Atzinums

Projekta ID
22-TA-2565
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
04.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar sadaļu par pārejas noteikumiem gadījumā, ja plānots noteikumu projektu virzīt apstiprināšanai ātrāk nekā Eiropas Komisija apstiprinās Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027.gadam. Vienlaikus aicinām precizēt anotācijas 1.2.sadaļas "Mērķis" apakšsadaļu "Spēkā stāšanās termiņš".
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kā sadalās Programmā norādītā rādītāja RCR 50 "iedzīvotāju, kas gūst labumu no gaisa kvalitātes pasākumiem" sasniedzamās vērtības pa pārējiem pasākumiem, kuros plānots pienesums minētā rādītāja sasniegšanā, tādējādi nodrošinot skaidru un nepārprotamu informācijas izsekojamību norādītā rādītāja sasniegšanā un pārējo Ministru Kabineta noteikumu par attiecīgo pasākumu īstenošanu saskaņošanas procesā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam salāgot noteikumu projekta 6. un 7.punktu  ar anotācijā minēto, proti, ka rādītājs ir uzskatāms par sasniegtu pēc noslēguma maksājuma veikšanas.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projektā un anotācijā lietoto terminoloģiju, nelietojot vārdu "uzsaukums", tā vietā plānotās atlases izdalot kārtās. Vēršam uzmanību, ka, izdalot pasākumu kārtās, tiks nodrošināta vienota pieeja un korekta informācijas atspoguļošana Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā. Skaidrojam, ka līdzšinējā prakse ar "uzsaukumu" lietošanu radījusi grūtības nodrošināt atbilstošu vienotu statistiku un informācijas izsekojamību par projektu atlasēm, t.sk. auditu un revīziju ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu, kas nosaka maksimālo atbalsta intensitāti pasākuma līmenī.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 9.punktā un anotācijā norādīto pasākumam plānoto kopējo finansējumu atbilstoši Programmas pielikumā norādītajam finansējumam, pasākuma līmenī saglabājot atbalsta intensitāti 85% pret 15%, vai attiecīgi iesniegt precizējumus Programmas papildinājumam. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja iestājas anotācijā minētais risks un šī pasākuma ietvaros tiek pārsniegta minētā atbalsta intensitāte, atbilstoši plānotajam laika grafikam nevar tikt nodrošināta atbalsta intensitātes izlīdzināšana 2.2.3.7.pasākumā “Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana pašvaldību siltumapgādē”, jo minētā pasākuma normatīvo regulējumu plānots apstiprināt 2023.gada IV ceturksnī, savukārt 2.2.3.6.pasākuma ceturto kārtu izsludināt ne vēlāk kā 2024.gada 1.martā.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam salāgot noteikuma projekta 13.punktā norādīto atbalsta intensitātes likmi ar norādīto informāciju anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu izvērtēt, vai noteikumu projekta 38.punktā norādītajā gadījumā nebūtu jānosaka, ka "dzīvokļa īpašnieks atmaksā sadarbības iestādei saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu" un dzēst vārdus "dzīvokļa īpašnieks atmaksā sadarbības iestādei visu saņemto publisko finansējumu". Lūdzu attiecīgi precizēt tekstu arī anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums

Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, vai pasākumam ir tieša, netieša vai nebūs ietekmes uz horizontālo principu "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana".
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam:
1) papildināt noteikumu projekta 47.punkta redakciju ar konkrētām izmaksu pozīcijām, kas ir paredzētas tiešajās attiecināmajās izmaksās, vienlaikus izvērtējot, vai noteikumu projekta 41.punktā minētās atbalstāmās darbības nav uzskatāmas par izmaksu pozīcijām.
2) svītrot vārdus "un netiešās attiecināmās izmaksas", jo netiešās attiecināmās izmaksas ir ietvertas vienas vienības likmē un tās kopumā tiek uzskatītas par tiešajām attiecināmajām izmaksām.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijā norādīto informāciju par projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanu ES fondu Uzraudzības komitejā. Vēršam uzmanību, ka pēc 2021.–2027. gada ES fondu Uzraudzības komitejas izveides 2.2.3.6.pasākuma projektu iesnieguma vērtēšanas kritēriji tiks virzīti apstiprināšanai, ņemot vērā, ka tie jau izskatīti un saskaņoti 2014.-2020.gada attiecīgajā apakškomitejā. Lūdzam atbilstoši salāgot informāciju visā anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka 2.2.3.6.pasākums ir iekļauts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 9.pielikumā "Plānoto stratēģiski svarīgo darbību sarakstā". Attiecīgi minētajam pasākumam ir jāsagatavo komunikācijas plāns atbilstoši Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijās noteiktajam.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam skaidrot, vai projekta ietvaros plānots uzkrāt datus par projekta dalībniekiem saskāņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1057, ar ko izveido Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1296/2013 I. un II. pielikumu un normatīvo aktu, kas nosaka Eiropas Savienības fondu projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2021.–2027. gada plānošanas periodā.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Ņemot vērā, ka MK noteikumu projektā ir dzēsts 8.punkts, lūdzu saskaņot numerāciju anotācijas atsaucēs uz MK noteikumu punktiem, piemēram, MK noteikumu projekta 58.1 punkta precizēt uz 57.1.punktu.
Piedāvātā redakcija
47.pants
Noteikumu projekta 57.1.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stigrākas prasības

50.panta 1.punkta d)apakšpunkts
Noteikumu projekta 57.1.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stigrākas prasības
 
15.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt visā noteikumu projektā un anotācijā lietoto Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.6.pasākuma “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas” saīsinājumu, pieturoties pie 2014. - 2020.gada plānošanas periodā lietotās terminoloģijas, proti, specifiskā atbalsta mērķa pasākumu saīsinot uz "pasākums".
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt rādītāja terminoloģiju, svītrojot vārdu "iznākuma". Atbilstošu precizējumu lūdzam veikt arī pārējā MK noteikumu un Anotācijas tekstā.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Priekšlikums

Lūdzam izvērtēt iespēju izdalīt kā atsevišķu noteikumu projekta punktu informāciju par atbildīgo iestādi par pasākuma īstenošanu.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 9.punktā un anotācijā lietoto terminoloģiju attiecībā uz pasākumā pieejamo finansējumu, ņemot vērā, ka pasākumā netiek ieturēts elastības finansējumus un viss finansējums ir pieejams.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Priekšlikums

Lūdzam izvērtēt noteikumu projekta 11.punktā noteikto termiņu un tā samērīgumu, vērtējot, vai pirmās, otrās un trešās kārtas projektus būs iespējams izvērtēt pirms izsludina ceturto kārtu, ņemot vērā, ka ceturtajā kārtā plānots novirzīt visu kārtu finansējuma atlikumus.
Vienlaikus aicinām pārskatīt pēdējās atlases plānoto beigu datumu, ņemto vērā, ka pasākuma ietvaros pastāv risks, ka tiks pārsniegta maksimālā atbalsta intensitāte, un gadījumā, ja šāds risks iestājas, ir paredzēts to kompensēt cita pasākuma ietvaros. Attiecīgi lūdzam papildināt arī anotāciju ar minēto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot, ar kādiem apliecinošiem dokumentiem plānots nodrošināt noteikumu projekta 22.2.apakšpunktā norādītās normas pārbaudi.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikuma projekta 40.1.apakšpunktu pēc vārdiem "ja projekta ietvaros plānots pieslēgums centralizētajai siltumapgādes sistēmai" ar vārdiem "projekta iesniedzējs pārliecinās, ka".
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt, ka metodika būs pieejama arī ES Fondu tīmekļvietnē www.esfondi.lv
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu aizstāt noteikumu projekta 57.1.apakšpunktā vārdus "vadošās iestādes" ar vārdiem "Finanšu ministrijas".
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Šo noteikumu 39.punktā minēts, ka Sadarbības iestāde nodrošina šajos noteikumos minēto specifiskā atbalsta atbilstības uzraudzību visā projekta pēcuzraudzības periodā, t.sk., ka saražotās elektroenerģijas apjoms finanšu izteiksmē vismaz 80% no gadā saražotā tiek izmantots dzīvojamās mājas vai uz projektu attiecināmās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu pašpatēriņam. Pēcuzraudzības periods atbilstoši šo noteikumu 62.punktam ir pieci gadi. Vēršam uzmanību, ka nosacījums par pašpatēriņu jānodrošina visu iekārtas amortizācijas laiku, taču, ja plānots, ka iekārtas amortizācijas laiks nepārsniedz piecus gadus, lūdzam skaidrot anotācijā amortizācijas termiņa izvēli un tā sasaisti ar piecu gadu uzraudzības periodu.
 
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām pārliecināties, vai noteikumu projekta 63.9.apakšpunktā ir nepieciešams noteikt pienākumu uzkrāt vēl kādus datus, kas varētu būt nepieciešami noteikto rādītāju un sasniedzamo rezultātu ziņošanai.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta pavadošos dokumentus ar plānotā nacionālā rādītāja “PM2,5 daļiņu emisijas samazinājums” noteikšanas pielikumu atbilstoši anotācijā norādītajam.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt tabulas aili "Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto", jo tajā nav minēti atbilstošie noteikumu projekta punkti mainoties numerācijai.
Piedāvātā redakcija
-
28.
Anotācija (ex-ante)
6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
Priekšlikums

Lūdzam precizēt anotācijas 6.1. sadaļas "Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas" apakšsadaļā "Citi" norādīto informāciju, aizstājot vārdus "Noteikumu projekta atlases kritēriji " ar vārdiem "Projekta iesnieguma atlases kritēriji".
Piedāvātā redakcija
-