Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Jauniešu garantijas iniciatīva un tās īstenošanai apstiprinātais finansējums ir ieplānots 7.2.1. SAM un pieejams tādu pasākumu īstenošanai, kas sekmē jaunatnes nodarbinātību un iesaisti izglītībā. Lai nodrošinātu visa darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – DP) noteiktā Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas (turpmāk – JNI) un tam proporcionāli piesaistītā Eiropas Sociālais fonda (turpmāk – ESF), valsts budžeta finansējuma un privātā līdzfinansējuma (pamatpiešķīrums) un 7. prioritārā virziena līmenī norādītā JNI nepiesaistītā ESF un valsts budžeta finansējuma (papildu piešķīrums) deklarēšanu Eiropas Komisijai pilnā apjomā, atbilstoši DP apstiprinātajam, plānots veikt precizējumus Noteikumos Nr.207, svītrot informāciju par pasākumu ietvaros pieejamo finansējuma sadalījumu pa finansējuma avotiem (skaitliskā un procentuālā izteiksmē). Vienlaikus ar grozījumiem Noteikumos Nr. 207 plānots noteikt, ka stipendiju izmaksu nodrošinās visiem 7.2.1.2. pasākuma mērķa grupas jauniešiem, kas mācās profesionālās pilnveides izglītības programmās, profesionālās tālākizglītības programmās vai apgūst modulārās profesionālās izglītības programmas moduli vai moduļu kopu, studiju moduli vai studiju kursu, un noteikt, ka mērķa grupas jaunieši profesionālās pilnveides izglītības programmas, profesionālās tālākizglītības programmas, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas un studiju moduļa vai studiju kursa apguvē var tikt iesaistīti ne vairāk kā divas reizes, kā arī, izstrādājot vienas vienības izmaksu standarta likmes metodiku secināts, ka atbilstošāks un racionālāks risinājums sadarbības partneru atlīdzības izmaksu noteikšanai, tādējādi samazinot arī administratīvo slogu visām iesaistītajām pusēm, ir vienotās likmes piemērošana.
Mērķa apraksts
MK noteikumu projekts paredz precizēt 7.2.1.2. pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” jauniešiem pieejamā atbalsta nosacījumus, 7.2.1.2.pasākuma īstenošanā iesaistīto valstspilsētas vai novada pašvaldību atbalsta personāla atlīdzības izmaksu nosacījumus, kā arī precizēt specifiskajam atbalstam pieejamā finansējuma procentuālo sadalījumu.
Politikas jomas
Izglītības un zinātnes politika
Teritorija
visa Latvija
Norises laiks
28.11.2022. - 12.12.2022.
Informācija
Atbilstoši Ministru kabineta kārtība ruļļa 31.6.apakšpunktam tiek nodrošināta TAP portālā iekļautās vispārpieejamās informācijas atklātība un pieejamība sabiedrībai.
Fiziskās personas
  • studenti
  • skolēni
Skaidrojums un ietekme
MK noteikumu projekta tiesiskais regulējums paplašina NEET jauniešiem pieejamo atbalsta veidu, lai mērķtiecīgi veicinātu  NEET jauniešu turpmāku iesaisti un adaptāciju izglītībā vai nodarbinātībā. Atbilstoši NVA statistikas datiem 2021.gada marta beigās 5 033 jeb 6,8% no bezdarbnieku kopskaita bija jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem, savukārt 6 641 jeb 8,9% no bezdarbnieku kopskaita bija bezdarbnieki vecumā no 25 līdz 29 gadiem.
Juridiskās personas
Sagatavoja
Elīna Usāre (IZM)
Atbildīgā persona
Līga Lejiņa (IZM)
Izsludināšanas datums
25.11.2022. 12:10

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts