Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 400 "Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 400 "Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi"" (turpmāk - Noteikumu projekts) izstrāde ir nepieciešama, lai atbilstoši VARAM īstenotā ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/21/I/002 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība”  ietvaros pilnveidotajai valsts pārvaldes pakalpojumu portāla latvija.gov.lv funkcionalitātei un iespējām portālā, tiktu nodrošināts atbilstošs tiesiskais regulējums.
Mērķa apraksts
Izstrādātā noteikumu projekta satura galvenie virzieni (mērķi) ir portāla Latvija.gov.lv iespēju paplašināšana, papildinot tiesisko regulējumu ar:
1) iespēju Portālā piekļūt personas datu pārlūkošanas pakalpojumam;
2) iespēju Portālā nodrošināt pilnvarošanas funkcionalitāti un pilnvarojuma pārbaudi Portāla lietošanai un pakalpojumu pieprasīšanai un saņemšanai Latvijas Republikā reģistrēto tiesību subjektu pārstāvjiem, veicot nepieciešamo datu pārbaudi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošajā Fizisko personu reģistra informācijas sistēmā, Latvijas Zvērinātu notāru padomes Notāru informācijas sistēmā un Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros;
3) iespēju Portālā elektroniski identificētam Portāla gala lietotājam ar tā piekrišanu nodrošināt Portāla satura personalizāciju, lai nodrošinātu pielāgotu pakalpojumu saraksta piedāvāšanu. Portāla gala lietotājam ir nodrošināta iespēja atteikties no satura personalizācijas.
Tāpat ar Noteikumu projektu nepieciešams precizēt iestāžu valsts pārvaldes pakalpojumu aprakstu un dzīves situāciju sagatavošanas un publicēšanas vietu, proti, ja līdz šim iestādes valsts pārvaldes pakalpojumu aprakstus sagatavoja, publicēja un aktualizēja Portāla infrastruktūrā izmitinātajā Pakalpojumu katalogā, kas tiek attēloti Portālā tā lietotājam, kā arī dzīves situāciju apraksti tika sagatavoti Portālā, tad līdz ar šo Noteikumu projektu iestādes (šo pakalpojumu pārziņi) tos sagatavo, publicē un aktualizē Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā (turpmāk – VIRSIS). Pakalpojumu katalogs izgūst datus no VIRSIS un atspoguļo tos Portāla gala lietotājam. Papildus minētajam ar Noteikumu projektu noteikts, ar kādiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem Portāla gala lietotājs var piekļūt Portālam.
Politikas jomas
Digitālās transformācijas politika; Valsts pārvaldes pakalpojumu politika
Teritorija
Latvijas Republika
Norises laiks
07.07.2023. - 21.07.2023.
Informācija
Tiesību akta projekta izstrādātājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Projektu pārvaldības departamenta sistēmanalītiķe Māra Bērziņa (jautājumu gadījumā lūdzu sazināties, nosūtot e-pastu uz elektroniskā pasta adresi: mara.berzina@varam.gov.lv).
Fiziskās personas
  • portāla gala lietotāji
Skaidrojums un ietekme
Noteikumu projekts ietekmēs fiziskas personas, proti:
1) portāla gala lietotājus, kas vēlēsies izmantot Personas datu pārlūkošanas pakalpojuma sniegtās iespējas - izgūt datus no valsts informācijas sistēmām par informācijas pieprasītāju un personām, kuru likumiskais pārstāvis tas ir, un aizsargātā veidā minētos datus saņemt oficiālajā elektroniskajā adresē. Pakalpojumu saņēmējam vairs nebūs jāvēršas atsevišķi pie katras institūcijas, kuras rīcībā ir personas dati, taču šī pakalpojuma ietvaros vienuviet būs iespēja saņemt visus tos datus par sevi un no tām valsts informācijas sistēmām, kas būs attiecīgo iestāžu rīcībā, kuras būs integrējušās ar DAGR informācijas sistēmu;
2) portāla gala lietotājiem (fiziskām personām), sākot ar 2025. gada 1. septembri Portāls nodrošinās pielāgota pakalpojuma satura piedāvāšanu (profilēšanas ietvaros).
Juridiskās personas
  • portāla gala lietotāji
Skaidrojums un ietekme
Noteikumu projekts ietekmēs juridiskas personas, proti, pakalpojumu saņēmējiem (juridiskām personām (komersantiem )) nodrošinās iespēju Portālā pilnvarot darbībām portālā juridiskās personas pārstāvi, kā arī Portāls nodrošinās pilnvarojuma pārbaudi Portāla lietošanai un pakalpojumu pieprasīšanai un saņemšanai Latvijas Republikā reģistrēto tiesību subjektu pārstāvjiem, veicot nepieciešamo datu pārbaudi PMLP pārziņā esošajā Fizisko personu reģistra informācijas sistēmā, Latvijas Zvērinātu notāru padomes Notāru informācijas sistēmā un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.
Sagatavoja
Māra Bērziņa (VARAM)
Atbildīgā persona
Zanda Kristapsone (VARAM)
Izsludināšanas datums
07.07.2023. 12:12

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts