Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Ārējo automātisko defibrilatoru uzstādīšanas, ekspluatācijas, tehniskās uzraudzības kārtība
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Balstoties uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk - NMPD)[1] sniegto informāciju, gadā vidēji 1300 reizes NMP brigāde sniedz atdzīvināšanas pasākumus sabiedriskās vietās. 2020.gadā 230 gadījumos NMP brigāde veica atdzīvināšanas pasākumus sabiedriskā vietā un tika konstatēta nāve (iela, darba vieta, ambulatora iestāde, u.c. sabiedriskas vietas), savukārt 2021.gadā tie bija 270 gadījumi, bet 2022.gadā 225 gadījumi. Izvērtējot tos izsaukumus, kuriem NMP brigāde veica atdzīvināšanas pasākumus sabiedriskā vietā, un pacients tika nogādāts ārstniecības iestādē, ir vērojams, ka 2020. gadā tie bija 80 gadījumi, 2021. gadā 86 gadījumi, bet 2022. gadā 77 gadījumi. Veidojot kopējo statistiku, tiek ņemti vērā arī tie izsaukumi, kad NMP brigāde nav veikusi atdzīvināšanas pasākumus un ir konstatējusi nāvi, bet, iespējams, ja apkārtējie līdzcilvēki sabiedriskā vietā būtu snieguši atdzīvināšanas pasākumus, pacients tiktu nogādāts ārstniecības iestādē,- 2020. gadā šādu gadījumu bija 922, 2021.gadā – 1094 gadījumu, bet 2022.gadā – 1045.
Daudzos no šiem gadījumiem pacientu dzīvību varētu glābt, ja publiskās vietās iedzīvotājiem būtu pieejami ārējie automātiskie defibrilatori (turpmāk – defibrialtori) – medicīniskas ierīces,  kas  dod elektrisko impulsu, lai atjaunotu sirds ritmisku darbību un sniedz audio informāciju par secīgi veicamajām darbībām pirmās palīdzības sniegšanai. Tā ir droša un viegli lietojama medicīniska ierīce, kuras pieejamība sabiedriskās vietās ir priekšnosacījums nekavējošai cilvēka dzīvības glābšanai. Atdzīvināšanas pasākumi (netiešā sirds masāža), it īpaši kambaru fibrilācijas gadījumos (sirds kambaru neritmiska darbība), kuros nekavējoties būtu jāizmanto arī defibrilators, ievērojami palielina atdzīvināšanas pasākumu efektivitāti. Defibrilācija, izmantojot defibrilatoru, jāveic nekavējoties, ja tas ir pieejams. Sirds kambaru fibrilācijas laikā katra minūte, kuras laikā netiek izmantots defibrilators, mazina cietušā izdzīvošanas iespēju par 10 līdz 12%.
Pēc Veselības ministrijā rīcībā esošās informācijas, šobrīd Latvijā ir pieejami defibrilatori lielākajos veikalu tīklos (piem., Rimi,  IKEA, Decathlon), lidostā, vēstniecībās, lielākajos uzņēmumos. NMPD ir izstrādātas papildu zināšanu apguves vadlīnijas pirmās palīdzības pamatzināšanu programmai par defibrilatoriem saistībā ar specifiskiem riskiem un vajadzībām, kā arī NMPD ir iekļāvis defibrilatoru izmantošanu pirmās palīdzības pasniedzēju apmācību programmā un pirmās palīdzības sniegšanas pamatzināšanu programmā.


[1] NMPD vērš uzmanību, ka jāņem vērā, ka pacientu skaits var nebūt pilnīgi precīzs, jo dati iegūti pēc šifrētiem personas kodiem. Tāpat no datu analīzes izslēgtas izsaukuma kartes, kurās pacientam konstatēta sirdsdarbības apstāšanās tādās sabiedriskās vietās (izsaukuma vieta klasificēta kā sabiedriska vieta izsaukuma kartē) kā kāpņu telpa, mājas pagalms, pļava/lauks, šķūnis.
 
Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir noteikt publiskās vietas, kurās uzstādāmi automatizētie ārējie defibrilatori, un prasības šo defibrilatoru uzstādīšana kā arī automatizēto ārējo defibrilatoru ekspluatācijas uzraudzības kārtību.
 
Politikas jomas
Veselības politika; Veselības aprūpe
Teritorija
Latvija
Norises laiks
15.05.2023. - 14.06.2023.
Informācija
Priekšlikumu iesniegšanai par noteikumu projektu aicinām izmantot TAP portālu. 
Fiziskās personas
  • sabiedrība kopumā
Skaidrojums un ietekme
Nodrošināts ārējais automātiskais defibrilators un personai tiek sniegta savlaicīga pirmā palīdzība pēkšņas sirds apstāšanās gadījumā.
 
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Skaidrojums un ietekme
Publiskās vietas īpašnieki un valdītāji, par saviem līdzekļiem iegādājas ārējos automātiskos defibrilatorus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kā arī nodrošina darbinieku apmācību pirmās palīdzības sniegšanā. Ārējā automātiskā defibrilatora izmaksas vidēji ir 1400 līdz 2000 euro, defibrilatora izlādes gadījumā nepieciešams mainīt elektrodus un bateriju, kuru vidējās izmaksas sasniedz ~ 300 euro, vidējais deibrilatora garantijas laiks ir četri līdz astoņi gadi, atkarībā no ražotāja. [1]


[1] VM vērš uzmanību, ka izmaksas un garantijas laiks ir tikai aptuvens un balstītas uz ražotāja sniegto informāciju.
 
Sagatavoja
Lāsma Kunkule (VM)
Atbildīgā persona
Aiga Balode (VM)
Izsludināšanas datums
09.05.2023. 12:13

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts