Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam finanšu instrumentu kopīgie īstenošanas noteikumi
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Lai sagatavotu finanšu instrumentu ministru kabineta noteikumus, ir nepieciešams sagatavot specifiskā atbalsta ministru kabineta noteikumus. Saskaņā ar Vadības likuma 19.panta 14.punktu, lai nodrošinātu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam iekļauto fondu vadību, Ministru kabinets nosaka specifiskā atbalsta īstenošanas kārtību, pieejamo finansējumu, atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumiem. 

Specifisko atbalstu īsteno, izmantojot īpašo fondu Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula Nr. 2021/1060), 2. panta 21. punkta izpratnē. Katram specifiskajam atbalstam tiek izveidots īpašais fonds. 

Gala saņēmējs ir juridiska persona (regulas Nr. 2021/1060 2. panta 18. punkta izpratnē sīkie (mikro), mazie un vidējie uzņēmumi un Eiropas Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/2014 ( 2014. gada 17. jūnijs ), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 103. e) punkta izpratnē mazās vidējās un vidējās kapitalizācijas sabiedrības), kas saņem atbalstu no finanšu instrumenta.
Mērķa apraksts
Finanšu instrumentu ieviešanas mērķis ir samazināt tirgus nepilnības un veicināt jaunu saimnieciskās darbības veicēju izveidi un esošo – izaugsmi, nodrošinot pieeju finansējumam perspektīvu un dzīvotspējīgu biznesa projektu īstenošanai tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri dēļ nepietiekama nodrošinājuma, saimnieciskās darbības vēstures, kredītvēstures, neto ieņēmumu plūsmas vai esošo kredītsaistību apjoma nav spējuši piesaistīt finansējumu no finanšu tirgus dalībniekiem biznesa projektu īstenošanai nepieciešamajā apmērā.
Politikas jomas
Eiropas Savienības fondi un citi ārvalstu finanšu instrumenti
Teritorija
-
Norises laiks
08.11.2022. - 23.11.2022.
Informācija
Noteikumi tiek virzīti uz sabiedrisko apspriedi.
Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • mikrouzņēmumi
  • mazie uzņēmumi
  • vidējie uzņēmumi
  • lielie uzņēmumi
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Elīna Pētersone (EM)
Atbildīgā persona
Edmunds Valantis (EM)
Izsludināšanas datums
08.11.2022. 11:48

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts