Anotācija (ex-ante)

21-TA-847: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz ģimenes ārstu viedokli un esošās epidemioloģiskās situācijas izvērtējumu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekts izstrādāts, lai arī pēc 2021. gada 31.decembra  nodrošinātu:
1) darbnespējas lapu attālinātu izsniegšanu  par pirmajām trim slimības dienām gadījumos, kad personai konstatēta augšējo elpceļu saslimšana;
2) darbnespējas lapu attālinātu izsniegšanu Covid-19 inficēto cilvēku kontaktpersonām, kas par tādu atzīta saskaņā ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai paredzētajos gadījumos.
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2022.
Pamatojums
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Pašreiz ģimenes ārsts darbnespējas lapas var izsniegt attālināti  par pirmajām trim slimības dienām gadījumos, kad personai konstatēta augšējo elpceļu saslimšana vai Covid-19 inficēto cilvēku kontaktpersonām, kas par tādu atzīta saskaņā ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai paredzētajos gadījumos. Šāda kārtība ir spēkā līdz 2021.gada 31.decembrim.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Noteikumi paredz darbnespējas lapas attālinātu izsniegšanu, ja konstatēta bīstama infekcijas slimība. Arī Covid-19 infekcija ir atzīta par bīstamu infekcijas slimību, līdz ar to tās gadījumā darbnespējas lapu drīkst izsniegt bez personas personīgas apskates, ja Covid-19 infekciju apstiprina pozitīvs testa rezultāts. Tomēr jāņem vērā, ka arī līdz testa rezultātu saņemšanai, personu nepieciešams izolēt iespējami agrīni. Tāpat arī cilvēkiem ar augšējo elpceļu saslimšanas simptomiem nepieciešams ievērot papildus drošības pasākumus un ierobežot kontaktēšanos līdz diagnozes apstiprināšanai. Esošais regulējums noteikumos līdz 2021.gada 31.decembrim paredz arī attālinātu darbnespējas lapas izsniegšanu Covid-19 inficēto cilvēku kontaktpersonām, pamatojoties uz Slimību profilakses kontroles centra epidemiologa sniegto informāciju.
Ņemot vērā, ka epidemioloģiskā situācija joprojām ir nestabila, minētais regulējums ir pagarināms, jo tas ir būtiski Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
Risinājuma apraksts
Pagarināt esošo regulējumu par attālinātu darbnespējas lapas izrakstīšanu par pirmajām trim slimības dienām gadījumos, kad personai konstatēta augšējo elpceļu saslimšana.
Pagarināt esošo regulējumu par darbnespējas lapas attālinātu izsniegšanu Covid-19 inficēto cilvēku kontaktpersonām.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Ārstniecības personas, personas ar augšējo elpceļu saslimšanas simptomiem,
Ietekmes apraksts
Tiek samazināta Covid-19 infekcijas izplatības iespēja
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz ģimenes ārstu sniegto viedokli un esošās epidemioloģiskās situācijas izvērtējumu.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Covid-19 izplatības samazināšana

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Anotācija