Atzinums

Projekta ID
23-TA-261
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pilsoniskā alianse
Atzinums iesniegts
28.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lai sekmētu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta darbību  “Cilvēkkapitāls un nodarbinātība”  sadaļā ietvertā 175. punkta “attīstīsim sociālo un veicināsim sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, paplašinot dažādu sociālo grupu iesaisti darba tirgū un sabiedrībā,” un  “Moderna pārvaldība” sadaļā ietvertā 303.punkta “ (..) Veicināsim aktīvu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos (..)” mērķu sasniegšanu, vienlaikus ņemot vērā, ka Cilvēkkapitāla attīstības padomes izveides mērķis un darbības tvērums ir plašāks par esošajā redakcijā paredzēto nozares tvērumu, aicinām padomē iekļaut kā pastāvīgus padomes locekļus arī dažādu jomu nevalstisko organizāciju pārstāvjus un/vai izveidot padomes sabiedriski konsultatīvo formātu.
Nevalstiskā sektora pārstāvja dalību ir iespējams nodrošināt ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes starpniecību: Kārtība, kādā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome deleģē pārstāvjus (t.sk. kritērijiem) dalībai dažādos sadarbības un uzraudzības mehānismos: https://www.mk.gov.lv/lv/media/9615/download
Piedāvātā redakcija
Ņemot vērā augstāk minēto, aicinām 5.punktu izteikt šādā redakcijā:
“5. Padomes sastāvā ir ekonomikas ministrs, izglītības un zinātnes ministrs un labklājības ministrs, kā arī 3 nevalstisko organizāciju pārstāvji. Katram Padomes loceklim ir viena balss.”
Un/vai iekļaut jaunu punktu “Konsultatīvā padome”.
 
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Aicinām nodrošināt atklātību padomes darba organizēšanā, un 10.punktu izteikt šādā redakcijā:

 
Piedāvātā redakcija
“10. Padomes sēdes ir atklātas, ja vien Padome nav pieņēmusi citu lēmumu.”