Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Noteikumi par personas kompetences atzīšanu uzņemšanai profesionālās izglītības programmas vēlākos mācību posmos
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Tiesību akta projekts izstrādāts,  pamatojoties uz Profesionālās izglītības likumā iekļauto pilnvarojumu:
1)  7. panta 151. punktu, kas noteic ka Ministru kabinets nosaka  prasības un kārtību, kādā atzīst personas kompetenci uzņemšanai profesionālās izglītības programmas, izņemot profesionālās augstākās izglītības programmas (turpmāk arī — studiju programmas), vēlākos mācību posmos);
2) Profesionālās izglītības likuma 27. panta desmito daļu, kas nosaka, ka personai, ja tai ir atbilstoša kompetence, ir tiesības būt uzņemtai profesionālās izglītības programmas, izņemot studiju programmas un profesionālās pilnveides izglītības programmas, vēlākajos mācību posmos. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā uzsākamas mācības vēlākos posmos profesionālās izglītības programmās, izņemot studiju programmās un profesionālās pilnveides izglītības programmās).
Ir nepieciešams regulējums, lai personu uzņemtu profesionālās izglītības programmas vēlākos mācību posmos pēc personas iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtās kompetences novērtēšanas, nodrošinot iespēju personai turpināt iepriekš uzsākto un pārtraukto izglītību. 
Mērķa apraksts
Noteikt prasības un kārtību, kādā atzīst personas kompetenci uzņemšanai un mācību uzsākšanai vēlākos profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības, profesionālās pamatizglītības, profesionālās tālākizglītības un profesionālās ievirzes programmas posmos.
Politikas jomas
Profesionālās izglītības sistēmas attīstība
Teritorija
Latvija.
Norises laiks
28.11.2022. - 12.12.2022.
Informācija
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam sabiedrībai ir dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par MK noteikumu projeku tā saskaņošanas stadijā.
 
Fiziskās personas
  • Jaunieši un viņu likumiskie pārstāvji, pieaugušie, kuri pretendē uz uzņemšanu profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības, profesionālās pamatizglītības, profesionālās tālākizglītības un profesionālās ievirzes programmas vēlākos posmos, pedagogi, citas izglītības iestādē nodarbinātās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Juridiskās personas
  • Valsts, pašvaldību un privātās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās izglītības programmas, un to dibinātāji.
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Laura Iveta Peniga (IZM)
Atbildīgā persona
Līga Lejiņa (IZM)
Izsludināšanas datums
28.11.2022. 15:24

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts