Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Dabas liegumam "Vidzemes akmeņainā jūrmala" ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2020. gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 1-2/97 “Par dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” dabas aizsardzības plāna apstiprināšanu” apstiprināts dabas aizsardzības plāns 2020.-2032.gadam (https://www.daba.gov.lv/lv/vidzemes-akmenaina-jurmala), kura izstrādes laikā veikta Latvijā un Eiropas Savienībā aizsargājamo biotopu, aizsargājamo sugu atradņu un to dzīvotņu inventarizācija un kvalitātes novērtēšana, kā arī izvirzīti teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas mērķi un sagatavoti priekšlikumi teritorijas funkcionālajam zonējumam un individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam. 
Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, lai pilnveidotu dabas lieguma aizsardzības, izmantošanas un apsaimniekošanas tiesisko regulējumu, pamatojoties uz dabas  lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” dabas aizsardzības plānā iekļauto informāciju un priekšlikumiem, lai nodrošinātu dabas vērtību saglabāšanu un dabas lieguma izveidošanas un aizsardzības mērķu sasniegšanu. 
Politikas jomas
Dabas aizsardzība
Teritorija
-
Norises laiks
08.11.2021. - 23.11.2021.
Informācija
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktu sabiedrībai ir dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par likumprojektu tā saskaņošanas stadijā.
Fiziskās personas
  • Zemes īpašnieki, kuru īpašumā esošās zemes vienības vai to daļas atrodas dabas lieguma teritorijā, dabas lieguma apmeklētāji, sabiedrība kopumā.
Skaidrojums un ietekme
-
Juridiskās personas
  • Zemes īpašnieki, kuru īpašumā esošās zemes vienības vai to daļas atrodas dabas lieguma teritorijā vai kuri veic saimniecisko darbību dabas lieguma teritorijā.
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Inga Belasova (VARAM)
Atbildīgā persona
Zanda Kristapsone (VARAM)
Izsludināšanas datums
05.11.2021. 15:04

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts
SIA "PIEKRASTE"
No SIA “PIEKRASTE”

VIEDOKLIS, PRIEKŠLIKUMU UN IEBILDUMI, 23.11.2021

Par 21-TA-471 “Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

PAR DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDES RAKSTISKU ATĻAUJU IZSNIEGŠANU.

Attiecībā uz būvniecību un citām darbībām jaunajā redakcijā daudzkārt tiek lieki atkārtots (liekvārdība), ka apbūve vai kādas darbības iespējamas tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) rakstisku atļauju. Atgādinām, ka Vidzemes akmeņainā jūrmala ir NATURA 2000 teritorija, kurā jau saskaņā ar likumu obligāts ir būvniecības ieceres un daudzu citu darbību sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, kuru veic Valsts vides Dienests (VVD), kam savukārt  atzinumu jau sniedz DAP – tātad jau izsniedz, vai arī pamato un neizsniedz rakstisku atļauju saskaņā ar likumu! Lūdzam labot šo.

PAR BŪVNIECĪBU
Ainavu aizsardzības zonā būvniecība notiek saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem. Tā ta ir rakstīts spēkā esošajos Noteikumos un par to vispār nav bijušas domstarpības. Taču no jaunās Noteikumu redakcijas šis punkts ir vispār pazudis.
Tāpēc lūdzam iekļaut to ar precīzu norādi, ka Ainavu aizsardzības zonā būvniecība tiek veikta saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, šo un citiem spēkā esošiem dabas un vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem. Pretējā gadījumā nav saprotams kādas vispār ir apbūves iespējas un pieļaujamie apbūves tehniskie parametri ainavu aizsardzības zonā. Līdz šim vismaz tas ir skaidrs, jo to nosaka spēkā esošais teritorijas plānojums un apbūves noteikumi. Turklāt šādi jaunajā redakcijā interpretējot apbūves iespējas DAP tiek deleģētas faktiski būvvaldes funkcijas, kura tad vienpersoniski lems kam būs būvēt un kam nē, turklāt pēc nekur nedefinētiem kritērijiem. Tas vienkārši nav pieļaujams!

PAR ZEMESGABALU SADALĪŠANU.
Jaunajā Noteikumu redakcijā ir absolūti sagrozīts tas, par ko bija vienošanās un kas tika akceptēts, kad tika saskaņots Dabas aizsardzības plāns.
Proti - vienošanās bija par to un tas tika ielikts Dabas aizsardzības plāna pielikumā MK noteikumu projektā, ka zemesgabalus būs atļauts sadalīt,
1. Ja jaunveidojamā zemes vienība pēc sadalīšanas atrodas tikai dabas lieguma funkcionālajā zonā, tad šīs zemes vienības platība pēc sadalīšanas drīkst būt ne mazāka kā 10ha.
2. Ja jaunveidojamā zemes vienība pēc sadalīšanas daļēji atrodas gan dabas lieguma, gan ainavu aizsardzības zonā, tad šīs zemes vienības platība pēc sadalīšanas drīkst būt ne mazāka kā 5ha.
3. Ja jaunveidojamā zemes vienība pēc sadalīšanas atrodas tikai ainavu aizsardzības zonā, tad šīs zemes vienības platība pēc sadalīšanas drīkst būt ne mazāka kā 3ha.
4. Tika nofiksēts, ka vienlaikus jāveic izmaiņas ZBR likumā, kur pilnīgi nepamatoti noteikts, ka kāpu aizsargjoslā esošos zemesgabalus atļauts sadalīt zemes vienībās ne mazākās kā 10ha.
Tātad - gan MK noteikumiem gan ZBR likumam izmaiņas jāveic vienlaikus, citādi no visa šī procesa nav jēgas.

Kāpēc tas netiek darīts?
Grozījumu būtība par zemes dalīšanu bija, lai varētu sadalīt pašlaik esošās grūti apsaimniekojamās 10ha platības vieglāk apsaimniekojamās platībās pa 5ha, praktiski visi potenciāli sadalāmie gabali ir gan ainavu aizsardzības, gan dabas lieguma zonā un vienlaikus kāpu aizsargjoslā (sadalīšanas ierobežojums 10ha saskaņā ar ZBR likumu). Tāpēc, ja tiek apstiprināta šāda redakcija, tad faktiski zemi Vidzemes akmeņainajā jūrmalā nav iespējams sadalīt vispār un šādas izmaiņas ir tikai darbības/pretimnākšanas imitācija bez jēgpilna rezultāta.
1. Lūdzam punktus par zemes sadalīšanu iekļaut Noteikumu jaunajā redakcijā tādā redakcijā, kāda tā bija dabas aizsardzības plāna pielikumā MK noteikumu projektā
2. un vienlaikus virzīt atbilstošas izmaiņas ZBR likumā.


PAR VĒSTURISKO GRĀVJU UZTURĒŠANU.
Jaunajā Noteikumu redakcijā vēsturisko virszemes grāvju uzturēšana paredzēta tikai regulējamā režīma zonā, taču dabas lieguma un ainavu aizsardzības zonās tas nav paredzēts vispār. Iepriekš dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā diskutējot par īpašumu apsaimniekošanas problēmam un nepieciešamajiem grozījumiem tieši šis bija jautājums, tāpat kā iespēja sadalīt 10ha platības mazākās platībās, par ko tika panākta kopīga izpratne un vienošanās. Tagad šis jautājums noteikumos vairs nav pat pieminēts!
Ņemot vērā to, ka elementāra vēsturisko grāvju uzturēšana, lai tie funkcionētu, novērstu teritoriju aizaugšanu un pārpurvošanos, ir neatņemama piekrastes zemes īpašumu apsaimniekošanas sastāvdaļa, turklāt kas nepieciešama bez papildus birokrātiskā sloga (tehniskie noteikumi, projekti utml), tad lūdzam iekļaut jaunajā Noteikumu redakcijā tos punktus par šo jautājumu un tādā redakcijā, kādā tie bija par šo vēsturisko grāvju uzturešanu dabas aizsardzības plāna pielikumā esošajā redakcijā.  

TŪRISMA MARŠRUTI
SIA “PIEKRASTE” un arī iepriekšējie mums piederošu/valdījumā esošu zemju īpašnieki nekad nav saskaņojuši un devuši atļauju paredzēt jebkādus tūrisma maršrutus pa tiem piederošu īpašumu, t.sk. ar kad.apz. 66600010150. Konkrēti šajā gadījumā runa ir par EiroVelo 13. Tāpēc šāda maršruta attēlošana bez īpašnieka atļaujas un saskaņojuma jebkādos kartogrāfiskos materiālos, normatīvajos aktos un citur ir vienkārši prettiesiska - patvaļīga, maldinoša un spēkā neesoša.
Ja kāds vēlās caur zemes vienību ar kad.apz. 66600010150 izveidot tūrisma maršrutu un sekojoši publicēt to, tad šāda maršruta izveide, attēlošana kartēs, normatīvajos aktos u.c.  iespējama tikai ar zemes īpašnieka piekrišanu un pēc atsevišķas rakstiskas vienošanās.
Lūdzu veikt atbilstošas izmaiņas - izņemt vai labot 11.1 punktu..


Attiecībā uz iepriekš minēto lūdzam veikt ne tikai izmaiņas noteikumu tekstā, bet arī normatīvā akta anotācijā, lai nenotiktu dažāda šī normatīvā akta interpretācija un piemērošana dažādās iestādēs (DAP, VVD, VMD u.c)

Vēlamies atgādināt, ka viss Vidzemes akmeņainās jūrmalas dabas aizsardzības plāna izstrādes process (t.sk. tam pielikumā esošā MK noteikumu projekta izstrādes process) ir oficiāli protokolēts un fiksēts audio formātā, t.sk. vienošanās starp plāna izstrādē iesaistītajām pusēm par veicamajām izmaiņām normatīvajos aktos. Darām zināmu, ka gadījumā, ja tālāk tiks virzīta šāda publiskai apspriešanai izlikta redakcija, no kuras ir izņemti patiešām būtiski jautājumi vispār, kurā tiek klaji ignorētas zemes īpašnieku tiesības, intereses un jau panāktās vienošanās ar Dabas azsardzības pārvaldi, pašvaldību, LVM, LAD, VMD utt. pie dabas aizsardzības plāna un tā pielikumā esošā MK noteikumu projekta apstiprināšanas, tad mēs un citi zemes īpašnieki tiesiskā ceļā nepieļausim šādas noteikumu redakcijas spēkā stāšanos.

Lūdzam atbildīgās personas no VARAM un citām iestādēm iesaistīties šī normatīvā akta sagatavošanā proaktīvi, pildīt iepriekš panāktās vienošanās ar zemes īpašniekiem, tiem dotos solījumus un ņemt vērā šajā iesniegumā minēto.


SIA “PIEKRASTE”

 
23.11.2021. 19:31
"Tūjaskrasts"
Biedrība ''Tūjaskrasts'' aktīvi iesaistījās Dabas aizsardzības plāna izstrādē, tajā skaitā bija Dabas aizsardzības plāna izstrādes grupā. Dotajā brīdī ieguldītajam darbam būtu jāsniedz rezultātu, jo tiek izstrādāti dabas lieguma ''Vidzemes akmeņainā jūrmala'' individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, bet tajos nav iestrādāts Dabas aizsardzības plānā minētais. Dabas aizsardzības plāna izstrādei tika veltīts daudz laika un viss tika izdiskutēts gan ar Dabas aizsardzības pārvaldes, gan ar Valsts vides dienesta ekspertiem un tika apstiprināts Dabas aizsardzības plāns, kurš dotajā brīdī tiek ignorēts šo noteikumu izstrādē.

Biedrība ''Tūjaskrasts'' lūdz VARAM ņemt vērā Dabas aizsardzības plānu un tajā minēto iekļaut dabas lieguma ''Vidzemes akmeņainā jūrmala'' individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos. Kā īpaši svarīgus izceļot Dabas aizsardzības plānā minētos zemju dalīšanas un apbūves noteikumus
23.11.2021. 22:20