Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Digitālo tehnoloģiju attīstība ir mainījusi televīzijas un radio raidījumu izplatīšanas veidus. Lietotāji arvien vairāk sagaida, ka viņiem būs piekļuve minētajiem raidījumiem gan tiešraidē, gan pēc pieprasījuma, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu starpniecību.
Retranslācijas pakalpojumu sniedzēji izmanto dažādas retranslācijas tehnoloģijas, tostarp kabeli, satelītu, digitālo virszemes apraidi, kā arī mobilos un interneta tīklus, bet signālu izplatītājiem ir dažādas iespējas iegūt signālus no raidorganizācijām, tostarp izmantojot tiešo ievadi.
Līdz ar to nepieciešama attiecīgā Eiropas Savienības regulējuma pielāgošana, kā arī noteikumi, kas regulē raidorganizācijas un signālu izplatītāja pienākumus attiecībā uz autortiesību un blakustiesību subjektu atļauju iegūšanu tiešās ievades gadījumā, jo jēdziens "tiešā ievade" līdz šim Eiropas Savienības tiesību aktos nav skaidrots.
Likumprojekts “Grozījumi Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā” (turpmāk – Likumprojekts) un ar to saistītais likumprojekts “Grozījumi Autortiesību likumā” (22-TA-585) izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa direktīvu (ES) 2019/789, ar ko paredz noteikumus par to, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām, un ar ko groza Padomes direktīvu 93/83/EEK (turpmāk – Raidorganizāciju direktīva).
Raidorganizāciju direktīvas mērķis ir atvieglot autoru darbu un blakustiesību objektu licencēšanu attiecībā uz raidorganizāciju sniegtajiem papildinošajiem tiešsaistes pakalpojumiem, kā arī televīzijas un radio raidījumu retranslāciju.
Mērķa apraksts
Likumprojekts izstrādāts, lai pārņemtu nacionālajos tiesību aktos iepriekš norādīto ES direktīvu.
Politikas jomas
Autortiesību politika
Teritorija
Latvijas Republika
Norises laiks
09.03.2022. - 23.03.2022.
Informācija
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktu sabiedrības pārstāvji ir aicināti līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par likumprojektu.
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
Likumprojekts netieši ietekmē autortiesību un blakustiesību subjektus, jo regulē specifiskus autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma jautājumus.
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
Likumprojekts tieši ietekmē:
1) kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, jo papildina un precizē noteikumus par obligāto kolektīvo pārvaldījumu;
2) raidorganizāciju signālu izplatītājus, kuri izplata signālus ar tiešās ievades starpniecību, paredzot tiem pienākumu iegūt autortiesību un blakustiesību subjektu atļauju tikai no kolektīvā pārvaldījuma organizācijām;
3) retranslācijas pakalpojumu sniedzējus, precizējot obligātā kolektīvā pārvaldījuma tvērumu attiecībā uz retranslēšanu.
Sagatavoja
Ilona Pētersone (KM)
Atbildīgā persona
Baiba Zakevica (KM)
Izsludināšanas datums
09.03.2022. 16:18

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts