Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-3434
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 31. maija rīkojumā Nr. 358 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 60.0 versija)"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LLPA, LPS, TM, VARAM
23.11.2022.
07.12.2022.
22-TA-3432 (IP)
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2022. gada 28. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-3430
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
21.11.2022.
24.11.2022.
22-TA-3429
Par 2022. gada 28.–29. novembra Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3428
Grozījums Čeku loterijas likumā
Likumprojekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
28.11.2022.
22-TA-3427

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.4. pasākuma „Viedās pašvaldības” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-3426
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM
21.11.2022.
05.12.2022.
22-TA-3425
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22.11.2022.
22-TA-3424
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 638 "Kārtība, kādā tiek piešķirts un administrēts atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem, lai mazinātu Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
28.11.2022.
22-TA-3423
Par valstij piederošo nekustamo īpašumu “V375”, Ilzenes pagastā, “V395” un “V398” Jaunannas pagastā un “V395” Annas pagastā, Alūksnes novadā nodošanu  Alūksnes novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
28.11.2022.
12.12.2022.
22-TA-3422
Informatīvais ziņojums “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” plānotajiem zaudējumiem 2023.gadā”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
23.11.2022.
07.12.2022.
22-TA-3421
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmi 2022. gada 25. novembrī"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-3420
Noteikumi par Nacionālās drošības likumā noteiktajai institūcijai iesniedzamo informāciju un darbībām ar informāciju par ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem.
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, TM, ĀM
28.11.2022.
01.12.2022.
22-TA-3419
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM
17.11.2022.
23.11.2022.
22-TA-3418
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Kultūras ministrija
28.11.2022.
22-TA-3416
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
EM, FM, LBAS, LDDK, LPS, LTRK, TM, VK
24.11.2022.
29.11.2022.
22-TA-3410 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3409 (IP)
Paskaidrojums par kasācijas sūdzību administratīvajā lietā Nr. A420269121
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-3408 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3407
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Tekstilnieku ielā 1–38, Rīgā nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
28.11.2022.
12.12.2022.
22-TA-3406 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420141922
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-3405
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
23.11.2022.
22-TA-3404
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
26.11.2022.
22-TA-3403
Par valsts nekustamā īpašuma “Valsts meži”, Malnavas pagastā, Ludzas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
TM, ZM
23.11.2022.
07.12.2022.
22-TA-3402
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
26.11.2022.