Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus" 4.3.1.3. pasākuma "Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība" īstenošanas noteikumi
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Pašvaldību dzīvojamajā fonda izmaiņas pēdējo gadu laikā, kā arī tā tehniskais un vizuālais stāvoklis ir būtisku ierobežojis pašvaldības un valsts iespējas nodrošināt personas ar dzīvojamo telpu, kā rezultātā šobrīd nav iespējams izpildīt likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (turpmāk - Palīdzības likums) noteikto pienākumu – izīrēt pašvaldību rīcībā esošās dzīvojamās telpas visām ar likumu noteiktajām personu kategorijām, kurām tas ir nepieciešams.
Mērķa apraksts
Nodrošināt cilvēka cienīgiem dzīves apstākļiem atbilstoša mājokļa pieejamību tām personām, kuras ir reģistrētas Palīdzības likumā noteiktajiem palīdzības veidiem: 1) pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana; 2) sociālā dzīvokļa izīrēšana.
 
Politikas jomas
Eiropas Savienības fondi un citi ārvalstu finanšu instrumenti
Teritorija
Visa Latvija
Norises laiks
04.10.2022. - 18.10.2022.
Informācija
Tiek nodrošināta TAP portālā iekļautās vispārpieejamās informācijas atklātība un pieejamība sabiedrībai.
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
Personas, kurām ir tiesības pretendēt uz Palīdzības likuma 3.panta 1. un 2.punktā minēto palīdzību
Juridiskās personas
  • pašvaldības
Skaidrojums un ietekme
Kā finansējuma saņēmēji/projekta īstenotāji
Sagatavoja
Baiba Cīrule (EM)
Atbildīgā persona
Edmunds Valantis (EM)
Izsludināšanas datums
07.10.2022. 11:00

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts