Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2010
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 6. marta noteikumos Nr. 149 "Vadītāju reģistrācijas noteikumi pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Satiksmes ministrija
22-TA-2002
Psihiskās veselības aprūpes organizēšanas uzlabošanas plāns 2023.-2025.gadam
Plāna projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Veselības ministrija
22-TA-2001
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
28.06.2022.
05.07.2022.
22-TA-2000
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
30.06.2022.
22-TA-1998
Par Zāļu valsts aģentūras 2022. gada budžeta apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
29.06.2022.
22-TA-1997
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
22-TA-1995
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 350 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts""
Noteikumu projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
28.06.2022.
22-TA-1994
Informatīvais ziņojums “Par turpmāko rīcību čeku loterijas organizēšanā”
Informatīvais ziņojums
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Finanšu ministrija
22-TA-1993
Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2022.–2024. gadam
Plāna projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
17.06.2022.
22-TA-1991
Informatīvais ziņojums par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumiem
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, IEM, IZM, KM, LM, LPS, RACA, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM
29.06.2022.
04.07.2022.
22-TA-1990
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Tieslietu ministrija
22-TA-1989
Tīkla mēroga ceļu satiksmes drošības novērtējuma un ceļu drošības inspekcijas veikšanas kārtība
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Satiksmes ministrija
22-TA-1988
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-1987
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LOK, LSFP, TM
01.07.2022.
15.07.2022.
22-TA-1986
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.komponentes “Likuma vara” 6.2. reformu un investīciju virziena “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšana, ekonomisko noziegumu izmeklēšana, tiesvedības procesu modernizācija un preventīvo darbību īstenošana” 6.2.1.r reformas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un tiesvedības procesu modernizācija 6.2.1.1.i. investīcijas “AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai” un 6.2.1.2.i. investīcijas “Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana” īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, TM
29.06.2022.
06.07.2022.
22-TA-1985
Grozījums Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojumā Nr. 385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LOK, LSFP, TM
01.07.2022.
15.07.2022.
22-TA-1984
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LOK, LSFP, TM
01.07.2022.
15.07.2022.
22-TA-1983
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 819 "Kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LOK, LSFP, TM
01.07.2022.
15.07.2022.
22-TA-1982
Par valsts sporta budžeta līdzekļu administrēšanas kārtību no 2023. gada 1. janvāra
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LOK, LPS, LRVK, LSFP, LSIIDP, PKC, TM, ZM
01.07.2022.
15.07.2022.
22-TA-1980
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 256 "Veterinārās prasības Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku ievešanai Latvijas Republikā"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
29.06.2022.
04.07.2022.
22-TA-1979
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
28.06.2022.
05.07.2022.
22-TA-1977
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 264 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Tieslietu ministrija
22-TA-1976
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumos Nr. 597 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
22-TA-1975
Par valsts pētījumu programmu "Digitālās humanitārās zinātnes"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.06.2022.
22-TA-1974
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.r. reformas “Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienestu koordinācijai” 1.3.1.1.i. investīcijas “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, TM
29.06.2022.
06.07.2022.