Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Esošais normatīvajā regulējumā noteiktais maksimālais publiskas personas nekustamā īpašuma nomas termiņš (30 gadi) ilggadīgo ogulāju stādījumu audzētāju kontekstā nav pietiekams, jo nomas līguma darbības laikā veiktie ieguldījumi un pēc tam izveidotie stādījumi var dot pilnvērtīgu ražu daudz ilgākā laika periodā kā regulējumā noteiktais maksimālais termiņš.
Mērķa apraksts
Grozījumi paredz speciālajā likumā noteikt garāku maksimālo publiskas personas zemes nomas termiņu (līdz 75 gadiem) ilgadīgo ogulāju stādījumu ierīkošanai, tādējādi dodot iespēju šo stādījumu audzētājiem publiskas personas īpašumā esošo zemi nomāt uz termiņu, kas ir atbilstošs ilggadīgo ogulāju stādījumu ierīkošanas un augšanas specifikai.
Politikas jomas
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Teritorija
-
Norises laiks
21.06.2024. - 08.07.2024.
Informācija
-
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Anda Sproģe (ZM)
Atbildīgā persona
Andis Purs (ZM)
Izsludināšanas datums
25.06.2024. 06:56

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts
Andris Ansis Špats - Bīriņu ezers
1 Problēmas bvūtība: Iznomājot degradētos kūdras laukus nomnieks samazina SEG izmešus, bet par to nesto ekonomiju netiek samazināta nomas maksa.
2. Priekšlikuma būtība: Degradēto kūdras lauku un citu degradēto zemju nomā kur mērķis   ilggadīgo stādījumu veidošana, ikgadējo maksu pārrēķināt, ietverot norēķinu par stādījumu nesto SEG samazinājumu katra gada tirgus cenās.
03.07.2024. 11:23
Guntis Gūtmanis - Biedrība "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome"
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome atbalsta Latvijas Augļkopju asociācijas priekšlikumus:

Par Grozījumiem Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā.

Likumprojekta Anotācijas sadaļā 1.3. “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” jau ir sniegts skaidrs un nepārprotams problēmas un risinājuma apraksts:
 Apakšsadaļas “Pašreizējā situācija” pēdējā rindkopā norādīts, ka:
“Ņemot vērā, ka normatīvajā regulējumā noteiktais maksimālais 30 gadu termiņš uz kādu var nomāt publiskas personas zemi nav piemērots attiecībā uz ilggadīgo ogulāju stādījumu ierīkošanu un to, ka tuvāko gadu laikā daļa no šiem līgumiem, ar iznomāto platību 240,91 ha, beigsies, un dalība jaunā izsolē negarantē iespēju turpināt ilggadīgo ogulāju audzēšanu, ir nepieciešamas izmaiņas normatīvajā regulējumā, lai nomniekiem dotu iespēju pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu termiņu, kas būtu atbilstošs ilggadīgo ogulāju stādījumu audzēšanai, ņemot vērā to augšanas specifiku un veiktos ieguldījumus stādījumu ilgtspējas nodrošināšanai.”
 Apakšsadaļas “Problēmas apraksts” pēdējā rindkopā norādīts, ka:
 Arī ilggadīgo ogulāju stādījumu audzētāji, kas no valsts nomā zemi, vēlas iesākto darbu turpināt un veicināt nozares turpmāku attīstību un izaugsmi, kuras realizācijai ir nepieciešams noteikt garāku termiņu uz kādu var slēgt līgumus par publiskas personas zemes nomu.”
 Apakšsadaļā “Vai ir izvērtēti alternatīvi risinājumi” norādīts, ka:
“Ja netiek veikts grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, dodot iespēju ilggadīgo ogulāju stādījumu ierīkotājiem noslēgt nomas līgumu termiņu uz garāku periodu nekā tas ir noteikts Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā, pastāv risks, ka jaunas izsoles gadījumā netiek iegūtas nomas tiesības, zaudējot iespēju turpināt iesākto darbu, tādējādi atstājot negatīvu ietekmi uz vietējo ražotāju un nozares ilgtspējīgu attīstību.”
Lai atrisinātu visu Anotācijā norādīto problemātiku ir nepieciešams papildināt likumprojekta tekstu, sniedzotnepārprotamu norādi, ka līgumu termiņu pagarināšana līdz 75 gadiem attiecināma arī uz jau esošajiem līgumiem un to var veikt bez izsoles rīkošanas.
 Ņemot vērā augstāk minēto, piedāvājam sekojošu papildinātu likumprojekta redakciju:
Izdarīt Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10. nr.; 2006, 9. nr.; 2007, 3., 23. nr.; 2008, 8. nr.; 2009, 12., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 25. nr.; 2011, 59., 169. nr.; 2012, 100. nr.; 2014, 214., 228. nr.; 2022, 94. nr.; 2024, 39A. nr.) šādu grozījumu:
10. pantā:
papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Nomas līgumi ilggadīgo ogulāju stādījumu ierīkošanai publiskas personas zemē var tikt noslēgti uz kopējo termiņu līdz 75 gadiem. Tajā skaitā arī jau noslēgto nomas līgumu termiņš bez izsoles rīkošanas var tikt pagarināts, nepārsniedzot kopējo termiņu līdz 75 gadiem.".
 
Likums stājas spēkā vispārējā kārtībā.
04.07.2024. 12:54