Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Satiksmes un rūpniecisko objektu vides trokšņa pārvaldība
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Noteikumu projekta aizstrādi nosaka nepieciešamība satiksmes un rūpniecisko objektu radītā vides trokšņa pārvaldībā definēt nosacījumus attiecībā uz vides trokšņa robežlielumu un mērķlielumu piemērošanu, kā arī nepieciešamība aktualizēt apbūves teritoriju iedalījumu, kuriem ir noteikti vides trokšņa robežlielumi, atbilstoši teritoriju attīstības plānošanas normatīvajiem aktiem.
Mērķa apraksts
Satiksmes un rūpniecisko objektu radītā vides trokšņa pārvaldība 
Politikas jomas
Vides aizsardzība
Teritorija
Latvijas Republika
Norises laiks
05.11.2021. - 22.11.2021.
Informācija
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam, lūdzam sniegt iebildumus un priekšlikumus, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: judite.dipane@varam.gov.lv vai zvanot pa tālruni: 67026415 
Fiziskās personas
Juridiskās personas
Sagatavoja
Judīte Dipāne (VARAM)
Atbildīgā persona
Zanda Kristapsone (VARAM)
Izsludināšanas datums
05.11.2021. 11:29

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts