansējuma apmēru 615 000 euro.
“SISI” trešās sezonas filmēšanā Latvijā lokācijas pārtapušas par Franciju un Austriju, uzņemšanai notiekot Rundāles pilī un dārzā, Rīgas kinostudijā, Vecrīgas ielās un Vāgnera zālē, kinopilsētiņā “Cinevilla”, kā arī Tukuma apkārtnē.
SIA “Ego Media” un ZOA Films Ltd spēlfilmas “Haims un Grēta” visa filmēšanas grupa, izņemot galvenos varoņus un operatoru, būs no Latvijas, kā arī tiks veikti apjomīgi celtniecības darbi kinopilsētiņā “Cinevilla”, kur tiks uzbūvētas vairākas dekorācijas (Sibīrijas ciemats, Varšavas stacija, Haima Varšavas dzīvoklis), kas paliks kinopilsētiņā “Cinevilla” un arī turpmāk būs pieejamas kā filmēšanas lokācijas vietas.
Gan Latvijas institūcijas, gan filmu producenti 2022. un 2023. gadā ir mērķtiecīgi strādājuši ārvalstu producentu piesaistīšanai Latvijā. Piemēram, 2023. gada starptautiskajā kinofestivālā Berlīnē, kur īpaša uzmanība tika veltīta trīs Baltijas valstīm, tika uzsāktas sarunas ar Netflix par filmēšanas iespējām Latvijā, kā arī panākta vienošanās, ka 2023. gada septembrī  Baltijas valstīs ieradīsies ASV un Eiropas lielāko filmu studiju pārstāvji, lai pozicionētu  Baltijas reģionu kā izcilu lokāciju filmu uzņemšanai, tai skaitā piedāvājot valsts atbalsta programmas. Tāpat jāatzīmē, ka SIA “Forma Pro Films” ir panākusi vienošanos ar Disney studiju par divu filmu uzņemšanu Latvijā 2023. gadā.
Pēc Latvijas Filmu servisa producentu asociācijas apkopotās informācijas, līdzfinansējuma programmas atbalsta gadījumā 2023. gadā filmēšana Latvijā plānota 29 ārvalstu filmu projektiem. Šo projektu plānotās izmaksas/investīcijas Latvijā ir 64,58 milj. euro apmērā, plānotie nodokļu maksājumi 16,58 milj. euro.
2023. gada trešās kārtas LIAA projektu konkursa rezerves sarakstā iekļautie septiņi projekti finansējuma pieejamības gadījumā Latvijā filmēšanas vajadzībām ieguldītu 9 794 512 euro, pretendējot uz LIAA līdzfinansējumu (1 994 857 euro), bet nodokļos nomaksātā summa sastādītu 3 120 692 euro.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
  • Ārvalstu filmu producenti un Latvijā reģistrētie filmu producenti, māksliniecisko pakalpojumu sniedzēji.
Ietekmes apraksts
Galvenā mērķgrupa ir ārvalstu filmu producenti un Latvijā reģistrētie filmu producenti, kuri noslēguši sadarbības līgumus par ārvalstu filmu uzņemšanu Latvijā.
Ņemot vērā, ka filmu uzņemšanas pakalpojumi ir saistīti ar dažādām uzņēmējdarbības nozarēm, tiesiskais regulējums ietekmē arī komersantus un dažādu māksliniecisku pakalpojumu sniedzējus, kuri sniedz Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumu “Kārtība, kādā ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā tiek piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums” 22.4. punktā noteiktos pakalpojumus. Piesaistot ārvalstu uzņemšanas projektus Latvijai, pieaugs iepriekšminēto sabiedrības grupu apgrozījums un ieņēmumi, vienlaikus veicinot Latvijas ekonomikas attīstību kopumā. Palielinoties piesaistītajam ārvalstu filmu skaitam Latvijā, Latvijas filmu nozares producenti un speciālisti paaugstinās profesionālo kvalifikāciju un pieredzi darbā ar ārvalstu filmu projektiem.
Nozare
Māksla, izklaide un atpūta
Nozaru ietekmes apraksts
Kino nozares sniegtie pakalpojumi būtiski stimulē valsts ekonomikas attīstību un atpazīstamību. Ar līdzfinansējuma palīdzību efektīvi tiek veicināta nodarbinātība dažādos, arī ar filmu nozari tieši nesaistītos tautsaimniecības sektoros (piemēram, viesmīlība, ēdināšana, transporta pakalpojumi), vienlaikus stiprinot filmu nozares profesionāļu starptautisko konkurētspēju.
Nepieciešamību palielināt finanšu līdzekļu apmēru ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā, stimulējot gan Latvijas ekonomikas, gan kino nozares un ar to saistīto pakalpojumu sniedzēju nodarbinātību, atbalsta Latvijas Filmu producentu asociācija un Latvijas Kinoproducentu asociācija.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Ietekmes apraksts
Sagaidāms, ka paredzētā valsts līdzfinansējuma rezultātā, palielinoties uzņemto ārzemju filmu skaitam Latvijā, pieaugs nodokļu ieņēmumi. Iemaksātie nodokļi būs izsekojami no LIAA iesniegtajiem maksājumu dokumentiem, jo līdzfinansējums tiks izmaksāts pēc veiktajām darbībām un iesniegtajiem maksājuma dokumentiem.

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Sagaidāms, ka projektā paredzētā līdzfinansējuma rezultātā palielināsies Latvijas uzņēmumu konkurētspēja un eksportspēja.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Sagaidāms, ka ārzemju filmu projektu uzņemšana Latvijā sniegtu iespēju dažāda izmēra uzņēmumiem piedāvāt savus pakalpojumus.

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Sagaidāms, ka ārzemju filmu projektu uzņemšanas laikā tiktu piedāvātas vakances vietējiem speciālistiem.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
858 013
3 120 692
858 013
0
858 013
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
858 013
3 120 692
858 013
0
858 013
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
858 013
1 994 857
858 013
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
858 013
1 994 857
858 013
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
1 125 835
0
0
858 013
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
1 125 835
0
0
858 013
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
1 125 835
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
1 125 835
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Detalizēti aprēķini pievienoti anotācijas (ex-ante) pielikumā.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Likumā “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” Ekonomikas ministrijas valsts budžeta programmā 28.00.00 “Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana” 2023. gadā un turpmāk ik gadu ir paredzēts finansējums 858 013 euro apmērā, lai LIAA nodrošinātu ārvalstu filmu līdzfinansējuma programmas nodrošināšanu un segtu tiešās izmaksas, kas saistītas ar nozares ekspertu piesaisti programmas īstenošanai. 
Rīkojuma projekts paredz atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 60. pantam palielināt apropriāciju Ekonomikas ministrijas resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem valsts budžeta programmā 28.00.00 “Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana” 1 994 857 euro apmērā, lai nodrošinātu valsts budžeta līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

Nepieciešamību palielināt finanšu līdzekļu apmēru ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā, stimulējot gan Latvijas ekonomikas, gan kino nozares un ar to saistīto pakalpojumu sniedzēju nodarbinātību, atbalsta Latvijas Filmu producentu asociācija un Latvijas Kinoproducentu asociācija.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
  • Nacionālais kino centrs

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Kultūra kā Latvijas ekonomiku un sociālo izaugsmi veicinošs sektors, veidojot radošu un ilgtspējīgu Latvijas sabiedrību ir viena no Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam prioritātēm (prioritāte "Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei") un šīs prioritātes ietvaros definēts rīcības virziens "Kultūras un sporta devums ilgtspējīgai sabiedrībai", kas paredz, ka kultūras produkti veicina teritorijas attīstību, radot darba vietas un ekonomisko vērtību un uzlabojot dzīves kvalitāti. Viens no vietējās ekonomikas dzinējspēkiem ir pozitīvs vietas vai reģiona tēls, kas veidots, identificējot un novērtējot kultūras resursus.

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Pielikums_anotacija