Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtība Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai 2021.-2027.gada plānošanas periodā. 
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Sākot ar 2021.gada 1.janvāri Latvijas Republikā un pārējās ES dalībvalstīs ir sācies jauns ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periods, kuru regulē jaunas regulas.Šobrīd valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai nosaka Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumi Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā.” Ņemot vērā, ka minētie noteikumi ir izdoti pamatojoties uz ES struktūrfondu un Kohēzijas fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, ir nepieciešams izstrādāt nacionālos normatīvos aktus, kas paredzēs šādu kārtību 2021.-2027.gada plānošanas periodā.
 
Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts ir izstrādāts ar mērķi noteikt kārtību, kādā notiek valsts budžeta līdzekļu plānošana Eiropas Reģionālas attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda Plus, Kohēzijas fonda vai Taisnīgas pārkārtošanās fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai 2021.–2027.gada plānošanas periodā.
Politikas jomas
Eiropas Savienības fondi un citi ārvalstu finanšu instrumenti
Teritorija
Latvijas Republika
Norises laiks
01.06.2022. - 15.06.2022.
Informācija
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.augusta noteikumiem Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" sabiedrībai tiek dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par Ministru kabineta projektu tā izstrādes un saskaņošanas procesā.
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
Noteikumu projekts skar fiziskas personas kā finansējuma saņēmējus, kuri saņem ES fondu finansējumu.
 
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
Noteikumu projekts skar jurdiskas personas un valsts pārvaldes iestādes kā finansējuma saņēmējus, kuri saņem ES fondu finansējumu.
 
Sagatavoja
Gundega Morgana (FM)
Atbildīgā persona
Baiba Bāne (FM)
Izsludināšanas datums
30.05.2022. 15:47

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts