Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Tiesību akta atsaukšanas komentārs
Projekts ir atsaukts, jo tika izlemts šo Ministru kabineta noteikumu projektu paketi tālāk nevirzīt (tiesību aktu lietu ID 21-TA-552, 21-TA-554, 21-TA-924, 21-TA-944), bet to vietā virzīt citu Ministru kabineta noteikumu projektu paketi (tiesību aktu lietu ID 21-TA-1726, 21-TA-1727, 21-TA-1728). Minētie Ministru kabineta noteikumu projekti ir pieņemti un stājušies spēkā.
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumu Nr. 104 "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"" 3. punkts paredz, ka šo grozījumu 1.5. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī. Tas nozīmē, ka Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" ar 2022. gada 1. janvāri tiek papildināti ar jaunu punktu, kas paredz, ka "nolietojumu palielina, kadastrālajā uzmērīšanā noteiktajam nolietojumam pieskaitot nolietojuma pieaugumu". Jautājums par to, no kura laika kadastrālajā uzmērīšanā noteiktajam nolietojumam pieskaita nolietojuma pieaugumu, ir cieši saistīts un ieviešams vienlaicīgi ar citām izmaiņām kadastrālās vērtēšanas metodikā. 2021. gada 10. jūnijā Saeimā pieņemti grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, kas nosaka jaunu kadastrālo vērtību bāzi izstrādāt 2025. – 2028. gadam, to apstiprināt līdz 2023. gada 30. jūnijam un piemērot kadastrālo vērtību aprēķinam ar 2025. gada 1. janvāri. Ņemot vērā, ka ar grozījumiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā izmaiņas kadastrālās vērtēšanas metodikā ir ieviešamas ar 2025. gada 1. janvāri, ir maināms arī datums, no kura nolietojumu palielina, kadastrālajā uzmērīšanā noteiktajam nolietojumam pieskaitot nolietojuma pieaugumu.
Pašlaik normatīvie akti neparedz ēkas un telpu grupas kadastrālajā uzmērīšanā (apsekojot objektu) iegūt informāciju par to, vai ēkai ir vai nav nepabeigti būvdarbi, kā rezultātā Kadastra informācijas sistēmā šāda informācija netiek norādīta un dati kadastrālajā vērtēšanā nav pieejami.
Mērķa apraksts
Grozīt Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumus Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" un noteikt, ka no 2025. gada 1. janvāra nolietojumu palielina, kadastrālajā uzmērīšanā noteiktajam nolietojumam pieskaitot nolietojuma pieaugumu, kā arī noteikt ēkas un telpu grupas kadastrālajā uzmērīšanā (apsekojot objektu) iegūt informāciju par to, vai ēkai ir vai nav pabeigti būvdarbi.
Politikas jomas
Tieslietu politika
Teritorija
Latvija
Norises laiks
30.11.2021. - 14.12.2021.
Informācija
Valsts zemes dienests aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi, kas ir ieinteresēts piedalīties Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"" izstrādē, sniegt viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu
Fiziskās personas
  • Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto objektu īpašnieki un tiesiskie valdītāji.
Skaidrojums un ietekme
Regulējumam ir ietekme uz termiņu, no kura būves nolietojumam tiks pieskaitīts nolietojuma pieaugums, kā arī uz jaunas informācijas (par nepabeigtiem būvdarbiem) iegūšanu ēkas un telpu grupas kadastrālajā uzmērīšanā.
Juridiskās personas
  • Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto objektu īpašnieki un tiesiskie valdītāji.
Skaidrojums un ietekme
Regulējumam ir ietekme uz termiņu, no kura būves nolietojumam tiks pieskaitīts nolietojuma pieaugums, kā arī uz jaunas informācijas (par nepabeigtiem būvdarbiem) iegūšanu ēkas un telpu grupas kadastrālajā uzmērīšanā.
Sagatavoja
Mārtiņš Riežnieks (VZD)
Atbildīgā persona
Vita Narnicka (VZD)
Izsludināšanas datums
30.11.2021. 16:39

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts