Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-410
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, VK
05.10.2021.
12.10.2021.
21-TA-409
Kārtība kāda piešķir un izmaksā ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, IZM, LLPA, LPS, TM, VARAM
03.12.2021.
10.12.2021.
21-TA-408
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.7. specifiskā atbalsta mērķa "Multimodāla transporta sistēmas iespējošana” 6.1.7.2. pasākuma “Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.01.2022.
21-TA-407
Par nekustamā īpašuma Jersikas ielā 19A, Rīgā, pirkšanu Zāļu valsts aģentūras vajadzībām
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
02.10.2021.
21-TA-406
Ministru kabineta noteikumi par Eiropas Savienības fondu darbības programmas Latvijai 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību” 4.3.4.1.pasākuma “Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana” īstenošanu
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
21-TA-405
Par informatīvo ziņojumu “Par 2021. gada 5. oktobra neformālajā Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-404
Par informatīvo ziņojumu “Par 2021. gada 6. oktobra ES-Rietumbalkānu samitu”.
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-403
Likumprojekts “ Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LPS, SAM, SIF, TM
27.09.2021.
30.09.2021.
21-TA-402
Par nekustamā īpašuma Jersikas ielā 17, Rīgā, pirkšanu Zāļu valsts aģentūras vajadzībām
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
02.10.2021.
21-TA-401
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
05.10.2021.
21-TA-400
Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
 
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, TM
27.09.2021.
30.09.2021.
21-TA-399
Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības protokolu par Nolīguma starp Eiropas Savienību un Armēnijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti, īstenošanu
Noteikumu projekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
06.10.2021.
21-TA-398
Par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības nolīgumu par darba un brīvdienu shēmu
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
10.11.2022.
21-TA-397
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu darbības programmas Latvijai 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt sociāli atstumto kopienu, migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu sociāli ekonomisko integrāciju, izmantojot integrētus pasākumus, tostarp mājokļu un sociālo pakalpojumu jomā” 4.3.1.2. pasākuma “Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskai videi pietuvinātiem) pakalpojumiem” īstenošanu
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LLPA, LPS, TM, VARAM, VM
05.11.2021.
12.11.2021.
21-TA-396
Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, TM
28.09.2021.
28.09.2021.
21-TA-395
Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
30.09.2021.
21-TA-394
Patvēruma meklētāja personas dokumenta noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
06.10.2021.
21-TA-392
Grozījums Filmu likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
EM, FM, TM
24.09.2021.
27.09.2021.
21-TA-391
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Ekonomikas ministrija
21-TA-390
Latvijas kārtējais ziņojums
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ārlietu ministrija
21-TA-389
Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LLPA, LPS, TM
27.09.2021.
30.09.2021.
21-TA-388
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
27.09.2021.
21-TA-387
Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, TM
27.09.2021.
30.09.2021.
21-TA-386
Par valsts nekustamā īpašuma
“Jaundurbe” Smārdes pagastā, Engures novadā,
nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM
26.11.2021.
03.12.2021.
21-TA-385
Informatīvais ziņojums
par MK sēdes protokollēmuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu un Grozījumu līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV

 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
14.10.2021.