Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Ņemot vērā, ka atbalstu  ieguldījumiem pārstrādei saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumiem Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā" piešķir atbilstoši reģionālā atbalsta nosacījumiem saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 14. pantu. Tāpat kopš 2022. gada 1. janvāra ir spēkā reģionālā atbalsta karte, kas noteikta Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra noteikumi Nr. 729 “Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027. gadam”, tāpēc noteikumos Nr. 776 nepieciešams precizēt ietvertās valsts atbalsta normas.
 
Mērķa apraksts
Precizēt  Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumus Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā", paredzot iespēju saņemt valsts atbalstu  tādu lauksaimniecības produktu ražošanai, kas nav minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā.
Politikas jomas
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Teritorija
Latvija
Norises laiks
27.05.2022. - 09.06.2022.
Informācija
Nepieciešama sabiedriskā apspriešana
Fiziskās personas
  • Primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji
Skaidrojums un ietekme
Noteikumu projektā noteiktais nodrošinās, ka projektā īstenošanas laikā var tikt palielinātās attiecināmās izmaksas, mazās saimniecības varēs iegādāties ierīces, kas ir manuāli regulējamas.
Juridiskās personas
  • Primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāji
Skaidrojums un ietekme
Noteikumu projektā noteiktais nodrošinās, ka projektā īstenošanas laikā var tikt palielinātās attiecināmās izmaksas, mazās saimniecības un dārzkopības vidējās saimniecības varēs iegādāties ierīces, kas ir manuāli regulējamas. Pārstrādātāji, kuru gala produkts nav minēts ES Līguma 1.pielikumā, varēs pretendēts uz atbalsta saņemšanu ieguldījumiem pārstrādē.
Sagatavoja
Karina Baranovska (ZM)
Atbildīgā persona
Biruta Ingiļāvičute (ZM)
Izsludināšanas datums
26.05.2022. 16:21

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts