Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2059
Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" peļņas daļu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, LBAS, PKC, TM
22.06.2022.
08.07.2022.
22-TA-2058
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2056
Noteikumi par Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības Vienošanās par pilsoņu savstarpējiem braucieniem denonsēšanu.
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM
28.06.2022.
12.07.2022.
22-TA-2054
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 8. jūnija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
EM, FM, IZM, KM, LPS, TM, VARAM
01.07.2022.
08.07.2022.
22-TA-2052
Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem augstākajā izglītībā un zinātnē
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, IEM, TM
29.06.2022.
04.07.2022.
22-TA-2050
"Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”"
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
22-TA-2048
Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
22-TA-2044
Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
01.07.2022.
22-TA-2040
Ministru kabineta vēstules projekts Saeimas Pilsonības, migrācijas un saliedētības komisijai "Par atbalsta nodrošināšanu nevaldības organizācijām, kuras sniedz atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem"
Ministru Kabineta vēstules projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
22.06.2022.
22-TA-2038
"Par 2022. gada 28. jūnija Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem" un nacionālo pozīciju projektiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2037
Par Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 27. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2035
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 514 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" un 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.2. pasākuma "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2034
Informatīvais ziņojums par darba vidē balstītas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Skolotājs” ilgtspējas nodrošināšanu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, KM, LBAS, LIVA, LIZDA, LPS, LSA, TM
01.07.2022.
08.07.2022.
22-TA-2032
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz patērētāju iespēcināšanu zaļās pārkārtošanās procesam, nodrošinot viņiem labāku aizsardzību pret negodīgu praksi un viņu labāku informētību, groza Direktīvu 2005/29/EK un Direktīvu 2011/83/ES"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2031
Informatīvais ziņojums par perorāli lietojamo speciālo pārtiku
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, LM, ZM
30.06.2022.
14.07.2022.
22-TA-2030
Par Mārtiņu Libertu
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
21.06.2022.
22-TA-2029
Informatīvais ziņojums par normatīvā regulējuma priekšlikumiem elektroenerģijas piegādes neplānotu pārtraukumu gadījumā. 
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LBAS, LDDK, SPRK, Sadales tīkls, TM
22.06.2022.
29.06.2022.
22-TA-2024
Par speciālās izglītības iestāžu tīkla izvērtējumu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, VM
22.06.2022.
08.07.2022.
22-TA-2023
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21.06.2022.
22-TA-2022
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par 2022. gada 23.-24. jūnija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-2017
Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par publisko elektronisko sakaru tīklu un tajos izmantoto iekārtu, programmatūru un ārpakalpojumu drošības prasībām, kompetentajām iestādēm drošības prasību piemērošanas uzraudzībai un to funkcijām uzraudzības jomā"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Aizsardzības ministrija
22-TA-2016
Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
22-TA-2015
Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2022.
22-TA-2012
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 587 "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
22-TA-2011
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts proves uzraudzību””
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Finanšu ministrija