Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāns 2022.-2027.gadam
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Latvietības daudzveidības un Latvijas kultūrvēsturiskās vides saglabāšana, vietējo kopienu kultūrvēsturiskā identitāte un piederības apziņa konkrētai latviešu vēsturiskajai zemei ir visai Latvijas sabiedrībai un valstij būtisks jautājums, kuru aktualizēja ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu īstenotā administratīvi teritoriālā reforma. Administratīvi teritoriālā reforma galvenokārt bija vērsta uz pašvaldību darba efektivizēšanu un pakalpojumu pienācīgu nodrošināšanu katrā pašvaldībā, atstājot ārpus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma tvēruma vietējo kopienu kultūrvēsturiskās identitātes un piederības. Lai sekmētu kopīgas valsts politikas tapšanu vietējo kopienu identitātes stiprināšanai un latviešu vēsturisko zemju kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanai un ilgtspējīgai attīstībai, Latvijas valsts prezidents E. Levits rosināja pieņemt Latviešu vēsturisko zemju likumu, kas risinātu vietējo kopienu kultūrvēsturiskās identitātes un piederības jautājumus, kas nav tikuši aktualizēti Administratīvi teritoriālās reformas kontekstā.

Latviešu vēsturisko zemju likuma 5. panta pirmajā daļā noteikts, ka Ministru kabinets apstiprina Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānu, lai saskaņotu valsts un pašvaldību īstenotos pasākumus latviešu vēsturisko zemju identitātes, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanas, un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, kā arī koordinēti un mērķtiecīgi izmantotu šim mērķim pieejamos valsts un pašvaldību resursus.
Mērķa apraksts
Plāna mērķis ir nodrošināt latviešu vēsturisko zemju identitātes, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanu un ilgtspējīgas attīstības veicināšanu.
Politikas jomas
Kultūras politika
Teritorija
-
Norises laiks
01.11.2022. - 14.11.2022.
Informācija
Publiskajai apspriešanai tiek nodots Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāns 2022.-2027. gadam.
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Agnese Karlsone (LNKC)
Atbildīgā persona
Dace Vilsone (KM)
Izsludināšanas datums
31.10.2022. 10:43

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts