Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Likumprojekts ir sagatavots, ņemot vērā, ka:
1) ir pieņemta Padomes 2019. gada 19. decembra direktīva (ES) 2020/262, ar ko nosaka akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu (pārstrādāta redakcija), kas aizstāj Padomes 2008.gada 16.decembra direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK;
2) Eiropas Savienības Tiesa 2022. gada 13. janvārī pasludināja spriedumu lietā “SIA “MONO”/Valsts ieņēmumu dienests” (C-326/20, EU:C:2022:7).
Mērķa apraksts
Nodrošināt Eiropas Savienības direktīvas 2020/262/ES pārņemšanu un panākt Latvijas tiesību aktu atbilstību Eiropas Savienības tiesībām.
Politikas jomas
Budžeta un finanšu politika
Teritorija
Latvija
Norises laiks
05.07.2022. - 22.07.2022.
Informācija
Ņemot vērā direktīvā 2020/262/ES noteikto, likumprojekts paredz atsevišķu kārtību par patēriņam nodoto akcīzes preču pārvietošanu no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, ko uzņēmēji pārvieto komerciāliem mērķiem vai savām vajadzībām, un akcīzes nodokļa samaksu šajā gadījumā un atsevišķu kārtību par akcīzes preču (alkoholiskie dzērieni, bezalkoholiskie dzērienei un kafija) tālpārdošanu un akcīzes nodokļa samaksu šajā gadījumā.
Atbilstoši ES Tiesas spriedumam, likumprojekts attiecībā uz diplomātiem un starptautiskajām organzācijām paredz izslēgt nosacījumu, ka par akcīzes preču iegādi jāveic bezskaidras naudas norēķini.
Fiziskās personas
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
Likumprojekts attiecas uz personām, kuras veic darbības ar akcīzes precēm, it īpaši ar tādām akcīzes precēm, kas nodotas patēriņam vienas ES dalībvalsts teritorijā, tiek nosūtītas citai personai citas ES dalībvalsts teritorijā šo preču izmantošanai komerciāliem mērķiem vai savām vajadzībām, kā arī likumprojekts attiecas uz personām, kas veic akcīzes preču (alkoholiskie dzērieni, bezalkoholiskie dzērieni un kafija) tālpārdošanu un akcīzes preču piegādi diplomātiem un starptautiskajām organizācijām. 
Sagatavoja
Gunta Pužule (FM)
Atbildīgā persona
Baiba Bāne (FM)
Izsludināšanas datums
04.07.2022. 12:49

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts