Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-3630
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
12.12.2022.
22-TA-3627
Par kompensējamo medikamentu, ES sociālā nodrošinājuma sistēmu ietvaros saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem citās ES un EEZ dalībvalstīs saistību izpildi, nepārtrauktās glikozes monitorēšanas sistēmas iegādei bērniem ar 1.tipa cukura diabētu un pacientu ēdināšanas pieauguma izdevumu segšanu 2022.gadā
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
15.12.2022.
22.12.2022.
22-TA-3626
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
15.12.2022.
22-TA-3624
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 27. septembra noteikumos Nr. 633 "Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3623
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" pasākumu, 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.1. pasākuma "MVU izveide un attīstība" ieviešanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
10.02.2023.
22-TA-3622
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
23.02.2023.
22-TA-3621
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
09.12.2022.
22-TA-3620
Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.–2027. gada plānošanas perioda grantu projektu ieviešanas, vadības, uzraudzības un kontroles noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
DAIF Latvija, EM, FM, IEM, IZM, KP, LIKTA, LTRK, SAB, TM, VARAM, VK, ĀM
27.11.2023.
04.12.2023.
22-TA-3619
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumos Nr. 157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
26.01.2023.
22-TA-3618
Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
IEM, IZM, KM, LDDK, LLPA, LM, LPA, LPS, LTRK, Providus, TM, VARAM, VK
05.10.2023.
24.10.2023.
22-TA-3617
Par Izglītības un zinātnes ministrijas resora profesionālās izglītības iestādes  Rīgas Stila un modes tehnikuma īstenoto augstas gatavības projektu, kas saistīts ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, virzību un būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un tā finansēšanas avotiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
14.12.2022.
22-TA-3616
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 12. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem un par Austrumu partnerības ārlietu ministru sanāksmi”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-3615
Pavadvēstule "Par ārkārtas Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 13.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-3614
Pavadvēstule Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju “Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Direktīvu 2011/83/ES attiecībā uz attālināti noslēgtiem patēriņa finanšu pakalpojumu līgumiem un atceļ Direktīvu 2002/65/EK”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-3613
Pavadvēstule Par informatīvā ziņojuma "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 8. – 9. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem" iesniegšanu
ESVIS projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22-TA-3612 (IP)
Par Rail Baltica projekta progresu Latvijā un Rail Baltica projekta Latvijas prioritārajām aktivitātēm Baltijas valstu pieteikumā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta devītajam projektu uzsaukumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
22-TA-3611
Par apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
09.12.2022.
22-TA-3610
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
09.12.2022.
22-TA-3609 (IP)
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 11.-12. decembra sanāksmei
ESVIS projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
22-TA-3608
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Klimata un enerģētikas ministrija
22-TA-3607
Par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada pašvaldībai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
08.12.2022.
22-TA-3606
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
09.12.2022.
22-TA-3605
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
08.12.2022.
22-TA-3604
Par 2.1.2.2.i. investīcijas projekta "Lauksaimniecības datu centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
26.06.2023.
22-TA-3603
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra rīkojumā Nr. 1 "Datortehnikas iepirkumu organizēšana ministrijās un to padotības iestādēs"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
12.07.2023.