Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumos Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Nepilngadīgām personām ar invaliditāti asistenta pakalpojums, lai nokļūtu uz rehabilitācijas institūcijām un regulārai ārstniecības pakalpojumu saņemšanai ir būtisks, un šobrīd pieejamais stundu skaits - 80 h/mēn. ir nepietiekams, lai apmierinātu personas vajadzības pēc asistenta atbalsta minētajam mērķim. Savukārt pilngadīgām personām ar I invaliditātes grupu ar invaliditāti no bērnības asistenta pakalpojuma apjoms ir samazinājies un ir nepietiekams, lai veiktu ikdienā nepieciešamās darbības ārpus mājokļa. Tāpat personām, kuras apmeklē rehabilitācijas institūcijas un un saņem regulārus ārstniecības pakalpojumus, ir nepieciešams atbalsts, lai kompensētu transporta izdevumus minēto pakalpojumu saņemšanai.
Mērķa apraksts
Grozījumu mērķis ir nodrošināt iespēju saņemt asistenta pakalpojumu lielākā apjomā tām nepilngadīgajām personām, kuras regulāri apmeklē ārstniecības un rehabilitācijas institūcijas, kā arī pilngadīgām personām ar I invaliditātes grupu ar invaliditāti no bērnības, kurām ir indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai. Tāpat grozījumu mērķis ir sniegt papildu atbalstu, lai kompensētu transporta izdevumus tām personām, kuras piešķirto stundu ietvaros regulāri apmeklē ārsta nozīmētas medicīniskās procedūras vai rehabilitācijas pasākumus.
Politikas jomas
Invalīdu vienlīdzīgas iespējas; Nodarbinātības un sociālā politika
Teritorija
Latvijas Republika
Norises laiks
09.02.2022. - 23.02.2022.
Informācija
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumos Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti"
Fiziskās personas
  • personas ar invaliditāti
Skaidrojums un ietekme
Personām ar I invaliditātes grupu, kurām invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības un kurām VDEĀVK izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, kā arī bērniem ar invaliditāti, kuri saņem ārsta nozīmētas medicīniskās procedūras vai rehabilitācijas pakalpojumus, būs iespējams saņemt lielāku asistenta pakalpojuma apjomu. Asistenta pakalpojuma saņēmējiem, kuri ne retāk kā reizi nedēļā saņem ārsta nozīmētu medicīnisko procedūru kursu vai rehabilitācijas pakalpojumus, vai šo personu asistentiem, asistenta pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros būs iespēja saņemt transporta izdevumu kompensāciju.
Juridiskās personas
Sagatavoja
Einārs Grāveris (LM)
Atbildīgā persona
Ingus Alliks (LM)
Izsludināšanas datums
08.02.2022. 17:31

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts