Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Autortiesību likumā
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Straujas tehnoloģiju attīstības ietekmē ir mainījušies autoru darbu un blakustiesību objektu radīšanas, producēšanas un izmantošanas veidi digitālajā vidē, taču autortiesības regulējošās tiesību normas nav atbilstoši pielāgotas. Līdz ar to gan autortiesību un blakustiesību subjektiem, gan autoru darbu un blakustiesību objektu izmantotājiem trūkst juridiskās skaidrības par atsevišķiem darbu un blakustiesību objektu izmantošanas veidiem digitālajā vidē.
Likumprojekts “Grozījumi Autortiesību likumā” (turpmāk – Likumprojekts) un ar to saistītais likumprojekts “Grozījumi Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā” (22-TA-675) izstrādāts, lai pārņemtu divas Eiropas Savienības direktīvas:
1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa direktīvu (ES) 2019/789, ar ko paredz noteikumus par to, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām, un ar ko groza Padomes direktīvu 93/83/EEK (turpmāk – Raidorganizāciju direktīva);
2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa direktīvu (ES) 2019/790 par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū un ar ko groza direktīvas 96/9/EK un 2001/29/EK (turpmāk – Digitālā vienotā tirgus direktīva).
Raidorganizāciju direktīvas mērķis ir atvieglot autoru darbu un blakustiesību objektu licencēšanu attiecībā uz raidorganizāciju sniegtajiem papildinošajiem tiešsaistes pakalpojumiem, kā arī televīzijas un radio raidījumu retranslāciju.
Digitālā vienotā tirgus direktīva tika izstrādāta, lai:
1) pielāgotu autortiesību ierobežojumus un izņēmumus digitālajai videi;
2) uzlabotu autoru darbu, tostarp komerciālā apritē nepieejamu darbu, licencēšanu, kā arī audiovizuāla satura pieejamību tiešsaistē;
3) izveidotu no autortiesību viedokļa labi funkcionējošu un taisnīgu tirgu, paredzot jaunas blakustiesības preses izdevējiem attiecībā uz preses izdevumu izmantošanu tiešsaistē, noteikumus tiešsaistes satura kopīgošanas pakalpojumu sniedzējiem, kas glabā un nodrošina piekļuvi darbiem, kurus augšupielādējuši šo pakalpojumu lietotāji, kā arī tiesības uz taisnīgu atlīdzību un darbu izmantošanas caurredzamību autoriem un izpildītājiem.
Mērķa apraksts
Likumprojekts “Grozījumi Autortiesību likumā” un ar to saistītais likumprojekts “Grozījumi Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā” (22-TA-675) izstrādāts, lai pārņemtu nacionālajās tiesību normās divas iepriekš norādītās Eiropas Savienības direktīvas.
Politikas jomas
Autortiesību politika
Teritorija
Latvijas Republika
Norises laiks
09.03.2022. - 23.03.2022.
Informācija
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktu sabiedrības pārstāvji ir aicināti līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par likumprojektu.
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
Likumprojekts tiešā veidā ietekmēs autorus un izpildītājus, jo paredz tiem tiesības uz taisnīgu atlīdzību, tiesības reizi gadā saņemt visaptverošu informāciju par viņu darbu un izpildījumu izmantošanu, kā arī līguma izbeigšanas tiesības darbu vai izpildījumu neizmantošanas gadījumā.
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
Likumprojekts tiešā veidā ietekmēs:
1) autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, kuras būs iesaistītas licences līgumu noslēgšanā ar tiešsaistes satura kopīgošanas pakalpojumu sniedzējiem, raidorganizācijām par papildinošajiem tiešsaistes pakalpojumiem, raidorganizāciju signāla izplatītājiem ar tiešās ievades starpniecību, kā arī kultūras mantojuma institūcijām par komerciālā apritē nepieejamiem darbiem un blakustiesību objektiem;
2) preses izdevējus, paredzot tiem blakustiesības attiecībā uz preses izdevumu izmantošanu tiešsaistē;
3) informācijas pakalpojumu sniedzējus, kas nodrošina ziņu apkopošanas pakalpojumus, paredzot tiem pienākumu saņemt atļauju no preses izdevējiem par ziņu pārpublicēšanu;
4) tiešsaistes satura kopīgošanas pakalpojumu sniedzējus, kuriem paredzēti virkne pienākumu, lai nodrošinātu, ka to platformās nav pieejams saturs bez autortiesību un blakustiesību īpašnieku atļaujas;
5) mākslas galerijas, kurām vairs nebūs jāsaņem mākslas darbu autoru atļauja viņu darbu izmantošanai reklāmā, lai popularizētu publisku izstādi vai izsoli;
6) raidorganizācijas, kurām papildinošo tiešsaistes pakalpojumu nodrošināšanai būs iespēja iegūt autortiesību un blakustiesību subjektu atļaujas tikai vienā valstī;
7) autortiesību un blakustiesību izmantotājus, kuriem paredzēts pienākums vismaz reizi gadā sniegt informāciju autoriem un izpildītājiem par viņu darbu un izpildījumu izmantošanu;
8) darba devējus, kuri slēdz darba līgumus par autordarbu radīšanu, paredzot tiem darba izmantošanas tiesību pāreju uz likuma pamata. 
Sagatavoja
Ilona Pētersone (KM)
Atbildīgā persona
Baiba Zakevica (KM)
Izsludināšanas datums
09.03.2022. 16:21

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts
Biedrība "Teātris jauniem cilvēkiem"
Autortiesību likuma daļā, kur tiek uzskaitīti ar likumu aizsargājamie darbi līdz šim nav iekļautas izrādes, skatuves un performatīvi darbi. Līdz ar to netiek aizsargātas šo darbu autoru - režisoru tiesības. Pēc analoģijas, ja tiek aizsargāti audiovizuālie darbi, aizsargātiem jābūt arī teātra mākslas darbiem un to autoram - teātra un performatīvu darbu režisoram jābūt līdzvērtīgām tiesībām kā komponistiem, dramtaurgiem, scenogrāfiem u.c. 
Lūdzu, iekļaut likuma II nodaļas 4. pantā vēl vienu aizsargājamo darbu sadaļu -  izrādes, skatuves darbi, performatīvi notikumi.
Attiecīgi nepieciešams papildinājums likumā, kas skaidro, kas ir skatuves darba, izrādes, performatīva notikuma autori (līdzīgi kā tas tiek darīts likuma 11. pantā par audiovizuālo darbu autoriem). 
22.03.2022. 16:21
Jānis Znotiņš - biedrība "PUSSTĀVS"
IETEIKUMS! Autortiesību likuma daļā, kur tiek uzskaitīti ar likumu aizsargājamie darbi līdz šim nav iekļautas izrādes, skatuves un performatīvi darbi. Līdz ar to netiek aizsargātas šo darbu autoru - režisoru tiesības. Pēc analoģijas, ja tiek aizsargāti audiovizuālie darbi, aizsargātiem jābūt arī teātra mākslas darbiem un to autoram - teātra un performatīvu darbu režisoram jābūt līdzvērtīgām tiesībām kā komponistiem, dramtaurgiem, scenogrāfiem u.c. 
Lūdzu, iekļaut likuma II nodaļas 4. pantā vēl vienu aizsargājamo darbu sadaļu -  izrādes, skatuves darbi, performatīvi notikumi.
Attiecīgi nepieciešams papildinājums likumā, kas skaidro, kas ir skatuves darba, izrādes, performatīva notikuma autori (līdzīgi kā tas tiek darīts likuma 11. pantā par audiovizuālo darbu autoriem).
Būtiski arī iekļaut digitālos projektus, kas kopš pandēmijas sākuma ir papildinājuši "Latvijas Skolas somas" programmu.
22.03.2022. 17:55
Ilze Kļaviņa
Autortiesību likuma daļā, kur tiek uzskaitīti ar likumu aizsargājamie darbi līdz šim nav iekļautas izrādes, skatuves un performatīvi darbi. Līdz ar to netiek aizsargātas šo darbu autoru - režisoru tiesības. Pēc analoģijas, ja tiek aizsargāti audiovizuālie darbi, aizsargātiem jābūt arī teātra mākslas darbiem un to autoram - teātra un performatīvu darbu režisoram jābūt līdzvērtīgām tiesībām kā komponistiem, dramtaurgiem, scenogrāfiem u.c. 
Lūdzu, iekļaut likuma II nodaļas 4. pantā vēl vienu aizsargājamo darbu sadaļu -  izrādes, skatuves darbi, performatīvi notikumi.
Attiecīgi nepieciešams papildinājums likumā, kas skaidro, kas ir skatuves darba, izrādes, performatīva notikuma autori (līdzīgi kā tas tiek darīts likuma 11. pantā par audiovizuālo darbu autoriem).
22.03.2022. 17:55
ASSITEJ Latvijas Nacionālais centrs
Autortiesību likuma daļā, kur tiek uzskaitīti ar likumu aizsargājamie darbi līdz šim nav iekļautas izrādes, skatuves un performatīvi darbi. Līdz ar to netiek aizsargātas šo darbu autoru - režisoru tiesības. Pēc analoģijas, ja tiek aizsargāti audiovizuālie darbi, aizsargātiem jābūt arī teātra mākslas darbiem un to autoram - teātra un performatīvu darbu režisoram jābūt līdzvērtīgām tiesībām kā komponistiem, dramtaurgiem, scenogrāfiem u.c. 
Lūdzu, iekļaut likuma II nodaļas 4. pantā vēl vienu aizsargājamo darbu sadaļu -  izrādes, skatuves darbi, performatīvi notikumi.
Attiecīgi nepieciešams papildinājums likumā, kas skaidro, kas ir skatuves darba, izrādes, performatīva notikuma autori (līdzīgi kā tas tiek darīts likuma 11. pantā par audiovizuālo darbu autoriem).
Kā arī papildināt aizsargājamo darbu sarakstu ar digitālajiem projektiem, kas ir papildinājuši "Latvijas skolas somas" programmu.
22.03.2022. 17:57
Linda Šterna - Teātris
Autortiesību likuma daļā, kur tiek uzskaitīti ar likumu aizsargājamie darbi līdz šim nav iekļautas izrādes, skatuves un performatīvi darbi. Līdz ar to netiek aizsargātas šo darbu autoru - režisoru tiesības. Pēc analoģijas, ja tiek aizsargāti audiovizuālie darbi, aizsargātiem jābūt arī teātra mākslas darbiem un to autoram - teātra un performatīvu darbu režisoram jābūt līdzvērtīgām tiesībām kā komponistiem, dramtaurgiem, scenogrāfiem u.c. 
Lūdzu, iekļaut likuma II nodaļas 4. pantā vēl vienu aizsargājamo darbu sadaļu -  izrādes, skatuves darbi, performatīvi notikumi.
Attiecīgi nepieciešams papildinājums likumā, kas skaidro, kas ir skatuves darba, izrādes, performatīva notikuma autori (līdzīgi kā tas tiek darīts likuma 11. pantā par audiovizuālo darbu autoriem).
22.03.2022. 19:20
Jurģis Spulenieks
Autortiesību likuma daļā, kur tiek uzskaitīti ar likumu aizsargājamie darbi līdz šim nav iekļautas izrādes, skatuves un performatīvi darbi. Līdz ar to netiek aizsargātas šo darbu autoru - režisoru tiesības. Pēc analoģijas, ja tiek aizsargāti audiovizuālie darbi, aizsargātiem jābūt arī teātra mākslas darbiem un to autoram - teātra un performatīvu darbu režisoram jābūt līdzvērtīgām tiesībām kā komponistiem, dramtaurgiem, scenogrāfiem u.c. 
Lūdzu, iekļaut likuma II nodaļas 4. pantā vēl vienu aizsargājamo darbu sadaļu -  izrādes, skatuves darbi, performatīvi notikumi.
Attiecīgi nepieciešams papildinājums likumā, kas skaidro, kas ir skatuves darba, izrādes, performatīva notikuma autori (līdzīgi kā tas tiek darīts likuma 11. pantā par audiovizuālo darbu autoriem).
22.03.2022. 19:26
Biedrība “Sajūtu teātris”
Autortiesību likuma daļā, kur tiek uzskaitīti ar likumu aizsargājamie darbi līdz šim nav iekļautas izrādes, skatuves un performatīvi darbi. Līdz ar to netiek aizsargātas šo darbu autoru - režisoru tiesības. Pēc analoģijas, ja tiek aizsargāti audiovizuālie darbi, aizsargātiem jābūt arī teātra mākslas darbiem un to autoram - teātra un performatīvu darbu režisoram jābūt līdzvērtīgām tiesībām kā komponistiem, dramtaurgiem, scenogrāfiem u.c. 
Lūdzu, iekļaut likuma II nodaļas 4. pantā vēl vienu aizsargājamo darbu sadaļu -  izrādes, skatuves darbi, performatīvi notikumi.
Attiecīgi nepieciešams papildinājums likumā, kas skaidro, kas ir skatuves darba, izrādes, performatīva notikuma autori (līdzīgi kā tas tiek darīts likuma 11. pantā par audiovizuālo darbu autoriem).
22.03.2022. 22:03
Biedrība PERFOrācija
Autortiesību likuma daļā, kur tiek uzskaitīti ar likumu aizsargājamie darbi līdz šim nav iekļautas izrādes, skatuves un performatīvi darbi. Līdz ar to netiek aizsargātas šo darbu autoru - režisoru tiesības. Pēc analoģijas, ja tiek aizsargāti audiovizuālie darbi, aizsargātiem jābūt arī teātra mākslas darbiem un to autoram - teātra un performatīvu darbu režisoram jābūt līdzvērtīgām tiesībām kā komponistiem, dramtaurgiem, scenogrāfiem u.c. 
Lūdzu, iekļaut likuma II nodaļas 4. pantā vēl vienu aizsargājamo darbu sadaļu -  izrādes, skatuves darbi, performatīvi notikumi.
Attiecīgi nepieciešams papildinājums likumā, kas skaidro, kas ir skatuves darba, izrādes, performatīva notikuma autori (līdzīgi kā tas tiek darīts likuma 11. pantā par audiovizuālo darbu autoriem).
Būtiski arī iekļaut digitālos projektus, kas kopš pandēmijas sākuma ir papildinājuši "Latvijas Skolas somas" programmu.
22.03.2022. 22:40
Varis Klausītājs/ zīmējumu teātris
Autortiesību likuma daļā, kur tiek uzskaitīti ar likumu aizsargājamie darbi līdz šim nav iekļautas izrādes, skatuves un performatīvi darbi. Līdz ar to netiek aizsargātas šo darbu autoru - režisoru tiesības. Pēc analoģijas, ja tiek aizsargāti audiovizuālie darbi, aizsargātiem jābūt arī teātra mākslas darbiem un to autoram - teātra un performatīvu darbu režisoram jābūt līdzvērtīgām tiesībām kā komponistiem, dramtaurgiem, scenogrāfiem u.c. 
Lūdzu, iekļaut likuma II nodaļas 4. pantā vēl vienu aizsargājamo darbu sadaļu -  izrādes, skatuves darbi, performatīvi notikumi.
Attiecīgi nepieciešams papildinājums likumā, kas skaidro, kas ir skatuves darba, izrādes, performatīva notikuma autori (līdzīgi kā tas tiek darīts likuma 11. pantā par audiovizuālo darbu autoriem).
22.03.2022. 23:57
Ģirts Šolis
Autortiesību likuma daļā, kur uzskaitīti ar likumu aizsargājamie darbi līdz šim nav iekļautas izrādes, skatuves un performatīvi darbi. Līdz ar to netiek aizsargātas šo darbu autoru - režisoru tiesības.
Lūdzu, iekļaut likuma II nodaļas 4. pantā vēl vienu aizsargājamo darbu sadaļu -  izrādes, skatuves darbi, performatīvi notikumi.
Attiecīgi nepieciešams papildinājums likumā, kas skaidro, kas ir skatuves darba, izrādes, performatīva notikuma autori (līdzīgi kā tas tiek darīts likuma 11. pantā par audiovizuālo darbu autoriem).
Būtiski arī iekļaut digitālos projektus, kas kopš pandēmijas sākuma ir papildinājuši "Latvijas Skolas somas" programmu
23.03.2022. 00:23
Reinis Boters - Reinis Boters - biedrība KVADRIFRONS
Autortiesību likuma daļā, kur tiek uzskaitīti ar likumu aizsargājamie darbi, nav iekļautas izrādes, skatuves un performatīvi darbi. Līdz ar to netiek aizsargātas šo darbu autoru tiesības. Ja tiek aizsargāti audiovizuālie darbi, jāaizsargā arī performatīvi mākslas darbi un to autori - teātra un performatīvu darbu režisoriem, horeogrāfiem, un citiem iesaistītajiem māksliniekiem jābūt līdzvērtīgām tiesībām kā komponistiem, dramtaurgiem, scenogrāfiem u.c. 
Lūdzu, iekļaut likuma II nodaļas 4. pantā vēl vienu aizsargājamo darbu sadaļu -  izrādes, skatuves darbi, performatīvi notikumi, performatīvi notikumi digitālā vidē.
Attiecīgi nepieciešams papildinājums likumā, kas skaidro, kas ir skatuves darba, izrādes, performatīva notikuma autori (līdzīgi kā tas tiek darīts likuma 11. pantā par audiovizuālo darbu autoriem).
23.03.2022. 09:47
"Latvijas Scenāristu ģilde"
 
Labdien!

Latvijas Scenāristu ģilde ir izskatījusi likumprojektu “Grozījumi Autortiesību likumā” un sagatavojusi savus komentārus un ieteikumus.

1)
12.pants. Darba devēja uzdevumā radīta darba autors
(1) Ja autors, būdams darba attiecībās ar darba devēju, ir radījis darbu, pildot darba pienākumus, personiskās un mantiskās tiesības uz šo darbu pieder autoram, izņemot šā panta otrajā daļā noteikto gadījumu. Darba devējs ar darba radīšanas brīdi iegūst tiesības izmantot minēto darbu mērķim, kādam tas radīts, un šim mērķim atbilstošā apjomā, ja vien līgumā nav paredzēts citādi. Autors var vienoties ar darba devēju par autora mantisko tiesību pāreju darba devējam.
KOMENTĀRS/IEROSINĀJUMS: Darba devējs ar darba radīšanas brīdi iegūst "pirmtiesības licences līgumā noteiktajā kārtībā [..]"


2)
19.1 pants. Darba publisks patapinājums
7) darbs tiek izmantots kultūras mantojuma institūciju vajadzībām (23. pants);
KOMENTĀRS/IETEIKUMS: kā saprotams “kultūras mantojuma institūciju vajadzībām”? Varbūt iespējams precīzāks formulējums - “kultūras mantojuma institūciju funkciju veikšanai”?
11) darbu īslaicīgi izmanto raidorganizācija (27. pants);
KOMENTĀRS/IETEIKUMS: Kā jāsaprot “īslaicīgi”? Ja tā ir atsauce uz 27.pantu, tad vajadzētu tā arī formulēt - "pašreklāmas mērķiem, ciktāl tas nepieciešams attiecīgā pasākuma popularizēšanai".


3)
27.1 pants. Darba izmantošana reklāmas mērķiem
Ievērojot šā likuma 18. panta otrās daļas noteikumus, atļauts izmantot šā likuma 4. panta 6. – 9. punktā norādītos darbus vai to fragmentus publiskas izstādes vai publiskas mākslas darbu pārdošanas reklamēšanai, ciktāl tas nepieciešams attiecīgā pasākuma popularizēšanai, neveicot jebkādu citu izmantošanu komerciālā nolūkā.
KOMENTĀRS/IETEIKUMS: Varbūt panta precīzāks formulējums būtu “Darba izmantošana pašreklāmas mērķiem”?


4)
39.1 pants. Autora mantisko tiesību atsavināšana
KOMENTĀRS/JAUTĀJUMS: Vai nav sajukusi numerācija?


5)
45.2 pants. Pienākums sniegt informāciju
(1) Autora mantisko tiesību pārņēmējam un licenciātam, ar kuru autors ir noslēdzis licences līgumu, ir pienākums vismaz reizi gadā sniegt autoram aktuālu un visaptverošu informāciju par tiesību vai darba izmantošanu, tai skaitā par tiesību vai darba izmantošanas veidiem, šīs izmantošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un autoram pienākošos atlīdzību. Šo informāciju sniedz atbilstoši katras nozares specifiskajiem apstākļiem, tostarp līgumā ar autoru vienojoties par informācijas sniegšanas veidu un formu.

KOMENTĀRI/IETEIKUMI:
Šo punktu būtu nepieciešams papildināt ar atrunu, ka par merčendaizingu nepieciešams sniegt atsevišķu informāciju (ja attiecināms). Kā arī minēt, ka šis pienākums attiecas uz tiesību visu ekspluatācijas periodu visā pasaulē.

Tāpat būtu minam, ka Licenciātam ir pienākums informēt Autoru par tiesību izmantošanas pārtraukšanu, tādējādi atceļot pienākumu sniegt informāciju.

Nekur nav minēta arī ar biznesa darījumiem saistītā konfidencialitāte, uz kuru brīžam atsaucas producenti, kad tiek pieprasīta informācija par audiovizuāla darba izplatīšanas rezultātiem. Autoram būtu jābūt iespējai iepazīties arī ar šādu informāciju, kā arī jābūt iespējai izmantot kopīgoto informāciju, lai īstenotu savas tiesības.
Konfidencialitātes līgumiem nevajadzētu liegt autoriem vai to pārstāvjiem (arī pārstāvības organizācijām) iegūt informāciju, lai īstenotu tiesības uz atlīdzību, līguma grozījumiem, atsaukuma tiesības vai izmantošanu strīdu izšķiršanas procedūrā.
Šo jautājumu visdrīzāk būtu jāizrunā, iesaistot attiecīgās profesionālās organizācijas, t.sk. Kinoproducentu asociāciju, scenāristu un režisoru ģildes, jo šķiet, neviena no minētajām organizācijām netika iesaistīta grozījumu izstrādē.

Un jautājums – kas notiek gadījumā, ja netiek pildīts pienākums sniegt informāciju? Un kādi mehānismi ir paredzēti, lai Autoram būtu iespēja vienoties par, piemēram, līguma summas izmaiņu, ja ir izrādījies, ka konkrētām audiovizuālam darbam ir necerēti panākumi, vai arī par pienākuma sniegt informāciju nepildīšanu?

Vajadzētu paredzēt brīvprātīgu, alternatīvu strīdu izšķiršanas procedūru. Šādu procedūru varētu iniciēt konkrētu Autoru pārstāvoša organizācija pēc viena vai vairāku autoru īpaša pieprasījuma, iesaistot nozares profesionālās organizācijas un, ja nepieciešams, šķīrējtiesu. Strīdu izšķiršanas procedūras izmaksām būtu jābūt samērīgām, kas attiecas uz individuālu autoru.

Kas attiecas uz tiesību termiņa ekspluatāciju, Līgumslēdzējām pusēm ir jādara viss iespējamais, lai izmantotu autora piešķirtās tiesības. Taču Autori ir jābūt tiesībām pilnībā vai daļēji atsaukt izņēmuma licenci/tiesību nodošanu, ja tā nenotiek. Ņemot vērā audiovizuālās nozares specifiku, Autori tiesības drīkst atsaukt attiecīgā projekta attīstīšanas fāzē.  
 
Kas attiecas uz audiovizuālo jomu, runājot par atbilstošu un samērīgu un atalgojumu, būtu nepieciešams minēt/uzskaitīt arī konkrētus izplatīšanas ceļi:
––Autordarba ekspluatācija kinoteātrī/teātrī
––Virszemes un digitālā apraide
––Lietojums tiešsaistē/pēc pieprasījuma: (i) TV,
ii) vienlaicīgā apraide, iii) S-VOD, iv) T-VOD, v) A-VOD
––Video pārdošana
––Video noma
––Izglītības vajadzības (ja attiecināms)


 

 
23.03.2022. 12:06