Anotācija (ex-ante)

22-TA-2662: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Attīstoties mācību saturam, ir nepieciešamība sniegt papildu atbalstu skolām digitālo resursu nodrošinājumam. Digitālo mācību resursu platformas sniedz nozīmīgu atbalstu attālināto mācību procesā, t.sk., attīstot funkcionalitāti un piedāvāto resursu daudzveidību.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Atbalstīt digitālo mācību resursu piedāvājuma nodrošinājumu, lai varētu veicināt ne tikai mācību līdzekļu pieejamību, bet arī paplašinātu autordarbu un datu bāžu pieejamību, kas ir saistīta ar lielāku pašvadītu mācīšanos, pētniecības uzdevumu izpildi un nepieciešamību nodrošināt arī izglītojamam izvēles iespēju attiecībā uz avotiem, kas tiek izmantoti mācību procesā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Izvērtējot izglītības iestāžu izmantoto mācību resursu praksi, kā arī analizējot izglītības iestāžu potenciāli nenodrošināto vajadzību loku pamatizglītības posmā, novērojams, ka prioritāri lietotās sistēmas ir tieši soma.lv, maconis.lv un uzdevumi.lv. Izglītības iestāžu resursu pieejamība līdz šim ļauj nodrošināt tikai atsevišķu platformu abonēšanas tiesību iegādi vai atsevišķas funkcionalitātes izmantošanu. Soma.lv un maconis.lv nodrošina plašu digitālo mācību līdzekļu pieejamību, t.sk., ieviešot arī interaktīvus rīkus digitāli vadītam mācību procesam, kas vienlaikus ir savstarpēji papildinoši atbilstoši mācību satura jomām. Uzdevumi.lv tiek lietoti ne tikai kā mācību līdzekļu platforma, tā nodrošina arī pašvadītu mācīšanās procesa atbalstu, kā arī pieejamību pārbaudes darbiem. Diemžēl lielākā daļa pašvaldību šo digitālo mācību platformu abonēšanas izmaksas nevar finansēt, kas kavē kvalitatīvu resursu pieejamību pilnveidotā mācību satura apguvei. 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Digitālo mācību resursu piedāvājuma nodrošinājumu Latvijā veido vairāki uzņēmumi, kas nodrošina tādas platformas kā soma.lv, maconis.lv, uzdevumi.lv. Šīs mācību resursu platformas sniedza nozīmīgu atbalstu attālināto mācību procesā, kad strauji pieauga pieprasījums pēc digitālo mācību resursu nodrošinājuma, t.sk., attīstot funkcionalitāti un piedāvāto resursu daudzveidību. Bez mācību resursu platformām izglītības iestādēm ļoti nozīmīgu resursu veido pieeja autordarbiem un šobrīd izglītības sistēmā pamatā tiek izmantotas tieši letonika.lv un 3td.lv, kas veido savstarpēji papildinošu pieeju autordarbiem. Pētniecības un padziļinātā satura pieejamībai izglītības iestādes tiek aicinātas izmantot arī EBSCO un Britannica resursus, kas daļēji bija pieejami brīvpieejā pandēmijas laikā. Vienlaikus jāuzver, ka digitālo resursu piedāvājumā būtiska ir iespēja piedāvāt saturu neatkarīgi no cita satura gatavības pakāpes, jo poligrāfiski izdotajiem mācību resursiem ir nepieciešams vismaz viena mācību gada tematisks segums. Digitālo resursu gadījumā gan satura radīšana, gan aprobācija, gan pilnveide ļauj nodrošināt pastāvīgu satura plūsmu resursu platformās.
Risinājuma apraksts
Digitālo mācību līdzekļu pieejamības nodrošināšanai pamatā tiek piedāvāta šo mācīšanās platformu abonēšana.
Apzinot vidējās izmaksas attiecībā uz šiem resursiem 2021./2022.m.g. ir veikti aprēķini par šo sistēmu abonēšanas izmaksām vidēji vienam izglītojamajam un kopējā indikatīvā summa veido 16,75 euro. Ar šo finansējumu ir iespējams nodrošināt pamatizglītības posmā mācību satura apguvi atbilstoši pilnveidotajam mācību saturam 60% no mācību priekšmetiem, nodrošinot vienlaikus plašu pieejamību resursiem, kas ir izstrādāti atbilstoši iepriekšējam izglītības standartam un ir izmantojami šī brīža mācību procesam, to adaptējot un nodrošina mācību resursus visiem mācību priekšmetiem, izņemot tehnoloģiju jomu. Vidējās izglītības posmā būtiski ir nodrošināt ne tikai mācību līdzekļu pieejamību, bet arī paplašinātu autordarbu un datu bāžu pieejamību, kas ir saistīta ar lielāku pašvadītu mācīšanos, pētniecības uzdevumu izpildi un nepieciešamību nodrošināt arī izglītojamam izvēles iespēju attiecībā uz avotiem, kas tiek izmantoti mācību procesā. Šobrīd vidēji aplēstās izmaksas uz šādas funkcionalitātes izmaksām, izvēloties vienu no iespējamiem resursiem (letonika.lv, 3td.lv, EBSCO, u.c.) veido 3 euro izmaksas uz izglītojamo, kas tādējādi kopā ar digitālo mācīšanās platformu abonēšanas izmaksām ir 19,75 euro.  
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
3 733 009
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
3 733 009
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-3 733 009
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-3 733 009
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
3 733 009
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Rīkojuma projekts paredz piešķirt papildus finansējumu 2022.gadā digitālo mācību līdzekļu iegādei 16,75 euro par vienu 1. - 9. klases izglītojamo un 19,75 euro par vienu 10.- 12.klases izglītojamo. Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 11.marta noteikumiem Nr.155 „Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” finansējumu piešķir pašvaldības, valsts augstskolas un privātajai izglītības iestādei, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās pamatizglītības programmas vai vispārējās vidējās izglītības programmas (4.punkts), izņemot, ja pašvaldībām finansējums mācību līdzekļu iegādei saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam ir iekļauts apstiprinātajā mērķdotācijā pašvaldību speciālās izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus (8.punkts).
Indikatīvs finansējuma aprēķins digitālo mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēm
Finansējuma aprēķins digitālo mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēm:
  Izglītojamo skaits 01.09.2022. Finansējums
  Kopā
1.-12.
klase
1.-9.klase 10.-12. klase Kopā
1.-12.klase
1.-9.klase
(16,75 eiro)
10.-12.klase
(19,75 eiro)
Pašvaldību izglītības iestādes 203 416 173 954 29 462 3 495 616 2 913 737 581 879
Privātās izglītības iestādes 13 186 7 677 5 509 237 393 128 590 108 803
KOPĀ 216 602 181 631 34 971 3 733 009 3 042 327 690 682

Aprēķināts papildus finansējums izglītojamo skaitam un sadalījumam uz 2022.gada 1.septembri, atbilstoši kuram tiek piešķirts finansējums mācību līdzekļiem no budžeta apakšprogrammas 01.14.00 „Mācību līdzekļu iegāde” saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 11.marta noteikumiem Nr.155 „Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm”. Aprēķins pielikumā.
 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija

Izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas".
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Digitālo mācību līdzekļu nodrošinājums izglītības iestādēs pastarpināti veicina kopējo IKT prasmju attīstību.

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-