Ministru kabineta 19.04.2022. sēdes protokols Nr. 22

Ministru kabineta 19.04.2022. sēdes protokols Nr. 22

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs, Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
22-TA-2s

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1159 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā izdienas pensijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām""
22-TA-491
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta labklājības ministrs (otrais paraksts).
3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība""
22-TA-214
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 113 "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi""
22-TA-554
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju novirzīt NATO ANA Trasta fondā iemaksātos finanšu līdzekļus uz NATO Ukrainas visaptverošās palīdzības programmu"
22-TA-788
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās Protokolu"
2018-TA-2603
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – konvencija) un tās protokola projektu parakstīšanu.
2.
Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Polijas Republikā parakstīt konvenciju un tās protokolu.
3.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4.
Finanšu ministrijai pēc konvencijas un tās protokola parakstīšanas iesniegt tos, precizēto likumprojektu un aktualizēto anotāciju  Valsts kancelejā.
5.
Valsts kancelejai sagatavot konvenciju, tās protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
7.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 51 12. §) "Par Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 1 4. §) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās Protokolu"" 2. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu un par pilnvarojumu parakstīt Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās Protokolu" un Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 1 4. §) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās Protokolu"".
7. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 10. oktobra rīkojumā Nr. 496 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""
22-TA-740
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).
8. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Baltkrievijas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos"
22-TA-384
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ievērojot 2013. gada 10. aprīlī noslēgtā Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līguma par Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas režīmu 42. panta 4. punktu, Ārlietu ministrijai pa diplomātiskiem kanāliem informēt Baltkrievijas pusi par izmaiņām Kopējās komisijas Latvijas pārstāvju grupas sastāvā.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē""
22-TA-138
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 22. maija noteikumos Nr. 291 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas noteikumi""
22-TA-134
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka tiek palielināts 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" (turpmāk - 9.2.2.3. pasākums) kopējais attiecināmais finansējums par 1 867 521 euro tikai pēc tam, kad ir stājušies spēkā:
3.1.
grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu 1 867 521 euro apmērā 9.2.2.3. pasākumam;
3.2.
grozījumi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un finansējuma saņēmēja 2016. gada 5. janvāra vienošanās par projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/002 "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" īstenošanu, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu par 1 280 249 euro;
3.3.
grozījumi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un finansējuma saņēmēja 2015. gada 11. decembra vienošanās par projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/004 "Kurzeme visiem" īstenošanu, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu par  587 272  euro.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""
22-TA-133
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/002 "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" finansējuma saņēmējs divu nedēļu laikā no noteikumu stāšanās spēkā iesniedz Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā vienošanās par projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/002 "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" īstenošanu grozījumus, kas paredz finansējuma samazinājumu 1 280 249 euro apmērā.
4.
Projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/004 "Kurzeme visiem" finansējuma saņēmējs divu nedēļu laikā no noteikumu stāšanās spēkā iesniedz Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā vienošanās par projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/004 "Kurzeme visiem" īstenošanu grozījumus, kas paredz finansējuma samazinājumu 587 272 euro apmērā.
5.
Projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/005 "Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā" finansējuma saņēmējs divu nedēļu laikā no  noteikumu stāšanās spēkā iesniedz Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā vienošanās par projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/005 "Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā" īstenošanu grozījumus, kas paredz finansējuma samazinājumu 1 000 000 euro apmērā.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 126 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2. pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi""
22-TA-574
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā" 51.47. apakšpunktu pagarināt projekta Nr. 7.1.2.2/16/I/001 "Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide" īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešus mēnešus, ja, izvērtējot attiecīgās vienošanās grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta mērķa sasniegšanai, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu. 
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""
21-TA-814
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 24. aprīļa noteikumos Nr. 279 "Noteikumi par izņēmumiem, kad nepiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85""
22-TA-250
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Muižnieki", Dagdas pagastā, Krāslavas novadā, daļas pirkšanu gājēju–velosipēdistu celiņa gar valsts reģionālo autoceļu P61 Krāslava-Dagda (apdzīvotā vietā Ozoliņi) būvniecības projekta īstenošanai"
22-TA-732
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Muižnieki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6054 001 0044) daļu -  zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6054 001 0298) 0,02 ha platībā Dagdas pagastā, Krāslavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 276,00 euro.
16. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 27. augusta rīkojumā Nr. 478 "Par konceptuālo ziņojumu "Par Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību"""
22-TA-507
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības nodrošināšanai nepieciešamos normatīvo aktu projektus atbilstoši Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras izveides, ekspluatācijas un uzturēšanas apsvērumiem.
4.
Satiksmes ministram, izpildot Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa izveides progresu"" (prot. Nr. 75 69. §) 2. punktu un turpmāk iesniedzot Ministru kabinetā informāciju par Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības modeļa izstrādes gaitu, vienlaikus Ministru kabinetā iesniegt informāciju par šī protokollēmuma 3. punktā dotā uzdevuma īstenošanas progresu.
17. §
Noteikumu projekts "Sertificēšanas institūcijas pārskata par valsts deleģēto uzdevumu izpildi satura, iesniegšanas un izskatīšanas noteikumi"
22-TA-48
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 20 "Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība""
22-TA-568
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīciju 4.1.1.2.i. "Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā""
21-TA-821
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt, ka Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 4.1.1.2.i. "Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" īstenoto projektu pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ne vairāk kā 28 895 698 euro apmērā, tai skaitā 14 851 219 euro apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par integrētās veselības aprūpes pieejas ieviešanu SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca""" (prot. Nr. 64 55. §) 4. punktam, tiks segtas no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Atbalstīt, ka Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 4.1.1.2.i. "Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" projektos var tikt pieprasīti lielāki avansa apjomi kā 30% no kopējām projekta Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma, ja tas atbilst projekta finansēšanas plānam.
20. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmanto gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"
21-TA-1408
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 759 "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju foruma nolikums""
22-TA-308
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 2–59, Jelgavā, nodošanu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
22-TA-401
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. novembra noteikumos Nr. 623 "Pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības""
22-TA-30
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""
22-TA-462
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
22-TA-1145 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 50 personas.
26. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra rīkojumā Nr. 114 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-1189
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" īstenošanas noteikumi"
22-TA-459
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 23. marta rīkojumā Nr. 198 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-1088
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1011
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Noteikumu projekts "Veterinārās prasības un kārtība Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku ievešanai Latvijas Republikā"
22-TA-858
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Noteikumos noteiktajai Ukrainas civiliedzīvotājiem piederošo dzīvnieku reģistrācijai un obligāto veselības prasību izpildes nodrošināšanai nepieciešamos izdevumus, kas nepārsniedz 148 584 euro, segt 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
4.
Zemkopības ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" praktizējošo veterinārārstu, valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" un Lauksaimniecības datu centra izdevumiem, kas saistīti ar šī protokollēmuma 3. punktā minēto pasākumu īstenošanu atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.
31. §
Likumprojekts "Grozījums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā"
22-TA-1159
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
32. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju akciju sabiedrībai "Augstsprieguma tīkls" līdzdalības iegūšanai Baltic RCC OÜ"
22-TA-827
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

33. §
Noteikumu projekts "Zinātniskās darbības bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība"
22-TA-501
(A. Muižniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
34. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"
22-TA-1019
(N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas""
22-TA-890
(A. Muižniece, L. Lejiņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

36. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas turpmāko dalības maksu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Kultūra""
22-TA-584
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Kultūras ministrijai dalības iemaksām Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Kultūra" nepieciešamo finansējumu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3.
Kultūras ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par valsts budžeta apropriācijas pārdali valsts budžeta apakšprogrammas 22.02.00 "Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas" ietvaros, samazinot subsīdiju un dotāciju izdevumus (3000 kods) un palielinot starptautiskās sadarbības izdevumus (7700 kods) 3 773 euro apmērā atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktam.
4.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2. punktā noteikto, Kultūras ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu pamatbudžeta bāzes izdevumu 2023. – 2025. gadam un turpmāk precizēšanai, paredzot, ka valsts budžeta apakšprogrammas 22.02.00 "Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas" līdzekļu ietvaros tiek nodrošināts finansējums dalības maksai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Kultūra" 33 600 euro apmērā ik gadu.
37. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.2. pasākuma "Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei" īstenošanu"
22-TA-247
(G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā aprakstītā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.2. pasākuma "Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei" (turpmāk –  pasākums) īstenošanas ātrāku uzsākšanu.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija) kā plānotais finansējuma saņēmējs uzsāk informatīvajā ziņojumā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošanu ar 2022. gada 1. jūniju pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos, tai skaitā publisko iepirkumu regulējošajos tiesību aktos noteiktos un informatīvajā ziņojumā ietvertos pasākuma īstenošanas nosacījumus.
4.
Noteikt, ka pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas pasākumā atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus (turpmāk – ESF+) un valsts budžeta līdzfinansējuma, ja tās atbilst informatīvajā ziņojumā ietvertajām izmaksu pozīcijām un tās ir radušās ne agrāk par 2022. gada 1. jūniju.
5.
Pieņemt zināšanai, ka komisijai (līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai un pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas) kopējās attiecināmās izmaksas indikatīvi ir paredzētas 1 000 000 euro apmērā, tai skaitā ESF+ finansējums – 850 000 euro un valsts budžeta finansējums – 150 000 euro. Kopējo attiecināmo izmaksu indikatīvais sadalījums pa gadiem ir šāds:
5.1.
2022. gadā – 60 000 euro, tai skaitā ESF+ finansējums – 51 000 euro un valsts budžeta finansējums - 9000 euro;
5.2.
2023. gadā – 470 000 euro, tai skaitā ESF+ finansējums – 399 500 euro un valsts budžeta finansējums – 70 500 euro;
5.3.
2024. gadā – 370 000 euro, tai skaitā ESF+ finansējums - 314 500 euro un valsts budžeta finansējums – 55 500 euro;
5.4.
2025. gadā – 100 000 euro, tai skaitā ESF+ finansējums - 85 000 euro un valsts budžeta finansējums – 15 000 euro.
6.
Noteikt, ka 2022. gadā pasākuma īstenošanai nepieciešamo finansējumu 60 000 euro apmērā pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas sadarbības iestādē, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas (pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 24.2. apakšpunktu), Labklājības ministrija pieprasa pārdalīt no budžeta  resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"".
7.
Pieņemt zināšanai, ka komisija pasākuma īstenošanai piesaista nepieciešamo plānotā projekta īstenošanas un vadības personālu, kā arī plānotā projekta īstenošanai nepieciešamos pakalpojuma sniedzējus, ievērojot informatīvajā ziņojumā noteiktās pieļaujamās attiecināmās izmaksas un to ierobežojumus.
8.
Labklājības ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no ESF+, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, un par iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā plānotā projekta īstenošanu. Plānotā projekta turpmāka īstenošana vai tā pārtraukšana notiek atbilstoši Ministru kabineta lēmumam.
9.
Labklājības ministrijai pēc Finanšu ministrijas pieprasījuma sniegt informāciju par pasākuma īstenošanu.
10.
Labklājības ministrijai pēc Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda vadības likuma spēkā stāšanās sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā steidzamības kārtībā Ministru kabineta noteikumu projektu par pasākuma īstenošanu.
38. §
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem atlīdzības palielināšanai Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas institūcijās nodarbinātajiem, kas nodrošina valsts iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanu"
22-TA-996
(M. Golubeva, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt finansējuma palielināšanu atlīdzībai Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kas nodrošina valsts iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanu saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem 2023. gadam un turpmāk ik gadu 27 528 335 euro apmērā, kā arī Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par atlīdzības palielināšanu un papildu četru amata vietu izveidi Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā  personāla resursu kapacitātes stiprināšanai kiberdrošības  jomā 2023. gadam un turpmāk ik gadu 621 152 euro apmērā, attiecīgi palielinot ministriju bāzes izdevumus 2023., 2024. un 2025. gadam par 28 149 487 euro katru gadu, tai skaitā Iekšlietu ministrijai par  24 611 551 euro un Tieslietu ministrijai par  3 537 936 euro.
3.
Jautājumu par pakāpenisko atlīdzības palielinājumu 2024. gadam un turpmākajos gados Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas institūcijās nodarbinātajiem un tam nepieciešamo papildu finansējumu skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā.
4.
Iekšlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus atbilstoši šī protokollēmuma  2. punktā noteiktajam sadalījumā pa attiecīgajām budžeta programmām un apakšprogrammām un izdevumu klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
5.
Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju sagatavot un iekšlietu ministram līdz 2022. gada 10. decembrim normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru".
6.
Noteikt, ka papildu amata vietu izveide Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā personāla resursu kapacitātes stiprināšanai kiberdrošības jomā nodrošināma, nepalielinot kopējo Iekšlietu ministrijai noteikto amata vietu skaitu.
39. §
Informatīvais ziņojums "Par izdevumu pārstrukturizēšanu vakcinācijas pret Covid-19 pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai"
22-TA-828
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) sadarbībā ar pašvaldībām un vakcinācijas pakalpojuma sniedzējiem organizēt vienas dienas izbraukuma vakcināciju.
3.
Šī protokollēmuma 2. punktā minētās vienas dienas izbraukuma vakcinācijas izdevumus segs budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmai 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" piešķirto līdzekļu ietvaros.
4.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.

5. Ministru kabineta lieta

40. §
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par energoresursu cenu ietekmi)
22-TA-1183
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

41. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Aizsardzības Inovācijas Akseleratora Ziemeļatlantijas reģionam (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA)) iniciatīvā un NATO Inovāciju fondā"
22-TA-447 (IP)
(A. Pabriks, J. Vitenbergs, E. Valantis, E. Rinkēvičs, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Noteikt Aizsardzības ministriju par atbildīgo institūciju informatīvajā ziņojumā minēto pasākumu koordinēšanā.
3.
Ekonomikas ministrijai nodrošināt dalību NATO Inovāciju fonda darba grupu sanāksmēs un līdz 2022. gada 29. aprīlim sniegt Aizsardzības ministrijai izvērtējumu par Inovāciju fonda investīciju stratēģiju, struktūru, pārvaldības modeli, Komandītsabiedrības līgumu un Latvijas dalību  Inovāciju fondā.
4.
Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju sagatavot un līdz 2022. gada 31. maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā gala izvērtējumu par Latvijas dalību NATO DIANA un NATO Inovāciju fondā, kurā norādīt arī valsts budžeta resursu nodalījumu minēto iniciatīvu attīstībai.
42. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"
22-TA-709
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
43. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-724
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
44. §
Par vēstules projektu Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-06-03
22-TA-1154
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt vēstules projektu Satversmes tiesai par atbildes raksta iesniegšanas termiņa pagarināšanu lietā Nr. 2022-06-03.
2.
Valsts kancelejai noformēt vēstuli un nosūtīt Satversmes tiesai.
3.
Ekonomikas ministrijai atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-06-03 iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2022. gada 24. maija sēdē.
45. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420165522
22-TA-1128 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420165522.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
46. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-1222
(M. Golubeva, A. T. Plešs, A. Muižniece, G. Eglītis, D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto prezentāciju.
47. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420165622
22-TA-1218 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420165622.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420165622, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
48. §
Informatīvais ziņojums "Par gāzes apgādes turpmāko stratēģiju"
22-TA-1221 (IP)
(J. Vitenbergs, G. Eglītis, K. Gerhards, N. Puntulis, A. Pabriks, D. Pavļuts, T. Linkaits, E. Rinkēvičs, A. Muižniece, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Konceptuāli atbalstīt Paldisku peldošā sašķidrinātā dabasgāzes regazifikācijas termināla projekta īstenošanu kā īstermiņa risinājumu energoapgādes drošuma stiprināšanai un pilnvarot ekonomikas ministru J. Vitenbergu, neuzņemoties finanšu saistības, parakstīt kopīgo saprašanās memorandu ar Igaunijas ekonomikas un komunikāciju ministru un Somijas ekonomikas un nodarbinātības ministru. Ekonomikas ministram saprašanās memoranda tekstu iesniegt izskatīšanai un apstiprināšanai Ministru kabinetā.
3.
Ekonomikas ministrijai regulāri informēt Ministru kabinetu par sarunu gaitu saistībā ar Paldisku peldošā sašķidrinātā dabasgāzes regazifikācijas termināla projekta īstenošanu kā īstermiņa risinājumu energoapgādes drošuma stiprināšanai un ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. maijam sniegt Ministru kabinetam ziņojumu par sarunu rezultātiem.
 
4.
Konceptuāli atbalstīt, ka Latvijā tiek īstenots sašķidrinātās dabasgāzes termināla izveides projekts.
5.
Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 31. maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā izvērtējumu par apzināto potenciālo sašķidrinātās dabasgāzes termināļu izveides ieguvumiem un izmaksām, piedāvājot optimālāko risinājumu Latvijas dabasgāzes apgādes drošības nodrošināšanai izmaksu efektīvā veidā.
6.
Ekonomikas ministrijai nodrošināt, ka AS "Latvenergo" sadarbībā ar ieinteresētajiem juridiskajiem dabasgāzes patērētājiem veic kopīgu dabasgāzes iepirkumu, rezervējot nepieciešamo jaudu Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes terminālī 2022. gada 4. ceturksnī.
7.
Konceptuāli atbalstīt atteikšanos no dabasgāzes piegādes no Krievijas Federācijas ar 2023. gada 1. janvāri.
8.
Atbalstīt iesniegto vēstules projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai ar priekšlikumiem likumprojektam par grozījumiem Enerģētikas likumā (Nr. 1368/Lp13) izskatīšanai otrajā lasījumā, un ekonomikas ministram nosūtīt vēstuli Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
49. §
Informatīvais ziņojums "Par elektrotīklu sinhronizāciju ar Eiropu"
22-TA-1220 (IP)
(J. Vitenbergs, T. Linkaits, M. Papsujevičs, S. Jantone, E. Šaicāns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pēc likumprojekta "Grozījumi Enerģētikas likumā" (tiesību akta lieta Nr. 22-TA-1219) apstiprināšanas Saeimā Ekonomikas ministrijai nodrošināt, ka AS "Latvenergo" 2022. gada 4. ceturksnī valsts vārdā nodrošina energoapgādes drošuma rezervju iegādi 1,8-2,2 TWh apmērā atkarībā no sašķidrinātās dabasgāzes kuģu piedāvājuma, izmantojot piegādei Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes termināli un nodrošinot, ka dabasgāzes izcelsmes valsts nav Krievija, un noglabā dabasgāzes drošības rezerves Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.
3.
Noteikt, ka iegādātās energoapgādes drošuma rezerves tiek uzskaitītas Ekonomikas ministrijas bilancē.
4.
Pieņemt zināšanai, ka pēc energoapgādes drošības rezervju izmantošanas par to saņemtie finanšu līdzekļi tiek ieskaitīti valsts budžetā
5.
 Ekonomikas ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, papildinot to ar informāciju par alternatīvu finansēšanas risinājumu izvērtējumu, iegādāto gāzes rezervju tālākās izmantošanas modeli un ieguldītā finansējuma atgūšanas iespējām, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts  kancelejā.
 
50. §
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"
22-TA-1219
(J. Vitenbergs, T. Linkaits, M. Papsujevičs, S. Jantone, E. Šaicāns, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija un Finanšu ministrija likumprojektu ir saskaņojušas.
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
5.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
6.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot ekonomikas ministru izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi Enerģētikas likumā".
7.
Pēc energoapgādes drošuma rezervju iegādes Ekonomikas ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ekonomikas ministrijai atbilstošajā apjomā energoapgādes drošuma rezervju izmaksu segšanai.
Sēdi slēdz plkst. 15:45