Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-812 (IP)
“Par nostāju saistībā ar Eiropas Komisijas 2021.gada 7.maija vēstuli par tradicionāliem pašu resursiem”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-811
Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapu
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
18.02.2022.
21-TA-810
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 866 "Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FID, IEM, TM, VARAM
29.10.2021.
12.11.2021.
21-TA-809
Par piekrišanu “ESPON 2030” starpreģionu sadarbības programmas 2021.‑2027. gadam projekta iesniegšanai Eiropas Komisijā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.01.2022.
21-TA-808
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
17.03.2022.
21-TA-807
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
01.11.2021.
21-TA-806 (IP)
Par 28.10. ECOFIN informatīvā ziņojuma projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-805
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, TM
16.11.2021.
25.11.2021.
21-TA-803
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM
28.10.2021.
03.11.2021.
21-TA-802
Ministru kabineta rīkojuma projekts  „Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2022. gada budžeta apstiprināšanu” 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
27.10.2021.
21-TA-800
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
25.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-799
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fonda darbības programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.3. pasākuma „Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem” īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
05.01.2022.
21-TA-798
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
04.02.2022.
21-TA-796
Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem sprāgstvielu prekursoru aprites jomā
Likumprojekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, TM
16.12.2021.
03.01.2022.
21-TA-795
Grozījumi Enerģētikas likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-793
„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 „Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” personā”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
27.10.2021.
10.11.2021.
21-TA-792
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 10.augusta rīkojumā Nr. 532 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
12.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-791
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 7.jūlija rīkojumā Nr. 502 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
12.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-790
Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 180. nr.; 2011, 166. nr.; 2012, 31., 57., 181. nr.; 2013, 76., 108., 122., 244. nr.; 2014, 37., 80., 109., 190., 236. nr.; 2015, 30., 61., 147. nr.; 2016, 129., 144. nr.; 2017, 14., 37., 115., 128., 143. nr.; 2018, 222., 236. nr.; 2019, 42., 119., 221. nr.; 2020, 157., 160.nr; 2021, 60., 96., 116., 189., 215.nr.) šādus grozījumus:
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
27.10.2021.
10.11.2021.
21-TA-789
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
13.11.2021.
23.11.2021.
21-TA-788
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 21. aprīļa rīkojumā Nr. 266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
12.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-787
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 14. aprīļa rīkojumā Nr. 247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
12.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-786
Nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgas informācijas par nekustamā īpašuma objektiem aizsardzības nodrošināšanas kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
EM, FM, IEM, LKĢA, LLPA, LMB, LPS, SAM, TM, VARAM
14.07.2022.
21.07.2022.
21-TA-785
„Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
06.12.2021.
13.12.2021.
21-TA-784
Programmas projekts "Par Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LDDK, LLPA, LM, LPS, LTRK, PKC, SAM, TM, VM, ZM, ĀM
26.11.2021.
03.12.2021.